Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1893

T Antterdta wttA giitereo de algemeene ver S enog fan f Votk onderwi gehouden ondor idiDg ran deo heer de Qroot daar de heer Borgeatu verhinderd waa Het ledenUl daalde tot 6961 De rekening iloot met UOU batig aaldo In bet hoofdbeatuur werd herkozen de h er Borge iiu en gekozen de beeren jbr mr L Hiohiela van ICessanich te Roermond en Y ïkema te Uage Besloten werd na verwerping van eemge amendementen de bgdrage aao de algemeene kaa over 1894 te bepaleb op 0 65 per lid 500 te atorten in bet achoolfonda en 100 bij te dragen root mhachta onderwga in Drenthe Ü vociatellen van a Graveohage I en Amaterdam I om bg de gemeenleboaturen aan te dringen op het veratrekken van vobdaet en achoeisel aun aohoolkinderen wier oudera zulks vertangen werden verworpen met 54 tegen 40 stemmen He vooratel van don Haag om by de tegeering aan te dringen op naleving van art 192 der Grondwet roveral en ffvoldoend lager onderwyi went aangenomeu Ëen voorstel van dezelfde afdeeUnf om by de BegeeriQg stappen te doen om het maximum teertin gen in een klasse met mmsteDS 40 pet te verlagen werd ingetrokken Men metdt uit Alfen a B Het festival gegeven door de muziekvereenigiug BeetUove alhier op den Sen Pinksterdag werd geopend door eetieo optocht van de deelnemende mutukgozelsobnppen voorafgegaan door eune eerewacht te paard Na aankomst op het feestterrein werd de feestmartch Ie Consent door de gezamaiiiyke muziekkorpsen ongeveer IKO personen onder directie van den heer A 3 Markx uitgeroerd Hoewel het programma slechts nogeo nummers telde heeft de uiivoeimg daarvan een gonotvollen muxtkslen dag bezorgd Bij lo ing rieten de dingeerstok en de cornet a piston respect ie vel yk tei deel aan de yrtendenkrwg u de larpê Davuü beiden te Hitrarsum Amiterdam ffUit Gedurende de beide Pinksterdagen rervoerde de wAmsterdamsche Oranibusliwtschappy 188 000 personen waarrsn 78 000 op Zondag en 110 000 op Maandag De Gooiache Stoomtram verroerde Zoadag en Maandag 5 700 nUigers de H LI S M naar Haarlem 5600 Ï arsonen de nHaveostoombootdtenst de beide dagen 8 700 reizigers lerwyl do NoordhoUandsche Stoomtmmmaatsohappy op baar tgn naar Edaro 2 ü0 peraooeu en op haar lyo naar Sloterdgk 1700 personen vervoerde Da ftl aa bevat bet rotgende De Minuter ran Justitie m Smidt was zeer rerbolgen orer de oproeping der hoeren Van den Bergh c s eu rond de vrymoedige kritiek daarin uitgeoefend orer een aanUl reohterlyke ronnissen in Triesland gewezen van zoo ergerlyken aara dat by ran zynen collina ran Binuenlandsohe Zaken bet ontslag geëiioht beeft ran den roorzittor der inlus oben geooostitueerde commissie den boogleeraar Pekelharing De minister Tak was niet bereid aan dien eisoh gehoor te geven en toen is dat verschil wanneer by en Mana Lomze hardop en duidelyk het ff Ja zouden uitspreken Hy heeft ook om allee gedacht en voor elk zyner aubidsters een kostbaar souvenir meegebracht ja lelfs voor don mophond oen pak Frankforier worstjoi attoflu den bruidaknms voor Maria Louizo waarroor hy in de stad zou zorgen had hy byna vergeten gelukkig had Goseck hem daaraan nog herinnert De trouwe vnend gaat dien ook zelf aan deo overste Ier band atollen Men leidt hem door reracheidooe kamers been totdat eindelgk de eerwaardige dame hem met eemgazini roode oogen en een hartelyk God zegene u tegemoet kwam De graaf kuste de hand die bem wenl toegestoken en gaf zyn zoet geurenden Ust met een paar ernstige maar toch fooBleIjke woorden aan Maria Louiie s pleegmoeder af Hartelyk dank geachte graaf ik heb mei ongeduld op een krans gewacht om ons bruidje naar den ongwluldigen Nenndersoheidt te kunnen brengen Hy heeft ons zoo dringend verzocht om precies op tgd Ie wezen Gy zult mg wel willen vergeven dst ik my nu terugtrek over een kwartier zien wy elkaar weer 1 Met eon vriendelykon groet boog sg voor hem en nrwyderde loh met eenigszins zenuwachtige haaft door de breeda schuifdeur naar het aangrenzend vertrekje der bruid Goseok bleef een oogenblik staan en staarde in gedacblnn rerzonken naar het sneeu wgodwarret daar van meeniog iq d a mioisterraad ter sprake gekomen Toen de beer Smidt daar niet voldoende ondersteund werd beeft by gedreigd xetf onulag te nemen eo wel met eenig édat zoodat bet ministerie daardoor iD moeihjkbeden kon komen Dit lekte oumiddellyk uit iD parlementaire kringen Hetgeen lea gevolge had dat de vele vneudan die da heer Poketharing telt 10 de Tweede Kamer zich met de zaak zyn gaau bemoeien Ik precueer en noem u de beeren Van Houten en Kerdyk want geen ran beiden is myn zegsman en da zaak is hier toch een publiek geheim De menden nu van deo Delftscheu boogleeraar traden zoo beslist op dal zelfs de beer Smidt moest iDSieo dat het ontslag vau eerstgenoemde een interpellatie tn de Tweede Kamer moest veroorzakeu die heel wat weerklank lo deu lande hebben misschien zelfs oen storm van verontwaardiging vorwek ken zou Zoo bleef de heer Tak meester van het terrmo Echter bad by niet ondutdelyk te kennen gegeven dat als de houding van prof Pekelharing in de Tweede Kamer tot eene bespreking en eene vraag aanleiding mocht geren by als minister van bmuenlandsche zaken niet zou sobromen om zyne afkeuring en ernstige ontevredenbeiu over bet deelnemen van den hoogleeraar aan oproeping en commissie uu te spreken Dit waa voor deu hoogleeraar reden genoeg om onder pressie zynor met zooveel energie opgetreden vrienden zyn bekend brief je van afscheid aan zyne medeleden ran de commissie te schryven Maandag bietd de Zuidbollondiobe Bond voor algemeen kiesrecht zyne jaarvergadering in bet Vcreeuigingsgebouw te Kralingeu De voorzitter de heer D de Klerk opende die met een woord van welkom aan de afgevaardigden en genoodigden Na het voorlezen vun de verslagen ran den secretaris en den penningmeester en de afdoening der buishoudelyke zaken bracht de voorzitter aan de orde een voorstel tot opbeffang van deu Bond Uit de gedachten wisseling bleek dat men het doet algemeen kiesrecht door de kiesrecbtsvoorstellen van de regeenog nog op verre na met bereikt achtte Erenwel werd besloten tot opheffing van den Bood in de rerwachtiQg dat do voorstellen van den minister Tak door de Volksrirtegenwoordiging zullen worden aangenomen au zullen by dragen tot bevordenng van de belangen van bet vaderland en tot behoud van de maatacliappelyke orde Men waa van meening dat ook de bood bevorderlijk is geweest ooa de opwekking van meer lust en yver tot het opriehten van plaatselyke kusvereenigiugen welke in haar program hebben opgeoomeu eene uitgebreide bervorming op sociaal gebied Uierea sloot de voorzitter met een woord ran dank de vergadering Ten onrechte is rslgens een Indisch Correspondent in de iV R tt de expeditie naar Tamiaug als een belangrgke overwinning uitgekreteo Zy leidde tot geen afdoend resultaat want haar doel zou alleen bereikt zyn met het verdryvun der vyaudige Atjebera mt het Tamianggebiea en het nemen ran al hunne versterkingen Dit nu sohynt niet geschied te zyn Uit betrouwbare berichten van de Oostkust van Sumatra blykt dat er behalve de vier genomen bulten Hat stuitte hem om zoo dadelyk weer naar beneden te gaan en de plagergen van Nenaderscbeidt aan te moeten zien Nooit te voren had hy eemge bezwaren gekend msar uu op eens had hg bet gevoel alsof bg tegenover Maria Louize eene zware rerantwoordelgkheid op zich nam Hg rergeleek zirh zelf by een wreeden harteloozen knaap die een witte lelie aftrekt en onder den voet treedt met geen ander doel dan om daardoor zachter te kunnen loopen Werktuigelyk tiet hy iich op een ouderwetschen stoel neervallen en greep het boek dat naast hem op het kleine tafeltje opengeslagen log Er was een zinsnede uit aangeachrapt Verheug u om iedere vreugde Daar aPe vreugde van God komt Verheug u om ieder lyden Daar alle lyden tot t od roert I angzaam en blgkbaar ontroerd sloeg Goseok het titelblad op Larater En daarboven in bet duiditlyke en vaste bandiobrift dat hy zoo goed kende de naam der bezitster Maria Louize gravin H rif Ooseck a lioofd zonk diep op zyn borst Ja daaruit sprak geheel Maria Louiso s hart dat was haar tnuige overtuiging haar kinderlyk naïef gelukkigmazeud geloof Van God tzy lief of leed voor haar kwam alUs uit de band van Hem die onze Vader is van God Kr ging een zonderlinge trokking eeu nlliog over het geltiat van den graaf waaruit alle kleur geweken was by staarde op het vaste en tocb zoo gevoelige bentiDgs by Toempa Tengab naby Loeboe Batü gelegen op alechts eeo lialf uur afstand van onze restigiQg Seroeway nog twee goed versterkte bentings door Atjebera bezet hooger op aao de Tamiangnrier gelegen zyn en wei by Oepah eo by KoewaUSimpang hu hoe de Atjebera zich in het Tamiangsche nog btyren roeren blykt wel uit de laatste bencfatsn in de Deltr Ct die meedeelt dat in het laatst rsn Apnl gewapende sloepen van de vSindoro de Soengei Ijoenvier opvoeren en toen zoo duchtig door deo vyand beschoten zyn dat vier manschappea z aar gewond raakten waarrao één doodelyk De stoepen stuitten op bun tocht op dne rerspernngeu die zy erenwel wisten te forceeren De Atjehers voegt de Delt Ct er aan toe blyvoD dus actief optreden m Tamiang en de overwinning die wy op hen behaalden schynt met voldoende geweest te zyn om verder ageeren vsa onzen kant oonoodig te maken Indien wy goed zyn lugetioht xeereo de zich aldaar bevindende troepen dan ook voorloopig nog ntct terug Onder den titel Ouderliefde bevat het FoVciblad orgaan van Folktondenpyi het volgende cuneuse verhaal Donderdag 6 Apnl jl 9 uur s morgens kwam te Ryswyk gem Maurik Neder Betuwe het raadslid r K zyn setjang zoontje Dirk voor t eerst op schoot brengen De school begon De rader poiteerde zicb naast zyu liereling met diens hand ia Ie zyne Kwart voor elven speeltgd coodigde de heer de V bet hoofd dier Bohool den vader mt een kop koffie met hem Ie gaan dnnken in zyne woning en eens te probeeren den jongen alleen te laten De v der vond dit goed en zei zoo tot zyn zoontje ffDirk ik ga eren met den meester mes een kop koffie drinken ik kom zoo terug wees mnar niETt bang ik kom stellig weer Maar Dirk gaf te kennen dat hg met alleen durfde blyven en rader nam deu kiemen Dirk mee in meesters buis en ging na den speeltyd weer zoet met Dirk naar school Des namiddags kwam de vader weer m e en bleef dec gebeelen schootiyd naast Dirk staan met diens linkerhandje in zyne rechterhand Zoo ook den gebeelen Tolgenden dag Vrydag Des Zaterdags zou man t eens probeeren of Dirk tot den speeltyd kwart voor elven alleen kon hlyren met de belofte dat hy op dien tgd door zyne nicht met hotrglmg zou worden afgehaald Egden in een rytuig titten dat was een beele pret voor Dirk en zoo hoopte de vader dat hg die zeven kwartier zoet zou blgveo Onze Dirk zette evenwel een keel op van belang en dat er in de klas meer naar hem geluisterd werd dan naar de onderwijzeres is natuurtyk Maar na ruim een uu schreeuwens moe hield hy op En weldra sloeg het uur der rerloBsmg Hoe zou het nu Maandag gaan Onderwyl had zioh door het dorp het gerucht rerspreid dat v K weer hel a b ging leeren met zyn zoontje en er waren er die het vermakelyk vonden en er om lachten Des Zatordagaavouds was de beer r K op de Socitoit Daar was het dien arond buitengewoon amusant Men had nu wat te praten fHoa ia t van K zytge t a b c vergeten dat ge weer met Dirk naar school gaat P VImI ge t met zei een ander j Hy is nu lid van den raad nu moet hy Fransoh leeren Of missohien zei een derde geeft hij het boeren er aan en wil hy schrift Wat heeft dat van hem gemaakt in dat korte verloop tussoben zyn eerste bezoek tn Heraabrunn en uu Cynisch als hy was had hy begeerd om de binnenste kern vau Maria Louize s karakter uit haar brieven te leeren kennen en om nu het raadsel op te lossen dat ay door hare bem tot dusver met bekende manier van handelen voor hem was had hy het gedaan gekregen om in Olivier s plaats met diens bruid te correspond eeren H ontving en Iss baar bneveu en zyn eerst zoo koele en rormelyke Btyl werd boe langer hoe inniger en hartelgker en evenals een opiumschuiver ten slotte met meer de tooverbeetden zyner droomen ontberen kan zoo werd ook de wereld verachtende Goseck verslaafd aan de riakkelooze reinheid rsn deze zielenbron die hsar louterende golven veredelend over de hartstochten ran üen lezer uitstortte Dat meisjeshart onUloot zich roor bem in al zyn aangrypende eenvoud ea ontplooide zulk een rollen rykdom van gemoedsleven dat het hem was aUof er engelenstemmen ruisoht in de uitingen van haar hoofd en hart Geen overspannen illusies mengden zioh 11 de droomen van Maria Louize gezonde heldere opvattmgeo een krachtige wil en een kinderlyke opgermmdboidschuilden achter dat witte voorhoofd en met diodeugden ging vergezeld een werkelgk roerende eenvoud en bescheidenheid die mets anders vroeg d noveral te mogen Uolpcu nuttig te zyn on gelukkigte maken leeren voor hnlponderwyier Dat is toch wel watlaat V K om op je veertigste jaar daarmee nog tebeginnen merkte een vierde op Ën een grappeonaker ouder de boeren sou zelfs gezegd hebben Wel nee weet ge t met hy is verliefd op het mooiesountje van Je scbooljuifrouw v K had bet zwaarte verantwoorden Hy kon zich tegei al die aanvallen nirt verweren Ëu s Maandags kwam hy metmet Dirk naar scbool maar zond z n arbeider Dien morgen was het hoofd der school afwezig en zyn zoon bam zyn plaats waar Deze ergerde zich aan it sei ooibczoek en sprak don man aan met te zeggen Zou je maar niet heengaan en Dirk alleen laten Hy beeft bet Zaterdag ook sUeen uitgehouden hg heeft wel wat geschreeuwd maar dat houdt wel op Da arbeider antwoordde alleen t Zal Die gaon mester Jawel probeer t maar eens ge kant hier toch met den gebeelen sohooltyd Dirk by de hand houden hg moet er toch aan gewennen en hoe eer hoe beter enz enz Maar alles stuitte af op het onreraLderlyke t Zal me gaan mester Dirk trek moar n lamtjo en zet maor streepies voegde de man er by terwgl hg voor Dirk die zgn hand met losliet met zyn vrge band de liniaal rastbield Dirk trok een lyntje zette streepjes eo de arbeider stond onwrikbaar pal op den post hem door zgn moester aangewezen Zoo rerliep de ochtend Des namiddags was het hoofd der school weer aanwezig Dezen had van zyn zoon de verschyning van den nieuwen satelliet vernomen Weer stond deze by den aanvang der sohool op zyn post met Dirk s band in de zyne Gy zyt hier ran morgen geweest zei de meester maar van middag gebeurt beï niet meer ik kan het niet langer gedoogen ge moet heengaan De arbeider zei t Zal me goan mester Maar de meester begon weer met kracht en aandrang hoor eens bet moet gaan ge moet er uit daar is de deur ik wil het niet langer toestaan het moet uit zyn De arbeider beweerde opnieuw t Zal me goan mester eo Zaterdag 20 Mei had te Utn iht de eerste algemtoene rergadering plaats der Militaire Geneeskundige Vereemguig die lu alle opzichten als eene welgeslaagde mag genoemd worden De offloier van gezondheid Ie kl T Piekema hield de openingsrede waarin by deed uitkomen hoe deze Veraeniging rot stand was gekomen en hetgeen men zich voor de toekomst er rnn voorstelde Hg herdacht doarhg de groote verdiensten voor de militaire geneoskunde hier te lande van mannen als Van Hasselt Fles en Timmerman roemde de zorg waarmede de tegenwoordige inspecteur ran den geneeskundigen dienst der landmacht de zaken behandelde doch deed daarby uitkomen dat van elk lid ran het korpk officieren van gezondheid eene kracht moest uitgaan ten goede Om elkaar daartoe op te wekken was juist eene Voreeniging als deze zoo uitstekend geschikt Na een opwekkend woord aan de jongere collega s om toch steeds te trachten door voortdurende stndie zich eene eervolle plaats m da wetenschap te verwerven en er op te wyzen dat al kunnen met allen priesters der wetenschap zyn hoewel hg met genoegen mocht oonstateeren dat ook deze in het korps officieren van gezondheid met ontbreken een ieder naar zyoe vermogens moest trachten mede to werken besloot spreker deze zoo schoono on geestige rode op gemoedelyken aangenamen toon uitgesproken Hierna werd aan de orde gesteld de behandeling van eene conorpt wet welke na eenigo wgziging word aangenomen en werd een bestuur gekozen bestaande uit de heeren H F A Giesbers voorzitter T Piekema C J te Boekhorst AGP Pare seoretans J G Fyan penningmeester Na zich door een dejeuner verslerVt te hebben door de welwillende zorgen der Utrechtsche collega s den heeren aangeboden werd do weteoscbappelyke vergadering onder leiding ran het nieuw gekozen bestuur heropend De voorzitter begon met een woord van dank ta brengen aan de beeren die het initiatief genomen hadden om deze Vereemging te stichten eu schetste nader het doel dat men zyns inziens in dneledigen zin moest opvatten Ie het spreken over algemeene belangen den mi litairoü genoeskundiiien dienst betreifendo 3e bet van gedachten wisselen over wetenschappetyke onder verpen meer bepaald tot don militairen geneeskundigen werkkring beboorende eu 3e het bevorderen van aaneensluiting van officieren van gezondheid i onderling en vriendschapsbanden aan te knoopen Spr eindigde na een woord van hulde pa waardeermg aan den oud inspecteur dr Timmerman en den inspecteur Van den Burcht van Lichtenberg met den wenscb dat bet nakende spreekwoord parttncent moniei noKttur mtu ten opzichte der Vereemging to omgekeerden zin bewaarheid mocht worden Op voorstel van het bestuur werden de oudin speoteur generoalmajoor dr M R Timmerman en de inspecteur generaal m joor C J van rten Burcht ran Liohtenbergh met algemeene instemming tot eereleden ran de Vereemging benoemd Nu werd het woord gegeven aan den officier van gezondheid Ie kl dr M Straub dia op onderhoudende wyze zyne aangekondigde voordracht hield over het dragen van brilien door militairen m dienst hetgeen aanleiding gaf tot een zeer geanimeerd debat waarhg ook nieuwe gezichtspunten geopend werden Na een woord van dank van den roorzttter roor deze hoogst interessBute bgdra kieeg de officier van gazondheid 2e kl J W Dekoatel het wnord die in eene keuring bewerxte voordracht de waarde der cgfers van Voit in verband met het voedingsvraagstuk besprak By de gedacbtenwisaehng die hierna ontstond daed men vooral uitkomen het gewicht dat aan de bereidingswyze nauwkeurig toezicht np de qualiteit der roedingsatoffen en de verdoeling der maaltgden over den gebeelen dag moest toegekend worden Ten slotte schetste de officier ran gezondheid 3e kl dr J G Fyn in korte trekken de syphilistherapie by mUitairen waarin hy op juiste wyze de rerschUlende hoofdzaken besprak en deed uitkomen het groote voordeel dat de behandeling van deze ziekte in de militaire hospitalen voor eea nauwkeurig nagaan en volgen dor vorschynselen aanbiedt Nadat als plaats voor de volgende vergoilenog opnieuw Utrecht was aangewezen sloot de voorzitter na eeo woord ran dank voor de groote opkomst deze vergadering Een gezellige kameraadschappelgke maaltgd waar naiat een heüilronk was uitgebracht op H H MajesteiteD de KomnginneA menig hartelyk en geestig woord werd gesproken besloot deren roor het korps offamereu van gezondheid zoo belangrgken dag Mr Van Houten zegt lo de JÜtddelè Ct schoon boogelyk pryzeud lu Mm Pierson de groote mate van objectiriteit tegenorer eigen werk de keerzyde der medaille te willen bezien Welke houding hetft een aldus tot gemeen overleg geneigd Minister aan te nemen tegenover een deel der Kamer dat met m dezelfde mate onbevooroordeeld is F Bedoeld wordt de houding des Ministers tegenover de agrarten die den landbouw willen rrystellan tan de bedryfsbelaatiug De Minister heeft gelyk bekend is aan hunne bezwaren toegegeven door in zgn ontwerp als regel aan te nemen dat bet landbouwbedryf boven de pacht of pachtwaarde 4 pCt van de lo de vermogensbelasting getrotfen waarde van het bedrgfskapiiaal oplevert In dezen vorm geeft het voorstel geen ongeoorloofd pnrilegie en ia de vorm met aansiootelgk Mr V Houten vraagt echter of die fictie aaimemelgk is Wie die vraag bevestigend beantwoordt bewyst echter tevens dat zy ounoodig is De onbemiddelde pachier heeft reeds rgstelling van S49 De vrgstelliog zal ten goede komen aan de gegoeden Mochten onze agrariërs aldus zegt hy alvorens van deze bepaling eene voorwaarde te maken nog eens goed overwegen hoe weinig materieel voordeel en voor hulpbehoevenden in de klasse die zy willen bevoorrechten uit dit vooratel roonvloeil en hoe groot daarentegen het zadelyk nadeel is dat daaruit moet voortvloeien in doelen des lamts waar een meer of minder bemiddelde klasse van eigengeerfde landbouwers of pachters feitelyk zal worden onttrokken aan een belasting die de winkelier en handwerksman de predikant en de ambtenaar by getgke geldelyko omstandigheden moeten betalen Zoo ten aanzien der eerstgeooemden nog kan worden beweerd dat zg tevreden kunnen zgn daar zy van patent bevryd worden de belasting dient om het patentrecht af te schaffen en langs billgken weg een equivalent e vinden niet om in gewyzigden torm patentrecht te behouden En tegenover predikant ambtenaar enz vervalt ook deze schyngrond Uit Warmond meldt men aan het Letdache Dagblad dat uit een trein van Leiden die het station Warmond passeerde een steen werd geworpen welke terecht kwam tegen bet hoofd van den dientidoenden assistent chef waardoor deze bewusteloos neerviel en gewond werd De steen toch kwam zooals te beg ypen IB met groote kraohc aan De geroepen geneesheer kan nog met zeggea welke gevolgen de verwonding zat hebben maar dat de gekwetste die zyn arbeid weer verricht nu eo dan onpoaielyk is acht hy geen hoopvol teeken Het rermooden bestaat zegt het Lndxhê Dagblad dat man hier ta doen zon hebben met eene wraakneming en wel van eoo conducteur Ër wordt naar den schuldige gezocht Bultenlandscli Overzicht Basly en J iamemlin twee Franscbe afgevaardigden op bet rayuwerkerscongrea te Brussel zyn door de Belgische regeenng uit bet land gezet omdat zy zioh verleden jaar schuldig maakten aan het mishandelen van Belgische werklieden in Poa de Catau Na een uitvoenge diBoussie heeft de Fransobe Kamer Zaterdag met 267 tegen 194 stammen besloten de parlementare immuniteit van den afgernudigde Baudin op ta heffen en verlof te gaven tot zyn vervolging De heer Baudin wordt zooals men weet beschuldigd van verzet tegen de politie terwyl hg van lyn kant beweert door da politie te zgn mishandeld Da heer Baudry d Assou verlangde dat de beer Dupuy openlgk zyn verontschuldigingen zou aanbieden wegens de uitdrukkingen die hy bg brt begin der zitting over bem bad gebruikt daar by andera genoodzaakt was Dupuy oen leugenaar an een lute raar te noemen Op deze woorden ontstond een hevig rumoer De heer Dupuy antwoorJde dat da heftige taal die Baudry d Asson gewoon was te gebruiken tegenover leden vf o de republikeinscha meerderheid hem spreker reoht gaf in de interruptiën van Baudry d Asson een persoonlyko baleedigiDg ta zien by nam dus niets terug Onder groot rumoer werd da zitting gesloten De heer Baudry d Asson wilde den minister president zyn getalgen zenden maar zyn vrienden beduidden hem dat bgzelf den heer Dupuy scherp had aangevallen en dat zg daarom niet als getuigen kon fen optreden do beer Baudry d Asson zag daarop van een uitdaging af Het besluit door de Kamer in de zaak Basdin genomen wordt door de oladen der uiterste tmktrzyde scherp afgekeurd niettegenstaande Baudin zet een paar weken geleden op bet instellen eener rarrotgiiig aandrong Da gematigd rapublikainsohe pers doet uitkomeo dat het door do Kamer genomen besluit geenszins de zaak ten nadeate van dezen afgeraardigde praejudicieert maar alleen een middel ts om het gewenschte liobt Ie rerspreiden t Geval met Baudry d Asson dat vroeger esn storm in da Kamer en ten minste een crisis in het ministeno zou hebben gewekt liep dus goed af en de heer Dupuy hield den volgenden dag welgemoed een politieke rede op een feestmaal te Toulouse De minister president deelde mede dat bet programma waarmede de regeering bg da algemaana verkiezingen zat optreden de volgende punten omvat fabriekswetten betreffende kapitaid en arlwid een meer rrgzincige belostingvardealing een wet Lp burgerlgke en kerkelgke vereemgingea Vervolgens gaf by een vermaning aan de rallt4 dia uar treffend overeenkomt met wat de minister Viette te St Marcellin zeide en dia hierop uitloopt dat da republiek dankt voor vrienden als de monarobisten die alleen den stryd tegen deu etri jd tegen haar hebben opgegeven De conservatieven moeten de republikeinscbo beginselen en mste tingen onroorwaardelyk aannemen en alleen zg die ondanks alle goraren vdor de republiek stryden zullen als republikeinen worden beschouwd Terwyl deze twee ministera het rertrouwea uitspraken dat de tagaertng uit de algemeene rerkieziogen zegevierend zou te voorschyn komen hield da gewezen ministerpresident Goblet te Bordeaux oen re le die met van buitengewoon vertrouwen in het ministerie Dupuy getuigde We hebben op dit oogenbtu evenmin een buitenlandsche als eon bionenlandscbe staatkunde verklaarde hy Het gerolg daarvan is dat de Fransobe oreral in Azié lo Afrika met andere staten in botsing komen Wat Europa betreft de herrorming der Fransobe legormacbt beschermt het land tegen invallen van buiten en de toenadering tusschen Frankrgk en Rusland sinds 1889 moet aan Frankryk zyn positie als wereld mogend beid teruggeven Ovangans zaïda da Goblet schynt het dat Frankryk steeds op betzelfde punt blyft omdat het tegenover het Dr avoudig Verbond mets kan stellen dan betuigingen ran rradelievendheid die maar matig rertrouwen wekken Lord Salisbury kwam in de baron van Luroe aan waar hy met veel geestdrift ontvangen werd Hem werd een adres van talry e handteekeningen voorzien aangeboden waarin b bedankt wordt voor z n bezoek aan Ulster Gladstone heeft in een redevoering te Chester den werklieden afgevaardigden in het Lagerhuis geprezen Hg beeft gezegd dat bet optreden van werklieden als Afgevaardigde inspecteur o verheidspersoon enz go de gevolgen beeft gehad De leden dei booge aristocratie die zitt ng bebben in het Lagerbuta hebben de werklieden hunne ambtgenooten hartalyk en rol geestdrift ontvangen