Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1893

BttdMde dat de bwt V toot de euidid tuai be I deukt beeft Op da Traag wat Qouda na doen ton ie hem geantwoord dat dit oog onbekend wa De aecretarta leeit een Mi njTea Tan den heer t Oosten besteunlid voor betattecde de nededeoling dat de heer t Hattum by oTentueele oandidatuar met in de galegenhnd zal zyn ali apreker roor de kieiera op te toeden OTengena bereelt h den heer T H ten dnngaaat Toor de oandidatuar aan De beer J de Jong leest een benoht toor uit de I N U C waarmt blykt dat door eenigen de heer I Bastert reeds eaodidaat gesteld m De heer Boopurdt vraagt wat de bedoeling ran de mededeehog Tan dit bericht is hy kan Piet gelooven dat de heer De J den heer U candida t wil stellen De heer De Jong antwoordt dat hg dit feit alleen medegedeeld heeft omdat hg meende dat bet eeoe eombinatie van line kleuren was die tot de aaobeTeling van don heer B medewerkte hg wil hiertegenoTer kraoht stellen voor onzen te benoemen eaudidaat hg wensoht ook den heer B met De voorzitter beweert eTeneens dat de heer B onie oaadidaat niet kan tgo omdat ueze rolgeoszgne eigfoe vroeger gegereo verkianng ton behooren tot de oonsenalieflibera en hg wil een man die meegaat met bet kieswetsontwerp Tak De beer M Boogaerdt meent dat we op deze Tergadenng geheel vrg zijn in het stellen van een oandidaat De heer F J Mgnlietf acht bet phoht de in de Torige ergadenng gestelde oandidatuur v H te handhaTen Men heeft bg de andere kiesvereenigingea den heer r H aanbevolen gaat men op die adnfzen af en sletden wg een ander oandidaat dan lou er wetlioht weer geen meerderheid zgn De heer M Boogaerdt blgft bg zgn idée dat we Trg in de keuze zgn als allen zoo redeneeren zou t juut een betwaar zgn de vereeniging moet vrg 0 ze moet kiezen den persoon die t meeste kans van slagen heeft Hg spreekt een waardeerend woord over den heer Vnlettti die alléén met gekozen ii omdat men een mar van de praotgk begeerde De heer Mgalieff btgft bg zgae meening dat het bMtuur all n da vorige candidateo in bespreking kan brengen Ue voorzitter verdedigt de oandidatuur v HaLtum en geeft den leden gelegenheid oandtdateo voor te etelleo Dientengevolge wordt door den beer J de Jong Jr voorgesteld de heer J O Van Hattum Deze oandidatuur wordt gesteund door de bh F J Mgnheff en W A Boogaerdt De heer De Jong meent dat hij tot aanbovelmg Tan den heer t H wemig moor kan voegen bg t geen in de vonge vergadering m zgn voordeel ia gezegd Hg kent hem gedurende een tiental jaren als een eerlijk liberaal en als humaan man Geen andere oaodidaten worden voorgesteld De heer M Bogaerdt betreurt het dat bg even tueelo candidamur van Uen heer v H deze zooals uit den bnef van den heer v Ooston blgkt met voor de kiezers zal spreken Ku door een detl der liberalen de heer Bastert gesteld ia zon hg gaarne tien dat de heer v H zieh aan de kiezers voorstelde al was het dan ook eo petit oomité Tot etemmiDg overgaande verkrggt de heer v Hattum 18 atemmen lerwgt er 1 stem m blanoo is aoodat dus opnieuw de heer r Hattum tot eaodidaat nzer vereeniging goproolameerd wordt Aliuu rgst de vraag wat te doen indien mooht dames aohtar ziob aan die laoheod met eon groeten bououet do kamer binnen kwam gestormd ec rerklanrde de vesting te zullen bombardeeren aU men de bruid niet spoedig uitleverde zooeven was de geesteigke reeds verschenen Ka toen bg die lieflgke veraohgmng ontwaarde aneldv bg met open armen naar haar toe om baar te begroeten Mana Louuo kleurde ala een roos vlgde ghmlaohend haar hoofdje op zgn borst en zag tot hem op Plagend trok Kg haar don aluter over het gezicht o kuste haarmotvaderlgkehartolgkheid op het voorhoofd Ooseck echter had een gevoel alsof de grond onder zgae voeten wegzonk Te laatP Neen enduizendmaal neen I Al waren nu alle bacden voorhem a neden on al moest hg er knarsetaedendbysMsD en toezien hoe men de beide handen lueenatrengetde tooh had h genoeg zelfvertrouwen omovertuigd te weien dat bg ketenen die hg zelfgesmeed hsd ook weder los zou kuuuen maken Hetzou een nieuw éolat een nieuw sensatiemakendegeb urtenis zgn die de wdolle jonker zeker zoutoejuiohen Kn dat ag eerst de vrouw van een ao der werd Bah I Neundersobetdt houdt utet vanhaar tn Maria Iiouize Met uitdagenden blik kruiste Ëustaeha de armea over elkaar en klemde de tanden vost opeen Haar zal ik bgtgds nog wel de oogen openen I bigken dat wederom geen volstnkte meerderheid lu ide Cenlr Vereeniging verkregen wai I Verschillende heeren voeren hierover het woord vooral over het lo dat gevat al of niet weoschelijke nog eenmaal te vergaderen Na eenigs besprekingen wordt met algemeene stemmen healotea ter verknjgtng eener gewenschte eenheid en ter bespMdiging van de candidaatstelliog aas het bestuurde ile vrg heul te laten in dat geval te handelen zooals men meent dat wensehelyk ia desnoods met opoffering vao den gekozen candidaat mits er id elk geval iemand eaodidaat zg die zicb vereeaigen kan met de hoofdbeginaelen neergelegd ic het manifest der L U Het bestuur aanvaardt i eze opdracht De voorzitter deelt nog mede dat elke vereeniging zat moeten zorgen voor de bestrgding barer eigene verkiezingskosteu De heer M Bogaerdt wgst nog eens op de verkeeri e regeling van tiet nieuwe artikel in het reglement tóo kan t op duo duur met goed gaan hg wenscht eene regeling op de wgze zooals v 5or deze gebruikeIgk was De voorzitter merkt op dat deze zaak reeds aan do C V ia bekend gemaakt en dat reeda in de vorige bgeeokomat besloten is hieno verandenng te brengen Het bestuur neemt op zich zoo mogelgk een spreker van liberale zgde voor do kieeers te doen optreden aangezien er a s Zaterdag eene spreekbeurt sal vervuld worden van antirevol zgdtt Met een opwekkend woord om in elk geval wie de candidaat ook mooht zgn alle krachten tot het welslagen van den strgd in te spannen sloot de voorzitter de ve aderiitg Gisteren avond bad in bot lokaal van den heer de Kuiter te Waddingaveen de door ons aangekondigde lezing pUais van den Candidaat der antirevolutio natren den heer A Brummulkamp Jr De heer H Jongenburger opende de vergadering heette de aanwezigen welkom en deelde mede dat na afloop van het gesprokene gelegenheid zou zgn tot debat waarna hg het woord gaf aan genoemden heer Brummelkamp die m zeer goed gekozen worden de kieswetsuitbreiding besprak en nader toelichtte daar wg in 1686 slechts eene voorloo e kieswetregel ing hebbon gekregen en wenschte dat difl 100000 kiezers die nu van het kiesrecht verstoken zgn ook een stem zouden krggen en tevens ter bestrgding van het socialisme daar dit steeds ons wgst op misstandeD dia met mogen voortduren en waaneer de volksvertegenwoordiging gewezen wordt op dergelgke feit dan moet men die verMpso en dan zal het socialisme er van zelf niet meer zgn De oonserratief wil geen uitbreiding doch bet is eeo teeken des Igds dat wg vooruit moeten gaan spr iB niet bang voor die groote toename van het kiezers aantal Van de gelegenheid om te debatteeren maakte gebruik de heer van Veelen uit Ciouda die de vrouwen evenals in Illinois mede wi laten stemmen en tegen privaatbezit u is dit er niet meer dan zullen er ook geen bongerlgders zgn Verder voerde de beer Deroksen aog het woord die den heer van Veelen beantwoordde en noodigde de conservatieflibe raten die tegen het ontwerp Tak waren uit met den heer Brummelkamp in debat te komen nadat de hoer K van der Torren den heer Derckaen gevraagd waarom hg ook de K K met had opgeroepen en IX Zoo was dan de plechtigheid afgeloopen De eeuwenoude muren van Hersabruon herbergden een jeugdig paar waarover de grg geeatelgke zooeven iiods bescherming en zegen had afgesmeekt Met gebogen hoofden stonden de dames van t gesticht zioh de oogen af te wissoben mevrouw von Korberitz in haar kleurrgkste ea feestelgkate gewaad echter met lager gedeoolleieerd dan twee jaren te voren had meer dan eens op het punt gestaan om de preek te storen wanneer de leeraar het waagde met haar van opinie te versobitlen slechts de overste en Üoseck hadden zich vorder in de vensternts teruggetrokken ten einde door de anderen onopgemerkt de plechtigheid met aandacht te kunnen volgen Mana Louize was diep geroerd en toen zg na afloop der inzegening de hand vau haar vaderlgken vriend met vochtige oogen ann haar lippen bracht liet de geostelgke zgn blik lang en opmerkzaam op het aohte gezichtje rusten terwgl een trok van diepen weemoed over zgn gelaat trok Nog nimmer had hg over eün bruidegom den tegen mlgeaproken die hem zoo weinig sympatiek was ats Nenndersoheidt Ëen kind van zgn tgd lichtzinnig oppervlakkig zonder het minste begrip van den gewichr tigen stap die naar Orods altaar voert be baron had hem zeer hartelgk btgroet en met een vnendeluk klapje op den schouder den ouden heer in het oor gLtluisterd Nu mgnheer de geestelgVe moet gg deze dit alsnog deed nam de beer Brumnelkanphet woord en beantwoordde den heer van Veeleu enzeide dat het eeoe rechtmatige agitatte wai dateerst do aohoolkwestie was opgelost alvorens mentot uitbreiding vau het kiesrecht kon geraken On der dankzegging aan den heer Brummelkamp voorhet gesprokene werd ae vergadering door dea voor ntter gesloten I Staten Oeneraal 2 iCahbu Zittiog van Woensdag U Mei 1863 De beraadalaging over de Bedrgfsbelastinu werd afgebroken door de debatten over de consigastiecontracten met de Ned Handelmaatschappg Er was veel meer debat dan do gebeele zaak verdiende natuurlgk weer door de praatgrasgte vsa den heer Gerritsen die over alles en nog wat wn doch weinig over de contracten De heer Vrolik had eerst een poging gewaagd om de zaak mt te stellen maar de min had daar geen ooreo usir Na uitvoerige verdediging door de heeren Plate Hintze en den minister werden de voorstellen met 64 tegen 9 stemmen aangenomen Op kosten der cantines wordt bg het garoizjente Amsterdam aan alle onderofGoiereu en manschappen een wLiederbundel voor Janmaat en Soldaat Uitgereikt Deze bundel ogoenvrzameid door den 2e luitenant Ctookener Brousaon wordt uitgegeven door den militairen bond Foor Kmwgttt m Faderlaitd Amsterdam geveatigd Hg bevat drie en twiotig ver schillende liederen bakende nationale als Vlaggelied Piet Hein Koppetstok enz en soldatenmopjes als Wij zgn gezworen Kameraden IComt Vnendenachaar enz variaties van de bekende woorden eii ernstige meer verbeven krggsmansllederen De boekjes die er frisch en keung ut zien voldoen aan eene behoefte in het leger eene behoefte aan liederen zooals de Duitsohe matroos en soldsat ze ziDgt en daarotn wenscht de verzamelaar ze mde handen van a onze rgewapende zonen Drie eommissansseo van de stsalwaterbron te Haarlem zgn op reis gegaan om eenige badplaatsen te bezoeken Zg zullen een bezoek brengen aan Spa Kassei en Remsgen Du staat in verband met plannen tot het overbrengen van het ataalwater naar hst Fredenkspark en het aldaar bouwen van eene genees inrichting zooals n bat oorsprankelgk ptaa lag Een zonderlinge echtscheiding Over een metïï waardige eofatscbeiding en em bigde hereenigmg wordt uit Fargs gesobreven De beer en nierrnuir Grenier eenvoudige heden leefden langen tgd gelukkig tot mevrouw een klem landgoed erfde dat helaas aanleiding tot heftige oneeuigheden zou geven De man wilde het goed verkoopen mevrouw veiv Ei to zich hiertegen en het geschil liep zoo hoog dat manrief zgn vrouw een flink pak slaag toediende Dit argument echter bleek met overtuigend genoeg te zgn on de beide twUtende eohtgenooten ouders van drie kinderen kwamen overeen zich te laten soheiden Schriftelgk werd hiertoe besloten en verheugd over de naderende vrglieid braobtei beidoa nog een laatsten nacht te zameo door In dezeu echter geschiedde iets vreemds het maar kort en met aandoenlgk maken 1 en daarbg had bg hem zoo trouwhartig aangezien dat zgn blik met in het minst met zgn woorden overeenstemde Gedurende de hnwetgksrede waa zgn gblaateenigs keeren met een scbaduw overtrokken geworden maar over het algemeen zat hg zoo gemakkelgk in zgn stoel en luisterde zoo vergenoegd alsof de brave msn in het zwarte ambtsgewaad hem ovor het sohoona weer daarbuiten ondeihield De manier wAarop Kenaderscheidt zgn jonge vrouw de hand kuate en tegelgkertgd de oogen op Mevrouw von Korberitz gevestigd hietd om het volgende oogenblik bet katje in haar arm ongemerkt in den staart lo kogpen bevi t d i geestelgke ook uiet en toen hg den overste aanzag begreep hg haar gedaohteook en drukte haar Jcraatp aohtig de hand met de woordon rflfoe is bet mogelgk geweest De oude dame baalde haar schouders op De heldere oogen van mgn Mana Loutze waren ditmaal verblind 1 Zg bemint ea vereert hem met geheri haar argeloos hart en sommige bezwaren die zg ia het begin zelf had zgn volkon en opgeheven do ff de geregelde briefwisseling die zg met Nenndersoheidt voerde or vmol d De heer Grenier worgde zgn vrouw althans hg meende dit te doen en nam de vlucht Voor de laatste maal had men nog eens getwist en de man wist met beter te doen dan zgn al te spraakzame Trouw een oogenblik de keel dicht te kngpen Zoo als wg reeds zeiden nam hg de vlucht en gekweld door vreeset e wroeging dwaalde kg door veld en wegen Des avonds meldde bg zich zelf bg de politie lan maar wie beschrgft zgn blijdschap toen hg vernam dat zgn vrouw met dood was zelfs geen ernstig letsel had bekomen üe vrouw werd gehaald en het wederzien was aangrgpend De beide echtgonooten vielen elkaar om den Hals alles was vergeven en vergeten en n tchtscheiding werd met meer gedacht De heer Grenier moiisl editor terechtstaan hg werd veroordeeld tot een maand gevangenisstraf maar op grond der wet B ronger dadalgk weer in vrgheid gesteld Emile Zola heeft bg gelegenheid van het jaarfeest der Pargsctio studenten vereeniging de lang aangekondigde rolo gehouden waarin hg de wetenschap en den arbeid verdedigde tegen het ook bg de aka demiBohe jongelingschap toenemende mysticisme Men heeft zich zeide Zola o a van de wetenschap ten onrechte het geluk van de wereld voorgesteld Maar de wetenschap zelve heeft nooit geluk beloofd doch alleen waarheid en hot bigft de vraag of de waar beid ons aan het geluk kan helpdn Om zich met de waar eid tevreden te stellen heeft men in elk geval eene groote zelfverlooobemog noodig en daarbg eene oniravangen opgeruimdheid an geest die slechts bg uitgelezen karakters voorkomt Voor Zola is de tegenwoordige reactie tegen het verstand slechts ene voorbggaande verschgning h t doode geloof laat zich met meer opwekken en van de uitgedoofde godsdiensten kan men slechts mythologieën maken Maar eeo geloof mort men der jeugd steeds prediken het door le wetenschap verlichte en gelouterde geloof aan dcu arbeid den geregelden arbeid de dagelgksche taak de verplichting die men zich zelf oplegt om eiken dag in zgn werk vorderingen te maken Deze arbeid redt ons van de droomerg zg 18 de gezondheid Ik heb steeds de herschenschim gewantrouwd zoo besluit Zola niets is ongezonder voor menschen en volken zg onderdrukt do inspanning zg verblind zg is de gdelheid der zwakken Wg hebben gezien waarheen het leidt lo een legrnde te leven zich omtrent de werkelgibnd te bedriegen fe gelooven dat men om aterk te zgn slechts van kraoht behoeft te droomen wg hebben daarvan de noodlottige gevolgen gezion Men zegt tot het volk dat het het oog naar boven moet richten dat het moet getooven aan een hoogere macht dat bet zioh moet verhefieii tot het ideaal Ntcn deze taal komt ons somwgleu zelfs goddeloos voor Het eemge krachtige volk ts hot volk dat arbeidt de arbeidt alleen geeft moed ea geloof Wanneer men wil overwinnen moeten de arsenaleV gevold zgn moet men de sterkste en de mefst volkomene wapenen bezitten moet het leger goed geoefend zgn en vervuld zgn van vertrouwen op zgn aanvoerders en zich zelf Dit atle laat zich verkrgKen noodig zgn daar t e slechts de wil en de methode De volgende eeuw de onbegrensde toekomst zg bebooren aan den arbeid En ziet men met reeds in het cich verheffend socia l sme de aankondiging der wet van de toekomst der wel van den vrgheid gerenden en vrede verspreidenden arbeid voor allen P Welk een heilige en groote maatsebappg zou zg zgn eene maatschappg in welke elk lid zgn logisch aandeel tot den arbeid bijbracht I Een man die arbeidt is oen brssf man Daarom is het mgne overtuiging dat het eenige geloof dat ons kan redden hot geloof is aan de werkzaamheid der volbrachte poging Zeker het ta schoon van eene eeu igheid m droomen Maar voor een braaf man IS bet voldoende te zgn voorbggegaau zgn werk verrichtend Vlaamsoh Kederlandseh H iet krocM eindigt volledig zoohaast de ytitel uitkeerlmar is Wie t Fransoh er met naast had zou moeilgk begrgpen dal deze mededeeling voorkomende op de Brusselsche premieloten beteekent dat de loten ophouden rente te dragen zoodra zg ter aflossing zgn aangewezen Men cbrgft uit a Hertogonbosch aan de Telegr Het geeft wat of een ministor van Oorlog circulaires uitvaardigt Eon van zeer recenlen datum be nalt dat vermoeiende maracheo op heete dagen den miliiaireo dienen gespaard Nu zat niemand betwisten dat we reeds nu het voorrecht hebben zeer zomersciie dagen te beleven en wie daaraan mocht twgfylan raailploge sgn thormometer Tooh trekken de miliciens alhier lu garnizoen dagelgks uit liefst s morgens om 7 uur om eerst tegen 3 uur terug te keeren In dien tusschonigd vormakon ig zich op de Vugbtsoho heide alwaar evenals op alle andere heidevelden geen boom wordt aangetroffen met pioneeren en lirailleeren De jongens zorgen brood in den ransel want ze gaan gepakt en gezakt op raarsch te hebben en kannen dan op de hei wat koflie bemachtigen Het behoeft mot gezegd datse na zoo n uur of acht kleiu mogendheidje gespeeld ie hebben bek af in de kazerne terugkeeron om zich dan daar aan snert bruine boooea of rats te verkwikken Men schrijft uit Utroobtasn de Amsterdammer Ofschoon omtrent de verduisteringen aan do Bank van Leaning alhier welke taak thans in lustructie IS begrgpelgkerwgs met veel nadere bgzonderheden worden bekend gemaakt zoo blgkt tooh meer en meer dat de directeur een sohandelgk misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in hem gesteld werd en dat bet aantal slachtoffers dat door hem gemaakt werd met onaanzienlgk ii Zoo is o a da hoofdinspecteur van politie voor oen bedrag vsn bgna dne duizend gulden in de zaak betrokken Ue directeur was dan ook zgu vriend Maar al ware dit met bet geval geweest dac zou men geneigd zgn zgno lichtvaardigheid zoo met to vergeven dan toch te vergélgken als men verneemt dat een man zeer veel hooger dan bg geplaatst die het wel missen kan msar wiens financieel doorzicht hier hsast spreek woordetgk geworden is ook nog door den directeur der Bank in bet kringetje genomen is Ook een der commissanssen moet er voor een zeer aanzienlgk bedrag zgn ingetoopen I Wel een bewgs hoezeer de directeur het algemeen vertrouwen had welen te winntn De boekhouder ook reeds onder den vo rigen directeur in betrekking moet toen zelfs eens gedurende eemge maanden ontslagen zga geweest De som die als verduisterd genoemd wordt wordt gedurende bet onderzoek steeds aaniienlgker Men gelooft dat zooals bet gewoonlgk bg dergelgke zaken gaat de thans als hoofdschuldigen aangeklaagden gedurende hun geheel misdadig beheer wet door vaupyra zullen gu omniigd geweest die met bot leeuwenaandeet van den buit zgn gaan strgken Het innen der belastingen gaf elk jaar en ook nu nog weer aanloiding tot dwangmaatregelen van de deurwaarders tegenover den directeur t De ontdekking an de fraude duor commissansseu bad ptaau toon er geen geld meer in kas was toen iemand een pand wilde beleenen en deze zich daarover bg commissarissen ging beklagen Men is benieuwd in hoever de commissarissen voor deze vorduistenngcu die reeds gedurende 10 jBf n moeten gepleegd zgn verantwoordelyk zullen worden gesteld Bnltenlandscli Overzicht Het mgnwerkerscongres te Brussel verwierp met groote meerderheid het amendement Cairus dat tot strekking had de parlementen te ontslaan van de rerplichiing dea arbeid der volwassenen in do mgnen te regelen maar naar de omstaudigbeden te handelen Het Congres nam in beginsel aan dat de wel den werkdag in de mguen tot 8 uren moost beperken Let afdalen in en het terugkeereu uit do rayu daarin begrepen Het Congres raadt alle volken in hunne landen alle wettige middelen te gebruiken om dezen uitslag te verkrggeu Deze besluiten werden genomen met 994 000 legen 100 000 vertegenwoordigde atemmen De derde motie luidende aln het begin van den winter zal algemeen het werk gestaakt worden ats de regeeringen den 8 ungen arbeidsdag ntol toesUan werd met 974 000 tegen 130 000 vertegenwoordigde stemme aangenomen De Fraosohe de Btilgisclie de Duitsohe de Oostenrgkscbu eu de meerderheid der Engtisebe afgevaardigden stemden voor die van Durham en Wales stemden tegen het voorstel Gisteren avond is te Belfast eene gruote vergadering van unionisten gehouden Het aantal aanwezigen wordt op 5000 geaohat Lord Salisbury betuigde zgn dank voor de hartelgke ontvangst hem bereid Hg zaïde dat de amendementen op bet home rule ontwerp waarbgJo suprematie van het parlement en bet veto der kroon worden omachrevati geen afdocnden waarborg van bescherming opleveren Aan het slut zgner rede gaf bg allun den raad om gematigdheid om te betrachten eu zich van alle geweldpleging te outboifdt n Nergens in Duitaohlnnd is de verkiezin sstrgd zoo bevig als in Sakseu waar de sociaal democratische pang zeer sterk is Bg de laatste algemeene verkiezingen in IS90 kregen de socialisten meer dan 42 pCt van de atemmen die uitgebracht werden van de as afgevaardigden die het omakrgk naar den Rgksdag zendt zgn 7 soeialiateD V oor de aanstaande Terkiezitgeu spant de partg zich zeer lU om het getal barer afgevaardigden te vergroeien En naar alle waarsohgolgkheid zal haar dit wel gelukken met alleen omdat de werklieden in groeten getale in de fabnekssteden opgehoopt zgn maar ook omdat op het platteland genoeg arbeiders verspreid zgn om da minder vooruitstrevende boeren te kunnen overstemmen Noch couaervatieven noch natioaial liberalen noch radicalen durven ieder op zioh zelf da socialisten aan te tasten Of zg voor of tegen da legerwet zgn zg durven tegenover het socialisme slechts het amt semitiamo te stellen en daarom verschuilen zg sioh allen achter verschillende soorten van auti aemitiame de meer behoudende parigeu noemen zioh cbristelgk sooiale anti aemieten en Duitsobsooiala aoti semteteu Beide partgen vooral de eerste staan lo zeer nauw verband met de agrariërs De meer democratisch gezinde partgen noemen zioh anti aumitisohe volkspartg of wel partg van de Duitsche hervorming De verkiezingsstrgd wordt uu dus gevoerd tuuchen bet reeotionnaite het democratische anti semitisme en het Socialisme en de beide auti semitische partgen zgn op elkander even fel gebeten als zg het ieder voor zich op het socialisme zgn Hot verkiezingsmanifest van het Centrum is einde Igk verschenen Het is een zeer omvangrgk stuk eu begint met een scherp protest tegen de legerwet Het Centrum zoo verklaren de onderteekenaars handhaaft het standpunt indertgd door Windthorst lu igne bekende resolution aangegeven Het is bereid alles wat werkelgk noodig is toe te staan voor leger en vloot maar het acht daaromtrent allereerst een geheel vrge beslissing der volksvertegenwoordiging noodzakelgk Het mag de oogen met sluiten voor den minder gunstigen toestand waann hetrgk en de ofzonderlgke bondstaten verkearen en voor de zware lasten waaronder het volk gebakt gaat De twefjarige dieosltgd voor de inf ntene is in den vorm waarin de regeering dien wit toestaac geen voldoende compensatie voor de in het ontwerp bedoelde groote uitbreiding vau de legersterkte Het zou een oodraagigke last voor de natie zgn lodien alle weerbare of zelfs sleobts half weeroare mannen feitelgk iS den actieven dienst werden geroepen In t kort wg willen de volle weerbaarheid van het volk met benadeeld zien maar evenmin sgn financieele draagkracht en het begrootingsrecht van den Rgksdag voor de eerste kunnen wg slechts dat toestaan wat zioh met de beide laatsten laat vereenigen Nogmaals dringt bet manifest aan op de eerbiediging van het historisch en constitutioneel groodkarakter van het Duitsche Rgk a s een Bondstaat een I Settwhuib op de Pruiaiaoha hegemonie I ca van de I vertegenwoordiging op den grondslag van het alge meen gelgk reohtatreekach kiesrecht met geheime atemming Verder ontbreken natuurlgk de gebrulxeIgke uitvallen tegen bet liboraltsrae en de sociaaldemocratie met Daarentegen wordt de door de conservatieven scherp gelaakte pohtiek der handelatraotaten warm geprezen Het mamfeat beveelt da invoering aan van verbruiksbelastingen dio bet karakter eener belasting op de weelde dragen ter vervanging van velerlei indirecte belastlngeo het stelsel van monopotien acht het zoowel uit een poli tiek sis uit een economisch oogpunt verkeerd Een opmerking tot eenagesindheid bestuit het document dat van de verdeeling in de partg m t geheel geen melding maakt Koning Humbert van Italié heeft geweigerd het ontslag der ministers aan te nemen Alteen de minuter van justitie Bonacci wiens impopulariteit tot de verwerping zgner begrooting leidde zal vervangen worden waarschgnlgk door het Senaatslid Canomoo Ook zal dan in de plaats van den minuter van flnanoiën ad interim Grimaldi vermoedelgk het Senaatslid Gagtiardo wordeu annguwe tin 342 Staats loteriJ e Klane Trekking m Donderdag 6 Hel 18 S No 1S60 1 6000 No IS18 2498 en 18B64 1000 No 2388 4V 8 B268 U614 14048 en 17468 400 Ko 2084 6390 en 17641 SOO No 143 1143 3614 4689 4766 6864 6714 8160 9806 10918 12793 12826 13076 134S4 18609 189S2 en 20628 100 Prezen Tan 70 22 2733 6796 8424 112 6 13636 16719 18 117 31 2883 S849 8661 11810 13773 16924 18292 160 2841 6237 8668 11967 13827 16986 18466 220 2901 6270 8670 11386 18846 1606B 18474 310 2967 6371 8793 11436 13940 JAIU 18636 369 3014 6470 S840 11491 14028 16158 18666 387 3024 6477 89S6 11609 14036 16260 1874 785 3106 6498 9002 11657 14060 16344 18903 796 3248 6699 9166 11736 14193 16603 18947 902 3361 6648 9168 11764 14220 16672 18996