Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1893

IVederlandsche Stoomboot ilaatsehappij Oe Stoomachepen BOLLA JID kapt J 8MIDT en BATAVIEB kapt J 8AÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoora der Maatschappij Boompjes 72 Ie Rotterdaai De Stoomschspen losgen te Brewersquay de markt van Boter en Eaaa te Londen 1893 N 6054 VrUdag 26 Mei 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Openbare Vrijwillige Verkoopiag De insendlng van advertentldn kan gesoliiedeii tot Mn aar des namiddags van den dag der uitgave Ia Baden tehiJDt een setfda TatdaeUbeid in de elericalfl purtjj te bestaan sla in Süezië waar de demooratiMilie fractie niet met de oote boeren het Huene rooritel wil tt unen Het hoofdbeatnur der Badensche oentrunipartij heeft de candidatoar ran sijn iovloedrykaten vertef nwoordiger die tot de afgeaebeiden clericatcn behoort moeten intrekken In Beieren dat rroeKer door een p root aantal oleriealen vertegenwoordigd werd aluiten de olericalea zich in menigte aaa bij den boerenbond welke wachtwoord i Stem roor ifaen priettert Deze bond kant lich zoo mogelyk nog heftiger tegen de legerwet maar bedreigt niet minder de eenheid in de Centnimparty door tegen de inmenging der geeateI ken in de ataatkunde op te komen Ëeo ao aader rekt bet Centra mbeataur groote be lorgdheid Do geeitelijkhetd sohijnt het gevaar niet voorzien te hebban en overrompeld te zijn Het eenmaal hechte Centram ii in de grootste gevaren geraakt die het ooit bedreigden In Italië ontbreekt het nataurlyk niet aan Toorapelliogen Met zekerheid kan alleen gezegd worden dat de linkerzijde het bewind zal behoaden in weerwil van de handige pogingen der rechterzijde om bel io handen te krijgen Qiolitti boadt vol dat hij wit weggaan wat hera indien hij bigfi veroorlooven zal te verklaren dat by dit offer op het altaar dea vaderlands alleen brengt om doreohten de te weren De Kamer heeft gialeren de behandeling der begrooting voortgezet en over die voor buitealaudsoha saken beraadslaagd Uraaf Antonelli klaagde er over dat de betrekkingen met koning Menelik te wenichen liften Uij verlangde de openbaarmaking althans vin een gedeelte der stukken betreffeDde de zaken ii Afrika en diende een motie in waarin geoordeeld 342 Staats loterij I t Klasse Trekking tan Woensdag U Mei 189S No UJII 80 000 No 14 1600 No 8 187S 8e 8e 9 17166 03 0 1000 No 2869 5665 1SV45 19299 20229 20S94 ƒ 400 No 9018 12567 200 No 44 3471 8870 4425 6190 7512 10828 10644 11208 12876 16609 ig3 6 16881 20908 ƒ 100 Prezen Tan 70 72 aOOl 6166 871 l 10829 18684 15896 18272 106 8087 6164 i 876 10848 1869 15999 18286 112 8045 6188 8934 10969 13740 16100 18868 ill 8260 6852 9072 10975 18842 16121 18396 297 3301 878 9098 10977 18888 18307 18484 405 8448 64D4 9136 lllll 18994 16408 18606 449 847 8489 9193 11186 14086 16468 18686 581 3496 6750 9139 11257 14091 16631 18864 768 8644 6967 9295 11284 14110 16646 19046 798 8721 7362 9382 11880 14201 16602 19144 1089 4119 7481 9471 11490 14266 16774 19166 1998 4185 7518 9626 11686 14349 16789 19317 1844 4212 7669 9788 11727 14441 16864 19836 1869 4167 7691 9753 11828 14637 16944 19342 1469 4607 7608 9808 11877 14800 16963 19366 1488 4640 7702 9808 12004 14882 17099 19396 1666 4676 7717 9811 12084 14878 17198 19673 1626 4744 7781 9889 12151 15000 17297 19718 1764 4919 7788 9967 12873 16088 17318 19809 1800 5016 7808 9998 12728 16118 17328 19988 8016 8090 794810034 12784 16182 17420 20121 8032 6313 8059 lOlOl 12869 15216 17493 80122 2817 5349 806810206 18953 15820 17444 20186 8399 5365 818110207 18085 15221 17559 20262 2419 675 8124 10311 13111 16812 17670 20289 2594 5631 825710890 13146 16291 17696 20888 6654 8806 10469 18116 16461 17704 20348 6881 8888 10617 13246 156U6 17767 20390 8687 6645 841610618 13162 15506 17789 80426 798 5919 8485 10691 13283 16661 17864 80583 2817 6984 8601 10677 13324 16610 17953 207841861 5997 8668 10770 18624 16613 18170 209478949 6083 8618 10806 18688 16764 18825 10968 2991 6119 868810816 20983 ADVERTENTIfiN DI£nST£0DE17 GerrHgd Toor dadtlgk en Aognrtni nette Oienatboden ook Toor HStel hoog loon Fre brieven met 1 Poatzegel Toor utwoord Dienatb k Dtooc DoablebrtnMt 10 Onnwn BORGEMEESTEa en WETHOUDERS Tan Oouia zullen WOENSDAG den 7en JUNI 1893 dea namiddags een are in het raadhuis aldaar bg inschrgving aanbesteden Het onderhoud der kaalmuren langi de rivieren de Usel en Qouwe en langs de wateren en grachten benevens de vleugelmuren bij de bruggen en sluizen binnen de Gemeente Oouda gedurende 1883 b Ie De vernieuwing van bet bovendek en de trottoirs van de draaibrug in den Kleiweg met herstelling aan het onderdek en de hardBteenwerken 2e De vernieuwing van den bovenbouw der brug in de Peperstraat over het water naar de Saam met de noodlge herstelling aan de leuningen De bestekken TOor ieder werk zgn te bekomen op de Stadatimmermanswerf tegen 75 cents per exemplaar Inlichtingen worden gegoTen door deu Ge meenteBouwmeester De Openbare Verkoopingf TAS Het Woonhuis met BOVENHUIS c a in de CRABETH8TRAAT Q 257 257o te GOUDA op MAANDAG 29 MEI 1893 in het Mehaakbora zal inplaais van ten 11 ure zooals is aangekondigd aanrangen ten 10 ure precies Waddwunem 20 Mei 1893 Mr I MOLENAAR Notaril StoUwerck sche Borstbanbons gofkbriceord eii voorschrift van den kon Üniversitoils Prof Gehm Hofrad Of HarJBOS Bonn hebben sedert 80 jaren als Terzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganèn uitateeköbde diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanberelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Gsele pakjes i 25 cent Alom verkrijgbaar m Men is tbd meaning t n oreretaan van den Notaria O J SPRUIJT remdeerenda te Ouderkerk aan den IJètl op WÖENM den 3i lEl 1893 by Veiiiog en Yerhooging en op WOENSDAG den 7 Jütil i893 bg Afslag en Toewgzing beide dagen des voormiddags ten 10 are ten huize van J A Küsreas Eoffiehuiahonder te EIUHFEN aan den USEL I in het openbaar te verkoopen Eene thans baiten werking zgnde STEENFABEIEE bestaande in Beerenhnis diverse Borger en Arbeiderswoningen f Ovens Tuin Openhoud 6D Erven benevens Twee Perceelen Weiland en Zes ZeUingen te zamen groot 8 Hectaren 30 Aren 33 Centiaren alles staande en gelegen in de gemeente Krimpen aan den IJael met uitzondering van Twee Zellingen welke gelegen zga in de gemeente Ouderkerk aan den IJeel breeder omschreven in Boekjes ter lezing liggende in de voornaamste Koffiefanizen te Oouda bg den Beer tan dun Bsroh te Stolwijkeraluiê en genoemden Heer Eustbrs en op aanvr e verkrggbaar bg genoemden Notaris Het Heerenhuis met den daarachter liggenden Opengrond vromer plaats strekkende tot aan de rivi r den Usel biedt een uitmuntende gelegenheid aan voor het oprichten van eene Fabriek bet aanleggen eener A0e2 imm0rw0r of soortgeiyke Zaak Bet is gemakkelgk ingericht en bevat diverse Woonen Slaapk amera ruime Kenken Kelder en grooten Zolder De Burgeren Arbeiderswoningen zfln in goeden staat de Tuin bevat een groot aantal goeddragende Vrochtboomen het Weiland is van uitstekende hoedanigheid en het geheel voor welke zaak ook aller gunstigst gelegen Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris bg wien ook een extract ran het kadastrale plan ter inzage ligt ADVERTENTIEN tn alle Btnnen en Buitenlandgche Couranten worden dadelgk opgezonden door h t Advertentie Bureau van A BRINKMAN m ZOON te Oowh Xen mende eh voor Markt A 68 Goüda bg UT f J PIiP Gouda Snelpendruk n A 3 india kZoo e tti ave dezer Courant geschiedt da elgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per dne maanden is 1 25 tranoo per post 1 70 Aizoaderlflke Nommers VIJK CENTEN GOUDA 25 Mei 1893 Ds niaiBter tbd jiuDenlaDdsche zaken beeft ba puld d i bij het eiadexaiaea tbd bet gymauiam alhier hetwelk Relioudea wordt op 19 20 en 21 Juni als ceoommitteerdeQ zullen werkzaam zija de hh Dr J Woltjer booglreraar aan de vrije unirersiteit te A msterdam Dr F L Muller en J C ICluijver hooglearaar aan de rijks univeraïleit te Leiden Da beer R Leopold hoofd der Sa BurKsrscbool voor jougens alhier ia benoemd tot plaatsvervangend lid in de CommiaBie die m a Grareubage het hoofdonder w isersexaraeD tat afnemen De uiutag der Biai rijderij was aldus Dames Ie prgs Goad Uemontoir Mej S vao Bijn te Waddluxveen Se p S BuguUtear M 3 Blom te Gouda Se prijs Berl Ztlv Theepot met Komfoor Mej A TtD Vreumtngen te Gouda Ueereo Is prijs Goud Bemoctoir A Bruistena te Gouda 2d prijs Kooi met standaard J Peeten te Gouda Se pr s Gemakstoel P de Graaf te Gouda Maandag sal de heer k Brummelkamp te Lekkerkerk spreken in bet kofliebuia de Grcoten Boer Naar wjj vernemen beeft Z D H de biasohop benoemd tot geestelijk adviseur vaa de afd Gouda vin den Nederlandschen R K Folktbond den weleerw heer G Moerland kapelaan det O L Vr kerk Maatb C E TT IK Nüar ket HoogduiUek VlU 80 Door de gedachten heen die zg in baar brieven uiite liep als een geweven draad een diepe ware godavrucht waarmee zij in onwankelbaar vertrouwen alle zorgen op den Heer wierp die hemel en aarde geschapen heeft Laobeod of weenend ateeda vouwde Maria Louize de handen en dankte haar God voor geluk en leed Goseck zuchtte diep hg voelde dat hij geheel veranderd was sedert de brieven van gravin Herff als dauwdruppels op zijn dorre ziel waren gevallen Nu begonnen daarin allerlei lang vergelen zaadkorrels te ontkiemen en te ontspruiten Kronkelend en bellend Waren steeda de wegen geweest waarop hg als een blinde ronddwaalde totdat eensklaps een stralende vroQW aan zijn zijde was getreden om don nevel voor zijn oogen te verbeuren on bem bet pad tot waar geluk te wijzen I Te laat t Ër is een aüder tusschenbeide getreden die hem terugduw en de onschuld in het stof der wereld met zich mede sleurt Men verscekt ons bet volgwde te plaatsen Vele liberale kiezers vornotaen bobbende van den voorzitter der Kiesvereeoiging vBurgerplioht vau Krimpen a d Lek en omitreken dat daar op de laatst gehoudtin verq ering owt algeaieeuo stemuen tot oandidaat is gekoatn voor het lidmaatsohap der 2e Kamer der Staten Geneiaal du Heer T G G Valetta te Gouda eo dat éi heer y Hattam van Ëllewoutsdijk voor de candidstuur beeft bedankt raden hunne geeatvorwar teQ iti het gebeeto diatriot teu sterkste aan als é a man han stem op den heer Valette te Gouda uit te brengen Men leest in de Haoffêche CL De Centrale liberale kiesTeresniging ia het district Gouda heett tot oandidaat gesleld voor de Tweede Kamer deu beer A Lans to CiUMtle a d IJael Deze heeft echter verklaard de otadidatuur niet tu kunnen aanvaarden Zou i niet verstandig n in de gegeven omstandigbeddD politiek geoorioofd zijd ata de vooruiutrerende liberalen zich nu niwr oiimiddellgk vereenigden mat de caadidal i Mi dM dM oeratiachen antirevolutionair BruttimalluHap gesteld ala voorstander van de Kieswet Te moer dunkt ons dit geivensabt nu al wat reactionair en oonaervatief is rich aaneanaluit om den beer Bastert er door te balen vaa wien men uiteen politiek oogpunt alleen nog maar weet dat bij tegen de Kieswet is De Schoonh Ct bevat bet volgend verslag van de vergadering der Kiesvereenigïng BurgvrplKkt ta Krimpen a d Lek en omstreken op 20 Mei jl De voorzitter do beer P v d Hoog opent de vergadering De notulen der vorige vei adering worden na eene kleine wijziging goedgekeurd De heer F J Myolie vraa tt het woord naar aanleiding van het verslag der vorige vergadering De oosobuld I Nog altijd is er iels al is het nog zoo weinig van twijfel en achterdocht in zfjn hart achtergebleveo Zouden die brieven niet kunnen liegen F Zou niet elke regel vol verfijnde berekening om den bruigom zand in de oogen te strooien kunnen zijn neergeichrevenP Zg schreef voor hem maar waren het baar eigen innigste gedachten O gij vrouwen die allen den Jauuskop op de sohoone schouders draagt I Goseck verborg zgn gelaat in zgn handen en sloot de oogen ala iemand die door een doizeling overvallen wordt Langzaam wordt een deurgeopeDd eu inde kamer daarnaast boort hg haastig loopen Van uit zijn stoel komt Eustaofae door de glazen deur een blik werpen werktuigolgk richtte hij zich op om te zien Maria Louize was naar het raam gegaan Ken eenvoudig bruidskleed viel langs de slanke gestalte in sneeuwwitte plooien neder de teere jonkvrouwelgko schoonheid vun bare vormen werd voor bet eerst bierdoor aan het oog van den toeachouwer verraden De japon waa met geen enkel kleinood getooid geen enkele kunstgreep was er bg het toilet aangewend de plooien dei tulte waren hoog aan den hals slechts met een klein mirtentakje vastgehecht en een kanten sluier van buitengewone schoonheid die blijkbaar reeds het hoofd van hare moeder ha l getooid viel van bet hoofd neder Zg verbeelde zicb geheel alleen te zijn door niemand beapicd bU hield den mirtenkrans in baar bevende baoden en terwijl heilige ADVBRTKNTISN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regtl meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBI4AO twelk des Maandags verschgnt voorkomende in de Soboonbovensoba Courant Volgeai dat verslag zijii bem woorden in den mond gelegd zooals bjj ze niet gesproken en bedoeld heeft hy heeft gesproken zooals door de notulen is weergegeven en betreurt het dat ia een publiek vrntag zgne woorden den indruk moeteo geven als onaangenaam ja beleedigend to zgn voor het beatuur ea vpor den heer Valette b wenaohtio deze vergadering dien iüdruk weg te nemen ala zgnde niet juist weergegeven De beer D Hage de gewone correspondent van de Sob Cour doelt mede dat bet hem tot zijn gtoot leedwezen door büzondere omstandigheden onmogolqk geweestis de vorige vergadering bgtewonen Hg beeft een sohriftelgk verslag der vergadering ontvangen van den htier P J De Bruine Ploos van Am9t el die zich too volle verantwoordelijk stelde voor den inhoud Hg heeft dit verslag aangevuld met bekteen hij van den voorcitter vernamen had en heeft het zoo ingezonden zoodat dos de heer De Br tau volle verantwoordelgk ia voor bet weergeven ran het door den beer Mijuhetf gesprokene Hjj kan liob dus niet veraDfcvo H d4d k aulten a wil veefw taan geen andere verslagen inzenden dan die door bem zelf zgn opgemaakt De Iiv jr de Br was op dat oi enblik niet aanwezig De voorzitter deelt mede dat de uitstag van de stemming in da afd der Ceatrale Kiesvereeoiging is geweest dat da beer Valette voor Gouda 7 stemmen de heer Van Hattum voor Krimpen a d Lek 4 stemmen de heer v d Breggen voor Waddingaveaa 3 stemmen en de heer Lans voor Boskoop 3 stemmen verkregen hebben zoodat dus niemand do volstrekte meerderheid verkregen heeft en dat daarom nieuwe vergaderingen moeten gehouden worden Hoewel de heer Valette aaovankelgk zijna oandidatuur handhaafde was daarin toch verandoring gekomen daar hg de voorzitter een telegram van een der bestuuraletjen te Gouda bad ontvangen tranen van gelukzaligheid in haar oogen blonken zag zij er op neer en drukte hem aan baar lipptm Daarop zonk zg op de knieën vouwde de handen over haar dierbaren bruidstooi en wendde hot gelaat ten bemel Goaeok bield zich aan zijn stoel vast als een zwara zieke borat was beklemd n met wijd opeugeaperde oogen staarde hg naar de biddende diep en onvergetelijk grifte de uitdrukking van haar galaat zich in zgn ziel op betzelfde oogenblik was het bem alsof er zicb plotseling een afgrond tussohen haar en hem opende een afgrond dien graaf Euatache met eigen baaden had gegraven ijlings wierp hij zich weder in ijn stoet en sloeg de handen voor hot gelaat Door zgn gnnsche ziel echter klonk het als een smartelijke kreet van vertwgfoling ik hob u lieH Toen kwam ar een zekere wilde hartstochtelgka vastberadenheid over hera Naar haar toe zoolang bet nog lijd is 1 Naar haar toe om baar uit de armer van een onwaardige tu verlossen allea op het spel gezet om alles te kunnen winnen Zonder MariaLouize IS bet leren niets muer waard Met kloppende slapen en tot het uit r ta besloten trad Goseck haastig naar de deur Te laat I Tegelijkertijd bad Mana Louize zich opgeriebt ea bad men d deur vun haar vertrekje geopend om de overste bini en te laten verschrikt zagen boide vrouwen den itidringer aan Nog vóórdat Kustaobe een woord kon uitbrengen hoorde men iemand de trappen oprennen hot was Nenuderseheidt met eeu zwerm oude