Goudsche Courant, zaterdag 20 mei 1893

I 605a 1803 Zaterdag 20 Mei GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Voor Gouda en Onistrekem De inseadlng van advertentldn kan geBOhieden tot eön aui des namiddags van den dag der uitgave Verkrijgbaar bij PEKTERS Jz A I3 bewijs ran echtheid is cHohet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Oouda Siioiporsdruk van K BRlwKMiN fc Zoon So opeobftro dronk DPohap W 6 sooder bekende wooDpIasU tot S gialdboeteD vsn 1 of 1 da hechteais voor elks boete Openbare dronkeusobap gepleegd bij Ie barhalin I 8 Boetekado en A van U Houtensteeg ta Gouda tot 6 of 8 dagen hecbtenii Openbare droDkunicbap J de 3 Vogetenuui A den U Korte Akkeren te OoudB F K te Haaatreoht K H Oroeaaweg P van L Bogen H C Keizeratraat A L Zak j J J tn Haastrecht allen tot of 8 dageu heohLeuii C P buiavronw van A M W ta Gouda KeiceraLraat tot 2 of 2 dagen heohtenis Allen zyD tevens veroordeeld m de kosten verhaalbaar by Igfsawang voor 1 dag 34 2 Staats lotery 6129 6833 16342 16794 e KluM Trekking eau Donderdag IS Mei 1893 No 100B8 ƒ 1600 No 6306 ƒ 1000 Hó 478 776 VM f 400 No 1949 8380 19693 f 200 No 16i 1787 8081 S66Ï 6061 7806 M858 16878 16028 16109 16843 18066 f 100 Pryzen ran ƒ 70 16680 18138 16604 13260 16664 13287 16380 18346 16890 18410 16963 18462 16041 18644 16068 18726 16068 18728 16167 18766 16461 18901 16470 16923 16481 19008 16616 19069 16831 19120 16B93 19247 16928 19260 17069 19866 17090 19766 17128 16890 17163 19974 17242 20088 17288 20069 17429 20460 17733 20507 17803 20661 17872 20712 17900 20762 17906 20834 17974 20876 18079 20990 18114 6807 28 2461 4880 6969 10206 18068 85 2682 4868 7086 10234 18089 38 2694 4878 7063 10434 13203 398 2666 4967 7186 10607 18208 447 9882 6014 7826 10626 13306 461 8067 6101 7327 10682 13309 623 8069 6181 7464 10692 13416 632 3178 6244 7676 10831 13488 642 8196 6272 7711 11016 18496 661 8294 6389 7876 11078 13662 680 8310 6418 8022 11102 13691 963 3316 6420 8267 11418 18668 979 3426 6609 8491 11446 14049 1036 3462 6617 8616 11469 14143 1177 8610 6726 8616 11661 14214 1193 3640 6728 8694 11674 14817 1206 3731 6799 8786 11846 14868 1S38 3773 6806 8833 11919 14619 1287 8838 837 8893 12016 14682 1266 3896 6916 8961 12148 14747 1278 3903 6067 9110 12167 14772 1347 3982 6393 9141 12228 14868 1880 4000 6489 9418 12371 14939 1491 4041 6606 9466 12618 16069 1717 4143 6677 9767 12676 16168 176 4184 6664 9773 12746 16244 1796 4232 6703 9864 12818 16260 1886 4406 6764 9989 12838 16312 1940 4624 6768 9963 12874 16824 1976 4600 6789 9973 12928 16368 2176 4672 6829 10066 12932 16427 2178 4761 686 10141 18043 16618 2184 4770 8876 i HAR TBERICHTEN QoUda 18 Mei 1893 De graanmarkt was heden weder zeer vaat aiet reel kooplust Tarwe Rogge Harer eu Maie hooger Overigens onveranderd Tarwe Zoeuwache ƒ 7 ïl ƒ 7 40 Mindere 6 60 a 6 90 Afwokende 6 76 ii 6 Polder 6 ü ƒ 6 90 Bood ƒ 6 60 a 6 Angel 6 40 a f 6 60 Rogge Zeeuwache ƒ 5 60 i 5 76 Polder ƒ 4 76 a 6 10 Gerat winter ƒ 4 i 4 60 Zomer ƒ 8 76 a 4 10 Cbavalier ƒ 6 10 a 6 60 Haver per heet 4 a f 4 30 per 100 kilo ƒ 8 a 8 60 Hennepzaad InUndsoh 11 ii 11 60 Buitenlandaoh 7 40 a 7 60 Kanariezaad 14 a 16 Erwten niet kokende ƒ 6 50 ii ƒ 6 76 Buiteolandaohe per 80 Kilo f 6 25 a f 6 40 lïoonen Paardenboonen 6 il 6 60 Duivenboonon ƒ 6 40 a ƒ 7 Koolzaad 9 25 a ƒ 9 76 Mai por 100 KO Bont Amerikaanaoha f 6 10 a 6 30 Cinquantine ƒ 6 26 a 6 60 Vkemarkt Melkvee goede aanvoer handel ea prijzen gewoon Vette varkens goede aanvoer handel gewoon 21 il 24 ot per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel gewoon 21 a 22 ot per half Kü Magere Biggen goode aanvoer handel vlug ƒ I IO ii 1 90 por week Vette sahapen goede aanvoer handel fiaauw 14ü 22 Lammeren goede aanvoer handel liaauw ƒ 250 a ƒ 7 Nuchtere kalveren goode aanvoer handel vlug ƒ 4 ü 9 Fokkalvoren ƒ 9 f 14 Aangevoerd 76 partyon kaas Handel vtug Ie qual ƒ 24 60 a ƒ 26 60 2d6 quai ƒ 22 a ƒ 33 Noord Hollandache ƒ 21 a ƒ 34 Boter weinig aanvoer handel vlug iocboter 1 20 a 1 80 por kilo Weiboter ƒ 1 ü ƒ l O P r kilo StOlwtJkenlalS 18 Mei 1893 an de kaaimarkt aangeroerd 44 partijei kaae l te qual ƒ 24 a 26 2de qual ƒ 19 a ƒ 28 Handel vlug 2 partijen Noordh Burgerlijke Stand OEBORISN 16 Hei Adriana Hendrika ouders M ran der Zwalm en J BunaehooteD Hendrika Johanna ouders J van Schalk en A Eabergen Johannea Gerardua oudera 1 Huurman en G IJsselstyn 18 Agatba oudera P J Stolk en C Jansen GEHUWD 17 Mei J Goedhart en VV van Veen J G Jongeneel en 0 van der Stam G Verkaaik eu Q C Jongbloed H Hovingen M J Uord k Beeuwijk GEBOREN Baligje Geertje ouders K Hoogenboezem en C Sohonten Jaoobua oudera M Schouten en L Ooatrom Gernt ouders K van der Heijden en J van der Lecq Anthonie Erederik ouders J van der Slok en M Kool Fiona ouders L Verkerk eu M van Dolden OVERLEDEN A Vogelaar 7 m GEHUWD D 6rim ijer en O Oosterwyk C Ooaterw k en M Hoeksel ADVERT£NTl£iI AANBESTEDING opgraaf en Heemradea van Bloemeudaal zallon op MAANDAG 29 MEI 1893 v m 10 oiir in de Eombinc te 3ouda bg enkele inschr ving aaubeateden Het doen ran eenige herstellingen aan de Poldervrerken waaronder het Stoomgemaal Het bestek ligt in bovengenoemd lokaal ter lezing Aanwgzing in loco geschiedt op WOENSDAG 24 MEI 1893 v m 9 uur te beginnen aan het STÜOMOËMAAL De biljetten intelereren vóór of op 27 MEI 1893 ten huize Tan den Dijkgraaf Mr A A VAN BERGEN UZEMJÜOBN te tfouda Wflk B No 109 PDIKE OUDE f SCHIEDAMMER GENEVEE N ia H TC AP ONZE Natuur Woien Systeem Prof Dr G JABGER dragen voortaan nsrenstaand gedeponserd merk öjcx etiqust F £Z£NV£m BIJ aDVTaoc geran wJJ gaarne de namen der TSrkoopera op JA27SEN k TZLA2TU8 FriezenToen Merkt De NIEUWE LONDON doet het grgze Haar biDuen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrijk en zacht ifl onacha del k voor de huid en verft niet Prija 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkr gbaar by A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten iranco per post 15 et per flacon faooger FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische ea Zwiisersche Wasscherij Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameakleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Tropen met nieuwe patronen gepe at Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander biyren en worden onschadelyk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Wie zeker zijn wU de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesam ngesteld en na vele prcefnemiugen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabbiisseraent van Oebr Stollwerck te Keulen elsche Cikel Cacao in vierkanten bassen Deze Eikol Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelgksch gebruik een 2 theelepels van t pooder voor een kop Chooohite Als geneeskrucbtige drank by geval van diarrhee slecuts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz Vt Ko Ko prm fbnsjes PriJ f 80 c 0 90 c 0 45 Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amaterdam Kalvoistraat 103 Alom te bekomen Il mm SL0 of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglaien van de Groota of St Janskerk te Ttr Qoude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Gla7 eu der cartonteekemngen enz waarbö is toegevoegd een nfionderUik levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabetn p r ii © o Cents A BRINKMAN JMe teende xich voor Markt A 68 GooDA bij JP JMVIjVS L e aitgare deeer Contant geschiedt ds el ki met mindering van Zon en Feestdagen D pr R per dne maanden is 1 25 tranoo per poat i 1 70 AlEoaderlgke Nommere VIJF CENTEN De memorie van beantwoording op het Voorloopig Verslag over de nieuwe Kieawet is by de Tweede Kamer ingekomen Schoon vrij lyvig xal dit ataatstuk niet een nieaw sectie onderzoek ten gevolge liebben Immers in hoofdzaak heeft de minister zijne voorstellen onveranderd gehBodbaafd Dit was te verwachten Ten eerste wegens het eeoigszins atroeve karakter van den heer Tak dat hem minder plooibaar maakt ten andere omdat de regels eener verstandige staatkunde zulk medebrachten Deze laatste overweging is natuarttjk de hoofdreden Het ontwerp heeft by een groot deel der liberaldn onverdeelden by val gevonden en wordt in hoofdbeginsel aanvaard door de democratische elementen van een paar andere partijen zoodat de mogelykheid bestaat dat het ongewijzigd d w z in principe onveranderd tot wet wordt verheven Waarom zon een ministerie zulk een voordeel moedwillig prijsgeven Wgzigingen ter gemoetkoming aan de bezwaren vun hen die minder ver willen gaan zonden wellicht enkele stemmen aan die zyde gewoQueü doch teker de tegenwoordige voorstanders ontstemd hebben de Regeering ware dan in slechter conditie gekomen dan thans Moeten er ter redding van het ontwerp ingrijpende veranderingen komen dan is er hij het openbaar debat nog wel gelegenheid voor men kan dan beter den stand der geesten in de kamer beoordeelen dan uit een Voorloopig Verslag waar FEUILLETOX Q E IL TJ S Naar het HoogdvÜKh VIL 26 En wat doen oude juftrouweo liever daa over de veroverinjïeD van bun jeugd vertelieo Nennderaoheidt ia de eerste en eenige die komt en vraagt daarotn ylt ze hem vol vreugde in de armen Natuurlijk om geen andere reden I Gosock kont immers de vrouwen 1 HfJzij tusschen de rozen in eon balzaal of tuBBchen do kooUtronken van Hersahruun overal vindt mon alechta de alaog die door alles heensluipt En toch schudden e verwelkte bloemen ernstigbet boofd over deze gedachte en de kiezelsteenenknersten onder zyn voeteu en nog steeds kloek beta haftr stem als klokgelui in de ooraii Nenndersobeidt had gyn jonge bruid op hot voorböcfd gekust en in een oogopslag haar gloeiend gOEiohtje on slanke gestalte opgenoraftn Hy kon zyn oogen bijna niet gelooven zooala zij in die twee jaar in schoonheid was toegenomen wanneer zij nogdataelfde hoekige raajiero en bleeke bakviacbjo geweest was dan zou zijn keus zeker nog meer verwondering enkelen en eenigen ain het woord zgn en dat geen hoovast oplevert Deze gedachtengang by den minister te onderstellen ligt voor de hand wy zullen de laatsten zyn een voorzichtig staatsman daarran een verwyt te maken Hoofddoel toch is een levensvatbare kiesrechtregeling tot stand te brengen Mot atle macht moet voorkomen worden dat deze poging op niets uitloopt Alle liberalen zoowel voor als tegenstanders der formuleTak behooren dit in het oog te bonden Was het in dit stadium van onderzoek niet van den minister te vergen dat hy het gevaar liep eyn eigen kind door onvoorzichtige operatiëa een ontydigen dood te berokkenen de mogelijkheid bestaat dat het openbaar debat leidt tot w neming der hoofdbezwaren van de droite der Uberalenv Dezen van hun kant behooren rekeniu te houden met de strooming in den lande oïa tot groote uitbreiding der kiesbevoegdheid leiden moet Wy die reeds dadelyk onze meenmg uitgesproken hebben dat de m de wet opgenomen kenteekenen van welstand en geschiktheid ons onvoldoende voorkwamen hopen nog steeds dat deze artikelen verbeterd uit den smeltkroes der kamer zullen te voorschyn treden maar moch het btyken dat voor onze inzichten geen meerderheid te verkrygen was dan zouden wa liever zien dat de wet Tak werd aangenomen dan verworpen In de tegenwoordige omstandigheden achten wy een te gronten stap minder gevaarlijk dan stilstand Eenvoudige verwerping zouden wy met op onze verantwoording durven nemen Wi gelooven dat gebaard bobben Maar hier was uu eennaal niets meer aan te veranderen en daarbij hij kuste toch liever een mooi gezichtje dan een leelyk ni was het ook dat van zyn vrouw Hij had slechts ean paar vluchtige woorden met liear gesproken dat hg liaar een zeer gemakkelijk leven in de resideotio zou be zorgen dat zyn jonge vrouw veel zou dansen dat hjj nooit jaloersch zou zgn wat natuurlyk ook wederkeerig bet gevat moest zyn an ten slotte dat hij er van overtuigd wus ndat zij het best samen zouden kuMnen vinden Mana Louize durfde ter nauweruood ailom halen laat atann hem aanzien maar Goseck merkte op dat haar hauden bcerUwii tusschen de plooien van baar donker kleed en dat de rooskleurige mond zioh vertrok en inohte alsof tui7Jind gelukkige woorden mot gew ld werden taruggedrongen Kij had geen syllabe geantwoord en Nenoilerachtfidt wn dadelyk al wenr met mts anders beyig en kibbelde zeer vriendschappelijk met de toegenegen mevrouw Korberitz maakte de oude dame het hof by dozijnen tegelijk nette zich voor het ouderwottclie rammelende klavecimbaal e i speoldt de dolstn melodier van OtTenbach en gaf griunikend van pret de grootsle malligheden ten lies te ja hij was oo gouDimeerd dat hij zyn ffOrda van den l ri tuw in zyn vestzak staK en het lint a n da staart vun den hyzonder netten mopshond bond I Men had nog nooit in Hersabrunu zooveel gelaohefl als op dezen middag sl ohts de overste werd ADVBBTENTXEN worden gepiMist van 1 5 regeU ii 50 Centen iedere ragel meer 10 Centen GROOTE LETTEK9 worden berekend naar plaatarnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschünt vele zoogenaamd conaervatief liberale kamerle den er ten slotte evenzoo over denken zullen Aan de democratie behoort de toekomst wel is het gewenscht dien stroom te leiden en te regelen maar als dit niet kan geschieden in de mate en op de wyze die ons wenschelyk voorkomt achten wy het veiliger hem den vryen loop te laten dan hem door een dam in zyn vaart te stuiten Er is veel waars in hetgeen de kroniekschryver van de Revu de deux mondes zegt naar aanleiding van de gebeurtenissen in België en de aanneming aldaar van het bekende stelsel Nybsens De instellingen dragen byua nnoit ten guede of ten kwade de vruchten die men er van verwachtte Daarenboven men ontkomt niet aan sommige fataliteiten België en ook Nederland voegen wij er bii telt onder zyne naaste baren groote landen waar iedereen kiezer is en er zyn besmettmgen waarvoor alle politie maatregeten n niet vrijwaren De in deze memorie medegedeelde cyfenr zyn voor de tegenwoordige gebrekkige regeling verpletterend Dat van de U maal honderd duizend mannelyke ingezetenen thans ongeveer 3 maal honderdduizend kiezer zyu wisten wy mair dat de percentage zoo uiteenloopt was ona niet zoo goed bekend en versterkt ons in de meening dai de tegenwoordige noodwet i oo spoedig mogelyk behoort te verdwynwn Sommige gemeenten meest groote moeten zich tevreden stellen met 3 a 4 pet andere kleine gaan tot 12 ja 16 pet wat het aantal ingeschreven kiezers betreft Veel goeda is er van de additioneele bepalingen nooit gezegd maar hos langer hoe stUter en de wapgen der bruid hoe langer hoe bloeker Toen eindelyk het rytuig der heeren besteld werd en Nenndersohflidt mot een donkerrood genicht aan de toegenegen mevrouw Korberuz harlitochtelyk gesmaakt had rAan Alazis draag ik u op I voor deu derdao keer nog eens ta herhalen en terwijl bij naast hit klavecimbaal had post gevat eu als eso bezetene dat verrukkelijke gezang applaudiseerds voelde hij plotseling een baud op zyn arm het was MariaLouize die hem sohuohler aanzag en hem zaobl met vleiende stm vroeg Ik heb eeu ver oek aan u wilt f y my een oogenblik aanhooren I Hy kuiklo haar vneudelljk loe kuste zeer galant de vingers dar jonge dame en leidde baar naar het uitifubouwde venster Ik vind hot namelijk charmant dat mijn bruidje een wensch uit die nataurtyk by voorbaat is toegestaan mnar n propos je sprak me danr nog mot W nan ma pt tite dat lant ik my om alles ter wereld met meer welgovallnn rOlivier dat is nu voor goed afgesproken Hy lachte nogmaals en wees plagend op don breoden verlovingsring aan linar vinitpr waarin oen bnlUiit fonkelende en wat heb je nu te bevelen waarde gebiedster Zij zag bem strak in de oogen terwijl huar gezicht zich nu ook diep rood kleurde maar tevens verhelderd werd door oen niet ie besohryven liellyk lachje Ik dank h Olivier voor je goedheid zeide zij eenvoudig en aarop sloeg zij de donkere wim