Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1893

in de overige kiesvereeqigiDgan niet met eene verpletterende meerderheid candtdaat werd gesteld De voorzitter vereenigde zicb met dit voorstel en nam op ziob dit op Maandag lil Mei aan den heer Valette in overweging te geven Alvorens de vergadering te sluiten wekte de voorsitier de leden op om roor de zaak te atrqden wie r ook candidaat moobt zijn niet om den persoon maar om de overwinning der liberalen moet gestreden worden De vergadering werd daarna geslotea Staten Oeneraal 2 iCaheb Zitting vtiu Woensdag 17 Mei 1893 Het debat over de Bed rijfsbelasting ving nac met een rede van den beer Meqier welke verklaarde dat vele z ner bezwaren waren weggenomen door de aangebrachte wijzigingen intuascbeu had hij meer licht gaweoaoht omtrent s ministers plannen met de personeele belasting en de erentueele regeling der gemeentehelaatinKen welke door de thans gevolgde handelwijze moeilijker geworden was dan ooit De beer Vrolik noemde als zijn hoofdbezwaar den aanslag der ambtenaren naar hun werkelgk inkomen en dien der andereu naar het gemiddelde der drie voorafgaande jaren De beer £ oell stemde in met de veroordeeling van de patentwet en da moeilijkbeden waarop tliaaa de regeling der gemeentefinoooiea zou stuiten doch vond den aanslag van ambtenaren alleszins billijk De heer A Van Dedem luchtte Dog een zijn hartsgrondïgen afkeer van s ministers financieele politiek en het werkplau der Begeering doch juichte in de vrgstelting vau den landbonw De heer Hartogh weea ook op de belangen der gemeenten die geen bant kunnen vinden b dit ontwerp en big de vermogenabelasting O er het algemeen schijnt de vraag boe de zwaar beloete gemeenten te hulp ie komen de Kamer op dit oogenblik zeer te oocupeeren Hat is echter tw falaobtig of de mioiater veel zal wdhen belasten omtrent zjjne verdere plannen immers da ondervinding heeft geleerd dat men bet vorst komt met elk ontwerp of onderdeel afïouderlyk te behandelen De heer Farnoombe Sanders beeft verlof gekregen aan den Min van Binn Zaken te mogen rragan waarom bet antwoord op i veralag over de onteigening voor de Haarlemsohe waterleiding zich zoolang waobten laat en of bet weldra mag worden tegemoet gezien Tydena de betoogiu en der soalalisten te Arnhem meende een horlogemaker aldaar ter stede eene geestighrid tttt te halen door op een pendule uit de etalage een briefje te plaatsen met het opschrift ffSocialiBtisohe pendule loopt sleohts 6 uur per dag Kyn bediende dl echter niet in aardigheid wilde onderdoen ploatsU een brieQe op de pendule daarQoaat met het ofnebrift ffaristooratiache pendule loopt in tg ünl niet De rdigbeid duurde kort Nederlander Tnp verladen herfst Van Bhoenen te Hilversum tv e dagen en een naoht vju leven had gewaagd om dat van een ander te redden ging door geheel Nederland de mare van deze daad van moed en zelfopoffering Ieder gevoelde dat zulk een zeldzaam bl k van BDenaohlieveudheid op de eene of andere wijze erkend aotat worden en aan betuigingen en bewijzen van Olivier die geheel buiten xiohzelf was van pleizier haar met een flinke zet op den grond hielpen haar handen om beurtan kuate zoodat de reticule al spoedig aan een knoop van zyn overjas verward raakte toen scheen een zonnestraal op het gerimpelde gezicht door te breken en ontving de riimeeatersweduwe dan aanstaanden neef met open irman ölykbaar met tegenzin was Marïa Louize onder Goseok s geleide dit drietal vooruitgegaan en terwyt de dolle jonker met uitbundige vroolgkheid onder Allerlei onbetaalbare grappen door by mevrouw von KörberUz aanioek deed trachtte de graaf de jonge dame Jangtaam op de plannen van zijn vriend voor te bereiden Toen z hem begon te begrypen giug er een rilling door de alanke gestalte heen zy bleef ademlooa ala verlamd ataan en zag hem met groote oogen Btrak aan En als nu da keuze v8n myn vriend op dt lieve kleine hand was gevallen fraviu en ala hy nn was gekomen om uit uw muud zijn leveualot te vernemen Ik ik P als door een duizeling bevangen had MariaLouize de handen tegen haar slapen gedrukt en ze met een zacbten vreugdekreet ten hemel opgeheven O Heer myn God ik 1 Ëen oogenblik zag Goaeok het lieve gezicht verbaasd en strak aan dat met gloeiend rood overtrokken zooveel lieftalligbeid en gelukzaligheid uit l bewondering en sympathie heeft het den dapperen werkman dan ook niet ontbroken Ook kwamen er bijdragen in geld in die tezamen een kapitaaltje zouden vormen om voor Van Rheenen een huisje te kunnen koopen of te doen bouwen Het bigkt nu dat aan bet bedrag dier giften nog een driehonderd gulden ontbreekt om deu oppasaenden werkman die zes kinderea te zgnen loste heeft eene woning te verschaffen welke zou voldoen aan zijne zeer beaobeiden wena hen Do ondergeteekenden vertrouwen dat z dit aau bet Nederlandache volk hetwelk zoo trotsch was op zijn V Rheenen sleohts behoeven mede te deelun om weldra in staat gesteld te zijn bet ontbrekende aan te vullen Gaarne zullen wij bijdragen daarvoor in ontvangst nemen üüversum Mei 1898 A L Oeothe ö W fijt Nbyenhofp A H Haqedooen H J UïLDEaT J DE iCoO Men Bcbr ft uit Utrecht aan de N R Ct Dezer dagen beeft aau a rijks munt wederom de aanmunting van nieuwe dubbettjea plaats gehad Tot ons genoegen ontwaren wg dat de vroegere op de toen gealageu dubbeltjea ii ons blad geoefende critiek tot veel verbetering bij dezen muntaanmaak beeft geleid Zoo is blikbaar voor dezen mnntalag een nieuwe stempel vervaardigd op welken het hoofd der Koningin meer een ronden vorm heeft dan op den vorigeu terw l over bet geheel de type is gevolgd vau den beeldenaar van het vjjf en twintig oentsatuk en den gulden De beeldenaar op de nieuwe dubbeltjea voldoet wel o a komt bet ons voor dat de bewerking van het haar en van den bals veel beter ia dan van de vorige stukkon op welker bewerking vroeger naar wij toen opmerkten wel iets aan te merken was Zooals reeda ia medegedeeld ia de beer Stewart die Vrijdagmorgen om 6 uur te voet van Luik vertrok Zondagmiddag te Amaterdam aangekomen De Amtt Courant deelt nog de volgende byzouderbeden omtrent zyn voetreisje mede Het bepaalde punt van aankomst waa het stadhuis doch toen de heer Stewart gevolgd door een der jury leden den beer J Goune de tweede de heer Borlée was luascb n Boxtel en a Hertogenbosch ziek geworden lang deu Aanatal de stad binnenkwam kon hij het stadhula niet vinden on daar hij nog slechts 26 miouten tijd over bad voor den tjjd waarop hg moest aaukomen verzocht hij dan eersten voorbijganger den beaten zijn papier waarop zich de baudteekeniugen bevinden van burgemeoatera oommissarissan van politie enz van de veraobillende plaatsen waar hij doortrok Ie willen afteokeaen Versohillonda personen dia bij aanaprak verstonden hem echter niet totdat by eindelyk voor het Paleis voor Vo kavlyt aangekomen iemand aantrof dia hem verstond nl den heer Aimë Uenriot die dan ouk deze met zyn bandleekening bekrachtigde woorden op het papier schreef Dimanohe soir 6 h 35 arrive porta de la ville par Ie canal De heer Stewart wien wij gistermorgen eön bezoek brachten aldus verhaalt de C verder drukte als hij nog nooit te voren zoo duidelijk aanBobouwd had En daarbij klonk hare atcm hem in de ooreu ala het geluid van vreemde nt nooit gehoorde liefdestonen doortrild van eene mengeling van aohrik en onuitsprekelijk geluk van diepe en blijmoedige dankbaarheid Zoo moet de stuurman die zyn leven lang tusachen klippen ondiep water en bedriegelyke draaikolken door heeft gezeild en wiens leven vergald werd door de lokkende tonen van valsohe zeemeerminnen en door beimelyk verborgen netten zoo moet die atuurm n luisteren naar bet betooverde lied dat uit Veneta s gezonken heerlykheid plechtig omhoog stijgt F en klank van belofte voorzeggend dat diep in den Ooeaan te midden van wolken riffen en woest dwarrelende meerminnenreien nog witte paarlen der onschuld lapen lyMijn vriend Nenndersoheidt is een goede en zeer begeerde party vervolgde Goseck langzaam Zijt gy bekend met mijn omstandigheden Maria Louize zag hem met haar groote donkere oogen aan alsof zij hem niet begreep baar lippen bewogen zich ata om hom een verwonderde vraag te docu If Heeft men u dan nog immer iets van Nenndersoheidt verteld Zy schudde het hoofdje Vreemd en gy hebt Lem slechts eens gezien hier op het jaarfeest Weder geen antwoord dan een snel knikje maar ia een man van ongeveer SO jaar met een zuidelijk voorkomen donkere gelaatakleur donker bruine oogen een mager eenigszins ingevalten gelaat naar hy zegt komt dit ran deu vermoeienden tocht een klem zwart snorretje en git zwarte lange krullende haren Hy spreekt vloeiend Franach Op zyn tocht van Luik naar bier waa hy gekleed in het coatuum van het Afrikoanache vreemdelingen legioen blauwe ja met koperen knoopen waarop de woorden ifLégion étratigère korte witte broek en een witten helm model Stanley met gouden band er om Over de borst droeg bij een geel groen lint de Braziliaanache kleuren De eurate 60 KM heeft hy in 2 i uur afgeleird over de tweede 60 KM deed hy 3Vg en verder vorderde h elk unr 10 a 12 KM Volgens zyn bewering zou hij reeds Zondag morgen tegen een uur of olf hier zyn aaugekomeo wanneer da wegen niet zoo onregelmatig waren waardoor hij soma moest omloopen en twee keer s nachts een rivier moest puaaeeren Dit waa echter nog niet allea In Eindhoven waar hij om 8 uur s avonds aankwam werd hy aau het politiebureau gehouden omdat hij zich niet verstaanbaar kon maken Te a Hertogenboaoh deed zich belzelfde geval voor De commiaaaria van politie wilde den looper niet laten doorgaan voor hij naar Amsterdam geseind en antwoord gekregen had De beer Stewart gevoelt zich na zijne lange wandeling nog volkomen wel Bij afwisaeling liep hij byv 20 minuten in draf met de handen voor de borst en dan 30 minntan in stap de laatste wijze van voortbeweging was de meest vermoeiende zei hij omdat hy in het eerste geval dan op de teenen loopt en z n lichaam niet zoo aohokt ala wanneer de gebeete voet op den grond gezet wordt Twee paar schoenen beeft hem zyn wandeling gekost zijn vo ten zyn met eelt overdekt en hier en daar gewond bij zijn aankomat waren zij erg gezwollen doch binnen een paar dagen zal dit wel weer in orde zyn tfDe Zeeuw herinnert dat mr O J Graabuia die ziob thans in bet diatrict Beverwijk candidaat stelde by verkiezingen een oude bekende ia In 1876 los men in enkele bladtn ouder da ingezonden stukken een open brtef aan dr A Kuyper lid der Tweede Kamer voor het kieadiatrict Gouda De brief waa van den heer Oraabuia oudzendeling van het Nederlandscb Zending genootsohap en bevatte da gewichtige mededeeling dat hij zich bij de aanstaande aftreding van dr K tegentiver hem candidaat aou stellen De stryd zou vooral gestreden worden om bet restitutie stelsel By de Kamer verkiezing Graahuia waa er wat vroeg by geweeat de Goudsche kiezers waren hem reeds vergeten gaven zy bent 50 stemmen Later was hy de beusche candidaat der liberalen ta Leiden doch bleef verre in de minderheid Wie zou gedacht hebben na deze jammerlijke mislukking na achttien jaren de candidaluur van den beer Graahuia nog eens te zien opduiken Te New York geeft een knaap van even veertien jaar Tello a Jpery een tydachnfije uit getiteld Tie 8unnj Hour waarop ettelijke vorstelijke en bekende personen ook in Europa geabonneerd zyn Htt laatste nummer bevat een brief van dankbetuiging vanwege baar oogen begonnen te glinsteren en de gevouwen banden schenen zich nog krampachtiger samen te sluiten Dus op het eerste gezicht zyt g verliefd hem geworden F Zij kromp ineen toen zij zijn lachende stem hoorde Zooals een roos die op bet punt staat haar kalk te ontplooien siddert onder den ruwen greep van een menschenhand zoo beefde ook dit mei jeahart by de profane woorden die ala een giftadem over haar zoet CU dierbaar geheim streken Er vloog een sebaduw over haar onaoholdig voorhoofd verwarring verlegenheid en gekrenkt eergevoel waren er op te lezen toen bedekte zij het gelaat met beide banden en atormde zonder aoU woord vooruit naar huis Waa dat coraedie of waarheid P Goseck de peasimiat keek strak vour zich uit naar den bruinen grashalm waar de ryp op glinsterde en naar de bevroren asteren dahliaatruiken die door dan wind werden been en weer bewogen alsof zij hem geheinizinnig toeknikten Er speelde een duivelsch lachje om zijn mond De landelykeonacbuldgeimpooeerd door de ridderiykheid van von Nenndereohcidt Bah zy tracht bier vandaan ta komen en a tout prut te trouwen do reaidentie trekt haar evenzeer aan als leek andere doohter Eva s wie men oanlokkelyke sprookjes over leven en geluk in het oor heeft gelluiaterd Jfordt MTwl de Koningin van Griekenland voor gelden ten bate van de noodlijdenden op Zante H M zendt tevens haar portret in het tijdschrift geproduceerd Verder vindt men er eene compositie van een achtjarig meisje te Parys novellen van een ander meisje van elf en diepzinnige gedachten ala de volgende De monach ia een dier maar daar volgt niet uit dat een menach die xyne spraak verloren heeft een stom dier ia Tello SApery heeft een liefdadigheidswerk op touw gezet voor de bloote voeten d w z voor schoeisel en kleederen ten bate van arme kinderen en doarvoor in April alleen 16 000 en vele geschenken bijeengebracht Dit werk elaat onder de beachermiüg van byna alle voratolijke personen en aaezientykec in Europa en Amerika Ook heeft de Sunny Bour eene Veroeniging opgericht welker leden riob verbinden om één uur s weeks aan goeddoen te w den insigne een nikkelen kruis aan een geel tint Voor zyne gezondheid is Tello d Apery thans op reis in bat zuiden van Europa ijverig photographieen en aantoekeningen verzamelende voor zijn tydschrift Iemand van zyn jaren Jack Bmtol vervangt hem middelerwij Twee jonge meisjes zorgen voor de briefwisseling en de bloote voeten De Standaard waarachuwde dezer dagen zooala wy mededeelden hare partijgenooten iu de kiesdistricten ïouda en Beverwijlc bij de aanataande Kamerverkiezingen vooral niet te atemmen op tegenstanders van kieareohthervorming en met name ontried het btad de eandidatuur Hartsen te Beverwijk gesteld en omtrent den te Gouda te atelleu candidaat Buhrebf het zelfa Wie die man is doet er by zoo kort mandaat minder toe Indien maar zekerheid bestaat dat de gekozene zich niei by de reactie voegt Zelfs of we den zetel verliezen doet er ditmaal minder toe daar er toch allicht een liberaal naarde Kamer gaat die althana tegen de roomschcooserva tieve reactie zal optreden De Tijd ia begrypelgkerwijze over dergelijke uitingen verstoord en aegt naar aanleiding hiervan Wij gelooven dat by zoo krns uitgesproken opinie van het nog altyd meest invloedryke orgaan der antirevolutionairen het onmogelijke van een samengaan van katholieken en antirevolutionairen by de aanstaande verkiezingen voor iedereen duidelijk moet wezen Gold het vroeger roor da antirevolutionairen de liburalen zyn onze vgandeu gelyk die der katholieken thans klinkt het uit den mond van De Standaard de katholieken zijn onze vyanden en allen die met bon zich tegen de aanneming der kieswetTak willen verzetten De leden van den Nederlandachen Slagerahond hielden gisteren hunne jaarl algemeene vergadering in het lokaal Coneotdia te Amsterdam De voorzitter de heer E M S van Santen van s Gravenhage heette de afgevaardigden welkom op deze eerste algem vergadering van den Bond in de Hoofdstad des lands en wees o a op het belang van de invoering van het Handelaraerk Hierna gaf hg een oTerzicht van den in en uitvoer van vee en den invoer van spek en hammetjes en van Amerikaansobe reuzel boomwol en dergelijke artikelen die onder den naam van reuzel hier worden verkocht zei de voorz Uit bot jaarverslag blijkt dat bet gebeele aantal vdrernigiugen dat in 1891 92 het gewone ledental van den Bond vormde elf was te zamen met een ledenial van 430 en 9 bondeledeu In bet afgeloopen jaar bleef het getal vereeuigingen hetzelfde het ledental bedroeg toen 558 Het aantal bondaleden vermeerderde met 19 Aaagealoten zijn op dit oogenblik de Haarteraeche Spekslafiers vareenigiug de a Graven haagaohe Spekslagers vereeniging de Utreohtsohe Spakalagersver eeoiging de Groningsehe Slagers vereeuiging de Ameterdamaohe Spekslagers vereeniging de Vleeaohhouwera vereeniging De Eendracht de Delftaohe Spekslagers vereeuiging de Goudaohe Spekslagersvereenigiog en de Utrechtsohe VleesobhouwerBver eenigiug In het verslag werd herinnerd aan de adresbeweging in zake het verkrggen van het handelsmerk om invoering van de stempeling en de verlaging van den zoutacoyna De hoofdschotel der werkzaamheden zegt het verslag was het uiteenzettao en argumenteoren van hetadres aan H M tot bet verkrygen der Kgkskeuren zoolang deze niet bestaat tot het maken vaneene uitzonderingewet waardoor blyke of bij onteigeaiog of waarde vermindering don slachter of denveekooper at of niet schade vergoed ing moet wordengegeven De rekening en verantwoording sluitende met een batig saldo van 3U I0 werd goeditekeurd De begrooiirg voor 1393 94 werd in ontvangst vastgesteld op 957 06 latende een saldo van f 171 05 De Rotterdamache Slagersvereentging had voorgesteld de contributie voor het volgend vereenigmgsjaar op 0 60 te stellen wyl het dan hears inziens gemakkelijker zou zyo op verschillende plaatsen vereeoigibgtn te sticnten Dit voorstel werd bestreden door den voorzitter Z l het Bestuur met kracht optreden dan moet het over geld kunnen beschikken Men late zich ook tiiet misleiden zegt by door het aaldo van ƒ 311 10 want daarin is begrepen het saldo van het Handelaraerk van 2S4 Na beatrijding ook van andere zijde werd hol voorstel verworpen Aan de orde waa nu de vraag of men een vakblad zou uitgeven De commissie in de vorige vergadering benoemd tot het onderzoeken der vraag in hoeverre een vakblad als orgaan van den bond weaschelijk en mogelijk moet worden geacht waa blykens het rapport van haar onderzoek van meening dat dergelijk orgaan wel ffonachelyk is De meerderheid der commissie stelde voor dit blad maandelylta te doeu verschijnen en don abonnéi wekelijks een blad inhoudende de noleeringen te doeu tOükomei De minderheid gaf de voorkeur aan eeu weekblad Do financieele zyde der zaak werd niet Ongunstig geacht als men rekent op 600 abonné a eu op een bbdrag van ƒ 500 ala opbrengst dar adverteutieu De voorzitter bracht uog in t midden dat hg een vakblad van belang acht voor do wekelgksche murktberiohten Men heeft behoefte aan betrouwbare marktberichten die in de dagbladen zijn dit niet In beginsel werd ten slotte besloten tot de uitgifte van een eigen orgaan de regetiug overlatende aan t Hoofdbestuur Als plaats waar de volgende algemeene vergadering zat worden gehouden werd Een noodlotige brand ia Zaterdag te Londen uitgebroken in H yckatreet een der nauwe zijstraten van het Strand Hg ontstond op de eerste verdieping van een buia dat bewoond word door eeu kapper die kamera verhuurd had aan twee gezinnen Moote en Diokaon Een voorbijganger de kantoorbediende Lynch die vlammen zog slaan uit een venster der tweede verdieping en het geschreeuw van een kind hoorde snelde het huis binoen maar toen hg vlak by de brandende komer gekomen waa viel hy neer half verstikt door den rook Hg stond echter weder op kwam al tastende bij het bed waar een zeer jong kind lag nam het kleintje in de armen en braoht het tot op den trap waar hij bet aan eenige toesnellende buren overgaf Toen viel hij bewusteloos neer en men moest hem naar een naburige apotheek brengen Ondertusschen woedde de brand voort de derde verdieping stond nu ook in lichte laaie De Heer Diokeon en zgn vrouw die daar woonden riepen wanhopig om hulp Twee hunner kinderen een meisje van 5 en een jon n van 3 jaar kwamen daar boven in de vlammen om en het waa den armen oudora niet mogelijk ben te redden De brandweren van twee naburige achouwburgen verteenden voorloopig hulp maar vrg onvoldoende en de brandweer der Cikf kwam te laat om nog iets ta doen tot redding van de slachtoffers Zy werd door de verontwaardigde menigte uitgejouwd toen zy de twee doode kinderen te voorschijn braoht olt het verbrande hnia By een anderen hevigen brand in Aldyate onder Eoheidde een Kuasisohe Israëliet Wologinaky genaamd zich door zijn kloek gedrag Hg hielp zyn vrotiw zijn drie kinderen een dienatbode en zyn twee commensalen uit een venster der derde verdieping naar beneden waar zij in dekens werden opgovangen en sprong toen eorat zelf in de uitgespreide dekena Een zoon van Wologinaky bekwam bedenkelijke wonden en de dienstbode en de twee commensalen werden ook ernstig gewond Een der grootste diamanten van da wereld zal binnenkort te Antwerpen geslepen worden Desteen weegt in ruwen toestand 474 karaat door bet slijpen zal hg echter 274 karaat verliezen oodat hy na geslepen te zijn 80 karaat minder dan de Groote Mogol en S karaat meer dan de Busaisohe diamant OrloW wegen zal Het slijpen van den Engolschen Kobi Noor berg deu liobts die sleohts 102 a karaat weegt heeft ƒ 100 800 gekost Do ta slijpen diamant moet verbazend duur zijn on is het eigendom van een consortium Baiteoiandscli Overzicht Het Engelaohe Lagerhuis heeft artikel 2 van het Home Rule ontwerp met 287 tegen 225 stemmen aangenomen Heden gaat de Duitsche Keizer naar Goriitz om de ontbulling by te wonen van htt standbeeld van zijn grootvader Z M zat vergezeld zgn van groot gevolg den Eijkakauselier en den Fruisischen Mi nisler preaident en een veertigtal personen In den avond van den feestdag zullen door de zorg van het feestcomité ta Górlitz een tiental tableaux vivanta ton tooneele gevoerd worden die een overziobt geven van de Pruisoh Duitscbe geschiedenis Van Tilsit 1807 tot Versailles 1871 Van de komst van Bis marok bij dit feest hoort men niets Zij die van het begin af getwijfeld hebbeu aan die komst deden wel alleen zij die Biamarak volstrekt niet kennen hebben kunnen gelooven dat de man van Friedrioharuh met zulk een doel zou te bewegen zijn zgn kluis te verlaten De dokwerkers te Huil hebben nog steodu niet kunnen besluiten het werk op de hun aangeboden voorwaarden te hervatten Zy schynen er gebelgd over te zijn dat de Reedersbond zyn ecbrgven niet rechtatreeka lot bun bondabeatuur heeft geriolft doch zich daartoe bediende van de bemiddeling des burgemeesters IctuBBchen zoudon zg volgens de allerlaatste berichten dan toch over deze grief wet willen hee nstappen en den burgemeester hebben doen welen dat hun bondabeatuur in de voornaarden der readers wel treden wil mite er vooraf in eene vergadering over Bommige onderdeelen overeenstemming bereikt geworden zy Volgens later bericht zijn de werkstakers tot da schikking toegetreden De Eugelsche ODderataatasecretaris van koloniën Sydney Buxton deelde gisteren in hot Lagerhuis mede dat de Zuid Afrikaansche Republiek de overeenkomst van 1890 betreffende Swaziland heeft opgezegd Enkele grondslagen voor toekomstige onderhandelingen werden op de conferentie tusscben Sir Henry Looh en Paul Krüger besprckon De heer Buxton zeide te gelooven dat eene bevredigende schikking zal getroffen worden Verdere intichtingen zullen gegeven en de documenten overgelegd worden zoodra dit kan gesobieden zonder afbreuk te doen aan den pnblieken dienst Het hooggerechtshof der Vereenigde Staten heeft uitgemaakt dat de nieuwe wet betreffende de Chi neezen volkomen grondwettig is zoodat de Eegeerlng de meeste Chineezen moet verdrijven als niet in de registers jngesohreven Ëen der rechter betwistte hot recht der Regeeriog tot expulsie Daar intusschen het voor de uitvoering van de wet toegestane crediet van 300 000 dollars op verre na niet voldoende is om de honderdduizend Chineezen uit t land te zetten zal de maatregel althans voorloopig slechts zoetjetaan worden toegepast Te N ew York wordt volgens de Standard ernstig gesproken over een oorlog die hieruit zou kunuen ontstaan De toestand is althans zeer gespannen Te Weenen heeft men gunstige verwachtingen van de benoeming van den heer Sotiropoulos tot Grieksoh minister president Hg is bekend aU een tinanoieele autoriteit en bad reeds in vorige miniaterieu de portefeuille van finanoién De nieuwe minister zal pogen den intrüst op de nationale schuld te blgveu betalen en do onderhandelingen voor eene leening hervatten 1 MBBaaMBa B a aaw ai Kantongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 17 Mei 1893 De volgende personen zyn veroordeeld wegens Verwekken van rumoej waardoor de nachtrust kon worden verstoord 2maa1 opgelegd G ïï te Bleiswijk tot 2 boeten van 3 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Rgdon met een hondenkar zonder de honden van muilkorven te hebben voorzien J van Ë en M de B te Nieuwerker a d Ussel tot l of 1 dag hechtenis Arbeid doen verrichten door een kind beneden 18 jaren J V te Gouderak tot 3 of 3 dagen hechtenis Zonder daartoe gerechtigd te zijn loepen op grond die bepoot is C van E te Gouderak tot 1 of 2 dagen heoh tenis Onbeheerd laten staan van een trekdier zonder de noodigc orzorgen tegen het aanrichten van schade te hebbon genomen P L te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Te Gouda spelen met geld op straat F D te Gouda Hoefsteeg tot 1 of 1 dog hechten is lo buiten openbare waterbakken op de openbare straat datgene verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zgn