Goudsche Courant, zaterdag 20 mei 1893

deze mededeelingen doen de deur dicht Op oDdergeschikte punten zyii ia de wetsTOoratelloD enkele wyïigingen vooi eeteld Zoo U het ingeBchraven zijn op de bevolkingsregisters Toor den kiezer tot een Tereischte gesteld De minister meent dat daardoor vanzelf de landlooperif bedelaars enz geweerd worden wier mogelyk optreden als kieebero den een der geopperde grieven was Ook is de wy e waarop de aanvraag van het kiesrecht gedaan moet worden thans bij de wet geregeld in bet eerste ontwerp werd zulks overgelaten aan een algemeeuen maatregel van inwendig bestuur De meeste andere veranderingen betreffen de technische ineenzetting van de wet en raken bet beginsel niet Verdienstelijk is ook tbana weder de wflze waarop de minister de verschillende stelsels afbreekt welke in het Verslag tegenover het sgne waren gesteld Belasting als grondslag woiiingcensus gebruik eener woning eigen bnishouding haismanskiesrecht meervoudig stemrecht al die te berdo gebrachte denkbeelden worden achtereenvolgens gewogen en te licht bevonden en wie de virtuositeit kent waarmede de heer Tak z jn tegenstanders kan beantwoorden als hü het de moeite waard acht begrypt wel dat de licbtzyden dezer stelsels niet naar den lezer gekeerd worden Thans is de wet in staat van wyzen Hel hangt na maar van de kamer af wanneer z deze regeling wil ter hand nemen De minister verwacht de behandeling bl ikbaar nog dezen zomer want de invoering wordt bepaald op 1 Januari a s zoodat in Juni 94 de eerste verkiezingen volgens de nieuwe wet zouden plaats hebben Waarschyuiyk 2al de kamer in dit opzicht de Regeering wel ter wille z n Als de bedrijfsbe lasting van de baan is kan na eeuige rust de openbare behandeling verwacht worden in geen geval zal die later komen dan onmiddellijk na de openi hg der nieuwe zitting in September De Amsterdammer D V N dringt reeds aan op onverwijld debat ten einde de wet met 1 Sept in te voeren en in December nieuwe verkiezingen te houden doch zulk en haast is er niet hy terwyl ook zeker practische bezwaren zouden rgiien tegen dergelyke spoedige ii rkingtreding BINNENLAND GOUDA 19 Mei 1893 Kaar wij vernemen heeft de heer Valette aan alle Hberele kiesvereenigingen in het district bericht dat hij voor de candidatuur der Tweede Kamer niet verdur in uanmerking wensoht te komen In de Volkmriend Alg Weekblad van de Ned pers neer en vervolgde zacht rik ben maar een dwaas kind en weet niet hoe het bij jou in die veelbewogen wereld toegaat hier ii nooit een straaltje van bruidsof huwelijksgeluk binnen gevallen dus bleef mij niets anders over dan in deze bekrompen atmosfeer mijn Ievensbeaohouwingen en idealrn te scheppen en mijn plannen voor de toekomst op te naken Öy zult daar welliehi over lachen want er is niets geen geleerdheid in te bekennen en alles mt ik doe is slechts de weerklank van myn bart Soo heb ik ook altyd gedacht hoe zult gQ ooit een m Q kunnen trouwen dien gy niet door en door keut en wiens hart en ziel niet even duidelyk door o begrepen worden ats zijn uiterlyk wiens gedachten niet geheel de uwe zyn wiens streven en hopen en wen ohte gy niet volkomen deelt Ik hub gemeend dat wil men een paar worden dat volkomen in alles overeenstemt zooals den lieren God welgevallig is daartoe jarenlange gedaohtenwiseeling uoodig was dat men daarvoor teer tang verloofd moost zijn Nu ver aogt gy Olivier dat ons huwelijk overhaast in kort mogelykeu tyd plaats heeft evenwel hebben wy elkaar slechts zeer oppervlakkig ïeeren kennen Gelooft gij dan dat wy elkaar werkelyk tó6 liefkebben eu dat wy elkaar reeds zóó goed begrypeo om met oen gerust geweten dezen ernstigen stap te knunen wagen V Weer zag zy hem zoo echt ernstig aan en toch Boo opreaht en eenvoudig eiseen kind dat de handen fOuw om te bidden Nenndersohvidt schudde vtrtenigmg tot a Khaffing van tterke drank leest men het volgende Wy werden verblyd met de ontvangst van een gaaatig jaarberiobt der afd Oouda die nu 44 leden telt haar bestuur kon aanvullen en in een wakkeren voorzitter en vurige beetuuraleden goeden aanwinst deed Onze afdeeling kan du weer soo meldt de Srtcretarie penniogireeBter ouze vriend Dr H C N van Amerom gezegd worden in een vry bloeienden toestand te verkeeren HH Commisbarisaen onderhoudon de gemeenschap met de leden en pogen gedurig nieuwe leden te winnen Du afd hield 0 algemeene en bijzondere vergaderingen en telt nu 16 teilen die 50 centi contribueetfn 1 leden en 5 begunstigers die 1 één lid en 4 begunstiifers die zich tot een bijdrage van 2 50 sjanrs verbonden hebben De ontboudera vereeniging ter plaatse neemt mede in aantal toe hare leden hebben zich van onze Ver eeniging afgeaobeiden Staten Qeneraal u Kaubb Zitting van Donderdag 18 Mei 1898 Vier sprekerb wnarvan drie bestrijders van den minister van Ënanaien waren aan het woord t De Vfrdediging door den beer Van Velzen Uad niet veel om het lijf H aanvaardt eenvoudig do bedrgfsbe aating als noodzakelgk complement vun de aangenomen vermogensbetasting en etapt tot bereiking van dat doel eenvoudig over alle bezwaren heen De heer Van Karnebeek is in alle opzichten teleurgesteld en zijne teleurstelling wordt grooter naarmate h liet ontwerp meer bestudeert zoodot hij waarschijnlijk eindigen zal met tegen to stemmen De verhouding tussohen vermogen en bedrijf ttoht hij slecht geregeld terwijl naamloqze vennootschappen dubbel belast worden De beer Gerriiaen tiet geen goed haar aan de wei die ontrouw is aan hot beginoel dat ieder naar draagkracht belast moet worden maar met zgne gewone overdrijvinfr eindigde deze spreker met zijn doet voorbg te streven by maakte oppositie niet tegen dit plan vau dezen mleister ronar tegen alle belastinghervorming die hij toch ook zegt te wensehen Minder scherp was de heer Heemskerk die van meening was dat de middeastand niet genoeg ontlast werd en ook de gemeentefinanoien wedur ter sprake bi hl Het is te hopen dat aan deze disoussien die toch volstrekt geen beteekenis hebben spoedig een einde kome en de behmu ling der artikelen waarbg praotisohe quaestiéa beslist kunnen worden aanvangt Doch dit verlii meb niet uit het oog dat tonder wondtn te slaan eene belastingherziening met tot stand komt £ r moeten slachloffers z ju wanneer aan den anderen kanf vermindering van druk tal worden teweeggebraobt Het is een Volkomen ijdel pogen telkens weder voor een klasse van ppraon n te willen froed maken wat op een andere wijze voor die klasse bedorven wordt Dnn draait men in een cirkeltje rond De beraadslagingen over de bedrgfsbelasting zullen in de vrdgonde week worden afgebroken door eene discussie over ludisohe aangelè enheden De overeenkomst met de Haudelmaateobappij eu de verhooging dvr Indische begrooting ten behoeve van den spoorweg van Probolingo naar Fanaroekan en van de verbetering der bevloeÜng en afwatering van de Solovatlei komen Woensdag aan de orde op byna driftige wyze lyn hoofd het was in zyn verbeelding of de windvlaag die plotseling het ranm deed klapperen hem toeriep Hazardspel Hazardspel I yMyn lieve Maria Louite ik begrijp je opvaltiag volkomen maar mon Dieu om in den tegenwoordigon tijd nog jarenlang verloofd te zij dat is bepaald belachelijk uiomand neemt die zaak meer zoo zwaar op in het huwelyk beeft men nog plenty tijd om elkaar te Ïeeren kenden en looals ik je gezegd heb gaat mij een spoedige viering van ouze bruiloft zeer Ier barie het is torh ook voor jou duizendmaal amusanter om het Satson dadrlyk mee te maken I Lachend schudde zy haar hoofdje Og denkt zoo veel om myn genoegen en schijat niet te kunnen besrffen boe gelukkiK ik zelf zon zyn als gy hier in Hcraabrunn met my bleeft Maar wat de bruiloft betreft dienaangaatfrle begrypt ge me verkeerd Ik voeg my volkorauo naar je wil en wilde je slechts een verzoek doen door dat in te willigen zoudt ge al mjjn wensehen kunnen bevredigen I Hij zag haar vragend aan en legde onwülekeurig zijn hatid op haar hoofdje En dat ïsP Laat ons gedurende den korten tyd van ons engagement correspoodeeren Ik weet wel dat men iemand niet beier teert kennen uit zijn brieven maar o wat oen onuitsprekelyke zaligheid en wat een eeuwigdurende onvergankelfjke schat zyn zoo n paar reg U van een geliefde hand I Ik sou mijn j geluk zoo graag bescbreveii en verzegeld lebben Dinsdag viert de Kamer Pinkster drie De seotiei V n bet Katholiek congres te Rotterdam namen Dinsdag de volgende besluiten Onder aannemen of uitbesteden De vergadering erkent do onbilljjkheid en oniWhtvaardigheid welke bij de tegenwoordige wijze vaa aan en uitbesteitbn ten grondslag liggen en noodigt bet centraalbostuur uit de Regeering te verzoeken den arbeid te beschermen daar waar hij wordt prntgegeven aan alle mogelijke willekeurigheden door verplichte bep lingen in de bestekkeu of de overeenkomsten Het congres van oordeel lo dat het leerling stelsel is van algemeen belang 3o dat faetdestandenquaestte uitsluit So dat bet onedele concurrentie vernietigt spreekt het verlangen uit dat de Statit overga tot het wederinvoeren ran het teerling stelsel op den grondslag van het gildewezen gewijzigd naar de behoefte van den tegen woordigen tijd acht verder noodzakelijk het oprichten van goede vakscholen waar zulks blgkt mogelijk te zijn met een uitgebreid leerplan en zoo noodig met subsidie van Staat of gemuento en nuodigt het centraalbestuur van den Nederi R K Volksbond uit ia dien geest werkzaam te zijn De vergadering overwegende a dat de opvoeding der kinderen een der eersteen verhevenste plichten eener ohristelijke moeder is en dat de voortdurende afwezigheid der moeder haarvan de gelagenheid berooft die tank naar behoorente vervullen b dat het familieleven en de rust van den werkman na Volbrachten arbeid in gevaar worden gebrauht door den arbeid der vrouw buitenshuis c dat de gezamenlijke arbeid der beide sekieugroot nadeel voor de zedelijkheid oplevert d dat de kinderarbeid evenals de vrouwenarbeid den loonstandaard drukt en de opvoeding dar kinderen belemmert beslist dat de arlieid van vrouwen en meisjes buitenshuis met alle wettige en gepaste middelen moet worden tegengegaan en lot het kleiuat mogelyke minimum moet worden teruggebracht Do vergadering uit den wensch dal de R K Volksbond in zjjn afdoelingen met kracht optredetegen het misbruik van stertcendrank en dat vanoverheidswege maatregelen worden genomen omtegen te gaan dat iu branderijen en distill eerderijenBterkendrank worde geschonken aan personen daarinniet werkzaam De vergadering betuigt hare levendige sympathie met de fondsen die ter verzekering tegen ziekte in verschillende afdeelingen van den R K Volksbond bestaan drukt den wensch uit dat dergelgke fondsen in alle afdeelingen tot stand komen en juicht ten aanzien van de verzekering tegen ouderdom de stappen toe door het oentraal beatmir by de KoninginRegentes gedaan naar aanleiding van het rapport dor Commissie in zake Staatipensioueering De vergadering erkeonende dat ten opzichte van het keuren aan de grenzen meer wordt gelet bij het aanstellen van keurmeesters op gepasporteerden dan wel op vakmannen sprak den wensch uit dat hier voortaan meer op worde gelet Het coDgres betreurende dat bot machinale werk op dit oogenblik een scherpe oonourrentie aandoet meende toch dat bet niet gewenscht is de industrie Olivier mijn geheele leven lang ben ik stiefmoedarlyk behandeld geworden en zou misschiea gaan gelooven dat het slechts een droom was als gy my niet dagelijks aan de zalige werkelykheid herinnerdet Nog nimmer in baar leven bad Maria Louize zoo lang en zooveel achter elksar gesproken en als schien zy over haar eigen vermetelheid te schrikken liet zij het hoofd weer diep op haar borst neerzinken graaf Goseok stond met gekruiste armen naast haar en zag haar met zyn koude gryze oogen strak aan alwf hij stond te droomen Nennderscheidt scheen diep getroffen zgn blik dwaalde naar zyn vriend heen alsof hy by iiem hulp zocht en gelyktijdig bewoog Qoseok toestemmend het hoofd als had hij de onuitgesproken vraag verstaan jeker ma petite AIU s wal gy verlangt zeide Olivier met een diepen zucht ik ben alleen maar bang dat mijn brieven volstrekt niet aan je vorwachtingen zullen beantwoorden want God weet dat ik sedert geruinien tijd op zetr gespannen voet sta met pon en iukl Ik bon razend lang van styl Ik verzeker je Een paar oude jatotrsche juffers drongen naar voren en hadden duizend goede wensehen voorden Cher baron uog eenmaal zag Maria Louize hem smeekend aan en trad toen zon ler een woord te zeggen besoheiden terug i Hordt vervolgd te drukken door belasting op de maohlnos en wenschte de nijverheid zooveel mogelijk vry te laten De vergadering erkende de wenaohelykbaid dat patroon en nael zooveel mogolyk gezamenlyk vergaderen eor fejeggen wat te doeu om de algemeene toestanden jfl Bbetereu De ergauef verklaarde WQ met verlangen uit te zien na het besluit van de centrale rergade ring van 14 dezer dat da katholieke werkliodenvereenigingen zich bij den B K Volksbond aansluiten en sprak den wensch uit dat zooveel mogelyk voeling zal worden gehouiien met de St Jozefs gezetten vereeoiglng in Nederland De vergadering sprak da overtuiging uit dat tarief of stukwerk geheel in strijd is met de belangen van den werkman en daarmede de noodzakelijkheid dat dit geheel worde vervangec door dagof weekloon dat wanneer die vervanging een besliste onmogelijkheid blgft te zijn alsdan de vaststelliug der prijnn zoodanig geregeld worde dat zy den werkman een behoorlijk loon verzekere zonder hem te noodzaken een overdreven ge al uren te arbeiden of de hoedanighuid van zyn werk Ie verminderen en del het vaatstelleii dier pryzen door bemiddeling van Kamers van arbeid of gilden geschiede De vergadering s jrak do noodzakelijkheid uit dat er over het a gemeen voldoende maatregelen genomen worden tot verzekering van werklieden tegen ongelukken en dat het Centraalbeatuur zicli beijvere aan te dringen bij Staat en patroons om hierin de gevraagde genoegdoening te verwerven Gisteren had de begrafenis plaata van bet stoffelyk overschot van prof J T Buys Reeds lang vóórdat de sombere stoet het vriendelijke kerkhof te Warmond bereikte was eene groote schare vrienden vereerders en leerlingen van den overledene aldaar verzameld om hem de laatste eer te bewyzen Onder de aanwezigen merkte men op de commissarissea dor Koningin in Zuid en Noord Holland mrs Fock en Scborer n staatsraad mr G de Vries mr Tavenraat griffier der Provinciale Staten van ZuidKolland waarvan de overiedene deel uitmaakte de piofoBSoreii Huhrecht ea De Ijouter uit Uirecht Hymans uit Groningen Quack uit Amsterdam de heeren Hendrik Muller Van der Breggen Van Gennap Beelarrts van Blokland De Beaufort Roell en andere leden der Staten Generaal den heer Dirkzwager lid van bot college voor zeevisscheryon den burgemeester van lioiden al de ambtgenooten der juridische faculteit en verreweg het grootste gedeelte van de theologische medische on literarische faculteiten en eindel k een overgroot aantal zijner leerlingen wien hij zoo dierbaar was Toen tegin half twee de lykstoet versoheen was het mooie doodenhof binnen de ruïne der oude Warmondsche kerk waar ook d Ablaing en Vissering eens begraven werden van menschen overvuld In de rytuigen die den stort vormden zaten velen wier namen hier wel genoemd mochten worden maar geen enkele was er anders dan als vriend van Buijs Een eren weinip officieel karakter droegen de woorden die professor Van der Vlugt by het geopende grof tot de aanwezigen sprak Hy zeide ongeveer het volgende Buys hield niet van vele woorden dat lag niet iu zijnen aard Toch had ook hij eens gezegd hoe koud het hem loheeu als geen enkel woord aan eec graf gezegd werd Daarom had zij die beter dan iemaud zijne gedachten kende aan ééü slechts opgefiragen getuigenis te geven van de gevoelens die ons bezielden rond deze groeve £ n zoo dut aan hem een zyner leerlingen boven een betSiT gerechtigde was toegestaan dan was bet vooral omdat in hoeverre spreker ook wellicbt jegens velen oater te kort mocht schieten er geen onder ons was voor wien hy onderdeed in groote liefde en vereering voor hem die wy hier begroeven £ en zyner leeriingen schreef in de dagen van de laatste ziekte van Buys Myn ziel is aan hem gehecht als asn een vader En velen zullen er zyn wien dat woord uit het hart is gegrepen voor wien hij een vader was op de wijze en in de beteekenii van een ouderen broeder Kuenen en zijn woord weegt wtil sprak eens u weet niet wat het is dat zoo machtig aangrijpt wanneer gij met Buys over welk onderwerp ook spreekt Ik weet niet of bij altijd gelijk heeft maar één ding weet ik hoe ook zijn oordeel tu den moge hjj kieit altijd do nobele zyde Hy was een van die hoog bevoorrechte wezens die zich niet behoeven in Ie spannen om den ingrijpeudsten invloed te oefenen die zich maar hebben te geven zooals zij zijn En zoo deed Buys in zyne eenvoudige zyue doodeenvoudige grootheid En wat hy ook ondernam of schreef of sprak uit alles blonk u zyn edele en diepgewortelde overtuiging tegen dat wat het vaderland en de maatschappij kon redden en helpen slechts deug l was en deugd alleen Wanneer men een dier heertyko avonden te zijnen huize had gesloten en men wildo den gastheer ee woord van dank toespreken dan zeide Buys Bedank mij nu maar niet zeg alleen maar Goeden nacht Is het niet alsof de groote doode van deze plaats die woorden tot una allen herhaalt Bedankt my nu maar niet Zegt alleen maat goeden nacht Zoo doen wy dan heden handelend in zynen geest Ziedaar zoo getroow ats my mogelyk was weergegeven wat zoo luidsprekenden weerklank vond in ieders gemoet Voor elk die daar stond en aan wien Buys iit zoo verschillende verhouding dierbaar was had prof Van der Vlugt een woord tot den srooten doode gesproken Wy hebben door hem allan een laatsten persoonlijken groet gebracht aan den edelen mensch den getrouwen Nederlander den bezielden leermeester Een der bloedverwanten sprak een kort woord van dauk namens de familie Daarna aanvaardde de stroom van rijtuigen en voetgangers den terugweg Zoo werd Buys begraven op het stille lÉerkbof in Warmond Woensdag zijn de directeur K en de boekhouder F aan de bank van toening te Utrecht door de politie naar de cellulaire gevangenis overgebracht Naar het U D vernam worden zij verdacht van verduistering en valschheid iu geschrifte Een enorm groot getal panden tol een aanzienlijk bedrag wordt vermist en moet verduisterd zijn Boltenlandscb Overzicht Op het feestmaal ter gelegenheid der onthulling van hftt Kauer Wilhelm Denkmal te Göriitz hield keizer Wilhelm een toost waarin hij ongeveer het volgende verklaarde Het is zaak de toekomst des vaderlands te verzekeren daartoe moet de weerkrooht verhooicd en versterkt worden en ik heb van de natte gevraagd de middelen daarvoor te bewilligen By deze ernstige vraag waarvan het bestaan des vaderlands afhangt moeten aUe andere quaestien achterstaan Wat bet Duitsche volk ook moge scheiden en hoe zeer het door persoonlyke inEiohien op verschillende wegen geleid moge worden dit alles worden ter zijde gesteld daar het nu de toekomst des vaderlands geldt Moge Lftusitz evenals de oveVige deelen des ryki de dynastie trouw ter zyde staan en alle Duitsche stammen zich eendrachtig om hunnen vorst scharen Ik drink op het welzijn van Lausitz en Górtitz De ontdekking van het nieuwe anarchistische complot te Parijs heeft niet Weinig sensatie gewekt Daar de anarchisten zich in den laatsten tyd vrij rustig hielden begou men zoo langzamerhand in de meening te verkeeren dat zy bun moordplannen hadden opgegeven en het maakte dus een zeer pijnlijken indruk dat men n ar thans blijkt nog voortdurend door hen wordt bedreigd De poÜtie was overigens reeds geruimen tijd er over ingelicht dat de te Gourbevoie en Levallois Peret wonende anarohisten zich bezig hiulden met de vervaardiging van bommen Te Levallois rJPeret arbeidden zy in een midden op het veld gelegen hut toebehoorende aan zekeron Bourdon en gehuurd door den anarchist Vincbon oen ongeveer dertigjarig mécanicien Diosdagmorgon begaven zich de commissarissen van politie Touny eu Fédu hierheen Zij vonden drie reeds vervaardigde bommen andere welke nog niet gereed waren versohitlenda chemicaliën kruit papieren en geschriften waaruit het bestaan van een bende bleek wier leden niet alleeu ontplofbare stoffen vwvaardigden maar ook van diefstal teelden In de hut bevond zich Vinchon een oud bakende der politie die onmiddettyk werd gearresteerd Bourdon de eigenaar van Je hut werd bijna tegelijkertijd in hechtenis genomen Bovendien werden te LevalloisPeret en te Courbevoie nog drie andere anarohisten Spannaget Marchand en Leveillé gearresteerd Deze laatste een smid noemt zich ook wel Moreau en staat in de arnarohistische kringen in hoog aanzien De politie zoekt thans de overige leden der bende De drie bommen werden in het laboratorium onderzocht In het midden der hommen bevinden zich glazen buisjes oen zuur bevattende daaromheen liggen kleine stukjes yzer vermengd met een ontplofbaar poedei Volgens den directeur van het laboratorium waren deze bommen bestemd om op straat te worden geworpen bg het vallen zouden de glazen buisjes breken en de ontploffing zou onmiddellijk volgen Het Journal dei Debat weet mede Ie deelen dat nieuwe arreslatiën van anarchisten zijn te verwachten Een nieuwe moeilijkheid voor de Duitsche regeeriug ook ai een gevolg van het leger voorstel veroorzaakt de houding der uitgewekenen uit Elzas Lat haringen in Frankrijk De taUooze vereenigingen die over het geheele land verspreid zijn sloten zich verleden jaar tot een bond aaneen welks orgaan VAl aeien thans een hoofdartikel over de ontbinding van den Rijksdag met de volgende woorden besluit vlu afwachting van het uur waarin recht zal gedaan worden moeten wy Elzassers en Lotharingers uit Frankryk in den tegenwoordigen verkiezingsatryd tusschenbeideo komun Ieder van ons moet doen wat hij kan om den afgevaardigden die tegen het legerontwerp zijn de overwinning te verzekeren Wy zullen een manifest richten tot ouzo ingelyfde broeders Wij tullen het in groote hoeveelheden verspreiden en het ter besobikkicg stellen van hen die ons by onze vaderlandslievende taak willen ondersteunen Een onpartydig blad te Frankfurt valt de tegenstanders van het tegerontwerp heftig aan omdat zy aldDB ffin verbond met FramoüiHgen uit ËlzasLouiariagcn Frankrijk den dienst bewezen de versterking der Duitsche legermacht te beletten Hoe opgewonden de gemoederen reeds worden blykt uit de volgende woorden van dit blad ffRecda juicht de vijand aan den anderen kant der Vogezen Het Duitsche Ryk zal in zijn gloeienden haat vernietigen Ëlzas Lotharingen en alle Duitsche landen aan den linkeroever van den Rijn wil hy bezetten Waar Duitsche liederen thans weerklinken daar tullen de kiuderen Leve Frankryk I roepen Voor het Centrum staat een levensbelang op het spel Het is wellicht de eeniga partij wier strijdvraag by de verkiezingen byna uitsluitend vóór of tegen het legerontwerp kan zyn Het legervoorstel wekt in den boezem der party de sluimerende verdeeldheid en groots verwarring In de oproeping tot de kiezers die eindelijk gereed is gekomen maar nog door den voorzitter der party graaf Hompesch geteekend moet worden wordt san de voorstellen der regeering en van Von Huene de voorrang gegeven Geen aanhanger vau beiden zoo wordt verklaard kan als afgevaardigde voor het Centrum gekozen worden Het was wagens deze bepaling dat de leiders Balleatram Von Huene Horn en dr Porsot aftraden De kansen van het Centrum worden er zeer door verminderd Volgens bericht uit New York beeft de regeariag der Vereenigde Stalen zooals verwacht werd besloten dat de wet tegen de Cbineezen niet uit Ie voeren ia De overheid van San Francisco had haar gerapporteerd dat zij beginnen zoude met een duizendtal slecht befaamde Chineezen volgens opgemaakte ly st te veMryven Het stoomschip Emprei of China verïiet Vancouver met 400 teruggaande Chineezen wien de regeeriog het bestreden van bet gebied der V St had ontzegd Cleveland moet voornemens zijn aan het Congres een ontwerp van wet aan te bieden waarby het geheele Amerikaaasohe staatsstelsel naar Engelsoh model zoude omgewerkt worden De geeohiktheid van n agers van regeenngsamhten zeude allereerst door eene soort staatsraad van examinatoren wordeu ondariocht terwijl de president der V S slechts de functionarissen voor de hoogste staatsambten zou benoemeu De overstroomingen in hst dat der Mississippi worden hoe langer hoe erger Het rivietbekkeu gelijkt op een reusachtig meer Tusschen lowa en Louisiana en ook in de Oostelyke Staten werden er door slagregens nog andere overstroomingen veroorzaakt zoodat op sommige punten het spoorwegverkeer belemmerd is Dit feit en de algemeene slechte weersgesteldheid draagt by tot het fiasco der wereldtentoonstelling te Chicago Het gemiddeld cyfer van het dagelyksch aanjal bezoekers beloopt slechts 17 000 viermaal zooveel zouden er noodig tijn alteen voor het dekken der kosten Het bealeil van het bestuur om de tentoonstelling dos Zondags open te houden wo dt scherp aangevallen Voortaan zullen namelijk de gebouwen en het park des Zondags geopend blyven alleen de inzendiugen der regeeriag blijven ontoegankelyk terwyl de maoktnerién moeten stilstaan Een gevolg van het besluit om Zondags Open te blyven zal wezen dat het bestuur aan de regeering de subsidie van JIV millioen dollars zal moeten terugbetalen welke verieend was onder het beding VU sluitiOg op rustdag Met bat roeptn van een conservatief ministerie aan da regeering heeft koning Oscar het conflict in Noorwegen wel in een nieuwe phase verplaatst doch het geenszins nader tot een oplossing gebracht Het tegendeel schgnt waar Zoodra het ministerie Stang voor den Storthing is versohenen den mars vol met vredesboodschappen en verzoeningswoorden heeft de meerderheid het begroet met vyandelyke moties het kabinet hield den Storthing den otyftak voor de vergadering wees het ministerie zonder complimenten de denr e regeering zeide zooals ik hier ben zal ik mij van een beslissing over de consulaatsquaestie onthouden en haar verdagen tot het land is geraadpleegd de kamer antwoordde ga heen gy bezit noch de achting noch het vertrouwen van den Storthing de voornaamste woordvoerder van het land In antwoord op de verklaring van het conservatieve ministerie dat het alleen was opgetreden om den koning niot van raadgevers en hot land van oen regeering te berooven aprak de parlementaire