Goudsche Courant, dinsdag 23 mei 1893

it ld worden dat de algemeen ongunatigo iodmk dien de oproeping beeft teweeggebracht deo hoogleeratu zal hebben doen overwegen dat ook met de beate bedoelingen gedwaald kan worden en ddt waar men zelf onwrikbaar blijft in het geloof aan de juistheid van een handeling de eerbied voor de publieke meening kan eischon dat men zich terugtrekt Of dit de ware reden is ut wel in het duister blijven daar prot Pekelharing zelf verklaart dat hij de persoonlijke redenen die hem tot terugtreden hebben bewogen niet voor openbaar debat geschikt acht Staten Oeneraal 2 iUmeb zitting van Vrijdag 19 Mei 18dS De beer Rutgen van Rozenburg trad goed gepant wd in t krijt ter verdediging van het aanhangig betaatingontwerp hij aanvaardt het geheel zooals het daar ligt schoon h j de politiek der Regeering met betrekking tot de gemeeutefioancien niet kan goedkeuren Zoozeer is hij het oeos met het ontwerp dat afstemming der vrijstelling van den landbouw voor hem een reden zou zijn tot verwerping De heor Parnoombe Sanders had weder allerlei bezwaren er nam het Haarlemsche adres ten voordeele van de patentbelasting in bescherming zeker omdat hot in zijn district ie uitgebroed De landbouw mout niet vriji esteld worden dit zou aowleiding geven tot bevoorrechting van hel platteland Du heer Van fieuningen ga t met de wet mede behalve met het tandbouwartikel alleen de eigenlijke landbouwers niet tuiniera veehouders eai moeten vrijgesteld worden Ook de heer Dobbelman heeft bezwaren die uit den weg geruimd moeten worden wil hij voor de wet stemmen terwijl heeren Van Ogn en Beaufort Wijk by Duurstede de wet weder verdedigen De minister Pierson verdedigde zgu ontwerp op de hem eigen heldere wijze Het personeel aan de E meenten te geven taoht ham wel toe maar men n niet alles tegelijk overhoop halen lutusachen acht hij het mogelijk gemeentehefllngen te enten op deze rijksbelaating Op bet voorbeeld van Pruisen toonde hü aan dat de plaats van hefBng der Rijksbelastingen onverschillig ia althans niet in den weg staat de verdeeling der eventueele opcenten op een zelfde vermogen of bedrijf over versohillendc gemeenten alsook dat het zeer wel iifogelijk is in zulk een stelsel lagere inkomens te betrekken dan in do Rijksbelasting zijn aangeslagen Wat nu de belasting zelve aangaat de Minister waa zeer gelukkig in zooverre hij het syateem van gesplitste inkomstenbelasting bleef verdedigen en zijn algemeene stelsel nader toelichtte Hoort men de meeste sprekers dan zal de vrijetelling van den landbouw nog een harden dobber hebben om er te komon Bij velen maakt de voor de hand lifigeude redeneenng opgang maakt hij minder dan 4 pCt dan ia de vrijstelling overbodig maakt hij meer waarom dan vrijstelling P Als echter het lot van de wet ervan mocht afhangen zal men tooh wel over dit punt heenitappen Baarenboven is men eenigazins door vroegere bealuiten gebonden geljjk de heer Butgera aantoonde De nu ontslagen directeur vbq de bai k van leening genaam te maken maar om haar minnebrieven te cbrijvenF Neen dat zou ik mot den beaten wil niet kunnen doen Qij kent mü tooh wel Ooseck ik aou liever in hot water springen dan iets te doen waï ik vervelend vind en om minnebrieven aan dat gravinnetje in zee te sturen dat zou voor mjj iets als een poging tot zelfmoord zgnl loddank zijt gij van ander deeg gemaakt dan tk Eustaoho gij onderneemt koelbloedig dingen die je eigenlijk tegenstaan en ala diplomaat en i homma de lettres is het werkelijk een staaltje van je plicht om te schrijven Dub ik zal beginnen ta dicteeren en dan help je jeaelf wel voort als ik Uijf steken ttA 1 meer dan genoeg Wie zegt je dat ik niet wil P I Als bet jou onverschillig in dat een auder brieven van teederen aard met je bruid wisselt dan heb ik er uiets op tegen Het waa te donker dan dat Olivier de wonderluke uitdrukking kon zien die op het gezicht van non preker apeelde Dus steiQI gij toe ouwe jongen P zei hij met OTanaoedigen lach terwgl hij zijn arm om den hals Tan sijn vriend legde Ëen koninkrijk voor deze edele daad die mjj een groot pak van het hart afneemt Hoeriijk I Dus zullen wij morgen reeds naar haar gezondheid gaan informeercn I Ik zorg natuurlgk voor dec bouquet en den renbode Ooed Qoseok haalde diep adem en veranderde ipoedig van onderwerp plotseling waa bü in een goeden luim geraakt en zijn lach klonk eigenaardig te Utrecht M F C K die als verdacht van verduistering met zijn boekhouder zich in hechtenis beiiudt was bij de reorganisatie van de bank op 1 Januari 1870 als directeur toegetreden Aan do vroegere stadsbank van leening waarvan zijn oom vaji lb68 tot 18S7 dirt ctenr was waa hg ala klerk verbonden De door de verduiateringen te weeg gebrachte acbade ofaohoon nog nia met juistheid te bepalen moet zeer a nziecli k zijn De bank ztlve kan die aetiade verhalen op den hoogen borgtocht dien de directeur bij zijn in dienst treden heeft moeten atellen tot een bedrag van 74 600 Het kapitaal van dteu borgtocht achgut echter door den directeur niet zelf verairekt maar weder bg anderen opgenomen te zgn ook dezen ondervinden dus de treurige gevolgen van zijne handelingen Ook andere pariicuheren die in den direc eur zooals trouwens haast ieder te Utrecht vertrouwenstelden moeten aanzienlijk nadeel hebben geleden Zooals gewoonlijk in dergelijke gevallen ia het aantalmenseben die het wel vooruit gezien hadden steedstoenemende De levenswijze eu het gedrag van dendirecteur kan hun daartoe echter wel allermioet aaaleiding hebben gegeven £ 7 D Gisterenavond hadden te s Hage eenige Oranjevrienden maunen uit het volk eone vergadering belegd ten einde te overleggen op welke w ze te verwezenlgken ban denkbeeld om wgien den Koning een blijvend aandenken hem waardig te vereeren £ r waren een dertigtal personen verschenen die allen da presentielijat teekenden ï n der heeren van het voorloopig comité die als voorzitter optrad zeide in een iuleideud woord dat het oomiiu zich had gevormd om den eersten stoot te geven aan bat plan om een standbeeld op te richten ter eere van Koning Willem III en daardoor te toouen dat bet volk zijne mannen eert Het slot der vergadering waa dat de voorzitter aan de aanwezigen in overweging gaf om over het plan zooals hg dit had ontvouwd nog eens ca te dennen en dan over eenige weken m eene grootere vergaderzaal met het comité inmiddels aangevuld met nog eenige aanfaaugers nader te trachten het denkoeeld te verwezenlgken eu zich den steun van invloedrgka personen te verzekeren Do vergadering keurde dit goed Dezer dagen deed een net gekleed heer zich voorgevende Ëugelschmau te zijn ie Aalsmeer bij den bloemiat C B eene aanzienlijke bestelling van bloemen welke in kisteq aan deLondeosohe bootteRoiterdam franco moesten geleverd worden De betaling zou per wissel op Amsterdam geschieden Door brieven en telegrammru betreffende de bestelling uit Antwerpen verzonden kroeg de verkooper die inmiddels de eerste 1000 potten onder rembours verzonden had argwaan Hg stelde er den burgemei ster van Aalsmeer mede in kennis die hem raadde inlichtingen te Rotterdam in te winnen Ala afdoend antwoord kreeg hü van den kapitein der boot per telegraaf het bericht dat de bloemen aan de boot waren geweigerd De jongste totale zonsverduistering ia te Fundium in Senegambië bijzonder duidelijk waargenomen Naarmate de maanaohijf langs de zon heenachoof daalde de temperatuur en werd hut donkerder Ten slotte verdween het zonlicht geheel maar een prach door den atiUen nacht boen Nenndoraoheidt plaagde hem daarmee op zQu half goedige liaïf aarkastiaohe manier rBreng de jagera niet op een verkeerd spoor I 2g zu qü morgen zweren dut er een vos op den weg van liarsabruun hoeft geblaft A propos hue bevalt je de eerste scène van het btgspel Harten heb ik echter niet getrokken mijn schoppenvrouw draagt een krans van immortellen in het haar Reeda lang had de oude Manakork haar twaalf dreunende slagen doen hooren voordat graaf Goseck den drempel van zijn woning oversohreed Hij had geen orders meer te geven en dua liet hij zijn kamerdienear vertrekken zoodre deze den zwaren j is van zgn heer had uitgetrokken en nog een paar houtblokken op bet vuur had gegooid Allerlei papieren en akten weten bci appelijke werken en romans lagen op do tafel van den diplomaat verspreid en grimmige koperen draken droegen de lamp met den groenen kap op hun phantasiiach gevormde vleugels Rusteloos liep Qoseok op de dikke tapijten zijn vertrekken op en neer In gedachten verzonken Het hij het hoofd op zgn borst vallee terwijl hg mot zijn dunne blanki goedveraorgde nagbn zenuwachtig zijn gouden ring ronddraaide Plotseling bleef hg voor zijn bureau ministre staan maakte eeii gebeeldhouwd rgk met koperbealag versierd denrtje open en trok een klein rurborgeo laadje uit eaamgübnudoEi pakketten brieven verscheidene tige corona van zilverwitte stralen bier en daar met rood doorschoten gaf zulk een sterk licht dat de photografen de gereedstaande lampen niet noodig haddan terwijl aan den hemel bijna geen sterren te zien waren allt en Jupiter en Veoua Wat den uitslag aangaat is het twijfelachtig of men door deze waarneming veel nieuws geleerd heeft In bet spectrum van de corona was de sterke groene btreep te vinden en ook do gele streep van het onbekende helium In een der photogralieeu worden echter ook strepen gevonden die nog onderzocht moeten worden terwijl omtrent de gesteldheid der dampkringslagen de photograüeen nog niet zijn nagegaan Vau de inlanders hadden de onderzoekers geen last Zij keken door zwart gemaakt glas naar het verschgnaet en waren zeer kalm Zij waren zelfs zoo wga te zeggen dat de zonsverduistering door God en niet door de onderzoekers wenl teweeggebracht Dit viel zeer mee Men had gevreesd dst de waarnemers door de inboorlingen voor booze toovenaars zouden worden aangezien waarom men soldaten bid gereed gehouden Evenals gewoonlgk waren de dieren katten gevogelte enz zeer onrustig Het snuiren zal in Engeland weer in de mode komen nu gebleken ia dat Lord Rosobery de ingevingen voor zijn buiienlandsoh politiek uit de snuifdoos weet te halen De ontdekker van dit gewichtige feit is zekere Kirkmnn niet een journalist of biograaf maar een eenvoudig werkman dio dezer dagen bezig WBS met het in orde brengenjderelectrisobe geleiding in de vertrekken van den minister Spt aandenken nam hg een gouden doos van Lord Rowery s schrgftafel mede en liet zich daarop in de Ifimmert een pond sterling geven Men kon zich de schrik voorstellen toen men aan het ministerie het verdwijnen der doos werd bemerkt Bedenk eens dat de minister een gewichtige nota moest schreven over de Ëgyptiaobe quaostie en dat de snuif hem ontbrak De zaak was zoo ernstig dat zelfs de hoofdcommissaris der Loodeoaohe politie in eigen poraoon er in werd betrokken Deze wist de doos terug te vinden in het paiidjeshuiH en die vondat leidde ook weldra tot de ontdekking van den beleener Waarom had hg haar gestolen Omdat hij de verzoeking niet kon Weerstaan verklaarde hij zelf Maar de rechter vond in deze bekenteuia van een aangeboren menaohelgke zonde geen verachooniog voor deze miadaad van bijna internationale gevaarlijkheid en de arme Kirkmen werd voor zijn gebrek aan zelfbeheersnliing tot zea weteen gevangenisstraf veroordeeld Vanwege de ministers van financiën en van justitie zijn aan de burgemeesters ter aanplakking in hunne gemeenten gezonden gedrukte aankondigingen waarbij de aandacht van bclaüghebbenden wordt gevestigd op de belangrijke vermindering van de kosten der akten van overdracht van onroerend of roerend goed sedert I Mei 18ti3 door bet in werking treden van dü wet van 27 Sopt 1892 Al de verminderingen worden in de aankondigingen opgenoemd Inmiddels ia het nog altijd een open vraag of de manier ala onlangs een inzender in de Arnhemtche Crt betoogde er voor gezorgd kan worden dat deze balbloemeo beschilderde en geborduurde souvenirs lagen da r zorgvuldig en nauwkeurig gerangschikt op het goudkleurig bekleedeet Van een stapeltje photogrufiën nam Goseck de bovenste en ging daar mee naar zijn tafel terug terwijl hij zich op zijn breeden antieken stoel liet neervallen Langzaam sloeg hü het vloeipapier terug en liet zgn oog op het kleine portret rusten Door het volle lamplioht beschenen lachte dit meesleepende vrouwengelaat met de groote geheimzinnige oogen met den betooverenden kleinfn mond hem toe fCIaudia vorstin Tautentein atond er met potlood op den rand geBchreven Langen tijd staarde Goseck onbeweeglgk op dat gelaat waarvan de bekoring reeds menig mannenhart noodlottig waa geweest Het haar in gouden wrongen gelegd gelijk bg bet Fotoka beeld en met een amallen band van boven vastgebonden golfde in weelderigen overvloed over het voorhoofd en viel neer op schouders en borst die slechta oralgst door een loa dichtgeknoopt MariaAn toinettefichu als verblindend wit marmer tegen deo donkeren achtergrond afstaken Hoe eenvoudig en zonder versiersels het portretjeook was tooh lag er een onuitsprekelgke meealefrpende bekoring over en hoo langer men er op keek des te meer leven kwam er in des te duidelijker kwam het naar voren de oogBn schitteren en de dwepende blik wordt vurig en gloeiend het niondjebegint zich te vertrekken eu opent zich liefelijk amachtend tfordt oervflgd Tennindering van OTerdraebtskoatan ten goed kome aan de verkoopers en niet aaa de notarisson Het Soc fyeekhl is het in dezen volstrekt niet eens met genoemden iazooder De opvatting van de wet omtrent het notarisambt zegt dit blad verschilt geheel met de werkeIgkhcid En om dit aan te toonen geeft de Red eene niet onvermnkelijke schilderg van hetgeen een notaris alzoo zou kunnen doen of liever zou kunnen laten indien men hem wilde verplichten zich stipt aan de wet te houden Voor geen annonces van de veiling geen advertenties noch biljetten behoeft de notaris te zorgen Hij kan zeggen daar heb ik niet mee te maken we hebben afgesproken dat we cns beiden aan wet zouden houden en in mgn ambtelüke werkkring bemoei ïk mi niet met advertenties en biljetten mgn honorarium hiervoor ligt dua buiten het tarief Vraagt de verkooper in hoeveel perceelen zullen we nu de landerijen verdeeten eu hoe zullen we ze daarna combineeren dan kende notaris entwoonleni wbet zal wel noodig zgn dat dit op de plaats zt lve wordt opgenomen maar daarmee heb ik als notaria weer niets te maken wilt gg dat gedaan hebben dan moet gij daeiïvoor afzonderlijk betalen Komt de dag van verkooping dan heeft de notaris niet gezorgd voor een afslager en als hü het in veiling brengen der perceelen de kooplustigen vragen of het perceel onbezwoard is dan antwoordt de notaris dat bg met dergelijke onderzoekingen niets te maken heeft want dat hij met den verkooper heeft afgesproken dat beiden zich de een bij het betalen de ander bij het verichten van zijn werkzaamheden atipt aan de wet zouden houden Het publiek begint te morren en te schreeuwen en de koopluatigen verdwünen Het tarief ia naar het S W aanmerkt tot het te keer gaan van te hooge notarieele declaratien niets waard omdat bij het tarief en bij de h ele regeling van het notariaambt men zich een notariaat heeft gephantaaeerd dat op het werkelijke notariaat zoo goed ats niets gelijkt Daarbij hangt de berekening van honorarium ook samen met locale toestanden die nog al iaaomerkeIgk van fikaar verschillen zoodat een algemeene regel niet is aan te geven Ü ne Kehee e uien we regeling van dozen tak van dienst acht het weekblad noodig indien men het publiek tegen tekortkomingen en tegen de hooge declaratien van notarissen wil beveiligen Het paleis te Soestdijk zal een belangrgke verbouwing ondergaan De volgende week zal daarvoor de aanbesteding gebonden worden E n 92 jarig man heeft S Mei j 1 des morgena te zeven uur zgne woning te Sittard verlaten en ia tot beden dog niet teruggekeerd Namens dö familie vraagt de Officier van Justitie te Maastricht opsporing en bericht Nameüs de vrouw verzoekt do Burgemeester der gemeente De Werken en Sleeuwijk opsporing en bericht van de verblijfplaats van C V 30 jaren zijne wontng verlaten onverzorgd achterlatende zgn vrouw en 3 jeugdige kinderen Het vermoeden bestaat dat hg een aanzienlijke som gelds bij zich heeft op S dezer ia hij het laatst gezien aan den trein vertrekkende is de richting Roosendaal Bij ontdekking wordt verzocht hem over het verlaten zijner vjouw en kinderen bg prosea verbaal te hooren en hem aan te manen naar De Werken terug te keeren om de zorg voor zijne vrouw en kinderen weder op zich te nemen ADVERTENTIBiRT Op den oadera F C BIK IK B ROOKHÜIZEN haane HS JABIOE ECHXVBB EESIGiyÓ te herdenken Hnnae dankbare Kinderen Gouda 20 Mei 1893 ADVEttTENTlËN n alle Blitnen ea BuUenlandsche Couvviiiftin worden dadetgk opgezonden door het AdTertentie Bureaa van A BBINKMAN en ZOON te Gouda Aan allen die ona bigken van belangBtelling betoonden bg het overladen van onzen oudsten Zoon Broeder en Behawdbroeder BALTHAZAR de IONO betuigen wg ooien hartelgken dank Wed W Dt JÜNÜ 1 DE JONG WzN J F D JONG MisesB W D JONG WzN H DB JONG IJSSBLSTBIN Ondergeteekende betaigt bg deze zijn hartelgken dank aan Heeren Directeoren der Stearine Kaarseutabriek Goodac voor het geldeiyk Cadeau hem geschonken bg gelegenheid zgner Vgi en Twintig Jarige Dienstvervulling aan genoemde Fabriek W RIPPERON Gouda 20 Mei 1893 PRO DEO Faillissemiint lEIJER KUZEB De Eerste Verificatie Vergadering waartoe alle Crediteuren worden opgeroepen zal worden gebonden op MAANDAG 12 JUNI des voornjiddaga te lO t ur in het Gerecbtagebonw a h Hai jsche Veer te RotteMam De Carator Mr M M SCHIM van der LOEFF AdvocaatProcnrear J F f oN GLAHN en C G MEERBURG Makelaars znllen op MAANDAG 29 MEI 1893 des voormiddags te elf uren in het Koffiehuis HARMoniB aan de Markt te ou ten overataan van den Notaris G O FORTÜUN DROOGLEEVER aldaar verkoopen de Fabriek van Stoom e a Werkiaigen genaamd de Qoudscbe MaeUne Fabriek byzonder gunstig ingericht en gelegen te a OT7XD A aan de Vest of Turfsingelgraobt en de Raam groot volgens kadaster 21 Aren 36 Centiaren bestaande uit FABRIEKSGEBOUW KETELMAKERIJ KANTOÜRLOKAAL en TEEKENBOREAU benevens OPEN TERREIN Te bezichtigen 22 23 24 25 26 27 en 29 Mei De bewyzen van eigendom en de Veilconditiën znllen vgf dagen vóór alsmede op denverkoopdag des voormiddags ter lezing liggenten kantore van den Notaris G C FORTÜIJ DROOGLEEVER voornoemd Daags na deze veiling zullen worden verkocht alle MACHINERIËN vaste en losse GEREEDSCHAPPEN MAGAZIJNVOORRAAD enz volgens afzonderleken CATALOGUS verkrggbaar te Gouda aan de Fabriek en bg den Notaris en te AmtUrdam by de Makelaars J F voK GLAHN Voorweg 44 en C G MEERBURG Damrak 26 Rozet d Amande Verschillend Gebak enz E J l EASEL OOSTHAVEN B 36 OpenTsare Verlmriiig van LANDERIJEN toebehoorende aan den polder Bergambacht als van onds op VRIJDAG 2G MEI 1893 des avonds ten 6 ure in het voormalig RËCHTHUIS te Bergambacht ten overstaan van den Notaris MAHLSTEDE aldaar OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris J P MAHLSTEDE te Btrg ambacht is voornemens om op VRIJDAG 2 JUNI 1893 des morgens ten 10 ure ten huize van B BROERE aan de Hoeksche Sluis onder Lekkerkerk in het openbaar te verkoopen geteekend No 14 met SCHUUR en ERVE TUIN en eenige partgen BOUWLAND gelegen op den Hoogen Nes te Bergambacht groot 79 Aren 96 Centiaren In perceelen breeder bg billetten Openbare VrUwilligc Verkooping TB WADDI XVEEK ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris aldaar van ËËN met AANHOORÏGHEDEN C No 46 met een groot perceel Oper Terrein of Bouwgrond allergunstigst gesitueerd aan de rivier de Gouwe en vooraan op de Noordkade onder de Gemeente WADDINXVEEN kadaster Sectie B 1914 groot 4 Aren 40 Centiaren D ImJ M P J Mei 1898 ten 1 ure s voorm in het Verkooplokaal van di Buitsb aan de Brug In 2 perceelen en gecombineerd Aanvaarding en Betaling op 1 Juli 1898 Breeder in Billetten Nader onderricht by Notaris MOLENAAR STEENEOLEir DEFOI ST J TSSI OOK Hibemia en Shamrock STEEK KOLE branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrg thuis per H L 0 70 Stationchei Staatsspoor