Goudsche Courant, donderdag 18 mei 1893

Men weet dat er ndert twee jaren een groep peraonott beataat waar tusachen de hhn E Gatorrietb Victor Lynen Plissart baron Sadoine en andere machtige kapitalisten die het ontwerp heeft opgevat den linkeroever der Schelde tegenover Antwerpen te benuttigen en wel den Borgerwforlpolder om er groote uijverheida handels en zeevaartinrichtingen te maken zooals acheepatimmerwervon groot genoeg om er kurasschepen tebouwea groot smellovcna om er bet erts in gzer en staal te verwerkoB dokken magazijnen enz enz Atlet is gereed de plans en het geld en men zou spoedig de hand aan bet werk slaan doob om te I kunnen beginnen ia de toestemming van slaat pro vincie en stad noodig vooral van deze laatste Blgft nog de goedkeuring van de openbare opinie maar zooala de zakeu zioh thaua voordoen schgnt het ons onmogelgk toe daaraan een oogenblik te twgfclen Het tou zelfs onbegrgpelgk wezen dat de bevolking van Antwerpen zulk een rgk geschenk welk zal bgdragun tot zijn nut zgn gemak zijne eer eo zijn voordoal en welk haar geen duit zou kosten van de hand zou wijzen Daarenboven zou aan den overkant der Schelde aan den hoek een klem Seraing oprgien oiet smeltovens gzerfabrieken met baveninricbtingen die hoegenaamd geene concurrentie of nadeel aan de onze zou veroorzaken en waar duizeode menBcben zelfs van de atad hun beataan zouden vinden Wg zullen gelegenheid hebben ora daar ruimer op terug te komen maar wg zijn overtuigd dat hpt ontwerp ioders bijval zal bekomen en dat heel Antwerpen genegen zal zgn ovor zg oen acboonen stroom eene renaachtige brug te zien maken die mag vergeleken wordun aan degene van Brouklijn teNew Tork Is de openbare opinie het ontwerp genegen en geeft de stad bare bijtreding binnen het verloop eener maand dan leggen de ontwerpera MM Sadoine en ooosorten teratond de hand aan het werk voor het maken der brug teneinde deze te votooien tegen het openen onzer wereld ten toonatel ling wat duizend en duizenden vreemddlingen naar Antwerpen zou doen atroomen en de bekroning zijn onzeraohooue Soheldekaaien de Tweede Kamer ir Met of Juni 1894 kunnen plaats vinden Bg bestuuremaatregel kan echter worden geregeld om reeda vooraf gelegenheid te geven tot het doen van aanvraag om op de kieieralgat te worden geplaatst erwyl verder is voorgeateld om te bepalen otu van plaateen openvallende in de Tweede Kamer na 1 December 1898 de vervulling eerat te doen geaohieden na 15 April 1894 wanneer de nieuwe kïezerslgsten zgn vaatgetteld In bet wetaoatwerp tot regeling van de uitoefening van het kiesrecht wordt nu ook bepaald dat de aan vraag mout zijn mguricht volgens een model A aan de wet toegevoegd In art IS wordt aan bet gemeentebestuur ir plaats VBU aan Burg en Weths de beslissing gegeven omtrent de aanvraag tot plaatsing op de kieserslgat In art 18 13 nu bepaald dat de openbare kennïagoving van den burgemeester omtrent de beslissing van den Raad over verzoeken ora verbetering op de kiezerslijst moet geschieden ten spoedigste uiterlijk op den Sen dag na de besüaaiug van dien raad In art 46 is bepaald dat indien het aantal raadsleden niet toereikend is om daarnit voorzittera voor alle atembureaux in de gemeente aan te wgzen de Baad daartoe kan benoemen inwoners in de gemeente te ens kiezers in het kiesdistrict Uitdrukkelgk is bepaald dat de in artt 4 47 en 64 bedoelde strafbare feiten als overtreding kunnen worden beschouwd terwijl er een afzonderlgk artikel is bepaald dat waar de dagteokening of de laatste I dag van eenen terpign op oen Zondag vallen mocht daarvoor de eerstvolgende Maandag in de plaata treedt I Ter veriichting van de werkzaamheden aan de aamenstelling van de kiezeralgsteo na de invoering van de nieuwe kieawet verbonden Ia voorgesteld om hen die voorkomen op de aedert 25 Aprjl 1898 van kracht zgude kiezeralgsten bgaldien zg overigens aan de vereisohten voor kieabevoegdheid voldoeb door het gemeonteboBtuur in Januari 1894 op de kiezersIg sten te doen plaatsen zonder dat daartoe hunnerzijds eene aanvrage wordt vereiaoht In het wetsontwerp regelende de benoeming en aftreding der leden van de Eersto en Tweede Kamer ia in art 6 nu voorgeaehreven dat de aanalag in de verschillende belaatingen op de Igsten der hoogataangealagenen voortaan in ééne totaalsom zullen worden uitgetrokken de afzooderlgke opgaaf der aanslagen in de vermogensbelasting worden alzoo vermeden en het bedrag daartan kan nimmer met juistheid uit de Igac worden berekend Deze wgziging ia geschied in overleg met den mi iater van finaneién In art 81 is de gewone tgd ter verkiezing van laden der Tweede Kamer iNpaald op den eeraten Dinsdag der maand Juni Art 34 proclamatie van den gekozes candidaat ia gowijaigd overeenkomstig de opmerkingen van hel toorloopig verslag terwijl tvree nieuwe artikelen zgn toegevoegd omtrent het ontalag nemen door leden der Tweede Kamer en het verlies der vereisohten voor dat lidmaatachap Een oazer lezers een alleaeina geloofwaardig man deelde ona giater ochtend het navolgende mede Een mgoer vrienden bevond zich met een ander in het station te Amaterdam tosn plotaeling de laatste zei Kgk daar heb je Artou en weea op eenen man die zioh in hunne onmiddelgke nabgbeid bevond Weet je dat zeker vroeg de ander Ja stellig ik heb bna vroeger te Parijs gezien Hjj ia bet zeker It tusachen mocat oen der beide heeren met den trein vQttcukken en verzocht daarom aan den ander de politie te waarschuwen Deze deed d t eo de mare bracht oatuurlgk niet weinig opachudding op het politiebureau tewerg Vijftigduizend gulden belooniigl de vao t ware de moeite waardig Dan toen men den vogel wilde knippen was bggevlogen Blijkbaar bad hg lont geroken Hetachgnt echter dat de politie heeft ontddkt dat hg inAmaterdam ergona is binnengegaan en dat zg hemep bet apoor ia Ifaarl D In een brief uit de bofatod in de Arnh Ct leest men Met eenigen ophef is in de ooui nten verkondigd dat graaf Richard Leeuwedhart van den Bosch een jongere zoon van den voormaligen GouveneurGe üeraal de residentie en het land verl at om te Bruaaal veiligheid te zoeken voor de met Mei ingevoerde VermogeosbolaBtiog Men zal nu voortaan in de vaderlandscbe chronologische tafela tegenover het vela edelen verlaten het land van 1566 op 1893 kunnen aouteekenen fféén edele veriaat den Haag Het motief van 1898 veracbilt echter niet weiuig v n dut van drie eeuwen geleden en hot epitheton edel ia iu verband met bet oogmerk onwil om naar vermogen in de gemeenacbappelgke lasten bij te dragen hier niet leer juiat geplaatst Ku de Haagsohe bevolking beeft toch waarigk dezen vluchteling geen reden gegeven tot zulk eeu rertrek Met d al sUat deze uitwgkiug geheel op ziohzelve en logenstraf zg en door bare eenigheid en door den persoon des vluohtelinga de voorapelling van beatrgdera der Vermogonsbelaating dat alle rgke lieden het land zouden verlaten Totnogtoe ia de genoemde de eenige Hagenaar van wiena vertrek ik geboord heb bet doet mij genoegen dat fvpublic apirit eo nationaal plicbtgevoel ook bg de vermogende ingezetenen van Nederland den rogel blijken I te vormen Een Haagaohe kroniekachrgver van een der j h ingsche Couranten heeft onlange een balletje I opgeworpen over het aanbieden van de nandidstuur in het district Gouda aan Mr Patgn advocaat generaal bg den Hoogeu Kaad die ook vroeger jaren Qouda in de Kamer heeft vertegen woonligd en met wien de knnaeu der liberale partg zeer giitiBtig zonden atann Do Nederlander zegt omtrent de bewering an dezen ff praatgragen correspondent het volgende De memorie van antwoord omtrent de ontwerpen tot kiearecbthervorming is versobenen Het stuk ia 60 pagina s groot zonder de bijlagen bevattende tal van atatiatteke cpgaven torwgl de veraohillende wgeigiugen in de ontwerpen gebracht in gewgzigde wetaontwerpen zijn opgenomen Uit het ontwerp tot regeling van de kieabevoegdheid is vervallen de bepaling dat bg bcBtuursmaatregelen de vorm der aanvraag om op de kiezoralgetan te worden geptaatat en de wgze van inlevering ui worden geregeld De regeering atelt thans voor de daartoe atrekkendo bepalingen in de wet zelf op ta nomen en wel in het ontwerp dot de uitoefening van bet kiesrecht regelt Daarin Ib alnu bepaald dat de aanvraag wordt geschreven iu een door den gemeenteraad daartoe aangewezen voor bet publiek toegankelgk lokaal onder toezicht van eenen daartoe door het gemeentebeatuur aangewezen ambtenaar en op oen daartoe door bet gemeentebestuur verstrekt blad papier overeenkomstig met eeu aan wet gehecht model B Tevens wordt in een nieuw artikel bepaald dat bg algemeenen maatregel van bestuqr voorschriften zullen worden gegeven omtrent de iurichting van het toknal en omtrent do orde bij de inlevering der aanvragen In art 6 ia vervallen de uitsluiting van bet kieareoht voor ben die den verachuldigden aanslag in s rgka directe belasting niet hebben voldaan Dientengevolge is ook art 9 uitsluitend van het kiesrecht voor de Proviucialo Staten voor ben die de provinciale belaating niet hebben gekweten vervallen Do inwerkingtreding der wet ia voorgeateld op 1 Januari 1894 zoodat de nieuwe verkiezingen voor Tifitatie uial frelk Ugea ii aac de gangen leidende ur de Aifétw zeer ruime waohtkamera In de gaaf ea vrorden eenige toUetkamers aangebracht die naar de eiecben des tijds zullen vorden ingericht Xn een vleugelgebouw worden gevonden de vertrekken en toiletinriohtingen voor vorstelijke penraneo terwijl een ruime vestibule aan de stadszijds Kal worden opgetrokken Overigens zqn een aantal dienstvertrekken beoavena woningen voor den Stationschef en diens Assistenten in het plan opgenomen Het geheel wordt een BOogeBoamd Kopstation met hoofd en tuaschenperrons ieder lang 200 Meter Het werk meteenigen legenapoed begonnen aangezien een w ziging in het fundeeringsBysteem bij de uitvoering noodzakelyfc bleek il thans echter in rollen gang door drie stoomheien worden de noodige heipalen geslagen en zat met zoodanige kracht net werk worden voortgezet dat allea voor de a s winter onder de kap ia gebracht Het geheele station zal eleotriseh worden verlicht en voorzien zijn van waterleiding Onder het opschrift H umor schrift de heer D H Jooaten het volgende aan het Nbld Zondag ging ik omstreeks twaalf uur naar het postkautoor mijn Engetsche post halen doob kreeg daar bericht dat de post vertraagd waa en ecrat te drie uur werd uitgegeven X aa zal ik maar te d ie uur terugkomen Dat helpt u niet want tien minuten v 5dr drie uur sluit het poatkantoor Dank ui Ik was voornemena dit volkomen waar relaas in te lenden oao het humoriatisch album maar ik acht de zaak erLatig genoeg voor het Algmneen HandeUilad Mr E P baron van Heeokeren van Waaaenaer laat voor zijn buitengoed ïwiokel een eigen waterleiding maken die met den watertoren dezer dagen ia aanbesteed en voor 47 000 aan twee aannemers te Almelo werd gegund Staten Generaal s iCiLHc Zitting van Dinsdag 16 Mei 1898 De kamer kwam woder bijeen tot regeling der werkcaambeden In zooverre was de korte vergadering niet andere dan eene formaliteit Zij kroeg echter eenige beteekenia door bet verlof door den heer Beetaerts gevraagd om tot het hoofd van het Kabinet eene betrekking die in onsataatareobt officieel niet bestaot eene interpellatie te het wetsontwerp tot regeling van den disnat bij de riohten waarom de Memorie van Toelichting van militie niet mede door den minister van binnenlandsoha taken ia geteekend Heden te half 3 begint de discussie over de BedrüfBbeloeting Twee indirecte vragen welke de fiscus aan db belutingplichtigen kan stelten worden door den heer Haffmans in het Fenkotch Weekbla4 behandeld Deae vragen ziJQ 1 Wat besit gü 1 8 Wat verdient gij P Vroeger vond men zulke vragen zeer impertinent vandaar dat onie fisoua zich tot nu toe zeer zorgvuldig onthouden heeft om daarmede aan boord te komen Tegenwoordig vindt men het zoo erg niet meer dat do fiscus zijnen neus in iemands zaken louter lievigheid mot haar Hougaarsohen wyn heeft begoten Nenuderacheidt proestte het uit van het lachen Wel voor den koekoek nog eeui too dan heeft zij zeker van nacht ook In de draagstoel haar tenten opgeslagen I V irNeei dat geloof ik niet daar is zij te bang voor maar ik vrees dat ziji dat arme kleine ding Uaria Louise eenvoudig uit de veeren heeft gejaagd ea naar de sopha gezonden want zg is buitengewoon onbescheiden en kwelt dat betreurenswaardige arme kind met al hare gekheden op een onbetamelijke manier Jammer genoeg merk ik dat meestal te Iaat of toevallig want Maria ljoulze klaagt nooit en verdraagt allea met een waar engelengeduld Zij is bovendien een zeer bijzonder peraoontje oprecht un eertijk ala goud het eenige wezen in het gesticht dat lioh aati mg geheoht heeft als een kind aan zgn moeder De overste legde haar hand op Nennderloheidt s arm on vervolgde met bevende atom rËn niettegenaiaande zij hier met leedwezen gemist zal worden dank ik tooh den goeden God op mijn knieën dat Hij het levenspad van het lieve meiije opzoo n wonderbaarlijk verraasendo wij e ten beate keert t Geloof mij baron gravin Herff verdient het vol maakt gelukkig te worden en immers zoo g j niet Uet voornemen hadt om haar gelukkig te maken dan zoudt deze verlatene niet tol vrouw begeeren Olivier sloeg zgu oogwimpers neer maar Gosook draaide zich haaatig om en antwoordde terw l hg steekt en na cU renDOgvubelastii met groote meer derheid is aangenomen krijgt de fiscus verlof aan elk de vraag te atellen Wat beziï gg Met beantwoording dezer vraag zal zich weldra ieder bezig moeten zegt de heer Haffmana behalve de gelukkigen die geen vermogen bezitten of een vermogen van minder dan 16000 Velen ongelukkigen zullen reoda met op en aftellen bezig geweest zgn want het formijUer van aangifte in de verroogenabelaating beeft in de Staaticourant van den 18 April 11 geataoo Met de invulling van betaangiftbitjet dat men van den inapecteur der regiatratie ontvangt wordt voor het eerst in ons land het antwoord gegeven op de vraag wat ieder bezit Menigeen heeft ziohzelf daar nooit rekenschap van gegeven Xu heet het in eeoa opbiechten Eu dat ia niet alleen onaangenaam maar lastig ook voor menachen die nooit in hun leven hun conacientie onderzocht d w z hunne balans opgemaakt hebben De tgd van twintig dagen die ter invulling en inlevering van het aangiftbiljet wordt gegund is dan ook niet te lang j Het antwoord op de vraag Wat verdient gjj ia nog pgnlgker ami gij er voor uit dat gg veel verdient dan komen van alle kanten concurrenten opdagen erkent gij daarentegen dat gij alechts weinig verdient dan ia uw crediet naar de maan en ziet men uw medelijdend aan uAan bet uitkomen van heti een iemand bezit zijn minder bezwaren verbonden Alleen dit dat Gij veel belaating betaalt als uw vermogen groot blijkt maar dit ia niet meer dan biligk t Ib dan ook vry oubegrgpetijk dat vele rgken er zoo geweldig op tegen hebben dat hunne aanslagen in de vermogonsbelastuig door de Igstender hoogsiaaugealageoen zullen openbaar gemaakt worden Schamen zij zich zoo rgk te wezen P Daar is middel op Of vreezen zij dat de aociaal democraton te eeniger tgd alles waarvoor zij vormogensboloating betalen van hen vorderen zullen Maar als de hemel luValt zgn alle vogela dood Beter ware het te begrijpen wanneer er bezwaar gemaakt werd te en de openbaarmaking van den aanslag in de bedrgfsbelasting Maar dat komt eerst met 1 Mei 1894 en wie dan leeft die dan zorgt De directeur der Haarlemache schroefstoombootmaatschappij werd wegens bel bij besloten water doen breken van het ga in een openbaar vaarwater hot Noorder Buitenapaarnej door den kantonrechter te Haarlem vrggeaproken De Uooge Kaad gisteren op bet daartegen door den ambtenaar van hot openbaar ministerie ii teld öaasatieberoep uiUpraak doende besohouwdo de vrgapraak als een bedekt onlslap van rechtsvervolging waartegen beroep in oaasatie open ataat doch achtte het beroep ongegrond omdat het beruat op eene te beperkte uitlegging van de uitdrukking wbealoten water en vureenigde zich met de beslissing van den kautonrechter die omdat het vaarwater niet geheel met gs van zekere dikte was beatoten den beklaagde niet strafbaar oordeelde In de algemeene vergadering van de afdeeling VmBterdam der Noord Hol laiidsche Vereeniging het ifiite Kruis 13 Mei gehouden werd de oprichting besproken van eene SomaritaneL Vereeniging eene Vereeniging die in navolging van hetgeen reeds in Engeland Duitachland en Ooslenrijk ia tot stand gekomen zich ten doel atelt de kennie omtrent de meest zijn monocle voor zgn oog zette Katuurigk mevrouw Volgens de beachrgving Bchgnt gravin Herff een zeer beaoheiden eenvoudig opgevoede dame te zgn die zich over haar nieuwe levensomstandigheden I over de weelde pracht en praal die nu haar deel zullen zijn zal verheugen en daarmee zich overge lukkig voelen als het kind uit het sprookje dat op eeoa in een feeénrgk verplaatst wordt I De graaf zweeg plotseling de weg had zich gebogeu en nu stonden de wandelaara voor een smalle reep grouds mot groenten beplant De eerste bleef eenaklapa staan en hield Nennderacheidt een oogenblik terug f Daar is Maria Louize hebt ge ooit iets aandoenlijkers gezien iela zoo bescheidens en ootmoodigs als dit kleine gravinnetje F Beide heeren staarden op het tafereeltje dat zioh aan hun blikken vertoonde Een vrouwelgke gO stalte knielde op den hard bevroren grond zg had een ouden wgden pluchen mantel om en een dunnen wollen doek over bet hoofd met haar handen die rood van de kou waren trok zij de laatste wortels uit dm grond en verzamelde ze iu een mand waar reeda eenige groene struiken uitstaken ffLouizeljo Do toegesprokene bief rustig het hoofd op met den uitroep ff Lieve tante doch op hetzelfde oogenblik kromp zg ineen haar fijn gelaat werd met een gloeiend rood overtogun en met onhandige haast sprong zg op en drukte beide banden togen geschikte eerste hulp bij ongelukken te verapreidea De afdeeling aprak hare ingenomenheid uit met hat streven eener dergelijke Voreeniging en bealoot bg eventneele oprichtiog haar zedelijk te ateunen De bekende roeier J J K Ooms heeft thans egn plan om naar Chicago te gaan geheel opgegeven t Schijnt trouwens nog niet zeker te zgn dat de wedatrgd om 20 000 dollars werketyk daar zal worden gehouden De heer Ooms had het voornemen zoo deelde hij aan het N v d D mede eerat naar ËDgatand te gaan en daar zijn krachten te meteu met enkele roeiers van naam Daartoe had hij o a de pro eanonali Barry en Wingate e a uitgedaagd toi een match maar geen hunner heeft den strgd villen anbinden Deze omstandigheid ia dua ook van ia oed geweest op de onthoadig van that Dntehman Ooms die uu weder zijn plaata herneemt in de gelederen der amateur roeiers waartoe hg trouwana ateeda beeft blijven bebooren Naar de Heulerregatta in het begin van Juli gaat hg niet maar hij zal waaraobgnlijk weer te Farija uitkomen Het Belgische blad de Koophandel schrgft Eene wereldtentoonstelling is bijna niet meer mogelijk ala er niet bg ia wnt men noemt een clou Van allea heeft men reeds uitgedacht om ook aan de aanstaande wereldtentoonstelling van Antwerpen een clou te voegen ieta dat gelgk de Eitfeltoren ta Parga in 1889 heel de wereld in 1894 naar AnU werpen zou doen stroomen Welnu ala de Antwerpsohe bevolking het wil en zij zal het willen zal er zulk een clou 190 en wel een buitengewoon prachtige die ieders bewondering zal wekken en na de exposiiie zal h ven bestaan niet aHeen als pronkstuk zooab de Eiffeltoren maar ook als een werk van algemaen gemak en openbaar nut En deze clou ia eene overbeerlgke aohoone hangende brug over de Schelde en die vlak voor d atad de twee oevers zal aan malkaar binden Wg hebben de plana gezien en kunnen zeggea dat wanneer het publiek ze zal voor oogen krggan hetgeen eerstdaage aal gebeuren heel Antwerpen het ontwerp toejuichen en verlangen zal het te liea aitgevoerd worden De brug zeu hangen aan twee bevallige doch kloeke gzeren torena elk ongeveer 60 meters boog waarvan de eene zou geplaatst worden vlak voor de St Jonavliet en de andere op bet Vlaamaobe HoofiL Zg zou 42 meters boven de kaai en 46 metera bovan de vtotlijn van hooge tij verheven zijn zonder eea enkelen pgler in het water zoodat er de grootste sohepen met de hoogste masten onder door kuanea varen en er geone oorzaak van verzanding ofatramming van ga kan zijn Twee afloopende hellingen in gzer voorzien van kandelabera zouden er de voetgangers en het geag oaar toe leiden do eene van aan het Araenaal de andere van aan de Suikerrui De ontwerpera geven de atellige verzekering dat deze brug kan en zal voltooid zgn tegen den dag der opening van de wereldtentoonstelling Aa tffan de maand Mei 1894 Het is een kosteloos geaohfnk van 6 mitlioen welk zg aan onze stad willen doen maar natuurlqk aan zekere voorwaarden die wij gaan bekendmaken I haar wangen alsof ze oen apook gezien had Strak en onbewegelijk bleef haar blik op Olivier geveltijd Wat voert gij daar uitP Kom eena apoedig hier I Zg Het het hoofd op de borat zinken en brap langzaam nader ffDoortje heeft haar hand veratnikt en toen heb ik aang oden om de groenten die zg voor het avondeten ooodig heeft uit den grond te halen I Zg aprak langzaam maar niet angatig keek di eenB op en beacbouwde Ooaeok met een vluohtigea blik f Zwarte oogen zwart haar brr ik heb schoppenvrouw getrokken fluisterde Olivier zijn vriend lachend 10 het oor Dat heeft nog den tijd myn hartje dezö heeren weuBchen tante Korboritz te spreken en nu zult gg wel zoo goed willen zgn om onze waarde gasten naar haar toe te brengen mgnheer vou Nennderacheidt kent ge zgn vriend graaf Goaeck I Ernstig en afgemeten boog Maria Louize bet hoofd er lag iets over baar geheele wozon dat aan da overste deed denken Nei ndersoheldt boud zijn toekomstige echfgenoote I de hand en scheen zich meer over haar mantel te bekommeren dan over baar donkere oogen die nogmaala met oen schitterenden blik de zijne ontmoetten f ordt vervolgd yNu deze bridbohr ver moot wel een zeer korte memorie hebben of wot aandurven want hoe is het mogelgk als candidaat voor de liberale partg een man aan te bevelen die haar in 1888 te Subiedam zoo jammerlgk in den steek lietP Met groote inspanning van krachten was dit district voor de liberale partij gewonnen en het vertrouwen der Schiedamaohe liberalen en hunnen gver in den atrgd aan de stembus beloonde Mr Patgn door zgn mandaat in den steek te laten en eene hooge benoeming in de mogiatrotuur aan te nemen welke hg vroeger geheel vrgwillig voor de oJmimstratieve loopbaan veriaten had I Men moet waarigk geen hooge gedachte hebbeu van het gevoel vou plicht en eer der liberalen in bet diatrict Gouda om te onderatellan dat zij aan een deserteur dor liberale partij bun vertrouwen zouden willen acheoken BaitealaDdscb Overzicht In het Eogelaohe Lagerhuis werd de beraadslaging over artikel 2 ion bet Home Bule outwerp voortgezet Sir Henry James stelde een amendement voor waarin verklaard WQrdt dat het oppergasag van het Rgksporlemeot ovur alle puraouen zaken en gojederun binnen hot gebied der koningin onaangetast en onverminderd zal bigren Gladstone achtte het amendement niet noodig maar hg verklaarde zich bereid het te aanvaarden indien sir Henry James bet wilde vooraiellon als een afzonderigk artikel Na eene vrg heftige discuaaie stemde Gladstone er in toe het ameudement James ala een toeroeging bij artikel 2 te aanvaarden De minister president deed eohter uitkomen dat de regeering cioh het recht voorbehoudt deze toevoeging later in een afzonderigk artikel te veranderen voorta verklaarde hg dat de regeering zich bealiat zal verzetten tegen het plan van Chamberlain om op het am nilementJamea latere amendementen tot bfperkiijg der volmochten van de lersobe Wetgevende Macht te baaeereo Het amendament Jamea werd daarop aangenomen Er is geen denkec aan dat de Fransohe Kamer vódr haren tgd naar huis zal willen gaan De hoer Letellier heeft zgn voorstel tot ontbinding dus maar weer ingetrokken Na verwerping van de instelling van een afzonderlijk miniaterie van kolonie zal de Kamer zich dua allereerat vermoedelijk heden met de bagrootiog voor 1894 bezighouden Deze ziet er treurig uit De regeering had een vermeerdering van uitgaven te dekken van 67 000 000 franka t Voornamelgk is die vermeerdering te wjjtep a a de attjging van den gewoarborgden interest óp poerwegen van 61 000 000 tot 105 000 000 frs behalve 61 000 000 fra voor een niouwe ovoreonkomst met de Bpoorwegmaatacbappg te Lyoo Voor de vloot worden 12 000 000 frs meer gevraagd en 9 000 000 frs ia uitgetrokken tot verhooging der bezoldi i 4Ésn van ooderwgzers en post en telegraaflieambtMT Dit alles moet gevonden worden door vernMerd ring der vlottende schuld door verlenging van de aflossing der leeniug van 1885 van 1916 lot 1924 en uit eenige andere postoo Het belangrgkste werk van Jen minister van financiën Poytrsl is de herziening der drank belaating vooruamelgk hierin bestaande dat de rechten op gezond beidsdranken cider wijn bier worden opgeheven of verminderd en die op alcoholische verzwaard van ruim 156 tot 206 frs per HL De Duitaohe regeering doet al baar best om alle politieke quaeatien behalve die der legeruitbreiding uit den verkiezingaatrgd te weren Dit laat zich begrijpen want de conaervotievon aan de eene zgde en de nationaal liberalen aan den anderen kant die te zamen het gros der regeeringspartij vormen zijn het op de meeste punten von algemeene politiek volkomen oneens en dit verschil Ib nog grooter geworden nu de nationaal liberalen moeten trachten de vrijzinuige dissidenten te vriend te houden Om slechts op één punt te wgzeu de conservatieven hebben steeds de door den heer Von Caprivi gesloten haodelatractateu beftig bestreden en eischen in hun verkiezingsmauifest verhooging van in voerreobten als nieuwe bron van inkomsten terwijl de natiooaallioeralen ea hunne nieuwe vrienden die handelt troctataten juist beschouwen als het beate wat Caprivi beeft tot stand gebracht De nationaal liberalen bobben zich in bun manifest wijselglt van politiek onthouden het stuk is een doorloopende toast op de noodzakelgkheid der legeruitbreiding De nea ziet den toestand in Dnitscblaod donker in Hat Citybiad ziet in de toenemende oppositie in het zuiden en westen des Rgks een herleving van het particularisme dat vroeger Duitachland tot een nardrgkükundig begrip maakte en aan buitenlanrtsche intriganten overleverde Alle vrienden van Duitachland betreuren dit grootste gevaar voor Duitschlands positie ala wereld mogend beid De grooie verdienate van Biamarck s politiek was