Goudsche Courant, donderdag 18 mei 1893

1893 De uitgave dezer Gonrant geschiedt dagelgka mft nittondering van Zon en Feestdagen Ds rga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aboadeilijke Nommars VIJF CBNTSN GOUDA 18 Mei 1893 lo eeue heden io de Sociëteit gOm OeDoegen gehouden Terwdering van afgevaardigden vaa da ttohillende kidgvereenigingen deel uilmakende van de Centrale Liherale K svereett ng heeft geen candjdaat de voistrekto meerderheid verkregen zoodat opnieuw een vergadering moet worden gehoudea Gisterenavond had de jaarlykscho vergadering plaats van leden en begunatigera der Werkinrichting tot wering dor Bedelarg alhier De rekening etf reran ttvoordïng 189S 9S werd daarin goedgekeurd l e hh K Jonker ea A van Veen werden als bestuurdera herkozen Tot ComraiasariMen werden gekozen de hh P W Kamphuijzen en J C L F Busoh en herkozen de hh K Jonker A van Veen Mr D N Brouwer C v4n Veen Mr J FortnynDroogleever Mr D J van HeusdeenG A Bouter Gisteren werd den heer J G van Dam onderkapelo aester van het raueiekoorpa der dd Sohutterij eene serenade aangeboden door genoemd muziekoorpa by gelegenheid van zyn 5 t jarig huwelgksfeest Mej j C A Schriek alhier deed behalve het gisteren Vermelde examen ook met aucoes dat in de Dutligei liardwerken DPme TAN IE mmm mMmcHTii op ZATERDAG 20 MEI a s voor Mannen im Van af ZATERDAG 27 MEI is de InrichtingJ p HB geopend voor Vrouwen eiken dag van s morg ens 8 10 uur Abonnementskaarten zijn van al heden te bekomen bij den heer A D VAN VREÜMINGEN Wijdstraat 49 DE COMMISSIE Hederïandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen HOLLASD kapt J SMIDT en BATAFIEB kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bfl de Cargadoors der Maatschappj Boompjes 72 te Botterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Met algemeeue stemmen besloot de gemeenteraad van Bèrg Ambacht ƒ 5000 subsidie te verlpenou ten behoeve van den ontworpen spoorweg Gouda Haaatreoht Stolwyk Borg Ambacht Ammerstol Schoonboveo G E SS Ik hoop niet dat gy mg reeds vergeten hebt gravin zoide hij lachend Ër zijn atellig twee volle Jaren verloopen aedurt onze eerste ontmoeting maar zij bebbon het beeld dnt ik van u mijne faeriDnering heb benaard niet kunnen uitwisscbenl en daarop wilde faij met z jn gewone ridderlijkheid baar vtijgers aan zyn lippen drukken Zij trok ze anel terug Handen die in den tuin hebben Bewerkt kunnen geen aanspraak op een kus maken zeiile zij verontschuldigend zj sloeg de oogen neer en vervolgde langzaam r4k heb u niet vergetant er komt zoo zelden iemand op Hersabrunn l Goaeok had het smalle gezichtje scherp en onderlOekend opgenomen bg scheen zich een andere voor teliing Itbd de toekomstige barones von Nennder cheidt te hebben gemaakt zijn antwoord klonk veratrooid toen hy langzaam nnast de overste voortvandeld Hoe gaat het met die arme handjes die ik toen MarktA68GouDi bjj IT t JMVIiVS Gouda Siielpersdruk bd K Bmnkmin 4 ZooN dat hy dutdelük dit Iciraad zag ea een kraohtig stalBfll van vereeniging uitdaobt Dit steleel aohynt echter niet kracbtig geaodg te ziJQ goweett eo nu een nieuw gedacht ia opgegroeid dat alleen by OTerlttvering gehoord beeft van den grnoten strijd die den oaderlinxeu naijver tydel k deed nsrgeteo beeft bet oude particularisme opnieuw reroutrustende afnifltingea aangenomen Dit ia het groot gevaar dat Duitachland tliaas bedreigt rDe onrruobtbare DOKatiofe politiek der rudicalen en de wilde verwncbtingen der aooiaaMemocruten worden in de oatmuedigeude werking die zy p eea vaderlandslievend staataman oefenen enkel overtroifeu door de dombeid en kleingeestige zelfzucht der ood servatieven die hunne toekomst en hun laud verknopen ten dienste van als anti aemieten en agrariërs veroiomdö anarobisten De Spaansobe rapublikeinen verlieten zooals men weet de Cortes omdat bet uitstel vau de üwmeeiiteraadsvcrkiezmgen werd doorgedreven Het besluit daaitoe werd in de partijvergadenug ucbi r gunomeu met een zeer geringe meerderheid 11 tegeu 1 0 stemmen Aan Pi y Margall werd opgedragen in de Cortes kttnnis te gevttn van bet besluit Deze volbracht dien last verklarende dat de verbondou republikeinen 7 ich heleediifd aoiitten door du inbreuk up de reebten der minderheid gemaakt zy iiouden eerst teragkomeu waaneer s lands belang bun voorkwam zulks te mscbeu De Minister president 8agasta poogde hen van dit besluit af te brengen betuigenue dat de meerderheid er nooit aan gedacht had hen te beleedigen de Beigeermg aanvaardde volkomen de verantwoordelijkheid voor het schorsen van de verkiezingen en in het belang dea lauds was het zeker dat de republikeinen blevon teii einde daarover en over de begroatiag Inede te beraadslagen De beer Piy Margall echter weigerde en de republikeinen verlieten daarop plechtig de zaal De Kamer zette de behandeling voort van het ontwerp tot uitstel van de gemeente verkiezingen tot nu afdoening van de nieuwe gemeentewet dat tsn slotte werd aangenomen De lepubltkeinsche kranten hebben nu greotu artikelen tegen de Beroering Deze heeft echter aan de provinciale overheden guaeiud dat zij geen aamuukomsten of betoogingen op straat mogen toelaten INGEZONDEN Mynheer de Redacteur Nog enkele dagen en het zwemaoizoen wordt weer geopend Tal van liefhebbers verlangen weer naar een verfrisachend bad Naar raeu zegt aal bet abomiement voortuaii iets hooger zijn dan het tot nog Uhi was DezB verhooging za evoiiwbl niemaiid tarughoudeo maar wat wel een punt van overweging kaïi uitmaKen ia eene slutticg dor zweminrichting by het eventueel vurschynen der vreeaelyke en gevreesdf cholela Zoudt u uu ooV eenige inlichting kuoBen verstrekken of de abounenten du restitutie krijgei P My komt eene betaling in tweeen de beste oplossing voor Wordt de zwiimacbool op bevel van booger band gesloten dan hebben de abonuuuten tenminste deeue Ünantieüle schade U bij voorbaat myneii dank betuigende voor de opname heb ik de er te zyn Uw beetendid lezer N N i ineenen te weten dat de Commiane wel over dit punt hare gedachten heeft latfu gaan üet sou echter ut de praktijk tot moeilykheden aanletdmg geven Bovendien w de aèonnetnentsprijs ia vergely ing inet dien in andere gemeenten zóó laag gesteld dat o i op de zaak niet behoeft te worden aangedrongen Redactie Rationale Kilitie PASPOORTE De BÜBGEMEESTJ5R der Gemeente GOUDA brengt ter kennts van de Milioions der Lichting 1886 dat hunne Paspoorten zijn ontvangen en dat zy ter bekoming daarvan zich binnen 14 aagen ter Secretarie moeten aanmelden tuaschen des morgens 10 en des namiddags 1 ure Gouda den I6u Mei 1893 De BurgeTtteester voornoemd VAK BEEGEN TJZENDOOKN 342 Staats loterij Be Kkssu Trekking van Woeasdag 17 Mei 1893 No 17616 2000 No 2994 17926 19273 en 20910 1000 No 1713 4246 en 16170 400 No 11121 U814 16472 en 15600 SOO No 399 4263 4638 8748 9096 12279 12942 13863 13484 18662 17084 18664 18921 en S0659 ƒ 100 Prijzen 1948 8146 6986 8402 6090 8444 6103 8608 6211 8709 6296 8770 6646 8830 6669 8845 6696 8902 6616 8929 6712 8933 6739 8990 6834 9060 7125 9115 7176 9161 7258 9276 7268 9383 7332 9394 7336 9620 7371 9529 7458 9663 7635 9588 7696 9641 7605 9674 7716 9819 7792 9844 10041 10061 8074 10091 808410246 64 135 298 442 612 627 649 736 861 1001 1015 1033 1076 1118 1276 1463 1601 1528 1646 1740 1947 20 2 2136 2346 2367 240e 2603 2546 2634 2818 2043 2837 2817 2988 2993 3022 8107 3140 3340 3875 3452 3567 3597 3704 8891 3909 4139 4180 4176 4688 4666 4708 4764 4944 6062 6198 6432 6477 6656 5767 6808 16768 15812 16836 15851 16898 16914 16027 16086 16184 16205 16272 16273 16282 16297 16340 16497 16603 16715 16795 16899 16910 16963 17397 17437 17461 17608 17668 17625 18010 18118 20183 18136 18148 18323 18408 18447 18573 18620 18731 18771 18769 19044 19200 19237 19268 19422 19462 19504 19768 19760 20086 20107 20115 20286 20317 20369 20370 20550 20729 20763 20714 van 70 10312 ISOU 10397 18129 10487 13274 10641 13286 10674 13460 10688 13580 10898 13646 11006 13766 11073 13790 11114 14007 11270 14209 11364 14210 11417 14213 11554 14301 11729 14465 11751 16464 11777 14704 11978 14742 12234 14751 12260 14892 12804 1495U 12337 16112 12362 15229 12364 15238 12446 16297 12533 15326 12544 15681 12637 15636 12714 16687 12841 15707 16698 ADVERTENTIS2W Door omstandigheden worden TE KOOP AANGEBODEN ongeveer 20 Stuks nieuwe Terechillende KACHELS of FORNUIZEN tegen biUilke M ryiteu Adres Bureau dezer Courant onder No 2273 A D V E B T E N T I E N In alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelyk opgezonden door Let AdvertentieBureau van A BBINEMAN en ZOON te Gouda Zeer ITette Gesteendrukte NAAUmSTJES worden GELEVERD door A BRIi KMA en Zn een zeer goed onderhouden BOEIERSCÏÏITIT met INVENTARIS groot 24 TON Te bevragen bj H VLOT Sliedrecht Stollwerck sche Borstbonbons güfatóceei d na voorschrift van den kon üniYorsi eit3 Prof Oehm Hofi ad Dr HarlasB Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend nuddel tegen hoesten heOKchheid en aandoening der ademmgsür anen uitsteekeude diensten bewezen Uij spoedige afwisseling van warme on koude lucht is t bijzonder aanberelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar ONZE Natuur Woieu eyatflemi Prof Dr O JAEGER I MuiTruc geven wQ SMuno da naman der m pers op JANSEir TILAims FriamiTeai Men wende zich voor mil dragen voortaan iMTan taand gedeponeerd merk dn etiqn VrUdag 19 Md N 6049 GODDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken ADVBETENTIEN orden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenton GBOOTE LETTKB9 worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De Intending van advertentita kan getoUedsn tot Mn nur des namiddags van den dag der nitgsve Al de aftredende leden ran het polderbeataur te BergAmbaoht zyn met atgnoeene atemmen herkozen n l tol schout de heer A van der Siraaten tot heemradeo de heeren Ü Boelhouwer en G Benschop Sr tot gecommitteerden de heeren K Hoffland Mz j C J van der Bas P de Groot en T Verhoog BINNENLAND d t reglemenl te hemen en b rerwerpin die soo eoodige hemenmg rioh f te heid a d oentr rcen g g te Goad Dit roorslel terk verdedigd doorden hoer M Boogaerdt werf me 14 togen 2 temmen aangonomon AU oandidaton orden nu genoemd do hoeroo Valetle Van Hattum Van öilao en Talt Uit Krimpen s d Lek Boluiijft men aan de Schoonh CC Vrydng 12 Mei vergaderde alhier de liberale kiesvereeniging Burgerplicht voor Krimpen a d Lek en omstreken tot bet stellen van een oandidaat voor het lidmaatfiohap der Tweed Kamer De voorzitter de hoer P v d Hoog opent de vergaderitig en boet de ledwi welkom hij wijst er op dat we een zwaren atr jd te gemoet gaan maar dat we aaneengesloten zijnde de overwinning kunnen behalen De vacature van secretaris ia het bestuur ontstaan door het bedanken van den heer W De Gruyter was ia eene vorige vergadering vervuld door de benoeming raa den Tiw B Btok dwtr ook ttwro bedankt bad werd in deze vergadering tot seorelaris benoemd de beer J Hoeflake boatuuralid voor Ouderkerk a d IJaei Tot het atellen van een oandidaat overgaande betuigden varsohillende leden hunne verwondering over do toepassing van het verkiezingsreglement van de Centr Kiesvereeoiging dat voorachrijft dat zooder overleg de vier liberale kiesvereenigmgen uit het distr Gouda op een zelfden avond vergaderen tot het stellen van een definitieveo candidaat en dat voor die candidatuar Gouda uitbrengt 5 en de overige vereenigir gen elk 4 stemmen Daar men voor deze verkiezing in het schuitje zat besloot men zich aan het reglement te houden maar atelde de heor De Bruine Ploos van Amstel voor na de verkiezing Do oandidalnur m den heer Valello warm ver dedigd door don heer P y d Hoog wordkraohtig boatrodon door don hoor P i De Bruine PIoo van Amstel die er op woeo dat men niet iemand uit het dutnot moot nemon in oen zoo twgfolaohtig distnol ala Gouda daar zoo io nand ongetwijfeld ook zijno voandon heeft Do heer Blok iireea er op dat eea profeet zelden in zgn eigen land ge ord ia De heet y d Hoog merkt op dat de ondervinding ander geleerd loeft getuige het lagen yan de oandidaluur Boogaerdt on nu laaatelijk bij de yerkiezing yan leden der Pror Staten Nadat daarop de candidatuur Van Hattum zoo door dou heer Blok als door yersohoidene andere leden sterk gostound word en do heer y H gesohotsl werd als een liberaal man yan do praklnk en als een yan de meest energieke aacoemoro nu Sliodreeht iemand die de regooring als praktisoh man ynn dienst kan zgn in hot Zeidorzoeyraagstuk werden do oandidoturon Van Oilm on Tak torwdlè yan de oandidatuur Van Hattum l tetrokkon Tot stemming oyergaando yelb x do heer VanHattum n en de lioor Valatto m lên zoodatdus de hoer Van Hattum als candidaat yaa Burgerplicht te Krimpeu a d Lok en omstreken geproclameerd werd Do heer Mgnliol wees er don voorzitter op dat nu de atommmg bleek dat de bpstuurscandidaat althans in de Krimpenorwaard met do gewenschte man bleek te zijn waarom hij den voorzitter ïorzocht den hoor Valolto te yorzoekon zijne oandidatuur in het belang dor liberale pariy in te trekken indien h j FEVILLÉTOM Nennderscheidt brak plotseling den zin af en Jcoek mal van plezier tintelende oogen eu hardop Ucbond door de deur van den schuur die vuór hum openstoud en waardoor hij de oude draagstoel gewaar werd Blüas me Daar ia de oudo Noacb s ark Goseckl VVbI drommels 1 wat zoudt gy or van Z0 gon als wH die in de residentie hadden dat zou me een gnnp Zijn 1 Zeg mij eens mevrouw is deze schittörendo omnibus te koop Ik belaal er u voor wat gg tqB vraagt ik zal hem ijn gewicht in goud betaS mnar ik moot hem hebben Dit enthotisrasme schoen da overste te amuseeren Ah ik begrijp het de heerer zullen zeker den carmivalsoplocbt met pen iitstdrisoh stuk willen verrijken Nu ik zal gaarne aan de bostiiurHcoujmiBsie vragen toï welken prijs de wnjren to koop is I MaBr onder ïn voorwaarde mynheer von jNennderscheuli Ge n Herbabriinscbe origiimliteit door het raampje laten kijken I ff Waarlijk niet Gij vergt veel o vaderland 1 In een opgtwekle stemming legde Olivier de hand van zijn beschermster in zyn arm en stormde recht op zijn doel af En avant waarde mevrouw help mij de vesting veroveren Goaeok bleef achter en natuurlijk wandelde hffverder naast Maria Louize Mevrouw von Corbentz w rd in haar heerlijk middagdutje gestoord en was dientengevolge niel heet minzaam gestemd Maar toen men haar spoedig te zien kreeg in haar grappig toilet en toen zoo barbaarsch verbrand hobP vervolgde OHvier levendig Zijn de htleekeiis verdwenen 1 f cr e Naar het Moogduitaoh VIL Zij klopte Ie aarde van haar kleed af Zoo lang men de roode vlekken nog op de huid kou zien heb ik er my over verheugd daar zij mij steeds aan dien beerlykan dag herinnerden maar lang bleven ze niet mijn banden zijn ongevoelig geworden kou noch warmte hebben er meer invloed op J Dat wns toon een onbetaalbare grap niet waar P Ik heb mij goddelijk vermaakt en voel van Heraabnitm verteld i Hot was het eerate feest dat gy bijwoondet Nenrderscbeidt a stem klonk alsof n hut tegen een kind had er was geen sprake van het hof maken r Ja het eerstn dat hebt gy en al de anderen toch wel aan my kunnen merken Tante de overste heeft mij sedert dien tijd wat meor manieren geleerd en ik heb mij veel moeite gegeven om e aan te leereu want ik dacht dat gy hot volgend jaar weer mede zoudt komen en dan uilde ik de koffie beter rond dionen I Kr lag en bekoorlijke eenvoud on oprechtheid in die enkele woorden en onder een voorwendsel draaide Goseck zyn hoofd om en zag de spreekster nogmaals aan 1 Ei wanrora beter rouddienen I Gy zult ons toch niet op buffetjuffrouwenbekwaamheden onthalen Het i was juist zoo verbazend grappig dat gij het niet goed deodt dat knoopte den eersten band van onze vriendschap