Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1893

I 6052 1803 Woensdag 24 Mei Plilö i MiCiZffl WESTHAVEN 16 C3 O U D ja PIANO S van Kuu IBACH JULIÖS FEURICH STBINTHALCarl EIKE NAGEL 1 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Stemmen Verhuren Inniilen GABRIJ Oe unending ran advertentiën kan geaohieden tot Mn uur dei namiddag van den dag der nltgavo Iioliterij in het peroeel geteekend O no 135 ka daslor toelie 1 no 1180 2 O M Klijwofï t U zijno rechtverkryKi iitli D tot het oprichlen van ocne bewaarplantn vati petruleiiin op het perceel achter het pand geteukend N no 134 kadaiter sectie B no 1752 8 Firma Edsuw eti Johannisicn en htuino rechtverkr l enden tot hot upricbten euner stoum drak kerij ill het perceel aan de Orabethstnint geteekend Q no m kadaster rectie H no 92S Gouda den 20 Mei 1898 Burgemeester en Wethouders roornoümd VAN BEEGEN UZENDOOHN De Secretaris BROUWEB Burgorltlke Stand GEBOnBNi 17 Mni Tohiu na Maria oud r C Plomp en M Schaap 18 lobariija ouders E van Hattem en A van der Spelt 19 Gerardua Bamnel ouders C van l yk en ü van Reeden Gerardus ouders P A Verbruggc en J Schenk OVEIILEDE V 18 Mei C van I oon 7 vv ONDERTBÜUWD 19 Mei H Engelhard 26 j en O M Leefleug 23 j E Hulst 21j en U M Bruiknian 23 j S van Gich te Eollerdara 21 j en B Cats 22 j B P Het Bureau van den Borgerlpe Stand zal a 8 Maandag 2en Pinksterdag yan des roormiddags 11 tot des namiddags 1 aar geopend zijn tot het doen van aangiften van Geboorte en Overladen HaaBtreoht ÖEBOREÏf NeoUjo ouders J van Duuren rn J van der Vlist ONDERTROUWD A Moons van Gouda en A A van der Sprong Zerenhuizen GEBOREN Güsbertus ouders O Meijer co O M Rikaai ONDERTROUWD T Lagerwee en A van der Ham ADVERTENTIEN Firma J WULTEK Specialiteit in CÜBSKTTEN DAMES BLOUSES BRUILOFTEN FEESTEN Bet beste voordeeligste en vertroawdste adres voor lie LB rEBIjy O van Likeur Gedistilleerd en Bier is bij J F Herman Zn Tiendew BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Woerden brengen ter kennisse van belanghebbenden dat ingevolge verleende vergunning van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland SESIME m M De passage over den Waard ohen dijk van den 25 Mei tot den 6 Juni e k Oe passage over den Wagenweg van den In tot den 3n Juni e k De Scheepvaart door de brugover den RUn op de Hoogt vanden 23 Mei e k gedurende 30 daf en Ken en ander ten behoeve van te verrichten werkzaamheden aan bruggen binnen die ge meen te Wotrdm den 19 Mei 1893 Burgemeuttr en Wethouders voornoemd SCHALIJ De Seeretarit HENöEVKLD Ooor omstandigheden worden TE KOOP AANÜEBODE N ongeveer 20 Stuks nieuwe veisclnllende lEaZa Q rcLeza KACHELS of FORNUIZEN tegen bUlifke PrijKeu Adres Bnreau dezer Coaraot onder No 2273 Kraepelien en Ho m s iQiiina Laroche Q i fSS HE Is d meest Krachtige en Versterkende RINA WIJi aanbevolen door tal van binnen en buitenland8che geneesbeeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacona a 1 90 ea i Dopót te Gouda bij den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIM Viraepeiien llolm Hofleveranciers Zeist Il Het g roote aantal zenuwkwalen van zenuwlioofdpyn tif lot de voorafgnandü konteekonoii vao apoploxio bersenberoerte te trotsüeren nogBtoeds olie middelen door do laedisclio wetenschap aangöweiul Ker9t aan deu ineuwen tijd komt de eer toe dat zij door liet gebruik maken van ten eenvoudigsten weg namelijk langs de huid eeno physiologiaolie ontdekking gedaan heoft die na liouderde proufneraingen thans ovor de gelicelo wereld verbreid is en terwijl zg in wetensohappulijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende mansohhoid iJezo geuooswyze is uitgeTonden door deo gewezen Officier van jezondheid Homan Weiasmanii te Vilshofeii en berust op de ondervinding opgedaan in eeiie 50 jartge praktijk Door wasschiag van liet Uoot d eoixtuaai per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de bnid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijie werden werkelijk aehitterendo rüsultatou verkregen en zy maakte zooveel opgang dat van eeu door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEIV en BEROERTE hare vooriioming en genezing biiinon Itorton tyd reeds do 25e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor liot groote publieli verstaanbare verklaringen omtrent liet wezon der nieuwere tlierapioy on de daarmede 7eifs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische blEden die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dl prOfeSSQT aan de polyklmieli te Parijs rue Kougemont 10 Steiugreber med dr prakfiseerend geneesheer aan het Itranltzinnigen gesticht te Charenton SnitStsrath Ur Cohn te Stettn UroBsmnan med dr arrend arts te Jöhlingen Dr F Forestler geneesheir direoteur van het hospitaal te Agen Jeheimrath Dr Schering liasteal Guteafels Bad fims Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts tj Zirlinitz Obsr stabsarzt Jecai med dr te Weenen Dr O Bcngavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Franltrljlc en vele anderen Aan allen wier zenuwffestel meer of minder aangedaan is ot aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zijn chronische hoofdpijn migraine schele hoof Ipijn bloedaandrang groota prilckelbaarheid gejaagdheid slapeloosheii liohamelijlie onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffeu werden en nog lijden aan de tfevotgen daarvan zooals Verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaataeliike zwakte verzwakking van geheugen en en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de i kende middelen als outhoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebade geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben on ton slotte zy die vreeS gevoelen OOr beroerte en daartoe reden hebben wegens vorsohijnselen als zich aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker wordeu voor de oogen drukkende pijn inder het voorhoofd sulzing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drio catesorien van ZCnUWlljderS als ooi aan jOngC mOi eS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt Jringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te sohalfen hetwelk op aanvrage kOSteiOOS en franco verzonden wordt door LEMAIKE Co Apothekers te Parijs rue de rEchiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswyze van ROMAiN WEISSMANiN Üud Offioier van gezondheid eare lid der Itaiiaansohe Sauiteits ordo van het Witte Kruis en verder te imsterdani door M eiEB S Co HeiUgoweg 42 Kotterdam f E van SA TB KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 utrecht LOBRY PORTO Oudegraoht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hjgieniscfa mediciuale Tentoonstelling te Gent is de Weiaaman eohe geneeswyze door de medische jurj met de Zilveren Medaille bekoond Qciadt Snelpeisdruk na k Ba niu Zaan Oe aitgave dezer Goarant gescliiedt dagelgks met nitiondering van Zon en Feestdagen De pr a per drie maanden is 1 25 franoo par post 1 70 Afionderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 23 Mei 1893 In de stèren geboudea Tergaderiofi der Cgotrale Liberale KieBveroeniging is met 13 tegen 4 stemmen tot oaadidaat voor de Tweede Kamer gesteld de heer A Laos te Kapolle a IJ Staande de Tergaderiag kwant het bericht ia dat dese ook voor de candidaiuar bedaakto Op de gitteren avond gehouden vergadering der B K Centr Kiesrereeniging ifEeoht voor Allen hoofd kiesdisirtot Gouda trad de heer De Kas Lid der Tweede Kamer als spreker op en oritiaeerd e op onderscheidene punten het Kieswetaantwerp Tak Bji de stemming ter benoeming van een oandidaat voor dei Tweede Kamer verklaarden zioh 88 leden vóór den heer J N Bastert terwyl een blanco brieQe in de bus werd gevonden Daarna voerden nog het woord de heer Dr Vermeulen afge va tf d i K de voor Heïnond w da heer Van Vlijmen afgevaardigde voor Veobel welke beiden de candidatuur Bastert verdedigden met het oog op bet aanhangig kieawetsontwerp De heer Brummelkamp de anti revolutionaire candidaat voor de Tweede Kamer in ons distii t zal Woensdag 24 Mei te Waddinxveen en Vrijdag 36 Mei te Gouda in de sociëteit rfOns Genoegen voor de kiezers optreden Er sal gelegenheid zijn tot debat Naar men ons uit Moeroapelle mededeelt hield de beer Darcksen gisteren Uaandag vond eene politieke redevoering aldaar in het gebouw der Ned Herv Kerk De heer T G G Valelte van Gouda trad met Or B FEUILLETON TT k Naar het HoogdnUack VUL 8 Wat rijst en daalt die kant op haar borst t Wat glydt die haardos van haar sohoudors al lager en lager In zgn verbeelding hoort Goseck haar stem haar lach hij staat voor haar en strekt de handen naar haar uit en wikkelt de gouden haren als een tooverstrik om zich heen en fluistert haar js evierend in het roae kleine oortje Nu zqt gg de myne Kalypso die jaren lang myn zwervend hart gevangen hebt gehouden I Hoe dikwijls had Ooseck reeds het portret van Claudia bedwelmd door dergelijke gedachten aangestaard wal had die lach hem niet tot in zyn diopste droomen achtervolgd wat had hg zgo hersens niet gemarteld om een middel te vinden ten einde de Irouwelooze vleugels van den vlinder aan zijn levenslot te ketenen Een gescheiden vrouw I De pessimistische Goseck lachte De eene loopt openlgk w de andere in t geheim 01 valsche liefde valsoho trouw I Wat u de vliegende Hollander reeds lang verlost kunnen ADVEBTENTIEN worden geplutrt van 1 S regels ï 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTKR3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in liet ADVEBTENTIKBLAD tweUc des Maandags verschgnt Telkens ging er een roep op als er schoone bloemeli paarden of huizen m t zicht waren maar de vreugde ging ten top als er een keuris gezien werd Deed het mij goed zelfs oen belangstellend regent bg het afvaren te zien meer nog trof het mij op te merken hoe hartelijk vader en moeder met de kinderen omgingen en hoe voorbeeidelooi er orde beersohte onder die kinderschaar den heer Dercksen in debat om de liberale party en de liberale beginselen te verdedigen Bg de posteriori zijn verplaatst de oommtozra I Se kl J W Nortier van Spw 2 Rotterdam naar I Maastricht J van Ngmegen 3ohonegevel van Spw 8 Utrecht naar het postkantoor aldaar Morgen zal er in onze gemeente groote drukteen vroolykheid beersoben tea gevolge van het feest der afd Oouda en Omttreke van de HoUandsohe MnatBohapplj van Landbouw Dei morgens om 10 ure heefi naar men weet een Sohoonrijderij plaats van wege de Harddravery FerteniffiHff ffEendraoht maakt macht en de namiddags te 2 ure een Bingrijderg Uit den aard dor zaak zal dit oud Hollandtohe vermaak vele bewoners uU den omtrek naar Gouda doen opgaan en vooral op de lAferkt zal den gansohen dag een gezellige drukte heenöben Naar men verneemt heeft de heer Boon stationschef alhier zijn kleÏDhandel in steenkolen overgedaan aan don heer A Vingerling alhier Deze overdracht zal zeker de steen kolenbandelaats alhier aangenaam zijn daar hierdoor een ongelgke oonourrentie is opgehouden Wij gelooveu dat het de Oommissie aangenaam zou zijn als de bewoiiers vat de Markt en in de nabijheid daarvan gelegen strftton bg deze gelegen beid hun vlag uiutaken DtA geeh een feestelijk aanzien en verhoogt de feestvreugde I De heer G 0 van t Hoog ondervijiar te Uawtreofet Itomt voor als no 1 vp itB rooHraoht ter benoeming van een onderwijzer 4e kl aan de openbare tufiachenschoo aan de Hoefkade te sGraveohage Zondag den In Pinksterdag had er een extralooht pUit van d toomboaft UpA U Aur Kotterdam Een der pMsagten sohrijfi ons daaarover bet volgende In bijvoegsels tot de ffSt Ot worden medegedeeld de listen der hoogstaangeslagenen in de rqks directe belastingen verlciesbaar tot leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal soovls die door de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland zgn gesloten Aan de weezeninriohting te Neerboaoh ia gelegateerd 1000 door wylen mej de wed Van de Werve te Waddings veen Met IJsbl n ging ik heden om 12 uur naar Kotterdam Onder al het schoone dat te genieten viel op die goedkoope tooht trof mij het meest dat ik de weeskinderen dezer stad om my henen zag Door de welwillendheid toch van den heer Van der Garden waren deee kinderen in de gelegenheid gesteld deze tooht mede te maken en deed het mij goed te len hoe die kinderen van alles genoten Niet alleen van het bier en de melk en de taartjes hen verstrekt uit de bus der geschonken centen en door den vader bewaard tot dat doel en zeker af on toe door hem gesuppleerd maar meer nog door den reoht kinderlgken zin welke onder de kinderen beersohte zijn als er nog liefde en trouw in een vrouwenhart gevonden werd Ooseck gelooft ook niet aan liefde Hg bemint ook vorstin Tautenatein niet maar begeert haar slechts zooals men smacht naar een teug pittigen wijn die gegoten in een kostbaren bokaal bedwelmt en verjongt en een prikkelenden gloed door de uderen jaagt Maar ook daaraan raakt men gewend en spoedig cal hg verschaald en zuur smaken wat kan er ook eigenigk op deze wereld nog blgvende bekoring uitoefenen Geld vorstin Tautenstein is niet alleen sohoon z ia ook r k en ala er eenmaal wolken nevel en verveling komen opdagen dan strooit men het begooohelende stofgoud in de offeraohaal betaalt zijn schatting aan den modernon tijdgeest en laat zich door de opslggende wierookdampen in zoete sluimering zinken Vorstin Claudia ia een vrouw naat Goaeck a hart hg is uitermate verdraagzaam en kent slechts één leuze Leven on laten leven maar de vorstin is een goudvisohje glad en glibberig dat men zoo gemakkelgk niet vangt Eu toch ten slotte verwart zij zichzelve in het net Goeeok is lang bezig geweest om het te spannen Claudia laat zich door alles wat excen triek is meesleepen Nennderaoheidc s dolle streken hebbeo haar bekoord Van dien tijd af is de graaf de trouwe gezel van Olivier en waagt leven have en goed en troeft zijn besten vriend nog eens over onverdroten in koelen bloede en met een trroote mate van taaie doorzettingskracht Kn vorstin Tautenstein interesseerst zioh eindelgk ook voor hem ja komt zelfs persoonlijk dit zeldzame span met eigen ot n bekijken Dat is een nieuwe klip Baron von Nennderscheidt toch is een schoone beminnelijke eo licht ontvlambare man jonger dan Guseok een weet zich ook beter voor te doen Dus weg met hem onsohadelgk gemaakt voordat het spel begint Fïdea von Speyern trouwen P Onmogetgk De sohooljuifrouw windt haar man de streng garen om de hand en zet hem in een hoekje achter den kachel maar graaf Goseck heeft voor zijn dolle streken een object noodig om vorstin Claudia te imponeeren een tegenstander met wien hg zioh kan meten Dus een andere vrouw de oobedutdende nul in de wiskunstige opgaaf van den diplomaat Eindelgk is zgn doel bereikt lang eu moeïelgk wai de weg en nu staat graaf Eustacbe daar nogmaals roet het portret van deze verleidelijke vrouw in de band en in gedachten verzonken blijft zgn blik er op rusten De klok laat baur eentonig tik tak hooren alt een hevige hagelbui klettert het tegen de ruiten het glimlachende gelaat van Claudia verdwijnt echter voor Goseok s oogen als in een misligen cevel de gouden lokken kronkelen als slangen omboog en doen een sissend geluid hooren en een gebroken gouden ring beweegt als een bloedige schaduw over het blanke voorhoofd heen en weer Haastig werpt h j het portret weer in het laadje en drukt zijn handen tegen zgn gloeiende slapen Hg is oververmoeid en zenuwachtig zgn oogen branden en het is alsof hem klokkengelui in de ooren bromt Wouderlgk dia