Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1893

Vwmoganibetutiag Somm eD meeDea dtt ty b do aangifte hun Termogen oiet ten volle hebban op te govea mur alechts ua aftrek van 10 000 Zoodanige uogifte zou met d wet io strjjd zga Een der heer inapeoteorB vao de Begiatratie rertoekt oua in herinnerug ta breDgao dat bet gebeele bedrag vao het vermogen moet worden ungageveo en dat de vryatelling van 10 000 door den inapeotear wordt toegeput bij vastatelUng van den aanslag Uit Rome werd Zaterdag het beriobt ontvangen dat prof Moleachott na eene zeer korte ougeateld beid overladen is l e dood van dezen uitnemeoden Nederlander zal door Keer velen to den laode met diep leedwe7 n worden veroomet Nog in hei vorige jaar by golegenheid van de viering van zjjn 70Bteu verjaardag ia gebleken dat zijne vroegere landgenoolfn niet van bem ziJQ vertreomd al was Moleachott jarenlang in den vreemde gevestigd en al had bij eene andere nationaliteit aangenomen Jacob MoleachoK was geboren op 9 Auguataa 1823 te Herlogenbosob waar zijn rader de geneeakandige praotyk uitoefende Hij studeerde aan de universiteit te Heidelberg an werd op 22 jangea leeftgd door Teylars Genootaobap bekroond voor eeoe oritiacha be schouwing over Liebig s theorie dar plantan voed ing een geschrift dat terstond aan z aea naam als geleerde betaekenis gaf Na zyne promotie vestigde hy zich ats arts te Utrecht Niet echter in de geneeskundige practijk lag znae beatomming tot eenen leerstoet geroepen zou Moleachott onder de geleerde mannen in ona land al dadelijk eene eerste plaats hebben iegenomen In zyn vaderland vond hy echter in die dagen sleohla miskenning i hy werd het sUobtoiler van bekrompenheid en onverdraagzaamheid Baeds in 1847 keerde hij naar Heidelberg leriig om dur els privaat docent lessen te openen in physiobgisohe chemie en anthropologie Van daar ging bq naar Zurich waar bij een professoraat aanvaardde Niet enkel te Utrecht maar ook te Heidelberg en te Zurich gaf do matorialistiïcho richting van dan TOortreffetyken denker aan veten aanatoot doob al waa bat getal zuner tegenatooders an vijanden groot do hooge eigenschappen vao zynen geest werden arkead en hy verwierf zich eenen Kuropueechen naam In 1881 werd hij aan da universiteit te Turijn geroeiien en dtór vaita bij ook de geneeskundige praotyk weder op Hy liet zioh in Italië oaturaliseerpn en weid in 1876 tot senator benoemd Sedert 1878 waa bij hoogleeniar aan de universiteit te Rome Niet in zyu vaderland maar ia Italië heeft deze groota Nederlander de plaats gevonden waarop de leldunie eigenschappen van zyo verstand en de scherpte van zijnen blik ham aanspraak gaven Maar gelukkig kan by zijn graf getuigd worden dat in latere jaren ook zyn vaderland bem hoeft learen waardeeren als an dar voortreffelijkste geleerden van onzen tyd Brommaijer sohryft it het Amaterdamache Weekblad Het is opmerkelijk hoe de Handel al meer au moer de profatische richting uitgaat dit kan je nu zien aan den termynhandol alles wordt tegenwoordig termynhandel Oppervlakkige meusohen noemen dit een kwaad on Mggan dat de reëele handel op die kleine M ria Loui o moot wel een allea doordringend atamgeluid hebben haar stem en haar woorden vervolgen hom lfs tot in dan onrustigan en dikwyla afgebroken alaap Het nieuwe hoeft altyd een zekere bekoring on gravin Horff met haar Madonna gelaat was hem geheel nieuw Nog weet hij niet wat er waar en wat er gemaakt aan is Bah I ia Qoaeck dan nog nooit bedrogen uitgekomen f Eu verbeidt hij met ongeduld het tydstip dat de kleine sohynheiliga jsmmeilyk uit haar rol zal vallon als maar eens da trouwring aan haar vinger schittert a da wereld met haar giftigen adem haar voorhoofd zal hebhen beroerd I Haha Gravin Maria Louize is een vrouw en Goseok kent do vruuwen Baron van Neunderschaidt zit in zijn fumoir en verveelt zich met een stapel eouranten tegenover hem Br klinken voototoppen in do aangrenzende kamer en graaf Euataohe die op elk uur van den dag onaaDgedïend bij zijn besten vriend mag binnenkomen alaal de portiëro open Een korte en vanOlivior s kant zoor opgeruimde begroeting Goaock sohynt aleoht gehumeurd te zyn kykt zyn vriend lalfa öiet aan en werpt zich in oen aioel jfEen fameus sportartikel nieuwe rytoeren van Ooatenryksohe medadingersl zegt hy oen fransch dagblad uit zyn zak halend terwijl hij dit Neunderscheidt toewerpt Met gospaoDen aandacht rust zyn blik op Olviier die zioh dadelyk met veel belangstelling ia do lectuur verdiept Do postbod beefi me hier voor de deur een brief maaier io diaoreditt kont mur ja begrypt wel dat er veel meer profoliache geett toe noodig is om te weten weten wat iets waard zal zyn over een twee of drie maanden dan op het ooganblik Dit waa dan ook het voordeel van den konmg van Kgypte die door te droomen van zeven retta en zeven magere koeien en door de uitlegging van Joseph er achter was gekomen dat hy eextt zaveu jaar iuig flinke oogsten zou krygen en daarna zeven jaar lang gebrak aan graan weshalve hij pakhuizen bouwde ea huarda om al het graan dat hy overhield te bewaren in plaats an bat aan de markt te brengen Toen moesten ze zol a oit Palestina in Egypte komen om te koopen en welke goede zaken die Pharao destijds gemaakt heeft kan je denkeu Van zulke toestanden hebben ze nu aan da Korenbeurs geen begrip meer In t algemeen bestaat bet denkbeeld nog wel maar hier in ons laad wetan ze het niet zoo goed uit te werken Daarvoor moet je in de nieuwe woreld wezen In Amerika heb je nog van dto koninkjes die op den Bgyptisofaen golykeo en op de heele voorraad van het een of ander artikel beslag walen te leggec tot de prijzen genoeg in de hoogte zyn gegaan maar ik zal je dat later wol eens duidolyk makeo het is nu genoeg voor je te welen dat de handel lang eoo n eenvoudige zaak niet is als je wel zuudt deokea en dit geldt niet alleen van den goederen maar ook van den geldhandel zoodat je er zeker van kuut zyn dat al zyn de Amerikanen ook hierin veel grooter voorspollera dab onze lui er genoeg alimmerts op da Amsterdamache Beurs rondloopen wien je maar ogu profetoamantel hebt om te slaan om ze uit profeteren te kunnen sturen blijkens de v 5órwetensohap die zo hebben aangaande de waarde van een effect De wielryder Lenz die op £ ya tweewieler eeq ra doet in het verre Oosten heeft het in China dikwyla hard to verantwoorden gehad De Chineozen dis nog nooit een rijwiel gezien badden hielden het wezen dat daar op een paar raderen kwam aanvliegen voor een booxen geest Tussohen Ichang en Hankow vooral werd de arme wielryder mishandeld en met ateenen gegooid de kleeren werden bem van het lijf gescheurd ea hy zou door zyn verwoede aanvallers gedood zyo als niet een inlandsch soldaat door de overheid tot zijne besobikking gesteld was tussohen beide gekomen Op andere plaatsen moest hij kunsten makoo voor bot volk of kteiun geschenken uitdeolon om de vijandige gezindheid te bezweren LoDZ al na die varingoo bet wel niet oens zyn mot het bekende pera oitoat la Chine e t un pays charmant Een Amsterdammtr wielryder van huis uit heeft in het belang van zyn sportgenooten een inhalig boertje uiet onaardig te pakken gehad Toen hy oog oandidaat arts was maakte hy ongeveer twee maanden getedan vau W eningen uit een tochtje naar oen aan ilen Byn gelegen dorp Dicht in da nabyheid daarvan brak iets aan zyn wiel waarvoor hy da hulp van den dorpsamid noodig bad Het was ondag en de map vroeg voor de karwei die in Amsturdam misschien met twee gulden zou zyn betaald 12 gulilan als betaling vooruit Toen de aanstaande doktor hem op bet belaohelyke wees van dien eisch zaide hij bebzuobtig lachende Nou goat den woar ge wult Wy van je bruid afgagaveo xal ik dien maar openmaken Nennderacbeidt luiatart op zijn beat i Natuuriükt lees maar op Goseok ontvouwt krakend het papier diepe atilte Zal ik het je vertellend Daakje atoor me na liever niet latdr 1 Een dromolsohe vent die Czepany uitstekende dressuur nik zat deun brief maar naast de anderen leggen dan kunt ge hem later zelf wel lezen I Olivier brqmt iets onverstaanbaars terwyl Goaeck zich naar zijn schrijftafel begeeft Er speelt een fyo lachje om diens lippen hy ia er zeker van dat de brief binnen een uur vergeten zal ziJD Terwijl Nenndersohoidt zijn lectuur ten einde brengt leunt Goseok ia zijn stoel aobierorer vEon fataal bericht my boy Ik moet voor eeu veertien dagen op reis gaan om oen rechtszaak lu C te tostruoereo Wel drommels en m n correspondentie metLouize dan f Daar heb ik al over gedacht en nu dunkt my het beste dat ik ir uw naam de verdere briefwisseling blijf voeren Dat moet wel van wege hot schrift Ik heb do noodigo maatregelen ton opzichte tan de post genomen zoodat uw brieven aan my morden opgeioaden en ook de mijne don stempel van hier zullen dragen I Maar Goseok hoor eens dat gaat toch heelemoaal niet Weet go er dan iata anders op F Niet F Nu daul er geen andere raad waa betaalde de aportaw don vrelÉkigen boer ec ging zyos weegs Sinds veertien dagen ia onze sportman echter ter vervanging van den aldaar overleden dokter in het bovenbedoelde dorp ala arts gevestigd E wat gebeurt nu P Zaterdag 11 tegen den avond wordt aan zyo woning gebeld voorloopig nog alleen door hrm en eoD oude wericater bewoond en staat met hetzweet op t gelaat voor den dokter de amid die hem zoo ruim had laten betalen De man vroeg dringeud onmiddelijke hulp daar zijn vrouw in t vooruitzicht was het gezin te vertneerderon Jawel antwoordt do arts maar dat kost honderd pop en na aenige tegenkanting zegt bij op dezelfde manier als de amid het hem bad toegevoegd Nou goat den woar ge wult Dat kon de boer niet want dan zou hij nog eeniga uren moeten ryden en dat was niet geraden zoodat hy onder don drang van hut oogenblik toestemde Nadat de hulp was verleend gaf dd arts den ygelukkigeo boer de verzekering dat hij het gewone tarief zou volgen maar dat hij hem aanraadde ia t vervolg geen misbruik te maken van drn noud of een ongeluk vau anderen voornamelijk niet by wiel rydors die zeer dikwyls geplukt worden De les heeft bij den boer goed gepakt en waa zeer verdiend £ eu ingeoiour uit Lübeok deelt hot volgende roede over de schipbreuk van bet Engolscba itoomsobip Coama aan de kust van Liberia ea over do gruwelyke behandeling welke de opvarenden van de negers hadden te lyden Op 22 Januari gingen wij zoo vertelt de ingenieur van Hamburg naar Botterdam wnar wij een laiing jenever innamen Van Botterdam voeren wy over Sierre Leone kaap Mount Monrovia naar Grand Bassam Op 17 Februari dea avonds te 7 uur atoomdeo wy met volle kracht op de S ahrotaen zoodat wv in raddingsbooten bet schip mooaten verlaten De ranlp was aan de kust bemerkt en weldra werden honderde met negers bemande bootjes zichtbaar Z overvielen ons en roofden een deel van onze goederen Toen wij de kust badden bereikt bood do koning ons een hut aan waar wij cvernacbtten Onze schrik den volgenden morgen was eohter groot Gedurende den nacht waa ons door do negers ook nog het overige deel der kleederen ontstolen zoodat wy niat meer bezaten dan hetgeen wy aan hadden De gezagvoerder der CoaHia zond nu een boot met den derden officier naar bet 20 mylea verder gelegen Sinoé om hulp te halen die ona eohter eerst over vier dagen kon bereiken Gedurende dien tyd stonden wij aan allerlei mishandelingen bloot De negers waren dronken geworden van de gestolen jenever en in dezen toestand overvielen zy ona Daar wij geen wapens hadden om ons de negers vanhot lijf te houden werden wij zoolang gemarteld totwij allea afgegeven hadden Gold horloges kleeren alios werd beroofd en nauwelijks gekloea Hepen wyin de brandende hitte vau 80 graden C langs het atrand Op 23 Februari eindelijk kwam hulp Wy werden naar Sinoé gebracht en daar in de Noorscha n Hollandaohe factorijen opgenomen en voortraffelyk Goede hemel ouwe jongen tussohen twee zulk trouwe kameraden als wij zyn blijft bet toch eigenrijk hatcelfde wie van ons schrijftj ik zal de brieven brieven bewaren die leest ge dan vcSiSr de bruiloft oen dag to voren kom ik terug en daarmede is de geboete gescbiedaois klaar Ja drommels ja maar ff Er is nu eenmsal nieta aan ta veranderen Goseok trok zenuwachtig ongeduldig zijn schouders op Gü hebt willen dicteeren dus draag er nu do gevolgen van Het Is eigenlijk niot de moeita waard om er nog verder over te spreken I Of ik nu naar den staat van haar gezondheid vraag of jtj Vooruit na ga met mij op do club ontbyton Bej tyd lang nog was Olivier afgetrokken maar Goseek wist zijn godaohten af te leiden Van het prachtige paleisachtige gebouw dat doer een park omgeven in de onmiddelijke nabijheid vac het slot van den erfprins stond was plotseling hst koopbord verdwenen Met nieuwsgierige vorbaiing werd de grooto bedrijvigheid die achter de muren heerschte door de bewoners der residentie aangegaapt Werklieden waren van vroeg tot laat druk in do weer de voornaamste winkels zonden hun kostbaarste artikelen in hoog geladen wagens er been terwijl een beroemd decorateur met koortsachtige hoaat oen troep werklieden commandeerde die door middel runruw lobende brokaatzijde satijn en pluche de zalen en kleinere vertrekken in ware pronkstukjea herschiepen ffordt verwlgd behandeld Op 28 Febraari hracht de Btmi ona naar Liverpool Onderweg werd bijna de gebeele bemanning der Coanza ziek en een matroos aiierf BURGERPLICHT Do liberale kiesvereeniging Burgerplioht hield Zaterdag avond weder eene vergadering tot het stellen van eon oandidaat koor de Tweede Kamer De Voorzitter de beer Th G G Valette deelde bij opening der vergadering mode dat deze nieuwe vergadering was noodig geworden doordien er in de liberale Centraio Kieavereeniging voor het hoofddistrict Gouda geen overeenstemming waa verkregen Elk dor aangesloten kiesvereenigi ogen had een verubillend candidaat die in aanmerking kwam mot het bij reglement voorgosohroven aaalal stemmen do beeren Vatette voor Qouda 7 stemmes Van Hattum van Ellewoutsdyk voor Krimpen a d L 4 st Lans voor Boskoop 8 st Van der Breggen voor Waddinxvoen 3 st De afgevaardigden ter Centrale vergadering gabonden door hun mandaat hadden geen besluit kunnen nemen on moesten zich dus weder tot hunne veroenigingen wenden Naar aanleiding van dion loop der zaken on in verband met persoonlijke overwegingen bad de voorzitter gemeend zioh vorder voor oen oandidatuur oiet beschikbaar te moeten stollen Onder dankbetuiging aan die leden die bem gestemd badden verklaarde by dus beslist elke candidatuur te weigeren Wilde de vergadering meor ioliohtingen dan was hy bereid die te geven doch liefst in eene besloten vergadering Op voorstel van dan heer Noothovoa van Goor werd nu do vergadering veranderd in oomité genoraat en de vertegenwoordigers der pers verlieten do zaal Na heropening der openbara vergadering deelde de Voorzitter mede dat berichten waron ingekomen van de hoeren Van der Breggen en Lans dat zy voor eene eventueelo oandidatuur bedanktoa Tevens bracht bij in herinnering dal du vergadering weder gehaul vry was in haar keuze Alsnu werd overgegaan tot het noemen van namen De hour D G van Vreumingeu stelde voor den heer J N Bastert oud rotnister van waterstaat welke oandidatuur werd gesteund door de haereo G C de Vooijs on G A D J Gabrij Do hoor H Ë van der Boor stolde voor den beer T G G Valette voorz der vereeniging dooh doze verzocht onmiddellijk zijn naam buiten bespreking te laten en stolde zelfa niet eens do vraag of iemand die candidatuur steunde zoodat zij niet op de lijst gebracht werd Aangezien eerst niemand meer genoemd werd maakte do beer Mr J ï ortuija Droogteever de op merking dat voor vela leden de heer Bastert niet geavanceerd genoeg was en deze leden met één candidaat op de lijst niet in de gelegenheid zoudea zijn vaq hun gevoelen te doen blyken daar blaooobü jettou ala niet geldige stemmen worden aangemerkt waarom hij voorstelde to besluiten geen candidatuur te stellon Volgens reglement kon daaraan geen gevolg gegeven worden aangezieu men feitelijk rbods bezig was oen candidaat te stellen Alsnu ontatond eene eenigszina verwants en gerekte discussie over de vraag welke betcekonis raeo heohten zou aan de blancobiljetteu welk debat wü achterwege laten als voor onze tuzers van geen belang Do voorzitter meende zioh ten alotte te moeten houden aan bet beataande gebruik dat meebrengt de blanoo biljatton niet mee ie tollen Inmiddels gaf hy den beer Van Vreumingon in overweging ook de oandidatuur Bastert in te trokken omdat dan vanzelf de verifadering uiteen zou moeten gaan zooder een candidaat te bobben gesteld en ieder lid vrijbteef te stommen noar zyn overtuiging De beer Van Vreumingen was daartoe wel bereid indien bet bestuur op zioh nam geen anderen candidaat aan te bevelen De Voorzitter beloofde zulks doob de opmerking werd gemaakt dat het bestuur volgens reglement der Centrale Veroenigiag verplicht is den candidaat der meerderheül vaa de aangesloten veroenigingen aan te bevelen zoodat npwa die voorwaarde niet kou aaunemen Het donkbeeld zich dan af te scheiden van do Centrale werd wel opgeworpen dooh daaromtrent kon in deze vergadering geen beslnlt genomen worden De heer Van Vreumingen handhaafde nu de Candida tuurBastert Alsnu stelde do heer J M Noothoven van Goor de candidatuur van den heer A Lans te Capelle a d IJsol ondersteuRd door de heeren Mr J Fortuijn Droogleovor on H A C Brinkman Do heer Van Vreumingen krijgt nu het woord ter aabeveling van don heer Baatort Hij zegt dat hü oiet voel zal voegen bij hetgeen door hem in do vorige vergadering is gesproken De hoer Bastert ia een oeriijk kundig gematigd liberaal man ats oud rainister en oud Hil dar kamer volkomen op de hoogte van de belangen do lands Alleen meent hy Mriqk to moetm verfcloreD dat de heer Bastert niet gunstiiï gestemd is voor de aanhangige kieswet die eerstdaags aan de orde komt De heer Mr J Fortuijn Droogleever verklaart zioh beslist tegen de candid atuui Bastert omdat doze beer niet liberaal is Na de modedeeling van den horr Van Vreumingen acht hij het voor eene vergadering die eerst een verklaard voorstander dar kieswothervorming stelde niet mogelijk dezen oandidaat te aanvaarden Zulka zou met een zelfmoord gelyk atuan De heer J van Dantzig verklaart zioh ook tegen den heer Bastert nu hjj gehoord heeft dat doza een tegenstander is van de kieawet Tak en dus niet liberaal is De beer Bonte protesteert tegen de meening dat ieder dia niet de wet Tak aanvaardt zooals die daar ligt don naam van liberaal onwaardig is Hij is bereid mede te gaan met eene groote uitbreiding dor kiesbovoegdheid dooh zou hotaanliangigo ontwerp gaarne gewiJEij d zien toch meent hy nog ateeda liberaal te zyn Overigens is do juiste meeniag van den beer Bastert oter de kieswet bem niet bekend Do heer Qabrü bevoelt den heer Bastert aan als een echt vaderlander die de belangen van Nederland naar zijn beate weten zal behartigen en zaken boven personen stellen zal De heer van Vreumingen zegt ook te meenon dat men liberaal kan zijn zonder dat men de ongewijzigde wetTak aanvaardt Ook herinnert hij dat in bet district Bodegravoa indertijd allo liberalen ook de meest geavanceerde voor de verkiezing van den heer Bastert werkten terwijl alle liberale bladen hem aanbevalen De heer Noothoven van Goor bevoel i den heer Lana aan als oen kundig bekwaam en eerlijk man volkomen bekend met de belangen vau het district Wel heeft hy voor eene oandidatuur bedankt doch aangozion hij oen plichtmatig man ia hoopt hij dat hij thana ziob ook ton plicht zat rekenen in het belang van hot district eene oandidatuur te aanvaarden Alsnu wordt tot atemmiag overgegaan Op den heer XiSDs worden uitgebracht 28 op den heer Bastert 22 at terwijl 7 blanco brioQas zün ingeleverd De hoer A Lana ie Capelle a d IJscl iwrdt dua tot oandidaat van Burgerplioht geproclamwRl BaltenlaDdscb Overzicht Zondag namiddag had iu het Hydo Park te Londen oeno groote betoogiog plaali ton gunste van Homeruia als antwoord op die welke onlanga in de Albert Hall gehouden word Zjj erd bijgewoond door 15 000 personen meerendoela uit de kleine buigerij Da lagere volksklasse waa sobaars vertegonwoonligd De stoet trok van da Tbameakodo mot groene vaandoU en muziek naar het park aar dertien estrades waren opgericht vaa welke leracbeafgovaardigdeu leden van den Graafscbapsraad aanvoerders der werkmanaparty en andoren toesprakou hielden Er werd een lesolutie oaageaomeo luidens welke aide aanwezigen zioh verbonden om Gladaione bü zyn werk te helpen cu oen eipde ta makeo aan hot conflict tuaacheu bet volk au Engeland en van Ierland Teveus word do obstructie van conservatieve zijde getaakt en er werd verklaard dat in geval het Hoogarbuia dit voorbeeld mocht volgen men met voldoouing eeoe botsing tusachen het Hnia der Gemeenten oa het Huis der Lords l egroeten zou Alles liep in volmaakte orde af Ofschoon de dokwerkers te Huil hel vergelijk heeten te hebben aangenomen hebben er voortdurend wanordelijkheden aldaar plaats Vorseheidene nietledeo van den dokwerkersbond wenUn aangaraUcn en mishandeld terwyl de matrozen en aiokersbond luide over de schikking klaagt als eene vorraadpteging De beatiiamte gisting noopte de plaatselijke overheid de politiamacb t van buitenaf voorloopig nog tfl Huil te houdoo Ook bawakso dragonders weder de dokken De werkstakera zullen nu tot den arbeid kunnen terugkeerea voor zoovar er plaats voor hen zal zijn wordt er voelzeggend aan toegevoegd want van het wegsturen der vrije arbeiders te hunnen gelieve is geen sprake Wel ia waar zijn eenaantal der laatstgenoemden slechts voor eenige weken aangenomen goworden en dezen zullen dus kunnen worden afgedankt Doch zeer vela andere hebben zich te Hnlt gevestigd ea wordea uatuuriijk door de reeders aan het werk gehouden Wat zyu dus nu de vruchten van deze onrechtmatige werkstaking voor de werkstakers geweustP In de eerste plaatst armoede eene armoede zóó nypend dat er thans giften moeten ingezameld worden ton behoero van honderden gezinnen wien nadat zij alles verleerd en verpand haddon hotatlernoodigdto ia gaan ontbraken In de tweede plaats voor velen ook nog het verliezen van bunue broodwinning £ n in de derde plaats bet gevoelig achteruitgaan van den handel met andere woorden van de bron rao beataan voor de arbeidera zoowel ids voor de patroons De nederlaag van het unionisme aeue grove arboidersklaaao als die dor sjouwers gHitêküled labour zeggen do Engelachen dat is arbeid tot welken louter bandenkracbt geene technisohe bedrevenheid of kunst vaardigheid wordt vereischt is dit geval too volkomen mogelijk geweest Nietalleeo hebben de dokwerkers hunnen zin niet kunnen krijgen niet alleen moeten cij thans blijde zyn indien zij op de voorwaarden der reeders huu werk weder mogen hervatten maar sij zijn el genoodzaakt geworden de liefdadigheid in te roepen van hunne z evierende patroons on zooals de Tmet het uitdrukt de kruimels op te rapen van onder denzelfden disoh dien zü al hun best hebben gedaan om van spijzen te ontblooten Hoe langzaam ook het werk der Home Sule Sill in bet lagerhuis vordert dank tÜ de onvenoeolijke obstruotionistische tactiek der unionisten wanhoopt Qladatono die een onwrikbaar optimist is niet of alles zal goed terecht komen De stand van zaken wat de behandeling der Jome Rule BiU betreft verklaart de Daily Neieê is veel beter dan ten gevolge vao de talrijke amendementen op het papier aohijnt Vooral beschouwt de heer Gladstone hat ala een gunstig teeken dat da miniatorieole meerderheid vast aaaeengesloten blijft en een cyfor aantooat aanzienlijk boveu het normale getal In zjjn langdurige ondervinding heeft hij nog nimmer oengouvernementeele meerderheid die gedurende veertien dagen uur op uur wordt aangevallen voortdurend zoo vast bijeengehouden gezien Het is een harde stryd on menig jeugdig staats man zou vortwijfolen ea terugdeinzon waar de grijze liberale premier den moed en het vertrouwen toont van een jong strijdlustig ridder latussehen zal de korte vaoaotie welke deze cnvermoeida staatsman het lagerhuis tot den 29en a heeft gegund en die hy zelf te midden der zijnen op zijn geliefd Haworden doorbrengt ook zyn krachten ongetwijfeld versterkaa De Fransche Kamer beraadslaagde over de door de regoering ingediende aanvrage lot vervolging van den afgevaardigde Baudin die zioh bij de Meibo tooging tegen de politie heeft verzot Het rapport der oommissie strekkende om machtiging te verleenen tot de vervolging werd oa een lang en heftig debat mot 276 togen 194 stemmen aangeoomea Generaal Dodds is Zaterdagnamiddag door president Caroot ontvangen De generaal was in burgerkloeding In do Itatiaansohe Kamer deelde Giolitti mede dat de aanvrage om oatstag van het Kabinet den koning ia ter hand geaMd De minister verzocht der Kamer in hot belang van den openbaren dienst da beraadslaging over de begrooting voort te zetten Na eeu lang debat werd het voorstel mot groote meerderheid aangenomen De Senaat keuido hot eveneens goed De koning had ia den namiddag aeo onderhoud met de voorzitters der beide Kamers De Kamer brooht do algemoene beraadstagiag n over de begrootthg van buitealandsche taken ten einde en begon aan de artikolsgewijze behandeling Do minister van buitenlandscha zaken Brio verklaarde dat bet na de verklaringen van Giolitti en hot bealuit der Kamer onmogelyk ia Ie antwoorden op de opmerkingen welke gedurende de algemeene boraadalagingen gemaakt zijn In dea loop der debattea over de artikelen zou de minister alle vragen van adminiatratieven aard beantwoorden Ia Duitscbland bljjfl het donker en op het wachter wat is er van den nacht F komt nog geen antwoord De kansen dor legorwet zijn weer iels gerezen maar in gelijke mate vermeerdert de verwarriog in de partij toestanden Het centrum valt meer ea meer uiteen In Silezië begon oen reactie tegen dr Lieber s democratische neigingen en nu hebben ook eenige kiezers te Wiesbaden waar de olericale leider in do laatste 22 jaren oppennaehUg was een tegenoandidaat gestold die voor het vootstel Von Hueae wil stammen En ia het district Keutan werd de oandidaat der clarioaleo gemachtigd voor bet voorstel te stemman ala hij de belangen der agrariëra in het district bevorderde De sociaal demoeratea toonen de kraoht vaa zelfvertrouwen Zij hebben reeds 280 candidateo gesteld van wie 119 kans hebben gekozen te worden Er zijn in bot rijk 397 kiMdistriclen Zeer waarschljnl k zal de verdeeldheid der radicalen hen belpen In Oldenbut hoeft Biohtor de leider der FoLk Mrtei zich tttiidelijk oandidaat gesteld tegen majoor Uinze van den Freieintiigen Verein Hij wil Hinse noodzaken tieh terug te trekken Maar zoo berokkent Kiohtor het tiberatisme groota schade Do onthulling van hot monument der in 1840 gevallon Howoeds te Buda Peat ia zonder buitengewone voorvallen maar mat geestdriftige even s voor Hongarije a Koning ofgeloopen