Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1893

ran d laagdurigo discuwie waariu enkel de deelneming door De Maby en Deprogé afgevaardigdeo der kolonién ea opgewonden sprekers wat klftur braoht had da Kamer over drie voorstellen ta stemmen welke Btammiagen alle aanleiding garen tot eene tweede nauwkeuriger telling der biljatteo de zoogenaamde pointage en Eoo do Kamer lang beeig hieldea Eerst werd gestemd over de eenvoudige orde van den dag van de Mahy welke daar de regeering verklaard had haar niet to kunueo aannemen eene voor baar vyaodi beteekcnia kreeg Slechts met SKS tegen 242 stemmen werd tg verworpen Toen kwam de motie de Villers eene uttDoouiging van de Kamer aan de regeeriog om de instelling vuc een departement van koloniën voor te bereiden eene poging dus om de Kamer te laten uitspreken wat de rogeering wensohte Met 263 tegen 237 stemmen werd ook zij verworpen Ten slotte kwam het wetsvoorstel der commissie ad hoc aan de orde dat als eeuig artikel bevatte voortaan zal een ministerie enkel door middel van eene wet kunnen ingesteld worden Er zal een mi nitlerie van koloniën in het leven geroepen worden In tweeën goscheidea werd da eerate alinea by opsteker der banden aangenomen en de slot alinea verworpen met 260 tegen 239 stemmen Het miniaterie Dupuy heeft dus niet gekregen wat het wensohte de instelling van oen ministerie van koloniën at heeft de Kamer haar da aanneming der motieDe Mahy gespaard De discusaicn en stemmingen hadden plaats naar aanleiding van de eerate lezing vaD het wetsvoorstel van Joseph Keinach betrefïende de instelling van een ministerie van koloniën Eon telegram uit Athene meldt dat de heer SotiropoeloB is geslaagd in hot earaensteilen van oen nieuw miniatorie waarin hij zelf voorzitter en minister van financiën zal zijn en waarii kolonel Carta voor oorlog de heer Crieiia voor marine de heer Etazoas voor onderwije on de heer Hadzopoelos voor justitie fitting zullen nomen Toen de beer Trikoepis een jaar geleden de regeering aanvaardde moest zijn eerste zorg zjjn gelden bijeen te brengen voor de betaling van de coupons der staataschuld en zijue twende een behoorlijke en blijveade regeling der begrooting te verkrygen Die taak werd hem in ém opsioht gemakkelgk gemaakt de amer waa bijna geheel uil zijn geestverwanten aamengeateld Om uit de ünuncieelü moeiel ij khedea te geraken moesten vooreerst vele bezuinigingen worden ingevoerd en in de tweode plaats nieuwe bronnen van inkomsten in den vorm van belastingen worden gevonden Dit gedeelte van het program is door de regewing en de Kamer getrouwelijk uitgevoerd Maar in de derde plaats moesten met de l ropeeaohe geldmarkten onderhandelingen wordeu gevoerd om tot edii regeling te komen van de voor Griekenland at te drukkende aohteratalÜKe echaid ea om daarna eene liquidatieleening te sluiten Met dit laatste deel van het programma was men al een goed eind gevorderd maar te elfder ure ia eeo kiolc in de kabel gekomen De heer Trikoepis achtte zooals men weet zijue positie onhoudbaar Zal de heer Sotiropoeloa de man eijn om een uitweg te vinden die voor den ervaren Gnekschen staatsman verborgen bleef Zoo ja dan zal hij daartoe waarsohijnlijk in ataat worden gesteld onidat bij geen verleden beeft dat hem tot eene al te grootsoheepsche politiek bindt of hom althans daarran doet verdenken Byna had de stekülige quaestie van de officieele deelneming aan de oDihulhng van het gedonkteekpn dat voor de gevallen onafhaiikel kbeiitsstrijders van 1B48 is opgerioht het miniatone Wekerle evenals het kabiuet Szapary verleden najaar ten val gebracht Doch de bejaardi patriot Kossuth heeft dat door sgu tussobonkomst verhoed Nadat hy allo verzet tegen het regeoringsprogram voor landverraad verklaard bad heeft de oppositie toegegeven en wellicht is hiermede deze quaestie uu voorgoed van de baan De commissie uit den Belgischen Senaat heeft de kiesbevoegdhnid voor dat lichaam op den grondslag van bet onlangs medegedeelde voorsf l vastgesteld Die grondslag ia het algemeen en meervoudig stemrecht volgens Nyssens beperkt door uitsluiting van burgers ondor do 3B jaar en met invoering van de verkiezing iu twee trappen Do census voor vorkieabaarheid wordt vermiuderd van 600 tot 500 frs bij oen loeftyd van rainstena 40 jaar Tevens worden verkiesbaar gesteld de Katholieke aartsbissohoppen de voorzitter van hot proteatanisohe consistorie en do opperrabijn alsmede de groepen van personen die aan een te bepalen eiach van bekwaamheid voldoen Van de commissie van dou Senaat die het voorbeeld gaf tot aanneming van het voorstol Nvsaena Toor de Kamer had mon iets botera verwacht De vrijzinmigen in België achten dit plan een onhandige reactie wat de kiesbevoogdheid betreft die enkel door de bepnlingen voor de verkies baarheid eenigszins verzacht is Da Ind Beige rerwyt de commissie hare betofteo niet te hebben gehouden ea aan hare roeping niet voldaan te hebben De offioieele Reieiêameigfr geeft een lijst van de leden die bjj de verwerping der legerwet stemden Daaruit blijkt dat de oppositie bet grootst is in het westen maar vooral in t zuiden 0 it de Bijnprovinoie stemden 28 leden togen van de Pruisisohe leden temden 113 voor en 110 tegnn Van de Beieraohe afguvaardigden stemden 35 tegen en slechts 9 voor De niet Pruisisch e Staten met uitzondering van Saksen hebben da kleine Frulsiscbe meerderheid voor de Begeering in ven meerderheid van 48 tegen baar veranderd Naar uit Madrid gemeld wordt waren de republikeinen het onderling oneena over de vraag of zij de Oorteszitting fouden verlaten De ultra s overstemden de gematigden die geoeigd bleken den raad van Sagasta op te volgen om in de Cortes Ut bleven totdat de ataatsb rooting afgedaan zoude zijn De republikeinscUe bladen maker heftige artikelen togen de regeering openbaar De laatstgeuoemdi heeft aan de pravinoialo overheden goseind dat zij geen samen komsten of hetoogingen op straat mogen toelaten 342 Staats loterij Se KIsuv TrekliDg vaa Dinsdag 16 Mei 1893 No 2827 8894 eo 14876 1000 No 264 2218 20360 en 7763 400 No 80 9076 16508 20798 en 13381 200 No 092 18030 6136 18128 13182 1TII9 3476 10907 U986 9662 2764 en 19910 lOo Pryzen van 70 5 2751 6233 8604 11175 14241 16663 18931 261 2798 6372 8810 11224 14300 16849 18989 301 2979 6687 8842 11588 14364 16863 19089 816 3060 6694 9076 11721 14377 16942 19114 364 3122 6780 9116 11737 14481 17066 19166 614 3126 6833 9128 1185U 14626 17102 19193 694 3149 6876 9242 11962 14600 17118 19224 766 8345 5939 9486 11992 14699 17149 19302 819 83 60 6114 9660 12167 14744 17179 19321 868 3430 6206 9828 12190 15022 17263 19333 894 3435 6229 9843 12229 15062 17351 19353 911 3698 6344 9899 12267 19087 17402 19667 1052 3692 6647 9970 12314 15133 17453 19696 1181 3777 6660 9990 12661 16189 17707 19804 1238 S798 6874 10096 12641 16213 17721 20007 1329 3861 7090 10111 12813 16360 17844 20087 1449 3925 7309 0142 12991 16S63 17939 20133 1629 3951 768110226 13002 16440 18013 20162 1668 3963 7628 10242 13176 15469 18104 20264 1706 4130 7634 10372 18300 16602 18240 20303 1709 4133 7938 10400 13478 16662 18268 20424 1961 4162 7960 10757 13600 16672 18407 20666 2127 4292 7992 10803 13666 16699 18628 20733 2317 4363 8000 108U 13663 16668 18778 20811 2414 4440 8001 10948 13878 16753 16789 20890 2420 4896 817610960 14009 16894 18822 20900 2641 6127 8864 11008 14023 16964 18857 20945 2651 5222 8406 U160 14181 16280 18859 BnrgerlUke Stand OKBOREN 12 Mei Johanna Jaooba ouders J Visser en C M Lissendorp 13 Elizabeth ouders H Prevoo en J Kiamsn Johannes onders M Dortland on B A Prins Clazina ouders H W san der Laan en J Vergeer 14 Ptelertje ouders H Verbruggea on B N den Toom 15 Pieler Adrianus ouders G C van Leeuwen en A Lafeber Hendriks Christina ouders J de Hoop en H tan öorselen Antoniua ouders H van Putten en J Streng OVKRLEDEN 13 Mei A de Quant 72 j C M Tan der Veer 16 j A Groenendaal 19 j ADVERTENTIËN Getrouwd 0 LUNENBURG Jr EN A SCHUIL die ook namens wederzydscfae betrekkiogen bunaen hartelykea dank betuigen voor de blaken van belsDgstelling by hen hnwelyk ondervonden Barlingm 15 Mei 1893 ADVERTENTÏEN in alle Jiinnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gottda MSen Mette JfOïfGmx gevraagd die in boTengenoeind Vak wenscbt opgeleid te worden by A E SCÏÏOLTENS Korte Tiendeweg No 72 Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraplmen en reparatie stN xj Syateem r Prof Dr O JAEOHa draeen voorUui nvren taand gedeponeerd merk an etiqnat l s W5U ONZE BU Muivraag gsvan wf saanw da naman dar ▼ erkoopers op r JUetSES TIIiAiroS griwenT n De NIEUWE LONDON doet het grjze Haar binnen enkele dagen verdwjjnen maakt het glansrijk en zacht is onschadelijk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar bj 1 A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische m Zwitsersche WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppcnhclmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trflpen met nieuwe patronen gepe st Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blijven eh worden onschadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Ometreken A VAN OS l Kleiweg A No 78 Zeei ITette Qesteeiidiiürte HAAMEAAIilJES worden GELEVERD door A BKl KMA en U J JMVI V Men wende xich voor A BalIII Jil Markt A 68 Goooj Hj W Bonda Snelperedruk van 1893 1 6048 Donderdag 18 Mei 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De oitgaTe dezer Coarant geschiedt dagelgks met oitsondering van Zon en Feestdagen Da prgs pei drie maanden ia 1 25 ttauco per poat 1 70 AllonderlBke Nommera VIJK CENTEN ADVBKTBNTIEN worden geplaatat van 1 5 regels ik 50 Centeni iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTKE3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVJIRTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschijnt Oe inzending van advertentldn kan gesohieden tot een nur dea namiddags van den dag der uitgave wezig zijn waarin onderteekend e klaohten kunnen worden geworpen zoodat ieder tn de gelegenheid is gegronde aanmerkingen ter kennis der Commissie te brengen Veelal worden bij een nieuwe regeling die cp sommige punte i indruisobt tegen de tot nog toe gevolgde w ze van doen in den beginne klachten gehoord maar als de Commissie terstond flink eu met tact optreedt zal biuneu kort ieder naar wij vertrouwen tevreden zijn over de nieuwe regeling daar de vroegere inderdaad veel te wenaoheu overliet gerold en dnarby kan de getuige best zijn been j broken hebben 4 Het O M achtte hot ook met bewezen ISbekl oorzaak was van de beenbreuk doch vorde dB ter zake van verdere mishandeling van den ongelukkigen doofstomme de veroordeeling van W v Dtot 15 boele BIN NENLAND GOUDA 11 Mei 189S filjjlcens achteralBBDile udverteutio wordt de Zweminriohtine albier Zaturdag j at geopend voor manüüa en Zaterdag 27 Mei a b voor vrouwen W heriDQoren het publiek aan de volgende bepalingen In de Baarnacha bosaehen wandelt ainds eenige dagen een atruiavogel rond Het dier ie by den heer BI to s 6raveland losgebroken en hoewel de boeren naar hem gejaagd hebbi n is het nog niet gelukt deu vlujjgea looper te vangen De boschwachler ia or ook al op uitgetogen mat een volledige handleiding hoe hij hem taoet machtig worden althans hoe hy het moest beproeven Ja pakt m eerst bij zyn vleugels on dan probeer 4 hem een doek over lijn kop te binden Naar struisvogelpolitiek waant de vogel zich dan buiten gevaar en laat zich leiden ula oen kind Tot uu tüe is men er echter niet iu Reslaagd hat dier machtig te worden en slechts een paar maal werd de vogel Zoödag door eenig wandelaars ge ien Uit Vlissiugen meldt men ons van dd 16 Mei Heden werd do eerste steen gelegd van hut nieuwe Havenstatiouseebouw alhier Reeds langen lyd werd reikbalzend naar de uitvoering van dit werk uitgetzien daar do inncUtiugen van het tegenwoordig © Station in verband met den dionsl op Engeland lang nioi meer voldoen aan hetgeen uien thans bij hol internationaal verkuer verlangt Hot nieuwe gebouw dat iii de onmiddellyke nabijheid van de aanlegplaals der atoomijooten van de Stoomvaart Maataebappy Zeeland wordt opgetrokkbn zal in alle opziohten aan do strengste eisclieii beantwoonleu Van af de pontons zal men komen in een overdekte hal dia onmlddoUyk geraoensohap hooft met do De ÏDrichting is opeuf eateld Mej C W Schinkel alhier doed gisteren te s Hage akteexamen lager onderwijs Mej C A Scbriek is gdslaagd voor de acte als ondttrwijzeres Na de horl aalde oproeping voor de vacature van ondïffrijzcr te Haastrecht heeft zich weder geen eukèlo Bolhcitaut uacgemeld I Tegou betaling a Toor mannen en jongena van a morgens 6 uur tot half 8 en van half 11 tot zonaonderKang h Voor vrouwen en nieiajeB vau s inorgeua 8 tot 10 uur II Kosteloos EHccn dag van Mr tot 2 ure s middags alleeu voor mannen en jongena i n man uit Uaj arawoud l B t zijn vierde levensjaar doofstom die zijn eigen naam of voorramên niet wist eu op de meest vreemdsoortige manier met behulp van een tolk verhoord werd zouder een verstaanbaren klank ie kunnen uitbrengen of te kunnen schrijven moest Maandag den Haagschen rechter duiilelyk maken hoe zekere W v D arbeider te Hnzerswoude hem na eene oueenigheid o er het kaartspel eeu been had atuk getrapt Door gebaren en keelklanken deelde de getuige mede hetgeen hem overkomen was inderdaad een even treurig als zonderling verhoor De zaak kwam hierop neer dat het bij het kaartspel niet eerlijk was toegegaan dat men een borreltje bad gedronken en toen twist had gekregen waarh de arme stumperd nog zijn been had gebroken De beklaagde ontkende met eeuig opzet gehandeld te hebben men was beschonken geweest over elkaar Voor bolaleudo geldt het volgend tarief 1 bad 0 15 Ëeu persoonlijk iBbotineineot voor t gaheele seizoen f 4 In geval meerdere porsonen uit éêa gezin zich hiervoor abouaeeren betaalt alleen da eerste lien vollen prya van 4 de tweede ƒ 3 alle voltfeüdeii ieder ƒ 2 Tengevolge van de instelling oeoor Commiasia van Toezicht Gier de ZweminncUtiug beslaande uitdehh Dr P J A Lovodag Poorzitter C G van der Post B K Boekmeijer J F C W Adela en A D van Vrauiuiugen en door het raadsbesluit om deze voortaan ook toegankelijk te stollen voor vrouwen en meisjes zullen daar in het vervolg andere bepalingen golden als tot hedeii hel geval was Er is een reglement opgemaakt dat verscheidene voorachnften bevat die inderdaad voor orde en regel op de Bwemsohool zeer nuttig moeten worden geacht Wij hopen Zeer dat de Commissie daaraan flink de hand m1 houden en dat het publiek dat van do zwemschool gebruik maakt ateeija zal medewerken om die voorfchriften op te volgen Het reglement zal uatuurlgk ter kennis worden gebracht van de zwemmers en er zal steeds op de zwemschool ewn gesloten bus aan FEViLLETOlM hebben zioh op de rozen geiet en bewegen met welbehagen de vleugels op en neer er ritselt ieta tusschen de takken der vruohtbooraen met een doff en slag valt eeu wurmstekige vrucht uit den overvloed op den grond Over het kiezelzand tchter wordt allerganoogehjksf hoon en weer geslenterd de breinaalden klapperen tegen elkaar en ronde bantljos strijken hier en daar over een plontje heen waaraan zich lieve zalige lang verwelkte herinneringen vastknoopen I Goseck voelde een soort van ontroering over zich koTien het scheen hem toe alsof hy op een plekje grond stond waar de lijd waa overheen gegaan zonder sporen na te laten Plotseling bleef hy staan en zag de overste verbaasd aun Wat beleekont dat P Worden er nu nog bedden buiten gelucht Vdór hen was oen klein rond bloemperkje waar hoog op büddekusaena waren opgestapeld De eerwaardige goloidator der lioerun lachte weder torwyl zij tevens met oenigszina ongeduldige haast er heen Hop om de bodden te bevoelen Ze zgn natuuriQk weer door en door nat van den danw 1 O er 18 haast geen huis meer met die oude vrouw te houdttn men moet haar als oen kleiu kind achterna loopeu I ff Die toegenegen mevrouw Korberitz P nJa die toegenegen mevrouw Korberitz I Zy heeft van cacht weer gemo kt dat het vroor dan staat zij heel zacht on stilletjes op en sleept haar bed over de bloemen hare lievelingen die zy soms uit oogousohouw nam G IB XJ I Naar het üoogduitMk Vil Nennderscheidt s oogen glinsterden van pret en zjjn schoone gestalte schuddo van het lachen alle bedenkingen di hij zioh gedurende den rit had oorgühonden waren vergeten evenals da ernstige waarschuwing hem door wind en boomen toegeroepen vergeten en verdwenen was het witte schimbeeld dat hem in het oor had gefluisterd Het huwclyk 18 hazardspel en gij zijt nu een ocbtfsuisd en roo ioloos speler Hij was weer geheel de oude geheel de dolle jonker die al lachende zijn levensgeluk op één enkele kaart zet I Men kon hem met genoeg over de wonderiykheid van zijn aanstaande aangetrouwde tante vertellen en hoe trnstiger en verbaasder gezicht de overste trok en hoe onderaoeMilder zij hem gadesloeg des te overmoediger werd ae blik van den ongewoneu minnaar en des te haas n liep hy voort om de draagstoel van het gesticht ta horeiken Zwijgend en lachend liep Goseck er naast terwijl OV met kntiacheu blik den tuin der oude dames m Het zag et overal zoo echt ouderwelach uit At had de vorst ook de bloembedden en de versierde randen met eeu zwarten sluier overlogen en hun bloemenpracht veiwoeat er waa toch genoeg van overgebleven om zich een voorstelling te maken hoe het er in den 7 omer ha l uitgezien Hier werden bloemen waar do moderne residentie geen flauw begrip meer van had met liefiierijke zorg gekweekt Lavendel mirt en roode tnijm Dat bloeit hier in den tuin I klonk het onwillekeurig in de herinnering van deu man van de wereld die gewend was tusschenspringende fonluinon en uitheomsche gewassen te wandelen Hier groeiden op regelmatige bedden koolstruiken rapen seldery en soepgroenten uien en boonen moeakruid en erwlen en als afscheiding op smalle lange reepen statige slakroppen waartu schon bont dooreen bloeroen uitstaken Gele klaprozen Donte wikke anjers verbena s salie en balseminon üsscheukmid floksen en kamperfoelie goudsbloemen j meliswortel en welriekende rouskaatbloemen hopa l tica s en coaianderB hier on daar afgewisseld door i boachhessen on kruisbessenatruikeu en geganieerd met palmboompjes of huishoudelyke aardbozicnplanten Hier roeide Goseck in zijn verbeelding Ie zou branden heet en verschroeiend er is geen wolkje aan de lucht een zoele van zoote jreuron i bezwangerde atraosphoor hangt over de bodden on de bijen gonzen en zoemen overal Kapellen