Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1893

I inzagen Ze draaiden bg en zoo kwam er een schikking tot siand waardoor de arbeid weer hervat werd Het weekblad Be Ingenieur bevat thaus een korte besebryving van het ontwerp vau eeu binneuhaven nabij Scheveningen met een kanaal en spoorwegverbinding sGraveuhage Hoek van Holland Het ptan ia gebaaeenl op het feit dat het Scheveningacbe strand voortdurend afneemt zoodat zelfs in de nabgheid vau de Gedenkimald de vloot geen veilige ligplaats meer heeft Wanneer om verdere afname van bet strand to voorkomen daar tor plaatse hoofden worden gelegd zal het landen voor bomsohuiten zelfs onmogelijk worden Eeu meer veilige strand en ligplaats voor de Scheveningsclie vloot is dus noodzaketijk terwgl tevens door dit plan een gemeenschap zal worden verkregen tusseben de talrgke vaarten in hel Westland met den ïlotterdamichen Waterweg oor het vervoer te water van laodbouw produoten raeststoffon bouwmaterialen enz Dit plan zal meeuen de concessieaanvragers krachtig medewerken tot instandhouding der welvaart van s Gravenhage het hoogheemraadschap DelÖand zal er mee gebaat zgn het Westland zat een korte en gemakkelgke verbinding met Engeland verkrijgen eu het algemeen verkoer van het Noorden en het midden des iands met den mond van den Botterdamschen Waterweg zal vergemakkelgkt en verbeterd worden evenals s lands defoneie door de rechtatreeksohe spoorwegi verbinding evenwgdig aan de kust van sGravon hage naar den Hoek van Holland Do voorbaven ia geprojecteerd op een lengte van ongeVeer 1000 meter bij een breedte van 60 meter bij de sluis en vnn 100 meter iu de bergheven Er zullen 4 beweegbare bruggen van 9 meter doorvaart wgdte noodig zgn In den Segbroekpolder zal ten behoeve van Scheveningen een haven worden gemaakt van ongeveer 12 H A en oen toswal ter lengte van 1600 meter en breed 20 meter Deze wordt door een vaste brug voor spooiweg en gewoon verkeer over het ververschingskanaal verbonden met den locaal spuorweg s Gravenfaage Scheveningen I Alle waterwegen in het Westland worden door het kanaal iu open verbinding gebracht zoowel met de steigerwerken langs den Botterdamschen Waterweg aan den Hoek van Holland als anderdeela met de haven van het ontworpen Laak kanaal te sGra venhage Zondag werd in het iroomolig St Franoiscua gasthuis aan deo Oppert ie Bottefdam de vierde algemeene vergadering gehourlen van den Nederland schen RoomêckKatholiektn FoUfbond Ten 12 ure werd de vergadering geopend door den beer W C J Pautoors algemeen president met een korte rede Het was hem aangenaam zooveel belangstelling te ondervinden Vooral voor de wijzigingen der statuten die zouden worden voorgesteld vroeg hij de aaodaobt Deze statuten waren reeds opgesteld toen de afd Amsterdam nog alteeu bestond maar in 5 jaren werd van alle zgdon zooveel belangstelling ondervonden dat thans wordt voorgesteld de laatste belulaeleu tot toetreding van verschillende afdeelingeo tot den Bond uit den weg te ruimen Spr wees op Schiedam dat nog geen jaar bestaat en reeds meer dan lOOU leden teltj Delft het vorig jaar goslioht met 80ü leden bet kleine Heemstede met 200 leden en Gouda voor 11 dagen gesticht met 200 leden Spr bracht voorts dank aan de geestelijke adviseurs voor den belangrijken ateun door heo verleend en verklaarde ulsnu de vergadering geopend Na eenige huisbomletijke werkzaamheden kwam aohtereenvulgens aan de orde lo Bapport der uommissie ingevolge besluit der vorige algemeene vergadering door hot centraal bestuur benoemd in zake de peusionoering van werkI lieden In dit rapport wordt betoogd dat peusioneeren door eigen bgdragen van deu werkman met oi derI steuniug voor zooveel noodig door den werkgever I en den Staat wenschelijk mout worden geacht Dit denkbeeld wordt goedgekeurd terwijl tevens besloten werd aan de Koniugm Eegentes een adres op te zenden in verband mat dat rapport j 2o Om het oeiitraal bestuur te machtigen ot de verspreiding van een manifest of program waarin I op beknopte wijze hot streven van den Ned R K Folksbond wordt omacbreven Dit manifest wordt goedgekeurd Als bestuufs loden worden herbenoemd de heeren I W C i PftSBtoors J W Smit eu A J Piet terwijl honoemd werden do heeren Jac V van Term on W P Edelman I Ala plaats dor eeistvolgonde vergadering werd I aangewezen Dolfl Inmiddels waa des middags te 1 uur in do zalen IV Het conoept tegtenjent Toor het Oud Archief Vervolgend wordea benoemd de atembureaux roor de erkiezinf van eoa Ud der Tireedo Kamer In bet Koofdbureau waervfta da burgemeester voorritter Ib worden benoemd tot leden de hb Hoefbamer en Prince Tot plaataTsrr leden de hb Uoogeaboom en Steent Zijnen In het Tweede Bureau worden benoemd tot Toor litter de heer Strarer tot zyn plaatsveri de beer Noothoven rau Goor Tot leden de bh van der Gardeo en van der Poet Tot plaataverr leden de bh van Vreumiügen en Dercksen Op de Kilteren te Gouda gehouden Tergadertng der centrate anti rovolutionaire kieBvereeniging Ne derlmd en Oranje ia tot oandidaat roor de Tveede K amer gesteld de heer Bruoimelkamp Jr redacteur Tan de A Prov Oron Ct Van het Se Beg Tufantene is b bet 5e bat 4e Beg alhier in garnizoen overgeplaatst de 2e Luit H J E de Bourbon Onder den titel Jrbeidtbeurs eohryft de heer J W Vorater Directeur van ooa Poatkantoor in de N Roti Ct het volgende atuk Eeeda aedert geruimen lyd worden door bijzondere vereenigingeo maatregelen toegepast ook door middel der dagbladpers om de aanvragen ea aanbiedingen TSQ arbeid voor de belanghebbenden te verzamelen en publiek te maken Nog dezer dagen deed het hoofdbestuur ran den Bood van orde door hervorming aau de afdeelingea bet verzoek gegevens te veriiameleu omtrent wetkloosheid eu werkversohaffing In verband met dit aireven vestig ik de aandacht van belangstelleDdeu op de merkwaardige proef die op dit gebied sedert December L80S genomen wordt in het groothertogdom Luxemburg Daar ia namelijk bij regeeringsbesluit vau 19 November 1893 het bestuur der poalerijeo voorlApig beiast met de werkiaamheden der arbeiderabeura Die beure ia verdeeld in 3 deelen de algemeene beurs die de geheele uitgeatreklheid van bet groothertogdom om at en de bijzondere beura die zich bepaalt tot den kring van een postkantoor Werknemers en werkgerera richten bunne aanTragea aau het postkantoor te Luxemburg mondeling of aohriftelijk in bet laatste geval door middel van eene gewone briefkaart die aanvragen worden geboekt in laarvoor bestemde registers waaruit dagelijks afschriften worden opgemaakt eo verzonden aan alle poatinrichtingen in het land of wel alleen aan de iDriohtingen welke retaortueren onder het poatkan toor dat de aanvragen ontvangt Dadelijk na ontvangst worden de afschriften of lasten iu de wachtkamers der kantoren opgehangen waardoor de belanghebbendeu steeda in de gelegenbeid z n zonder koaten of groote moeite die lasten 1 raadplegen Uet bestuur der poster en neemt geen deel aan de onderhandelingen luaschen werknemers en werkgevers Om de lijaten met den werkelyken toestand voortdurend te doen overeenstemmen wordt van elk belanghebbende verwacht dat hij aan bet Itostuur der poatergen kennia geeft zoodra eene ingesobreren aanvraag ala vervallen kan worden beschouwd Die keoniagevingen kunnen koateloos geschieden door middel van uitdrukkelyk daarvoor aangewezen formulieren Voor hen die op grooten afatand van eene post eerbiedig aan de deur stond te wachteu eeuige korte bevelen gaf Nennderscheidt werd door een schare oude juffers omringd die hij bij zgn eerste beijoek druk het hof had gemaakt en die de herinnering aan hem met werkelijk dweepacbtige verheerlijking in haar hart hadden bewaard Hij voelde zich dadelyk weer ala een viach in bet water geraakte in verrukking over den mophond van de eene de gebreide beugeliasch van de andere beloofde hier een partytje whist en nam daar met zeer veel genoegen een uitnoodigiiig voor eeu kop koffie aan drukte links en rechts hen den zevt dwepende uogen op en fluisterde schielijk een zestigjarige naive dame in dat er buiten in het rijtuig eeu bescheiden klein pakje wachtte om haar de bewijzen te leveren dat bij reeds in fzaligo gapeinzüii aan haar gedacht had I De grgzo juffer met haar kindergezicht klapte in dolle vreugde iu de handen en trippelde bevallig weg om haar schat op te g an graven een paar vuu haar lotgenoQten volgden haar do ovorate echter huif dun vinger dreigend op tegen den schoonen man flGij spotter gij maakt dut de geheele kudde tegeq mij iu opstand komt Zij sprak deze woordeti langzaam opende eeu deuren verzocht op hare eigenaardige rustige mauiur of de heereu binnen wildm komen Dit geheim onderhoud duurde slechts kort nu en dau afgebroken door het haastig opao maken van de deur f de kofde is klaar 1 of ik heb de whist inriohting wonen wordt de gelegenheid om gebruik te maken van de arbeidsbeurs gemakkelijk gemaakt door de tussoheukomst der bestellers en postboden Het gevolg van dezen maatregel lot dusverre meen ik eenig wal betreft de uitvoering van staatswege is dat door hot geheele laud zulfa in de meeste afgelegen dorpen en buurten op regelmatige w ze en kosteloos do gelegenheid gegeven wordt de behoeften aan arbeidskrachten te ieereii kunnen Uet is mijne bedoeling niet uit te weidea over de belangrijke gevolgen van do werkiug eener dergelijke arbeidsbeurs alleen de aandacht dt op te vestigen waa mijn doel Waar men al geen beslag op legtl Te Parjja is t Zaterdag voorgekomen dat een deurwaarder vergezeld van eeu commissaris van politie in vol ornaat beslag legde op twee van die ouivelriekende wagens welke in Amsterdam om de tegenstelling wel eens wageDa van Boldoot genoemd worden Het opzienbare feit geschiedde des moi eus op aanzoek van eeu schuldeisober van den beerpocbter maar droeg geeozina de goedkeuring weg van de vele huismoeders die nu met hare tounetjes geen weg wisten Het gaat der Sequa Maatachappg te Londen niet bgzonder goed Z heelt dezer dageu oauvrage gedaan om haar knpitaal ta halveereu en dus van 800 000 op 150 000 p at te brengen De oorzaak daarvan is merkwaardig De zaken ran Sequa Limited bestaan voor eeu grool gedeelte uit het verkoopen van verschillende geneesmiddelen op versierde wagens die het geheele land doorreizen Eene onlangs tot stand gekomen belastingwet bepaalt onder meer dat eene accij na vergunning om zaken te driven alleen geldig is voor die bepaalde zaken in de vergunning beacbreven gebouwen Eu aeze wet is door de autoriteit zoodanig uitgelegd dut de zaken krachtens de vergunning alleen in besloten gebouwen mogen gedreven worden Ën daar de wagens van Sequa Limited niet binnen deze beaohrijving vallen was de maatschappij wel genoodzaakt den verkoop barer geneeamiddeten iu de reizende wagens te staken hetgeen grool verlies vau iokomsten tengevolge bad Daar niemand zich tegen kapitaalsvermindering verzette werd deze door den rechter ran het Londensche Chancer Court goedgekeurd Aan het Bat Hbld is het volgende omtrent het bezoek van den Oustenrijkschen aartshertog ontleend Na den lOeo in Het hotel gedéjeuneenl en een korte netta genomea te hebben ging Z K H de aartshertog Frans Ferdinand op de krokodilleujaobt in de Moeara Baroe in de Benedenstad waaraan ook door den resident eu den aasistentresideut voor de politie werd deelgenomen Het troebele afziohtelgke water van die rivier vuil roodachtig bruin wel geschikt om iemand met afgryzen voor zulk eeu jaohtterrttin ta vervullen maar gelukkig was er geen gebrek aan wild Niet minder dan 8 krokodillen waaronder oen van meer dan vier meters lang werden in een paar uren tijds geschoten Beeds b deze gelege nheid bleek dat Z K H een hiTrlstoohtelük jager is Bg elk welgeroakt schot kwam er iets beaiulends in zijn voorkomen het bloed scheen in zijn wangen te tintelen Wat moet I de jacht niet voor den vorstelijken reiziger zijn in kaarten klaar gelegd mijnheer de baron I of mijn klein mopje verlangt zoo naar zgn heven oom I Oikwgls ook een verrukte dankbetuiging roor die ideale oonfituren of gebak Eindelgk verscheen de overste weer met baar gasteu op den ilrtmpol Z zag et ernstig maar toch opgewekt uit en deed door haar bevel vde I koffietafel roor hen allen gezamenlijk te dekken den zwerm vereersters naar alle richtingen van het I kompas uiteeualuiven daarop ging zij met beide heoreu den tuin ia I ff Ik verzoek de heeren om zich niet al te veel te i verwonderen over de eigenaardigheden van de oude I mevrouw vou Korberitz klonk haar verontsohuldiI gend gezegde ly bleef een oogenblik staan en sloeg oen donkeren woUeu doek om haar Behouden ter wijl zij den kanten sluier vaster om haar rond bic I zend gezicht knoopte zij is slechts zeer origineel I en daar al mijp moeite urn haar in eeu meer gewone I richting te leiden reeds jaren lang vruchteloos is geweest laut ik haar nu maar rustig haar gang gaan I eu denk ffioder heeft ziju eigen manier om zalig te worden rrEen hier eer gemotiveerde en dikwijls noodigetoegevendheid mevrouw En houdt de oludedame ntotlegentiaaude de felle ninlerkou zich toch in de tuir op l Dut 7 nl ik u Pons vertellen en gy zult verbaasd staan I De inrichting der kamers iu Hersabrunn wordt geheel oven etuteu ann de gesliohtsdames die i de Preanger I Men zou zich echter vergissen wanneer men meende dat bloot uit de zucht naar bet arontuuriijke de barlatoohtelgke liefde voor de jacht moet worden verklaard Men verzekert ons dat Z K H zteh op de reis herwaaru opzettelijk en met groute ambitie beeft toegerust met de kennis van Java s fauna welke noodig ia om de resultaten der te houdeu jachtpartijen te doen dienen tot verrgkiog daarvan In het gevolg van Z H bevindt zich eeu wetenschappelijk gevormd preparator die belast is met de taak de geschoten dieren te oonserveerun en op t zetten Hedenmorgen wea deze reeds bezig de geschoten krokodillen die gisteren nog op het aobtererf van het f Hötel des Indes zija gedeponeerd oader handen te nemen Ten ongeveer 7 uur in het hotel teruggekeerd ia zgn met modder bespat jaobtcoatuum was Z K H reeds een kwartier later in een uniform gestoken om zich naar hot gouvernements hotel te begeven waar Z E de Gouverueur Generaat ter zgoer oere een diner gaf Eeret over elf was Z H met den adju dantgeneraal des Keizers in zijn hotel teruggekeerd Heden morgen werd een rijtoer gedaan door de Beneden en Bovenstand en het museum op hut Koningsplein bezoobt en beden namiddas gaat de booge gast naar Buitenzorg waarheen Z E de Gouveraeur Generaai reeds heden morgen is teruggekeerd Met genoegen vernemen wg dat Z K H herhaaldelgk zijne iugencmeuheid heeft betuigd met de wijze waarop het door hem betrokken hotel ia ingericht terwijl het dejeuner waaraan gistermorgen door 6 personen is deelgenomen tot in de geringste détails in orde was Het verblijf van Z K H in de Preanger kan wel drie weken duren Kosten noch moeite worden gespaard om bat verblijf zoo aangetiaam mogelijk Ie maken Er is ook sprake van dat de keizerin van Oostenrijk een bezoek aan den Indiachen Archipel zalbrengen Uit de A ekaoie Courant van 25 Maart In den vooravond vau 29 dezer lag een brigade maréchauasée onder commando vau den le 1uit Gorissen tuaschen Blaag en Lamdjamoe in hinderlaag toen omstreeks Vj uur eer troepje smokkelaars werd getien die belast en beladen naar buiten de linie trok Een paar salvo s eu een daarop gevolgden aanval deden den smokkelaars de vrachten neergooien ea het hazenpad kiezen Nog niet ver van de bui emoakte goederen stiet de brigade op eene Atjehsche hinderlaag die vermoedelgk zieb daar had gi plaatst om de smokkelaars te dekken Van beide zijden werd het vuur byua gelijktyJig geopend bij welke gelegenheid de le luitenant Gorissen zwaar gewond werd in bet linkerbeen versplinterd een achotwoad in de rechter toon eu ecu matte kogel tegen het rechterbeen kreeg De Amboineeacho marechaussee Eehatalonet viel doodelijk getroffen neer terwgl de lulandsche mnréobaussee Kasssn dikromo zwaar en Ronodongso licht gewond werden Ziftende en omringd door de marechaussees gaf de moedige luitenant Gorissen kalm zijne commando s tot het vuren en op het hoerageschreeuw van de brigade deinsde de vgand overhaast terug eeuen aanval vreezende Intuaaohen was een detachement van de beoteng meestal haar eigen nioubels meebrengen en ook ver plicht zgn die te ouderhoudtn Mevrouw von Kör beritz heeft een allervermakelÜksten ouden romnie bgeengesoharreld om haar nes e meer dan wonderIgk mee op te schikken Ken oude sopfaa met atylrechle leuning een waardige plaats om straf op te ondergaan is in den loop der jaren zoodanig versleten dat de vulling overal uitsteekt Aha net als het paard van een stierenvechter waarvan de ingewanden uit het lijf hangen Een prachtig idee dat moet ik eens zien ffUw vergelijking ia gruwelijk maar werkelgk uitstekend lachte de matrone op baar innemende manier terwgl zij met een poging tot achertsen die haar zeer goed stond voortging Mevrouw Korberitz wacht zich wel sedert geruimen tijd reeds om zelf dat folteriostrament te gebruiken mnar om het in orde te laten maken of een nieuwe sopha te te koopen daar ia zij veel te gierig voor en daarom is zij op een even geestige oU grappige gedacht gekomen lo het oude koetshuis namelijk staftt de draagstoel vau het gesticht een kust uit de Openbaring maar die toch zeer geriefelijk is in dit mollige hoekje nu doet mevrouw de ritraeester sche eiken dag die God geeft haar middagdutje 1 Daar zit ze zacht en warm on droomt in het zolige bewustzijn een kapitaal aan den behanger te bobben uitgespaard ffordt vervttlgd Blang op het vuren der marecbausaees uitgerukt onder commando van deo len luitenant Vugck die nog tijdig op het govechtsterrein kwam om den terugtocht vau du dappere brigade naar Blang te kunnen dokken alwaar du gewonden spoedig werden verbonden door dun officier van gezondheid van Ketapang Doea die zich gehaast heeft zoo spoedig mogelijk te Blaug hulp tu verleouen De vijuud liet twee dooden in onze handen waarvan eeu Si Bintang geheeteu afkomstig is uit kampong Lumtermiu Uit Leiden komt hut droevig bericht dat professor Buys iu dun ouderdom van 65 jaren is overleden Johau Theodoor Buys was Amsterdammer van geboorte 26 JaLUHri 1838 eu studeerde eerst te Leiden eu daarna in zijee geboorteplaats waar hg tevens werkzaam was aan ite Amsterd Couraut Beeds spoedig r u zgne promotie tot doctor in de rechten werd bij benoemd tot hoogleeraar aan het Athunueum te Amsterdam en aanvaarde dat ambt met eene rede over faet wezeu vau den constutioneele regeeringsvorm Niet lang evenwel was hg te Am gterdam Werkzaam want reeds in 1864 werd hij tot hoogleeraar in het staatsrecbt en hot volkenrecht aan de Leidsche hoogeschool benoemd Grondig kenner van het staatsrecht en scherpzinnig beoordeeiaar oozer politieke toestanden blgkens zgi e algemeen bekt nde artikeloF ia de Gids was Buys wsar het de heoordfeling van moeilijke vraagstukken gold steeda eeu man van gezag naar wiens meeniug ieder die aan het openbare leven deelnam met belangstelling tuiaterde Gaarne zouden du leiders der liberale partij hem ook aau du ministeratafel huhueu gozico maar alle pogingen welke werden aaugewend om hem te bewegen een portefüuitle te aanvaarden bleven vruchteloos Reeds in 1866 twee jaren na zgn optreden als boogleeraur te Leiden deed Buys zgne stem hooreii tijdens de politieke crisis welko toeu tot deoutbindiag der Kamer door du hekeudu proclamatie vau 10 October Ididde In zijn woord tot de kiezers ffHot regt van de Tweede Kamer protesteerde hg krachtig tegen de ontbinding onder het bekende motto van i Groen van Priusterer Nauwelijks is er in de constutioneele Staat een onverafitwoordelijker bedrijf dan het lichtvaardig gebruik van dit praerogatief der Kroon tfMoge de nieuwe Kamer aldus eindigde hij dit protest dat in den lande grooten iiiuruk maakte welke wg tegemoet goun een gelukkiger leren hebbeu dan baar voorgangster gekend heeft Moge zij er in stagen den goeden uaain van onze SlatenGeneraal ie herstellen en gunstige getuigenis afleggen van ons vermogen tut zeKregeering Moge vdór allee de waarheid te lang reeds uit bet staatsbestuur gebannen daarin terugkeeren en heersohen daar waar tallooze intrigues liberale en half liberale consorvalieve en half conservatieve zoo lang reeds hebben heorachappg gevoerd Ziet zoo eeuige dan mag dezen weusoh een bij uitnemendheid nationale heeten want het ia de veuach dien alle eerlgken alle denkenden alle onpartgdige ülkander sinds jaren hebben toegefluisterd Maar daarom wil ik er dan ook roet allen ernat dit bijvoegen eisch gij waarheid van de Kamer bouwt haar dan niet op een leugen Wegena slleriei diefstallen io zgn werkplaatsen verzocht dezer dagen de heer Clément rgwiulfabriekant te Pargs der politie een onderzoek in te stellen en dientengevolge werden verleden Zaterdag achllien werklieden en leerjongens m heohtenis genomen die er hun werk vau maakten afzonderigke stukken van rijwielen te ontvreemden en deze in elkaar zetten Zoo dreven ze een eigrn handel to machiues Dat de huur Clément er de politie bij baalde was niet meur dan natuurlgk maar wat deed nu het overige werkvolk P Maandag daarop staakte het gezaamlijk den arbeid De werkiiedm ten getale van 800 meende dat ze wel de openbare meening op hun hand zouden krijgen doch daarin vergisten ze zich Tofn ze dat merkten be nuen zij verschillende eischeu te stel en waaraan zij te voren met geducht hadden De heer Clémout ua met het grootste guduld getracht te hebbou tot cone redelgke schikking te komen hij had zelfs de zorg voor de gezinnen der dieven op zich genomen heeft daarop Vrgdugochtund eeno kennnisgeving nan zijn personeel doen aanplakken volgena welke allen oie zich dien dag niet aanmeldden om den arbeid te hervallen als onlslaaieii zou worden ajtogeraei kt Eeae deligatie der wcrkatakers die hem niettemin eene lange memorie kwam aanbieden weigerde hg te ontvangen waarop de wurklioden lieslotun de arheidsatnkinv vol te houden en eone vaste oommissii te benoemen um den heer Ciémeüt te woord ta Btaan insroval hg mocht Capituloeren I Eun bericht van gister meldt echter dat de werklUkers ten slotte toch het vurkeerde van bun zaak van de aooieteit Harmonie een tentoon atalling geopend van wegd de Vereeuïging voor B K Onderwga Tal van genoodigdeo verzamelden zich tegen dit uur ia den Salon op de plaats waar zg door bet bestuur ontvangen werden Na een woord van welkom en dank door den vooriilter van het comité den heer L Krul werd de tentoonstelling geopend door den heer Jhr Van Citters den vertegenwoordiger des burgermeest era De tentoonstelling omvat drie hoofdafdeelingen nl 1 Oude kunat 2 Geachenkeu eu 3 Reclame De eerste afdeeling gerangscbikt door deo beer Leo Streek krachtig ter zgde gestaan door deu gemeente archivaris den heer Hunger bevat inlereesante stukken uit de 16e en 17e eeuw vooral betreffende de geschiedenis van Rotterdam scbildergen manusoripteu voorwerpen van het Gildewezen enz afgestaan door de gemeente Rotterdam kerkbesturen het Amsterdamsoh Beggnhof en tsl van particulieren O a riodt men er een weinig bekende Rembrandt curiositeiten als een enorme schoen van deo reus van Lekkerkerk en dergelgke De tweede afdeeling die der geschenken voor de loterij der tentoonalelling bevat zulk een versoheidenheid dat het bijna een onmogelgkboid ia daarover in bgzonderheden te treden Alleen noemen we een zilveren tafelaervies ter waarde van 1000 als U pr en een kostbare camee van den paus De groote zaai bevat de afdeeling Reclame Alle exposanten hebben hue beste krachten in het werk gesteld om een waarlgk schoon geheel te vormen Prachtige vitrines afgewisseld door aangename decoraties waartoe de Nedtrl R K Folksbond het zgne heeft bggedragen De algemeene vergadering van den Ksth Volkabond werd gisteren Maandag gevolgd door het congres van Katholieke Vakvereenigingen hetwelk onder eere presidium van Z D H Motisoigneur C J M Botlemanne bissohop van H iarlum ïehouden werd in hol lokoal der Si Josefs gezellen Vereeniging aan het Statioosplein De opening werd voora egaan door een Mis ia de kerk van het H Hart gecelebreerd door den geestelgken adviseur vso Rotterdam den heer Th Bosman Te 11 uur opende Mgr C J M BottemannehM congres waaraan een OOtal vereeuigingen deelnamen en waarvan de meesten een aanial onderwerpen hadden ingeeonden ter behandeling in de sectièn Vervolgens had de regeling der section plaats welke daarop van 2 tot 5 ure vergaderden In de eerste sectie waarvan voorzittlr waa de heer J W Smit en rapporteur de beer F van Rjiawijk werden de volgende punten behandeld lo Kamers van arbeid 2o Zondagsrust en vrge dagen Zo Minimum loon maximale werktgd In de tweede sectie waarvan voorzitter waa de beer A G Scheerder en rapporteur de heer J P van Term werden de volgende punten behandeld lo Wering van werkloosheid 2o Bevoordeeling van inlandsohe njJTerheid 3o Invoerrechten patenten pachten In de derde sectie waarvan voorzitter waa de heer H W Kouwenhoven en rapporteur de beer P Seeker werden de volgende punten behandeld lo Rgkaen gemeentewerken 2o Gevangeniswerk So Gepasporteorden De oonoluaieu deelen we later mede Te 7 uur wordt beden avond een algemeene vergadering gehouden waarin ala sprekers zullen optreden de heeren prof J Helleputte volks vertegenI woordiger te Leuven J W Smit smid Jhr mr G L M H Ruys van Beerenbroek lid dor Tweede Kamer en J de Hoog smid RQltenlandsctt Overzicht Htt Ëngetsühe Lagerhuis beeft met 275 tegen 228 stemmen het amendement van Cavendish op artikel 2 van het Home Rulo ontwerp verworpen De strekking van dit atUFudemeut was dat io de bill nauwkeurig zou omschreven worden welke macht aan het lersche wetgevende lichaam is toogokend De schikking tussehen de werkstakers to Hull en do reeders die men meende dat Zaterdag tot stand was gekomen zoodnl men de werkstaking reeds als geëindigd beschouwde is nog niet definitief Er ichijnoQ nieuwe raooielijkheden gerezen te zgn Intusacheu worden do onderhandelingen nog steeda vnortgüzet Het Fransche mtniaterie Dupuy had heden eene ernstige proef in de Kamer te doorstaan en al ts het gespaard gebleven het is er niet beter op geworden liet Kabinet wonachte het onderaecreta riaat Tun kolomen te verheffen tot een zelfstandig departement en eischte voor zith het recht buiten de Kamer om een besluit tot dt zo verandering te nemen aan haar enkel de boslisaing latende over het voor deze verandering aan te i rngeo krediet Tot besluip