Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1893

1803 N 6053 Donderdag 25 Mei PwAJEKXJa 60UDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gottda en Omstreken Oe Iniendlng van advertentien kan geioliiedeii tot Mn anr des nuniddagB van den dag der uitgave 34a Staats loteriJ Ba Elaua Trekkiog ao Dinldag 3 Mei 1S93 No 168 6 100000 No 891 en US 7 1000 Nd 4840 0103 8579 en 19 00 400 No 3U 4985 10838 12072 1 B7 17419 on 0607 800 No 8 05 8619 7228 7474 9240 UISB 16001 18878 en 18934 100 Prijien lan 70 18 2681 5160 7878 10302 13569 16394 18523 ISO 3863 5178 7908 10344 13610 16463 18667 289 8918 518 7928 10409 13685 10454 18787 667 3138 6876 8044 10601 13869 16578 18747 710 8142 5386 8850 10546 14068 K699 18784 743 8881 6355 8370 10696 14109 16671 18941 750 3286 5415 8460 10702 14390 16717 19811 SS3 9243 5431 8475 10718 14447 16786 19840 897 3898 6473 8512 11013 14496 16729 19416 912 3812 6526 8639 11064 14634 16879 19444 980 8331 6636 8708 11283 14591 16909 19639 1122 9399 6089 8926 11349 14661 17037 19542 1160 3446 6698 8981 11888 14713 17118 19615 1186 3606 6788 9117 11387 14897 17148 19628 1866 8607 5844 9168 11605 14928 17235 19679 1826 8618 6019 9850 11689 14980 17309 19681 1467 3764 6080 0870 11763 16129 17371 19088 1608 3816 6062 9634 11772 15864 17482 19716 1556 8667 6085 9569 1189S 15418 17481 19717 1639 3949 6104 9688 12065 15463 17695 19761 1766 4187 6884 9689 12351 16466 17664 19953 1988 4844 6484 9708 12690 15634 17950 M959 1998 4388 6687 9869 18691 16698 17975 19979 8064 4444 6871 9978 12788 15727 17986 20009 8365 4468 6948 10012 12858 15821 18064 80064 387 4674 7063 10088 13914 15849 18121 20117 8449 4815 7873 10810 13086 15967 18809 20460 8463 4897 7803 10839 13135 16018 18274 20689 617 5020 746710260 18289 16114 18496 20721 8609 5180 7617 10263 18445 16272 18471 20786 8686 6168 7623 10875 13601 16310 18499 80965 BurgerlUke Stand OEBORKN 19 Mei Hendriku Johannes ouders A N Snellemao o M Wieier 81 Pieter Albert ouders S Broekbuizen en N Verkerk Jobanna ondort A de Zeeuw en J van der Borg 88 Alberdisa ouders L A Oskam en F Westerheek OVERLEDKN 80 Mei i 1 A Knalmann 3 w Q Rerersma 48 j 21 W de Vroom 6 m ADVERTENTI£N De Heer en Mevronw SCHONEVELDTA DB CLOBT Ti DUB Mbij betuigenhunnen danli voor de rele blgken Tan belang telUng bg de geboorte hunner dochter onderTonden Gouda 28 Mei 1893 Vitüei wordtn bij voorkeur Dondtrdag in Vrijdag a e afgewacht In een DRUK BURÖERGÏZIN wordt een DAGMEID geTraagd flink loon Adres bjj den Courantier A BaiBKUi Tiendeaeg PEAUSCHE STOOMVEEYEEU Cbeoiiselie eo Zwitsersohe Wasscherij QebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit Toor het itoomen en TerTen Tan alle Heerenen Oameekleedingstnkken ook alle oorten Meubelen Ledikantgordflnen Tafelkleaden Trjpen met nieuwe patronen gepe t Kwaaten öamitureu Neteldoek Tullee Kanten Veeren ent Alle goederen kunnen in elkander blgTon en worden onachadeiyk TOor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen algeloTerd warden AGENT TOor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Peiweg A No 73 De Openbare Verkooping Het Woonhuis met BOVENHUIS ca in de CEABETHSTRAAT Q 257 257o te GOUDA op MAANDAG 29 MEI 1893 11 het 9ehaakbord zat inplaaU ran ten U nre zooals is aangekondigd aanvangen ten 10 ure precies Wadditiinem 20 Mei 1893 Mr I MOLENAAR Notaria OpenlDare Verlmring Tan LANDERIJEN toebeboorende aan den polder Bergambacht ala Tan oude op VRIJDAG 26 MEI 1893 des aTonds ten 6 ure in het roormahg RECHTHUI8 te Bergambacht ten oTerstaan Tan den Notaria MAHLSTEDË aldaar HEIl ËKEl S 9 Ot per Fl 5 Ct per s Fl prachtig helder en goed werkend Dep6t A NORTtER Gouwe C 34 35 Plilö Il IMJi WESTHAVEN 161 O O Xr ID A PIANO S Tan Rod IBACH JULI08 FBDRICH ÖTEINTHAL Carl ECKE NAGEL Eeïige géroikte PIANO S aanwezig Steaunen Verhuren Inruilen GABRIJ De NIEUWE LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen Terdw nen maakt het glanarnk en zacht is onschad eiyk Toor de hnid en Terft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen TerkrygbaarbgJ A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 ct perflacon hooger Zeer Feite G esteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn FMtemps TE PARUS Zenden gratis en franco het practitie f eillustreerd lODE ALItil met nederlandsehen of fransclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor liet Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor tieeren dames n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan Ml JULES JILUZOT k C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te gi ven en ongeveer ds prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voorde goedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdz gn Besleihngen van S5 francit en hooger worden met eene verhoojring van 5 0 0 franco oraciit ênori oan inkomend no ttgn m atU plaauen van Nederland aan hui ttêzorgd De klanten hebben geene formaliteiten TOor de inklaring of andersinta te vervullen daar ons réaxpéditiehuis t tozandaal Noord Brabant daarmede bf last is ADVERTENTIEN in alle Binnen en BtMentandHChe Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdTertentie Uoraan van A BRINKMAN en ZOON te Gouda StoUwerek s Hart Cacao Hiogsta eiwit è beaistt tteebreaie elwlti caca Voordeeligl Hftrt Oaoao U tlivMia Potdsr tCM In kut Tom gvpcnd Spoedige oploeburlieid fijne gml delicieue nnuk steeds gelijlunetighetd des dreake lablilikSDliiiseni2l Caoae inrtu = 45 stat 1 Citu lurt = 1 8 Mit = 1 k r Cmw VeifcxUgbair by H E GonHienis Bukftbikken ens KacrwEzpedlUe JuUoa Mattenklodt AAiterdun Kelveratrut 101 9 Men wende tinh voor Markt A 68 Good bg W f J MVtitl Gouda Snelpondruk ao A 3 IHK1IA k Zoo De oitgaTe dezer Courant geschiedt dagelijks BWt oitiondering Tan Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden ia 1 25 franco par post 1 70 Aiionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 Mei 1893 Hedenmorgen had op de Mtrkt alhier onder begunstiging van praohtïg we6r de aacgekoadigde Sekoonrydery plaat van wege de Harddraverg Vereeniging eendracht maakt Macht die naar te vervaohtea was werd bijgewoond door eene groote schare belaogateUenden en opgeluisterd door muziek Deelnemers waren 1 A vau Woerden te Utrecht stek zw bles m S C W Uoogeadijk te Zwammerdam br merrie S B J Uiterlinden te Zegwaard twarte merrie K Jonkheid te Waddinxveen bruine merrie R Doornenbal te Waddingareen bruine menie B J Uiterlinden te Zegwaard zwarte merrie 7e T J Z derlaan te SohooDhoTeo d bruine m M van Zwieten te Aarlanderveen bruine merr Q van Houweniage te Qoada br ruin witv J B Wesselicg te Woerden bruine merrie 11 J van Beonen te Utrecht d at btea merrie De uitstag was de prjjs ƒ 40 No 1 1ste premie hoofdstel bit en leidsels No 10 Sde premie 2 laDtaarns No 8 en 3e premie zweep No 7 Aan de Uiogrijdery die ten S ure aanving namen 14 paren deel De uitslag wordt morgen medegedeeld daar deso b het afdrukken nog niet bekend was Omtrent de in ons vorig nr vermelde vergadering van de Katholieke Centrale KiesTereeniging alhier die ook door de Kamerleden de heeren De Kas Vermeulen en Van Ylgmen werd bijgewoond meldt de T d het volgende Na opening door den voorzitter B J Van der Heigden besteeg de heer De Ras het apreekgeatoolte en zette ia een uitvoerige krachtig uitgesproken en meermalen door toejuichingen onderbroken rede FEVILL ETOI Or B XJ KL Naar het üoofduiiKh VIII W Meü brak zich het hoofd over deze geheimzinnige inrichting men trachtte uit te vorsohen vroeg giste maar vernam toch geen enkel lettergreepje over den bezitter en aanstaanden bewoner van villa Hazard De avontuurlijkste geruchten deden in de residentie de rondte en baron Nennderscheidt had zelfs terwgl hij fflégèrement ému waa een hoogen prijs uitgeloofd voor den slimmen vent die eenig uitsluitsel over den geheimzionigen prini zou kunnen geven Het was de laatste December Langzaam en geIgkmatig daalden de sneeuwvlokken als groote achit terend witte veeren uit den hemel naar omlaag Het waa helder koud en bladstil Pe dennen stonden ala roerlooze gelijkvormige beelden langs den weg geschaard en de grond voor hun voeten geleek een meer over welke hooggaande golven plotseling een Terstgvende adem is gestreken en aan de dikke takken van het kreupelhout glinsterden gskegela Oeen ander geluid verbrak de stilte in bet rond uiteen hoe op dit oogsnbtik de geheele politieke toestand beheerscht wordt door het ingediende ontwerp van Kieswet Ug ondvrwisrp de hoofdbepalingen van dit ontwerp aan een scherpe oritiek en toonde aan waarom de aawMming van dit ontwerp I i een rnmp zou tgn voor het Vaderland en de dynastie In deze omaiandigheden kwam het er voor alles op aan een man te kieteo van wien men zeker is dat hg sioh mei kraoht legen de aanneming van dit uiterst gevaarlijke wetsontwerp zal verzetten Zulk een man had h t bestuur gevonden in den oudminister den heer Battert die oaudidaat verdiende daarom door de katholieke kiezers van Oouda naar het Parlement te worden afgevaardigd Deze rede gekruid door veel merkwaaralge aanhaliogen aneodoten en bgzouderheden de dwaasheid ea de gevaren van liet algemeen atemreoht in het volle daghcht plaatsende vond blijkbaar algemeen instemming De Toorsitter dankte dm heer De Has en bncbt daarna vurslag uit omtrent de door het bestuur gevoerde vourloopige ooderhandelingen De heer Baatert had zich bereid verklaard de oaadidaiuur der Vareenigiog te aaovaardeo zoo hem die uitduitsod in de ijosliteit van tegenstander der kieswel Tak werd aangeboden Zgn oandidatuur kwam in da gegeven omstandigheden ook aan het bsatuur de meest gewensobte voor terw l bg gverige opkomst er alle kana bestond haar te doeu sUgen De overige partgen anti revolutioQuairen en liberalen zgn verdeeld in de vergadering van de liberale kiesvereeniging bgsengeroepen tot het stellen van een nieuwen oandidast in de plaats van den heer Vatette die bedankte had de hoer Bastert bgna de helft 84 van de 53 uiigebraobte stemmen verkregen Ook de door de anti revointionnairen gestelde caudidaat is voor veel partijgenooten niet de gewilde man De VoorzKter stelt daarom namens het bestuur voor den heer 3 N Bastert tot oaudidaat der verraniging te proelsmeeren dan het gekras van raven boog boven in een populier dieht bg het h k Het hlaelra kleine meisje in het dagtoonersbuiaje had door er op te ademen de ijsbloemen van het raampje doen smelten en staarde met droomerige DOgen naar den strastweg van Hersabrann Er zaten een paar musschen droevig op de latten van de heining en de gebochelde Joohem sleepte een bos stroo naar den paardenstal aan den overkant Plotseling verbreekt een geluid van iets rinkeldecs ratelends snuivends de rnstige stilte Ëen ar door vurige rossen voortgetrokken komt pglsnel aangegleden een gouden cwaan kroont de slede getijgarde dekken fladderen langs de paarden op welker hoofden helklearige pluimen wiegelen terwijl xg op den rag aohitterende fonkelende ver guide bellen dragen Ken tooveraohtig onbesohrgfelgk tafereel van bovenaardsohe pracht dat windvlug voorbij suist gelijk de stoet van des koningszoon waarvan de oudste kimleren van den pachter uit hun nieuwe korstvertellingen hchben voorgelezen De kleine wr jft zich de slspenge oogjes uit en drukt haar gezichtje tegen het koude glaa maar vruohteloos de ar is reeds lang verdwenen heel in de verte rinkelen de bellen a n de gladde wiite sneeuw op den straatweg is omgewoeld en iu dikke klonten op zgde geworpen Hersabninn ziet er zoo witglanzend en feeatelgk uit met haar slanken toren haar hoogopstekend dak en de met groen veraiorde deur als was zg zelve ADVERTENTIEN worden gaplaatrt Tan 1 5 regels i 50 Centen iedén ragal meer 10 Centen GROOTE LETTKftS worden berekend naar plaatsmimte BoTendien worden alle AdTertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Over dit voorstel werd met gesloten brieQea g aiemd Bg de opening bleek dat SS dor aaaweiigen allen kiezers met het voorstel van het beatuar instemden terwgl oeu blanco briefje in de bus gevonden wettl De heer Staal hoofdonderwgzer te Waddinxveen vroeg daarna het woord om made te deeleo dst bjJ en een zeker getal andere kiezers die hun plaatsen achter in de saai genomen hadden van meeoing waren geweest dat met de stembus zou worden rondifegaan wat niet gesohiodde Dientengevolge badden hg en meer anderen niet gestemd liedden allen hun stem uitgebracht zoide bg dau sou da heer Bastert niet met 82 doch met meer dan LOO stemmen candidaat gesteld zgn door de vergadering Aobtoreenvolgens werd thans nog door de drie aanwezige Kamerleden het woord gevoerd om de hooge beteekenis van de aanstaande verkiezing aan te toonen eu tot Ijverige voorbereiding gedurende den verkiezingstijd en trouwe opkomst bg de itembus aan te sporen Bijzonder werd door ben ia het licht gesteld hoe maan marking genomen den korten lijd waarvoor de gekozene zal zitting n men en het alles beheeracbend karakter van bet thans aanhangige vraagstuk van kiesreoht geen vrees voor ineonsequentie of voor het beulen met de liberalen io dit geval de katholieke kiezers behoefde to weerhouden van het steunen der oandidatuur van den heer Bastert De vergaderingr welke omstreeks zes uur egonneii WRB ging te kwart vó6r negenen in ceer opgewekte en tevreden stemming uiteen De rechtbank te Arnhem heeft een inwoner van Zeveuaar die een kiezer omkocht b de verkieziQg voor de Provinciale Staten veroordeeld tot 20 boete aubaidiair 7 dagen heobtetiia en ontzetting van kiesbevoegdheid enz voor don igd van 6 jaren een bruid aan wie koning Winter iiefkoozend een duier over het hoofd bad geslagen een schitterende krooB op het hoofd had gedrukt De oude dames waren in gala gekleed en snikten eu weeklaagden onophoudelgk In de ei4kamer is de tafel gedekt en eenvoudig maar smaakvol met deonegroen omkranst evensoo Bohieten tntsohen bet zand van den witgesobimrdso planken vloer hier en daar kleine takjes ala beseheidea hsldd op De inzegening si door den ouden laeraar van het gestioht in de feestzaal worden uitgeaproken de baren brangt self de ambtenaren mee die het burgertak howelijk zullen voltrekken Deze laatste quaeatie had hem dagen achtereen uit zgn h ameur gebracht want daardoor is zijn geheim dat hg met sooreel zorg en moeite beeft weten te bewaren ten lange leste jtoch nog uitgelekt De vonk viet in het kruitvat der residentie de bom barstte los en al dadeljjk sloegen de vlammen in lichtelaaie overal uit 8a he len morgen is vorstin Claudia tagelgk met al de vroolgke sneeuwvlokken met het Carnaval de residentie komen instuiven Olivier omhelst in Hsrsabrunn alles wal hem in den weg komt hg ia een van geluk stralende maar veel te uitgelaten bruidegom Hg vindt bet bgzonder grappig dat da daicm allen t gelgk weenen yaoh had ik maar snuif bier om wat io al die zakdoekjes te strooien dankt bg bg zichzelf en stalt ziob voor hoe aardig bet u zgn ala zg allen gingen niezen