Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1893

1893 N 6055 Zaterdag 27 Mei Wegeoa overladen tbd dea Eigenaar te Almtlo zallea de Erfgenamea al de voorradige QOEOBRJBJf tegen den getaxeerdeu prij tot het laatste tuk van de hand om spoedig geheel geliquideerd te hebben zullen de Erven onder wm 60UDSGHE COURANT Sieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Ioen en wel staande QOEDEREN alle te zamen voor slechts f 14 verzenden 1 Btuk KEPER of AMERSFOORT houdende 20 El geschikt voor Ondergoed 14 El zwaar GRASLINNEN voor Sloopen Boezelaara enz 21 El TWENTSCH LINNEN voor Lakens Hemden enz 12 WITTE LINNEN HANDDOEKEN met afgeweven randen 6 LINNEN THEEDOEKEN met ruit of rand 6 LINNEN VAATDOEKEN yzereterk 12 fijne V ITTE ZAKDOEKEN 1 TAPELLAKEN voor dagelöksch gebruik 1 TAFELSTEL zgnde 12 servetten daarhy passend 1 groot TAFELLAKEN Bovenstaande tioederen worden allen te zamen tegen poetwissel of rembours a ƒ Jé door het geheele Hjk verzonden Adres Wed S FULDAUËR te Almelo Oe iniendlng vaa advertentWn kan gwobleden tot u uur dea namiddaga van den dag der uitgave 11811 11838 11871 US73 1187 12887 12607 12644 12110 lï 4 12r50 12822 12831 12886 13004 13143 13171 18187 13266 13374 13457 13603 13636 19049 19068 1 0 0 1 264 19350 19351 19632 20030 20040 20082 20886 20425 20446 20486 20476 20493 20503 20598 20625 20753 20810 20814 20905 tii uil loss 8765 114 8831 13S3 ssise 1585 4030 1 14 4080 1881 41DS 1893 4314 1750 4515 8 l 45S5 1934 4552 2028 4812 2103 4842 2147 4325 2189 4971 2238 5053 Sm 5124 2315 5170 2338 5202 2404 5206 2654 5292 2675 5676 2719 6748 6883 9192 8738 9559 8768 9597 877 95 8 8889 9827 8 50 9917 7028 9 67 7097 71 7102 10163 711410181 7185 10280 7201 1025 729110306 7341 10382 7391 10450 746 10550 7695 10561 7871 1057O 8010 10716 8089 10761 S373 10850 8376 11087 88 11161 14326 16587 14337 16616 14471 1668S 14514 16802 14690 17003 17029 17148 17178 14846 17216 17266 14907 1727016046 1732 15164 1738 15166 1789116281 1741415279 17669 17714 1774 16316 17856 15345 17891 15378 1798215414 18048 1S439 18089 HARK TBEBIOHTEN OOUda 25 Mei 1893 Granen heden weinig aangevoerd Prijzeu uuToranderd Tarwe Zeeuwioho 7 a 7 40 Mindere 6 60 ii 6 90 AfwijkoDdo 6 76 a 6 Polder 8 a 6 0 Eood i Angel a ƒ Kogge Zeeuwsobe i Polder 4 75 a ƒ 5 10 Oeral winter 4 B 4 60 Zomer 3 76 a 4 10 Chevalier 6 10 i 5 80 Havor por heol 4 i 4 30 per 100 kilo 8 a 8 60 Hennepzaad InUndaoh U a 11 60 BuitenUndaoh Kanariesaad 14 a 16 Erwten niet kokende h f Buitenlandacbe per 80 Kilo a Boouen Paardenbooneu 6 10 a 6 60 üuivenboonon 6 40 a 7 Kooliaad f i f Mai per 100 Kö Bonte Amenkaanaohe 6 20 a 8 40 Cinquantine 6 30 a 6 60 VeeuakKT Melkvee goede aanvoer handel en prijaen gewoon Vette varkens goede aanvoer handel üaauw 20 i 24 ot par half KQ Biggen voor Engeland red aanvoer handel gewoon 20 a 21 et per half ICü Magere Biggen goede aanvoer handel vlug 1 10 a l UO per week Vette aohapen goede aanvoer handel flaauw 14ii 22 Lammeren grootte aanvoor handel Haauw 260 8 Nuobtere kalveren goede aanvoer handel gewoon S an Fokkalveron 8 i 14 Aangevoerd 96 partijen kaas Handel vlug Ie q al 26 a 27 2do qual 21 l f 24 Noord Hollandioho 81 a 25 Boter red aanvoer handel vlug Goeboter 1 40 a 1 50 per kilo Weibotor I IO k 1 26 per kilo StolwUkeraluU 26 Mei 1898 Aan de kaaamarkt aangevoerd 62 partgea kans late qual ƒ 85 a 27 2do quJl 81 a 24 Handel vlug BurgerlUke Stand OGBOHEN 23 Mei Adrianua ouders A Sanders CD M Oakam 24 Anna Maria Margaretha ouders A C Steeowinkel en K J van Vuuren 86 ZRohariaa ouders O Oroenewoud en 0 Siraver OVEKLBDRK 24 Mei H Nuvelstgn 6 j QUHUWU 24 Mei 1 Brenkmau en A Tuinenburg J van dar Steen en ü A Zinkbaan J Swart en M A Bakker P J Happel en A Noorlander G van den Borg en H van Dam W van Bokkem e i O Linthorst 25 P Oiel en C Uebetta J P van der klegn en U Vos BeeuwUk OEBOEEN i Keoltje ouder M de Knik en N Sol OVEELEDEN Adrianus van Grcuningen 81 j Florae Verkerk 8 d GEHUWD F van den Heuvel er Gd Vermeulen ADVERTENTIÊN Getrouwd P GIEL lil Luitenant Adjudant s CHARLOTTE ROBETTK Gmda 25 Mei 1893 Ondertrouwd P J T N VOLLENHOVEN A W TAN WIN8EN Moordrecht 25 Mei 1893 Nijmegen De Heer en Mevrouw P GIEL RoBBTTB betaigen mede namens Familie hunnen hartelyken dank voor de vele bewezen van belangstelling by hun huweiyk ondervonden Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraplnien en reparatie Aan allen wier oogen door ingeapannea zien of lesen beginnen te teken of waarait by harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Ghantomolanus OO ENWATEE Nb een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Prgs per flacon mee gebruiksaanwgzing 60 Ct Verkrygbaar tn de onderstiiande depots Wed BOBtuan fiOUda WeH N Saaders Leiden A Priui Ze enbuiuD W Ligthelm Voorburg W d O Wilhelmus Yoerd A Bob Berkel Aloul te bekomen BE BOÜDSGHE 3U2EH of de beschryving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoudê benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glass ihilders de Gebroeders Dirk en Wouter Grabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM frys 80 Cents A BRINKMAN Gouda Suelpendruk v n A 3RXNK1IAN ZooN De Ondergeteekende schriftelijk gemachtigd door de firma vin db GARDE 7RIJLANDT gevestigd te G mda heeft den 23 MEI 1893 ter Griffie der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam overeenkomstig de bepalingen der Wet van 25 Mei 1880 Staatiblad no 85 ingezonden het hierby omschreven Handelsmerk waarvan aanteekening is geschied iu het daartoe bestemde register OM8CHKIJV1KG Het merk bestaat uit twee deelen zgnde o brandmerk gevormd door een Circelvormige Rand wuarin de woorden LA CAOBAi in kapitale drakletters boogsgewijze zgn afg drukt daaronder DKc en weder daaronder B A eveneens in kapitale drakletters en daaronder een Omameut 6 een etiquet bestaande uit de volgende woorden ii groote drnklettera LA GAOBAt ter linker en rechterzyde waarvan Ornamentjes daaronder in gebogen Ign Fabrioa de Tabacos de las Mejoresvegas en rechtlgnig onder die woorden pue fienenlos mos de lat daaronder kVnelta Abajo comoveran ensnaromay buen fnmarc en weder daaronder in gebogen lijn Garantizado8 por el fabricanto Calle del Rayon 58 gevolgd door de handteekeniog der firma vas nis GARDE k TRULANDTc en ten slotte daaronder Habana in drnklettera Dit geheel is omgeven door een geornamenteerde achthoekige rand waarvan aan de Vier buiten hoeken op een donkere driehoekige grond Bloemornamenten zgn afgedrukt Bovenstaande merken dienen ter onderscheiding der door de firma van db GARDE ft VftIJLANDT in den handel te brengen Sigt ren en wel dat snb o om te worden gebrand en dat sub om te worden geplakt op de Kistjes dienende ter verpakking Rottttdam 23 Mei 1893 Mr Maït TBLS Adv Proc Men wende zich voor SPOKTIIGHDEN Markt A 68 Gouda bg W f JJilJIiVS De oitgave deier Gonrant geschiedt dageljki nut nitcondaring van Zon en Feestdagen Da prija per drie maanden ia 1 25 franco per poat 1 70 Afaonderlgke Nommen VUF GENTEN DE VEEEEZUrCf I De str id bg de ctembua zal a a Dmsdag plaats hebben onder zeer bijzondere omstandigheden De antirevolutionairen hebben ala gewooniyk een eigen candidaat doch znllen niet gesteund worden door de katholieken welke thans samengaan met een deel der liberalen De centrale liberale kiesvereeniging heeft ten slotte hare pogingen om een candidaat te vinden opgegeven en schynt zich voor ditmaal verder aan t verkiezingswerk te onttrekken Wy kunnen ons uit ds laatste 25 jaar geen voorbeeld herinneren vaa zulke abnormale verhoudingen De ooïzaak daarvan is niet ver te zoeken Het is de kieswet Tak die thans hier evenaU overal elders den politieken toestand bebeeraobt De antirevolutionuren in het district van oads met Dr Kngpet door dik en dnn gaande hebben een voorstander van finale uitbreiding van t kiesrecht candidaat gesteld bereid zich te werpen in den vollen stroom der calvinistische democratie de katholieken hebben zich aangesloten bg de meerderheid hunner party in de kamer welke de wetTafc niet wil Deze beide partflen hebben daardoor een blgk g even van jaist politiek inzicht Want by deze tusschentydscbe verkiezing behoort de kiesquaestie de eenige vraag te zijn Ala het nieuwe Hd in de Kamer komt ia de bedryfatelasting een eind op weg zga taak ia voornameiyk te atemmen over de Kieswet die dezen zomer of dit najaar aan de FEVILLETOX O E n xj k Naar het Hoogdnittck IX 31 O tante eUef lees dezen brief eens oozegmijdsu of by Diet de edeUte eo beite man ler wereld iel WH hut en ik vorzeker u wasrda heer ik heb zijn woorden BaDgestaard als in een droom en ben geeinA met te zegf en eren ala ïjoaisetje dat het gebeele optreden van den baron bier in UereabruDn sleohta bet gevolg van verlegenbeid moet wezen om la miDoaar door sooreel vrouwecoogen te worden gadegeelageo I Uit dien vreemden man wordt ik niet wyi maar de kleine is gelukkig en met do treurige Hnstandigbeden waarin Maria LouiEo verkeerde wa $ het verao brikkei ijk mooilgk om zoo n partij af te raden Zg aeide m naar rourenden eenfoad dikwijls zelve De menschen lachen soma om sprookjes on tooh la het Gods wil om ze dagelijks te doen gesctiieden I Wat ben ik anders das een arme kleine Aschepoeleier tot wie de schitterende koningszoon is gekomen De leeraar knikte langzaam en zag liefderijk naar de jonge rroaw Lsat ons geen zorgen voor den tgd hebben lieve vrienden I Hot schynt my toe orde komt Andere bnlangryke zaken zullen hoogstwaarschijniyk niet meer aan zgn oordeel worden onderworpen Zgn nu de liberalen ook zoo verstandig geweest ucb by het stellen van een candidaat te Uien leiden door de vraag vóór of tegen de In staat van wyzen verkeerende kieawet Hel doet ons leed te moeten erkennen dat de kieavereenigingen in het openbaar althans geen hlykeu hebben gegeven van voldoende ataatkundtg besef Uier te Gouda was men althans op den goeden weg door den heer Valette te tellen wiena meening omtrent de kieswet bekend was maar zgn tegencandidaat Basteri werd in dezelfde vergadering aanbevolen op allerlei grondmin die met de guaeaUon br lantt niets te maken hadden Nc rger was het in de buitengemeenten Men stelde cuididaten 6f omdat zg t district kenden of omdat zji mannen van de practgk waren maa Tan hun gevoelens omtrent d kieawet bïedr irieti ZtAk gewbarrel waarbg men moedwillig de oogen sloot voor bet critieke punt ten einde alle liberalen in het district onder één hoed te vangen moest noodzakelyk op mets nitloopen Voor den kalmen toeschouwer moet er iets vermakeüjks in geweest zyn te zien hoe elk zich beyverde der party bijeen te houden de eene door by zgn aanbeveling over de wet Tak heen te glyden ala een detail van ondergeschikt belang de ander door er niet van te reppen Wy kunnen voor deze pogingen best eene verklaring vinden ieder was overtuigd jript er in gewone omstandigheden voor pberale party alsof een Engel Qoüt naast onze lieveliog itaat om zijn vleugels als ter bescherming over haar geluk uit te breiden I Het feestmaal was kort maar buitengewoon levendig en opgewekt Olivier had voor verscheidene verras aingen gezorRd die bet menu verr kteu en door de oude juffers met onverholen genoegen werden begroet Voornamolijk de champagne behaalde een groot suooea en NennderscHsidt fluisterde onder een innige omhelzing Goseck in het oori Nu Kuitacke ik mag Joost heeten als w die geheele bende niet in een zaligen roes achterlaten De graaf lachte maar met verstrooiden blik Hg kreeg paa weer wat kleur toen hy een paar glazen w n naar binnen had geslagen Maria Louise z it over hem en glimlachte vriendelijk tegen hem en prak hem vertcbeidene malen toe Bij don algemeenen toast op het jonggahuwrte paar stond ook Goseck op en ging om do tafel heen naartleechtgcnoote van sijn vriend Hij wachtte tet bet laatst m trad toen aan haar zijde terwijl hij haar lang en mei iets fsscineerends in de oogen zag r Lnten wij op de toekomst en het geluk drinken waarde merrouw fluisterde bij tusschen de tanden dat eenieder die Btryd moge overwinnen Zij schudde levendig hot hoofdje Houdt gij dat werkelijk voor zoo wenBobelijk Het zijn meest vyanden dia ons bestrijden en om op bun geluk te drinken zou ligtzinnig wezen j laten wij dus zeggeu de zege zij ons I ADVERT ENTIKN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOGenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD twelk dea Maandags verschgnt van geen overwinning sprake kan zgn tenz allen eensgezind ten stryde trekken Het wai echter een illusie thans de liberalen van allerlei nuance in ons district byeen te houden De aanhangige wetsvoorstellen hebben daarin een schifting gemaakt Dat valt niet te ontkennen noch te verbergen Naar onza overtuiging is dit verschil van zienswgze onder onze partygenooten de voorname reden waarom wg het niet over een candidaat zyn kunnen eens worden Er kunnen persooulyke overwegingen en locale nagver in het spel zyn geweest zooals men verzekert Maar die zgn er altgd en worden met een weinig tact en enigen goeden wil wel tot zwygeu gebracht Achter die kleine zaken verborg zich pchter een diepgaand verschil van inzicht omtrent hetgeen er iu bet belang dea lands gedaan moet worden met betrekking tot de kiesbevoegdheid Mannen die in beginsel nauw verwant n n omr d andere vraagatukkea van onzen tïjj eenstemmig denken zyn het daarover geheel oneens wat de een noemt het eene noodige en een eisch des tyds acht de ander een oaveiantwoordelyken sprong in het duister Geen wonder dat zy voor het oogenblik nu daftromtrent beslist moet worden niet kunnen samengaan Deze stryd in eigen boezem ia niet alleen waar te nemen by de liberalen Hetzelfde verachil van meening bestaat ook bg de antirevolutionairen en de katholieken Dat erlliy het atelleo van hun candidaten in ons district zoo weinig van gebleken is bewgat alleen dai de Hij lachte vreemd Ik heb geen vijanden En toch will gy te velde trekken F ii teker stel u voordatereen zoldiaam scboone roos in den tuin van den buurman bloeit nDe jonge vrouw zette zioh weer langzaam eo Goiook boog zioh diep over haar stoel heen tijn wang beroerde haast da hare om zijn besprek te vervolgen vEen roos die mg lokt en prikkelt en dryftombaar zoeten geur als bedwelmenden liefdesdrank in t ademen De man die haar bezit ia blind en ong voelig by heeft niet bet minste begrip van zyn rjjkdom on zal duB zjjn schat ook niet missen ik pluk nu de roos voor dat hij haar baar laat verwelken en verdorren ttStelen zoudt gy uw banden naar het eigendom van een ander uitstrekken Gewoon en juristisch opgevat ja maar in pofitiscben zin kamp ik voor myn geluk 1 sZonder vijand t ffZonder vyand n Dan is bet ook geen stryd 1 Er brandde een donkeren gloed in ztjn oogen een oogenbtik legde hij zyn hand op hrar schouder da warmte van de zachte huid voelde hjj door do hchte tullo heen Waarlgk ninP Zijn er dan geen slooten muren on bekkoD die den weg naar liot doel van alle wenscben versperren Is het geen waagstuk om op vreemd gebied door te dringen en wordt het dsD eii delyk geen stryd met de roos zelve om haar af