Goudsche Courant, zaterdag 20 mei 1893

1893 Maandag 22 en Dinsdag 23 Mei 1V 6051 HEIl EKËiVS 9 et per Fl 5 Ot per Vt FL prachtig helder en goed werkend Depêt A NORTIER Gouwe C 34 35 Een Café ter overname dat een bai ef bestaan oplevert en gelegen ia op goeden atand Billyke conditiën Franco brieven onder No 2274 aan bet Bureau van dit Bl d 1 DEN VRIJZINNIGEN in het HOOFDKIESDISTRICT GOUDA wordt aanbevolen voor de a s Verkiezing van een Lid voor de 2e Kamer deb Staten Gbnebaal Mr J II GEERTSEMA Cziv oud Minister van Binnenlandsehe Zaken oud Lid der Kamer onlangs afgetreden als Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel te s Gravenhage EENIGE KIEZERS GOUDSCHE COURANT ISieuirS en Advertentieblad noor Gouda en Omstreken De m eu Ung van advertonttón Han gosoJdeden tot MA uur de namlddagi van den dag der uitgava Aan de leden is toogezondm eon memorie van toeliohlintr tot genoemd voorsteh Daar bet hiel geldt een zaak ran gewioht is het te hopen dat dena vergadering door eon groot aantal leden zal wordtin bijgewoond meerderheid ran niet Noonohe iovloeden vaarwa hst kabinet zyn ostitasa bad te danken De opposUie en dat is de meerderheid in den Storthing richt zicb op het oogeobtik niet tegen een programma uiet tegen een politiek welke zij afkeurt zij betwiit den door den kontog verkozen minitten het recht rau beslaan en geeft duidelijk haar misaoegen over de houding van den eouverein te kennen Ia Terband met de tsotiek thans door de meerderheid gevolgd begint meer en meer de vraag terrein te winnen of dit alles niet tol ontbinding der Unie moet voeren In afwachting van de oplossing van het eigenlyke conflict tusacben de kroon en het Noorsohe volk beproeft de meerderheid aan het conservatieve ministerie het leven ondraaglijk te maken door het zijn levensmiddelen te berooven in den vorm van weigering der aangevraagde oredieten Terwijl de Storthing besloot de vaststelling der civiele lijst voor den koning onbepaald te verdagen verleende hg een na tionale betooning aan den radicalen door den koning weggezonden minister president Steen in den vorm van een jaarlüksoh pensioen van 6000 kronen Over de boteekenis en de strekking dezer beide be sluiten kan niemand in twglel verkeeren koning Osoar zelf het allerminst Waarheen sal dit geschil leiden De uiterste linkerzyde denkt aan de republiek andere radicalen weaaohen de ontbinding der Unie maar Noorwegen als koningrijk Ie behouden onder een der zonen van koning Oscar Wat zal het land bestiasen Op deze vraag is daar de Noordsohe grondwet geen ontbinding toelaat bij de eerstvolgende verkiezingen voor den Storthing d i eerst in den herfst van 1694 het antwoord te verwachten indien niet aan een van beide kanten een daad van geweld de oploasing bespoedigt 34 2B staats loterij 9266 f 100 19179 19245 10264 19827 19362 19407 19468 19606 19700 19791 19861 19893 19897 20095 20169 20212 20215 S0218 20260 20867 20372 20384 20464 20621 20608 20663 20678 20866 6e ICIsne Trekkiag van Trijdag 19 Mei 1899 No aoeS 18116 en 1S788 1000 No 6442 11248 en 19630 ƒ 200 No 6 1S89 2257 4517 I 648 8871 9427 104S6 12627 16647 17624 en 19199 Prijzen 140 8668 6284 8920 6881 8937 6868 0066 6518 9186 6609 9236 6666 9263 6771 9298 6850 9807 6961 9401 6978 9666 7068 9684 7205 9616 7242 9666 7489 9786 7604 9878 7648 lOOJl 7544 10S31 7621 10339 7626 10462 777010602 7777 10668 778110768 7797 10847 7916 10870 8007 10970 8019 10978 8226 11497 8979 11684 8307 11695 17873 17407 17463 17611 17680 17666 17600 17618 17669 17868 18120 18166 18308 18822 18466 18462 18606 18642 18580 18608 47 2729 266 2797 260 2866 476 2872 479 2984 497 8079 640 S147 767 8627 826 8786 878 3769 899 8871 1067 8981 1162 4008 1225 4811 1417 4606 1469 4746 1636 4836 1628 4988 Xlie2 5167 824 6366 1886 5411 2031 6562 2082 5668 2219 5746 2274 6774 2856 5880 2883 6988 2890 6995 2614 6002 2639 6047 2683 6061 Tan ƒ 70 11716 14721 11917 14764 12182 14974 18646 18661 18716 18796 18628 18908 18968 19086 19167 16125 15227 12521 1528212622 1633212526 1685912648 1667512699 1677012762 1679012812 1682613106 1686013181 1598813812 16831 13366 16607 13468 1662418476 1654118488 16646 1S724 1666013766 1666113862 1679018960 16869 14036 1694014086 16961 14106 17083 1 4261 17188 14832 1720814612 1726014688 17282 20944 Vorige lg l kom nog b j No 9086 70 BurgerlUke Stand Moordrecht GEBOREN 16 Mei Jan Vink ouders G Marelisse en J G de Kwuadateniet OVEttLEDEN 16 Mei W M Fp 8 m PETROLBUMNOTEERINGE van de Makelaars Gaotzlaar SohalkwUk te KoUerdani De markt was heden flauw Loco Tankfu8t ƒ 6 40 September October Novemberen December levering 5 66 60 ADVERTENTI£N Hartelgk dank voor de vele blyken van elaagstelÜDg den 16den dezer ondervonden S 8 POLAK Gouda 19 Mei 1893 Onder beleefde dankzegging voor bet in mg gestelde vertrouwen op de Vergadering van 12 Mei j l verklaar ik voor de Gandidatnar roor bet Lidmaatacbap der 2e Kamer der Btaten Generaal voor deze verkiezing niet in aanmerking te willen komen T G G VALETTE 1 Bi beacbiklfing van den Hoogen Uaad der Nederlanden dd 28 April 11 goedgekeurd bg Koninkiyk besluit dd 8 Mei 1893 no 47 zyn aan JOHAyHBS VAS DMB HOFF particulier wettig gedomicilieerd te Gouda verleend brieven van meerderjarigverklaring of venia aetatie welke hem geven al de reebten by de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 van het Bnrgeriyk Wetboek ONZB Natuur Wollen flysteeni Prot Dr O JABGBB drageD Toortaan nevan taaild edsponeezd merk dxa etlquat Mr P J SNEL Advocaat en Procureur hg den Hoogen Raad Gravenhage 19 Mei 1893 MiTTsac geven wf caanie de Bamen dar opera op JANBEM ft TILAin 8 TAvaanva De NIEÜWK LONDON doethetgryze Haar binnen enkele dï en yerdwijnen maakt het glanarjjk en zacbt ia onschadelijk voor de huid en verft niet Prjia 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar by J A CATS in d fi Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Gouda Siielperariruk vno A Brinkiian U Zoon FEMSCEE STOOMVEEYEEU Chemische en ZwKsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Igen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleediugstnkken ook alle Boorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trypen met nienwe patronen gepe at Kwaaten Garnituren Neteldoek Toilea Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander biy ven en worden oudchadelgk voor de gezondbeid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT roor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den 1 kon Universitoits Prof Gohm Hofrad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening dor ademiiig organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme j en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Géele pakjes 4 25 cent Alom verkrijgbaar Zeer l ette Cfesteendrukte mUEAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Men wende ich voor BADARTIKELEN MarktA68GooDA bj W f JMVIjV De uitgave ddxer Courant geeohiedt dagel ki mrt nitundering van Zon en Feestdagen De prji per drie maanden ie 1 25 trance par port 1 70 ifjooderlpe Nommen VIJF CENTEN Uithoofde van het PINKSTERFEEST verschijnt de Qoudsohe Courant maandag NIET BU deze Coarant behoort een Byvoegsel BINNENLAND GOUDA 20 Mei 1898 Naar mee verneeoit hoeft eioh hier ter etede geTortnd eea tydetij f centraal verkieziagt oomité dat zich ten doel stelt te ageeren tegen hetongew sigde kieswetontwerp Tak Blgkena achterstaande advertentie heeft dit comité tot oandidaat roor de Tweeda Katner der StatenGeneraal geproctameerd den heer J N Baatert te Maarsaen oudmioister van Waterstaat Handel en NiJTerbeid D B K Omtr KiesTBramrifriilir v wHt toot AUen in het hoofdkiesdiatriot Go Ha ui Maan dag S3 Mei 1893 des namiddugs te 6 uren eena baitetigewoDa algeme ne vergadering der leden houden Onderwerp van behandeling Da houding der Vereeniging bij de aanstaande Verkiezing van oen Lid der Tweede Kamer De Hoeren De Ras en Van Vlymen Leden der Tweede Kamer zullen de Vergadering bijwonen Donderdag S6 Mei e k heeft eene buitengewone Igemeene vergadering plaats van de Kamer vanNavraag Ier behandeling van het vrooger door onsmedegedoelde voorstel der hh J W BeVkelbaoh v I d Sprenkel L ten Bosoh en A Wartena tot uit braiding viui Aen werkkring dier kamer i 355 3r S FEUILLETON TT k Naar het Eot duitêck va 97 Je kunt er van op aan LÓuiu e ik sobr f eiken dag een rllenlangen brief fluisterde de baron baar lachend in terwyl hij overmoedig syn blonden knevel opdraaide en zich tot de meest vertohrompelde en loelijkste van xijn aenbidstera wendde om baar met een stentoratem en uitgebreide armen toe te zingeo 0 zie mij niet zoo lachend aan Gij teed re roos gy jonge ree Kr volgde een algemeen gegil jatoenche oppositie gqubet vleierijen en dwepende citaten alles door elkaar De dolle jonker begaf zioh naar zjjn equipagOj zooaU Bnmoal de Katten vanger de stadspoort f an Hameln was uitgetrokken De grijze kinderen van Heraabrunn dnmgen zich in twermen om hem heen aan elk xjjner armen ging meer dan één pratende lachende koketteerende of redeneerende gestichtsdame terwijl de toegenegen Mevrouw Körberitï van woede trilde n hier en daar met haar lange vingers tusschenbeide Ai A DVSRTGNT1EN warden gepUatrt van 1 5 regels 50 Genten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dee Maandags Tersohgat im hartkwaal overieden dr G J Legebeke hooglaeniu aan de Folytechnische school te Delft De overledene was sinds 1683 aan die inrichting verbonden on had zich als een hoogst bekwaam docent in de wiskundige vakken doen kennen Maandag SS Mei Se Pinkst rdag heeft te Alfen ÏD den tuin van het hÖtel Rüéiiroom van den heer C J de Wit een groot muxiekieeBt plaat te geren door de Muziekvereeniging Btetboven van Alfen Oudshoorn en Aariandorveen Verschillende vereenigingen ala ait Delft Hitvefsum Brielle ens eni nemen daaraan deel Aan bekwame mannen heeft onz volksvertegenwoordiging geen gebrek maar hot parlementairo leven schijnt op de harten een nadeeligen invloed uit te openen Daarvan getuigt hetgeen de Haagsohe oorrespondent van de ZutpH Ct in heriuneriag brengt Do lUad der gemeente Zevenhttiten heefl de jaarwedde van den voor de aohoot Ko te benoemen onderwyzer bepaald op 450 Het mond en klauwieer Mkijnt te Zevenhuizen thans geheel geweken sindt f April ii hiar geen geval meer voorgekomen Terwgl men in ona land van alles beproefd heeft om Sequah en zijns gelijken te bemoeileken is in Engeland een saer eenvoudig middel aangewend Men beeft de vergunning tot den verkoop van aan aooijns onderworpen artikelen beperkt tot daarvoor aangewezen gebouwen en van dat oogenblik af hield het reisen in een open rijtuig met de daaraan verbonden vertooningvn voor ds agenten op Dit werkt zoo nadeelig op de inkomsten van de Sequah moatsobappij dat deze haar kapitaal tot de helft heeft merminderd Waaracbijnlp zullen nu de agenten in landen buiten Engeland de schade trachten in te halen ffZooals men weet zegt b j is thans by di Tweede Kamer weder oen ontwerp tot wijziging vad de pensioenwet aanhangig die voornamelyk ten doet heen aan oude weduwen die bij de nieuwe wet warvu vergeten alsnog een pensioen toe te kennen Sr ii in de Kamer zeer op aangedrongen dat ontwerp toch sobitlgk in te dienen daar veel van bedoelde weduwen roede zeer oud zijn n er anders allicht niet meer van zouden kunnen profiteeran Maar nu de minister Piereon eindelijk aan dien wensob voldaan heeft naakt de Kamer met ie bebaadeliog al save weinig spoed Het is zeker al twee maanden geledbn dat bet ontwerp in de afdeelingen is onderzocbt en nog it geen voorloopig verslag uitgebracht Wacht men misschien tot die weduwen uit den aard der zaak hoogst bejaarde vrouwen overleden zijn F Het hoeft er den schijn van Arnh Ct De Haagsohe oorrespondent van de Zutph Ct ihrijft over het zioh terugtrekken van prof Pekelharing Zeer heeft hier de aandacht getrokken de brief van prof Pekelharing te Delft voorzitter van bet protest oomité te en de vonnissen in FHealand waarbij hü verklaart om geheel persoonl ke redenen ait dat comité te treden De Dnmter Opmerker toekent I daarbij aan Zonder onbescheidenheid mag onder Op 46 jarigeD leeftijd is aan de gevolgen van een l drommels ja het is goed dat gij mjj aan dat schrikbeeld herinnert Nenndersoheidt sloeg zich ten hoogste rersohrikt tegen bet voorhoofd Een onmoKolgk idee van bet kindi Ik ben er nog van ontdaan zooals zij mij den schrik op het Igf beeft gejaagd I Zg weet je ook zoo aardig en vriradolqk iels te versoeken ik zoo deO heeleo boel miatcbien nog in de war gestuurd hebben als gij m niet toegewenki badt I O Goseék ik en brieven schrijven en dan minnebrieven die den Hemel verteederen I De gedachte alleen doet mg al geeuwen I Het is ontzettend dat Maria Loutze zoo sentimenteel van aard ia en bqvendien nog vroom ook De ge heele verloviogsgesohiedenis houdt zg voor een zegen en beschikking des HemeU ii a zult gij haar nu schrgvenP Goseok s stem klonk zenuwachtig en ongeduldig Ik neen ouwe jongen hoe lou tk d t met mijnr doorschoten band kunnen doen Gg hebt ja geknikt nu kunt gjj ook voor mij gaan zitten sobrgven ik zal dioteeren voor zoover ilc tot zoo iets in staat beo Sen aangename opdracht ffKustache gij hebt de geheele saus toebereid help mij nu ten minste ook de harde stukken inslikken I Ten eerste ben ik te ijdel om er met mgn stijve vingers op los te krabbelen en dan wat moet ik het kind eigenlijk schrgvenP In één opzicht meen ik het tocb zfer goed met baar en ik wil wezenlijk alles doen om haar bet leven gemakkelgk en un kwam Maria IiOuite volgde lachend on toen Ooseok op haar toetrad om afaoheld te nemen zog zg hem met haar donkere o en gelukkig en tevreden aan en voor het eerst sprak sy weer tegen hem dien zij djsn geheelen middag sohuw bad gemeden rWat hebben ze hem allen lief en wat valt het mg mooielijk om mij op zooveel geluk niet te verhoovaardigfu Nog nooit in z leven was Goaeok de diplomaat en hoveling om een antwoord verlegen geweest maar nu werd hem de keel dicht geschroefd bij boog het hoofd diep en eerbiedig als voor een heiligenbeeld en zweeg VUL De dn ateniis was al ingevallen toen de boeren terugkeerden In warme pelzen gehuld met de kragen over de ooren getrokkon leunden zij bebaag lijk in een hoek van hot rijtnig en spraken druk schertsend en levendig over bun gewichtig bezoek te Hersabronc Dus zult gij veel met gravin Herff corrrspondeerenP hiermede brak Goseok wel wat abrupt het zeer opgewonden vertoog an zjjn vriend af die bet idee opperde om geen verlovings mnar slechts de huwelijks nnnonces rond te zenden ton einde nog grooter effect te maken fde bom moet plotseling uit de lucht komen vallen 1