Goudsche Courant, dinsdag 23 mei 1893

BINNENLAND pijnlijks in deze afwezigheid van den grooten stichter des rgka by de hulde aan don overleden Heldenkeitor bewezen door een geslacht dat ten deele alleen by overlevering van don bloadigen slryd vernam Doch de koers is veranderd en de oude stuurman zou als hij aan boord kwam mieschien de maniohappan in de war brengen Een verzoening mot den keizer s hrijft het Deutsche WochenhlaU van den vryconsorvatiof Otto Arondt ware thans alleen mogelyk by oone wisseling van peraouen Daarmede is blijkbaar een vervanging van den kanselierdoor Waldersoa of doar Bismarck bedoeld Doch Bitinarck zul zich wet wachten voor de lokstem der vrijconservatieven die hem toen b y aan t bewindwas hefttg bestreden i De koere ia veranderd hoewel niet tep epziobte van dg militaire staatkunde De tegenwoordige keicer maakte de onthuMiug van het gedenkteeken voor den grondvester des ryka tot eene betooging voor den handhaver er van Hij verklaarde dat het bestaan des vaderlands van de gevraagde versterking de binds afhangt Alle andere ragen moesten daarbjj op den achtergrond gesteld worden GOUDA 20 Mei 1893 Id het Apribomtnor van bet Maandblad voor Ziehenverpleghiff werd 1q wen schel ijkheid beaproken van e n curaua in hot Buiten Gasthuis te Amstonlam waar jonffe dames onderrielit zonden worden in de be insfllen 7bii do ziokenverplefring ten einde bij ereatuoulH eptdemieeo als de ziekenhuizpn overvol zgn on het porsoaeel dier innohtlnven het work niut meer afkan de gelederen dor pleepzusiers te helpen versterken door als resBrve TerplaegsterB op te treden In datzelfde nummer werd een oproeptof geplaatst een oproeping e erioht tot allen die sympathie gevoelden voor dit plan Deze oproeping ten strijde is schillereud beantwoord van alle kanten kwamen blijken van onverholen sympathii on onder het opschrift l anlcl anr Tl voldnnn biivaf hi t Mntnommer van het Maandblad de heuirelijke medpd ielinjï ilit een dertigtal jonne dajies zich hebben verbonden niet alleen om den cursuB te volgen maar ook zoo noodig om hun hulp op de ziekenzalen te verlaenen Dit raaaltaat is zoo goed als men maar kan verwachten en al is het te wensohen dat de beloofde hulp overbodig zal blijken te zijrt het geeft toch een aangename rtist te weten dat mocht de nood dwingen de verpleegsters en verplegers niet alleen zullen staan voor de taak die hen wacht De Duitsohe keizer laat in de nabyheid van het A ewc PalaU te Potsdam in het park van Sanssouci een fort bouwen voor de keizerlijke prinajes Ren ingenieur van de fabriek van Krupp heeft de plannen voor dit fort dat voor speelgoed vry groot wordt ontworpen tiet zal worden toegerust met alles wal de moderne techniek beeft tot stand gebracht draaibare torens grachten met ophaalbrugen euz zullen wordün aangebraoh t en aangelegd en het fort zal met Kruppkanonnen worden bewapend De werkzamnheden zullen zoo bespoedigd worden dat de prinsjea nog dezen zomer het fort kunnen gebruiken Het grondwerk is reeds verricht en de fundamenten zijn gelegd De eigenaar van een menagerie in Eusland zond van Orel een groote kist af naar Kharkoff op de kist had bij met grooti letters geschreven sobaki honden Toen de kist te fCoersk aankwam kon een der spoorwegboambten zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en met behulp van eenige vriendi n wist hij een der planken te verwijderen En met schrik Oiidekti hij toon dat de koBtbaro honden welke in zulk eon stevisren houten kist werden varvoord leeuwen waren Grooto beweging natuurlijk aan het station liet geheele personeel kwam toeloopen om die leeuwen die door bet rumoer onrustig waren gewqrdon te zien De stationschef weinig gesteld op znlke lastige en gevaariijko reizigers liat oumiddelijk de kist vorder vervoeren Ta Kharkoff vond men weldra den man voor wien de dieren waren bestemd en hem werd verklaard dat hij daar de afzender een valsche verklaring had afgelegd het vracbtverschil moest betalen Voor de tonden was betaalt 10 roebels 4 0 kopeken voor da leeuwen moest nog bovendien een bedrag van 400 roebels 60 kopeken werden voldaan De man echter weigerde dat bedrag te betalen eoodat de kist met den inhoud publiek moest wor i den verkocht Te ÏCharkoff bleken echter weinig j liefhebbers voor leeuwen te zijn sleohts een bod herd gedaan en wel door den directeur van een menagene die de dieren voor 48 roebels in zijn bezit kreeg Maar wat bleek ten slotte De afzender do geadresseerde en da kooper waren allen in een persoon vereeuigd die op een slimme wyze een middel had gevonden de spoorwegmaatschappij voor een paar honderd gulden op te liobten De VOORZITTEK van den RAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de Oproepmgibrievm en Stembi ieUeH tot het benoemen van een lid vao de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat wanneer eenig Kiezer zijn stembriefje verloren heeft of er geen mocht hel t en ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatanlijke Secretarie zal kunnen vervoegen Mat de inlevering der StembrieQes sal asDvangen op den 80 Mei aanstaande de morgens ten nege en eindigen des namiddags ten 5 urej dat het StombneQe aohri ftelijk ingevuld door den Kiezer in persoGu in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander stembrieQe dan dat hetwelk vanhet zegel der Hoofdplaatsen van het Hoofd on vanbet Onderkiesdistrict voorzien is mag wordengebruikt dat de in het Briefje in te vullen p oon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezeni dat het Briefje niet oqderteekend mag t jn en goene andera briuijes om vatïaa of daAraan opzettelijk zijn vastgehecht GOUDA don 20 Mei 1893 Be Foorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Kleinhandel in Sterlïen Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge urt 5 der Wet van 38 Augustus 1881 Staatsblad no èl ter openbare kennis dat bij ben t ingekomen van den navolgend persoon een verzoekschrift waarbij verguuuiug wordt gevraagd om in de bij iedere naam vermelde localitoit sterken drank in bet klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoeker A anduiding der localiteit Jan van Vliet Rotterdam chen djjk F No 1 GOUDA 30 Mei 1893 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KEMMSGEnXG IVUICHTINQEN WELKE GEVAAE SCHADE OP HINnKE KUNNEN VEEOORZAKEN bDEOEMEESTEEenWETHOUDESSunOoudai Gezien nrt 8 der Wet ran den Sn Juni 187S Staatsblad no 95 Doeu te weteu at Bij vergunoiQg hebbea verleend aan 1 0 Tan Ëgk ea zilae reohtrarlcHjirflnden tot eohtur T Jatrekt iiiet lelier il Kr Tigt ieU moJ ket wadar opriob leii ignir door braud vnuulde Het Centraal Verkiezings Comité District GOUDA beveelt bij de aanstaande Verkiezing op 30 MEI voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer debStaten Genbbaal ten dnngenste aan bij alle Kiezers die bezwaar hebben tegen het ongfewijzigfd Kieswet Ontwerp Tak den Heer J I BASTERT te MAARSSEN oud Minister v n Waterstaat Handel en Wij verheid P W KAMPHÜIZÉ Ï te Gouda Voorzitter K VAN WALSÜM AzN te Krimpen a d IJssel Secretaris p 8AIJËRBIER te Gouda P en ningmeester m STOOMBIERBROVWERIJ Firma A KOCK Bericht hiermede haren Afnemers dat van heden af het BIER zal worden afgeleverd uit haar nieuwe goed ingerichte Lagerkelder terwijl een bezoek zeer aapgenaam zal zijii Firma A KOCK voor Maimen Vrouwen en Kinderen Goede modellen Mooie kwaliteiten en extra voordeelige prijzen Wij maken bijzonder attent op onze zonder BEENNAAD prijs ƒ 13 75 per dozijn en hooger Deze Pantalons zijn sterker beter van vorm dragen aangenaam en zyn goedkooper dan alle tot heden gebruikte soorten in deien prys SCHE1 K en Zn ZUIVERE FRANSCHE WIJINEN De bekende BORDEAUX i f 31 per 48 Flessohen met aootjijs frano huis gelieel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankem belegeiji verkrijgbaar Voorts alle ffiERKEN Prijscouranten gratis en tranoo Van alle merken liJn proefflesaohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE G 13 Gooda Eenig Depot van HejmTdt s Boonekamp Elizter Vto Vollealioven s Stout is de meest gezonde drank Van éémm LAGER en GEKSTE BIER ZQU heeriyke Tafelbieren Bg G 7 fl StoDt a 12 et ontrangt men gratis de Vftn ToUenhoTeu s Stoat Manch Aanberelend öoud Snelpendmk Tan A SaniKiiA k Zoo J J vtD VELZEN Torfmirkt Gonda De Opeubare Verkoopingf TIN Hei fVoonhuis met BOVENHUIS ca in de CBA BETHSTBAAT Q 257 257a te GOUDA op MAANDAG 29 MEI 1893 in het üehaakbora zal inplaats Tan ten 11 ure zooals is aangekondigd aanrangen ten 10 ure precies Waddinxvim 20 Mei 1893 Mr I M LENAAB otaris Slotemaker Co Citroen en Frambozen LIIHONADESIROOP OPENBARE VEHKOOPINfi door Ster eval van de f C 158 met aanbebooren en dÏTerse perceelen WEI HOOI en BOUWLAND enz te zamen groot 18 49 74 Hektaren in SCHÜAGT te A bg Veiling Verhooging en Afslag op WOENSDAQBN 24 en 31 MEI 1893 telkens Toorm 10 nur in DB Gboote Bo£b te Lekkerkerk ten oTerstaan Tan den aldaar geTestigden Notaris A J DB MOOIJ ten wiens kantore perceelsbescbrgringen te bekomen zgn De Bonwmanswoning met 18 22 49 Hektaren Land is rerbnnrd aan A di Vos tot 31 Deo 1893 en 1 Mei 1894 Toor 130O sjaars en 0 27 25 Hektare Bouwland is Terhnnrd tot 81 Deo 1893 TOor 30 50 sjaars STËËI KOLËIV Prima Kwaliteit VLAMKOLBN geljik aan Uibemia per waggon franco alle stations der TOormaligeNed Rflnspoorw Maatscb ÏO Prima Kwaliteit VETKOLEN gelp aan Schamrock Voor Gouda Trji aan huis 0 hooger A KAPTIJir 601x211 April 93 Flnweelensingel 630 Men wende tieh voor Sporthemden iMarktAOSObnoA bg m f JMVgjfJ maandag 22 en Dinsdag 25 iflei 1895 Roltenlandsch Overzicht Do voorvdchtera der oppositie in Kngoland laten niet af noch in het Parlement noch er buiten Woensdag maakten weder drie hunner van eonen vrijen avond gebruik om buiten de vergaderzaal to Westminster het Homorule ontWbrp Ie bestrijden De hfer Chamberlain sprak in de Liberal Unionise Associaiioii te Birminghaui du hoer Balfour in de Free Trade Hall te Manchester en liord Bjindolph Churchill en eene unioniBtiaobe vergadeiing te Reading Het lavendigat en o ertuige id9t in zijn betoog wus uls gewoonlijk du onvormoaibare Chamberlain die zich over de vooruitzichten dar unionistische party zeer vertrouwend uitliet Het wassende getijde zeide hij was met ben en het was zijne overtuiging gegrond op berichten uit versobillande deelen des lands dat b j de eerstvolgende algemaene verkiezing eene gebeurtenis die niet in eene vcire toakonibt liggen kon het gouvernement van iladatorip m n i amadelijka iwdw Jaag zou lyden ja dHt C ladstoile tr i niot a iiA Ie MidlothiaQ zou worden herkozen Art 2 der bül is thans aohter den rug Nu blyven er diis nog 38 artikelön over Die eerste twee artikelen namen reeds tien dagen in beslag Vraag Als twee artikelen tien dagen kosten hoeveel dagen koaten er dan veertig Gladstone had een minder aangename ervaring Hy woonde de opening van het wlmperiaal Institut e niet bij uit vrees voor minder sangename manifestatie Hij nam echter eergisteren een uitnoodigtng van den Prins van Wales aan voor een groote reoaptio in dit instituut Daaraan was verbonden een optocht door het gebouw Overal waar Gladstone herkend werd gingen de toejuichiagou aan don Prins van Wales over in sissen en andere onaangename geluiden De oudMinister SaUsbuiy tiftird daareotf eD leer toagejuioht Algemeen wordt de houding van bet publiek afgekeurd en gezegd dat de eerbied voor den leeftijd van Gladstone zulke dingen had moeten verhinderen Een der nodewerkers van den Figaro beeft een onderhoud gehad met een vriend van generaal Dodda vooral om te vernemen in boeverre de generaal poli 1 tieke eer uolit bezit nu van enkele zydeu wordt getracht hem voor te stellen of te doen optreden als een nieuwen Boulanger De omataodigheden men moot het erkennen geven dezen ydiotator achepperB een schijntje van gelijk Generaal Boulan f r keerde terug uit Tunis generaal Dodda uit Dahomey beide generaals kwamen aan de Gare de Lyon aan en beiden werden door de patriottonliga verwelkomd De vriend van den gentiraal eobter maakte aan alle Bobooiij vewiohtmgen een einde Hy erkende dat do officieren dar marine vael ear veel reden tot klagen hebban en dut zij voofHl hebben geleden onder de langianmheid van het parlementaire régime üo uitrusting der kolonia ii tro pen de inrichting der liospitiiloii gaven ernstige reden tot klachten hoeveel soldaten zijn in Saigon mot gestorven omdat de laat uitbleef hen te embarkeereu terwijl toch een weinig zeelucht hen zou hebben gonezec I Met groote blydschap hebben dus de marineofficieren de bevordering van kolonel Dodda tot generaal begroet als een voldoening aan hun wapen Maar om dit alles den generaal tot candidaat voor het presideutacbap der republiek te stempelen gaat toch wat var Wie ooit maar enkele oogenblikken mat den generaal heeft gesproken zal da dwaasheid van zulke praatjes iusien Generaal Dodda overschat zicb Zelf niet en houdt zióh niet voor een groot strateeg evenmin als voor een toekomstig politicus Hij is tevreden Op 51jangen leeftijd benoemd tot brigade generaal kan hij binnen enkele jaren zijn benoeming tot divisie generaal verbeiden Wat zal bij nog meer verlangen Alleen schijnt hij den wensob te koesteren benoemd te worden tot gouverneur van Senegal Prina Bismarck was niet tegenwoordig by de onthulling van bet gedenktaeken voor keizer Wilhelm te Gorlitz Van hoogerhand bad men niet gewild dat bij werd uitgonoodigd en volgens de nBiamackbladea zou hij tooti niet venohenen cija ws