Goudsche Courant, zaterdag 27 mei 1893

Wegens oretlgdeo van den Eigenaar te Almelo znllen de Erfgenamen al de voorradige OOBDEBBN tegen den getaxeerden pHjH tot het laatete stuk van de hand doen en wel om spoedig geheel geliquideerd te hebben zullen de Erven onderstaande QOEDEREN alle te zamen voor slechts f 14 verzenden 1 stuk KEPEK of AMERSFOORT houdende 20 El geschikt voor Ondergoed 14 El zwaar GRASLINNBN voor Sloopen Boezelaars enz 21 El TWENTSCH LINNEN voor Lakens Hemden enz 12 WITTE LINNEN HANDDOEKEN met afgeweven randen fi LINNEN THEEDOEKEN met ruit of rand 6 LINNEN VAATDOEKEN Bzersterk 12 fijne WITTE ZAKDOEKEN 1 TAFELLAKEN Toor dagelgkscb gebruik 1 TAFELSTEL zgcde 12 servetten daarbg passend 1 groot TAFELL4KEN Bovenstaande Ooederen worden allen te zamen tegen postwissel of rembours k t 14 door het geheele Rgk verzonden Adres Wed S FULD AUEa te Almelo pirtg diRcipliDe er meer volmaakt i8 zoodat de ktesTereenigiDgen zich gewillig aan eea wachtwoord onderwerpen Te Ouderkerk waa Mr Savormn Lohman eerit door de autirevolattouairen gesteld uker geen voorstander van de wet Tak Na de centrale vergadering hoort memand meer van die candidatnar Allen zgn één van zin hetgeen zeker een bewgs is van den overwegenden invloed der Standaard op deze partg De katholieken gaan b eene kamerfractie advies nemen en volgen dit ala één man Oei ehjke feiten pleiten voor de volgzaamheid der kiezers en beloven veel voor zelfstandige keuzen onder de nieuwe kieswet ala er nog kneed ban rdt r personeel zal Z n Toch geven wij de voorkeur aan den toestand by ons liberalen waar wy wel ons best doen vereenigd op te treden maar waar de openbare zaak pnbhek wordt behandeld en ten lotte ieder zgn persoonlyke overtuiging volgt Dit lautate beteekeut niet dat wy zoo bijzonder ingenomen zyn met den verwarden toestand zooaln die tbans h de liberalen zich voordoet waarvoor zeker niemand de verantwoording dragen wil Gaarne hadden wy gezien dat de liberale voorstanders van de kieswet Tak het eens badden kunnen worden over etn naam waarom y zich konden scharen vooral nadat door enkele dusseerenden de caudidatuur Bastert was gesteld Dat dit niet geschied is wijten wy eensdeels aan de gebrekkige leiding door de besturen der vereenigingen of liever aan de verkeerde organisatie anderdeels aan gemis aan politiek doorzicht by de leden zelven Het is thans met de tyd om daarover mt te weiden Wel durven wy te eggen dat de Boodschapper die de GoudBohe liberalen beschuldigt van de zucht om de baitengemeenten te drillen geheel den bal misslaat De centrale heett juist te weinig macht om leiding te geven aan hel geheel en de organisatie lyüt o i te veel aan souvereiDiteit in eigen krmg Ben weinig meer speelruimte voor de besturen en wat minder op den voorgrond treden der individueele leden zoo den goeden gang zeer bevorderen BINNENLAND GOUDA 26 Mei 1893 Oisterenavond had eeue buiteugewono vergadennR plaata van ile Kamer va Navraag tot behaodeliug van het vropger medeKodeelde voorstel der bh J W Berkelbaoh v d Sprenkel L ten Bosch en A l rtena om den werkkring der Kamer uit te breiden Nadat eene vrg uitvoerige dtscusBie had plaats gehad verklaarde de meerderheid der tergadenng iich tegen bedoelde uitbreiding Koodat de Kamtr va Navraag eene vereeoigiog bigft als tot boden te breken zonder dat zg haar doornen laat zien ii er dar geen kracht toe noodig om haar te dwingen sioh gewilbg aan de reddende baud over te geven In plaats van in te ver gedreven deugzaamheid haar bladeren lo den stoim te laten uitvaltenPI Met groote oogen zag zg hem aan zonder hem te begrtjpen Olivier keerde zich ecbter lachend naar baar toe en nep wZio me nu dien slechten vent eens aan I Hg begint nu reeds mgn vrouw het hof te maken I Dat eisoht bloed bier oude jongen schiet op maar over den zakdoek heen t Dit zeggende hield hg z n vriend een knalbonbon onder den neus n ging achter in zgn stoel zitten j Waarde mevrouw wilt u secondant zgn I en met een lachji waardoor de graaf er uitzag alsof hg de tanden het zien pakte b bet vergulde papier beet en trok De oude freule giegelden op echt moujesaahtige manier en hielden de handen voor de ooren Goseck haalde echter zegevierend een vloeipapieren muts met dei bonbon uit het papier en wierp een ksaaligen blik op bet spreukje Want waar dno verliefden ztjn Daar moet er een verlaten zgn las hg hardop lachend rn legde den inhoud op ndderlgko wgce in Maria Lomze s hand terwgl hg oh snel naar Nennderscheidt wendde om hem de bonten narrenmuts op te zetten I Hg zag er zeer overmoedig mede uit en graaf Goseok omhelsde zgn vnend met vertrouwelgku zachtmoedigheid maar tevena trokken zgn lippen zich onmerkbaar samen die zich bepaalt tot het geven van mhehtugen om irent behoeftig a Tot bestaaraleden werden gekoieu de hb J W Berketbach v d Sprenkel F M J Jobsnniaaen Dr B J H Oviok en Hr M H Scbim vao der Loeff De heer O C van t Hoog te Haaatreeht ii benoemd tot onderwijur 4e kl te s Oravaobage De Standaard sohnjft Met coDservatitme wil m Gouda nogmaals een ksos wagen Ëacige conservatieve hearen hebben de hoofden bg e kander gestoken om niet langer aan tXa leiband der liberale kiesvereenigingen te toopeo en den heer Basterl gecandideerd Nauwelijks was deu kraze bekend of het nieuwe monsterverbond werd gesloten Ook de Roomscbe Doutervatieven toch vielen bij Van onzen candtdaat wilden se niets weten Ën soo maakie men ziob gezamelijk op om bij wijze van antiquiteit en als type van een bgna vergaten soort politici den heer Baetert als eandidaat te proclameeren Onzurtijda zgn we met deze tegoneandidatuar uiteraard zeer ingenomen Ook de fractie Bronsveld sal nu wel op Baetert gaan Een da capo van de oude triple alliantie £ n zoo xal de tegenttellmg zuiver staan Een meer verkleurde of etgeoljk van meet af kiflurloozer naam dan van den beer Baetert u er kwalyk te bedenken Hg representeert ntett Hg behoort tot wat men politiek taascheDMtael noemt Maar in dezen vagen valoo conservatief ld althans één gedachte overwegend die namelqk om aan het volk geou roeerderoo invloed te verzekerfn Welnu laat het ilan nu omataan I lisat er dan blgken of da kiezers lo Gouda metterdaad nog van deze ten doode opgeaobreren politiek gediend zijn Op herstemming loopt het uu bgna zeker Ën al bet pogen der onzen bg eorsle stemming moet nu zgn om hun candidaai tn herstemming te brengen Het aantal Roomsche kiezers ia klem in het diatnot Zg alleen kunnen Baaiert zelfs Liet m herstemming brengen De vraag Is dus maar in welke twee deelen ztoh bet Goudsobe liberalisme zal splitsen In een kleia conseivateif en een groot vooruitstrevend deel P Of te wal omgekeerd in een macbtige ooiuervatiave groep met een amaldael van lieden die vooruit willen Nu de kiesrecht quaestie aan de orde ia verdient opmerking wat The PitlanéAroptêt van Nev Tork sobrgit omtrent Vrouwenkiesrecht De Wetgevende Vergadering van den slaat Wyoming heeft zegt het blad outanga een verklaring aangenomen en aan de andere staten der Ome verzondeu terw l zg de aandacht der periodieke pers er mede op vestigt Daarin wordt geconstateerd dat de uitoefening van kies en stemrecht door de vrouwen m Wyoming gedurende het verloopen vierde eener eeuw geen schade maar integendeel aanmerkelgk en veelzgdig goed heeft gewrocht dat hot krachtig medegeholpen heeft tot verwgdering van misdaad armoede en ondeugd en zulks zooder geirelddadige of drukke maatiegelen dat het heeft en blonk er iets hards en wreeds ir zgne oogen als oen lichtstraal die door een dolk wordt weerkaatst lu zgn onschuldige dartelheid het Nennderscheidt zioh dit carnavalaohtige hoofddeksel welgevallen hg dacht aan den nar Rigoletto die zoo gek nog niet was als hg er el uitzag en wierp de toegenegen mevrouw KorbTitz die zich oen oogenblik met Goseck onderhield een verwgtenden blik toe terwgl hg ZBide ach wat is een vrouwenhart toch verauderlgk I Ongemerkt strekte Maria Louize haar hand uit en trok de kap van het hoofd van haar man af In ontwoord op haar vraag vertelde Olivier aan de overste dat hg heden morgen de bekendmaking van zgn huwelgk in de rraidentie had rondgezonden ea dat hg den Groothertog een uur voordat hg zich naar Heraabrunn begaf in een hgzondore audiëntie mededeeltng van zgn voorgenomen huwelgk had gedaan Onder die woorden lachte hg met een gullen lach en zag zgn vriend vee beteekenend ann Nu IS de bom toch losgebarsten Eustaohe Zouden er IQ de stad wel huurrgtuigen genoeg zgn voor bet toegenomen vgrkeerP Goede hemel nog toel Als ik nu maar eens achter sommige portieres en boudoirdeuren kon staan luisteren En met een snellon greep hief hg zgn glas op terwgl zgn oogen vuur schoten Leve het toeval leve de grappige saroeo loop van omstandigheden die in den blmde draden samenweeft Het gohlgn gaat op en de pauken en trompetten effen mvï oorverdoovend geweld de teweeggebracht vreedzame en ordelgke verkiesingeo een goed beatnar en eeii opmerketgke mate van hesohaving en maatschappelijk orde Wg wgzen zoo luidt het verder met trota op het feit dat na bgna 25 jaren van vrouwenktes en stemrecht in den staat Wyoming geen armhuia te vinden is dat ouze gevangeniaecD bgna ledig staan en misdrgTSb bebaUe wanneer ze door vreemden worden gepltegd een schier onbekende zaak zgn Ata vrucht onzer ervaring dr ngen wg er daarom bg elke beschaafde gemteuiobap der wereld op aan hare vrouwen onvertvgld in het genot van burgerschapsrechten te stellen Een zonderling geval doet sich in de gemeente Stratum N B voor Tengevolge van het afkeuren van een lotehng lo dienst wordt de houder van het aau de beurt zgnde nummer opgeroepen de is echter onbegrgpelgker wgze zonder ooit opeen keunng te zgn geweest door den militieraad vrygesteld vermoedelgk tengevolge van een abuis daar de broeder van dien lotehng krankzinnig is en men ztch in den persoon zal bobben vergist Die vrijgestelde mag natuurlijk met worden opgeroepen zoodat de daarop volgende lotehng in dienst moet treden Deze laat zich de vergissing echter met welgevallen en wendt alle mogetyke pogingen aan om een nieuwe keuring van zgn voorganger te krggen Staten Qeneraal 2 iCaubu Zitting vao Donderdag 25 Mei 1893 De ICainor beraadslaagde over een paar belangrgke Terboogingen van de Indische begrootiiig Het gold lo den spoorweg Probolingo Panaroekan en 2o de verbeterag der bevlocung van de Solo vailei Niemand betwistte het nut dezer openbare werkeUi maar de vraag of bg den tegenwoonligen financieeien toestand van Nederland en ludie deze uigaven gewettigd zgn gaf aanleiding tot groot versohil van gevoelen De heer Bahlmaun was zeei pettimistisoh in zgna beschouwingen waarmede de hier Van Houten gedeeltelgk instemde Toch wensohte deze evenmin als de heer Roéll productieve uitgaven na te laten omdat er op het oogenblik geen geld diBponibel was Men mocht er desnoods voor leeneo Volle sympathie roet de regeeriugsplanoen betuigde de heer Pgnooker Hordyk ook de heer Kutgert adviseerde gunstig terwgl de minister van kolomen met warmte de zaak verdedigde en den toestand veel rooskleunger voorstelde dan vroeger Over de Solo vallei voerde aog bgzonder het woord de heer Courad die als deskundige eenige bedenkingen tegen het plan opperde dcch bg den heer Land en den miniater tegenspraak ondervond Beide ontwerpen werden telkens met 16 stemmen tegen aangenomen Ten slotte wordt bg deze wetsontwerpen omtrent de regeling der uitgava niets beslist Op de loopende begrooting worden sommen tot een bedrag van ƒ 8 150 000 uitgetrokken maar met de voltooiing der plannen is bgna 29 milltoen gemoeid terwgl voor andere ontworpen spoorwegen nog bovendien 11 millioen zal worden gevraagd In elk geval IS nu de eerste stap gedaan en bet geld moet gevonden worden Ten slotte werden nog enkele kleine ontwerpjes aangenomen bg een waarvan de beer Huber erin slaagde de Kamer lang genoeg bezig te houden om den Voorzitter aanleiding te geven de hervatting van ouverture aan voor een bigspel waarvan de aoteura meer zullen lachen dan de toeschouwers I Va banquet IS het wachtwoord het is uitgesproken en op goed geluk wordt de Vaart uitgespeeld die over ons lot beslist Veel geluk mgn vrienden moge uw kaart nimmer overgetropfd worden I Ik heb de pgpen in de band laat ons uu oona zien of de brave rendentie bewoners daarnaar zullen dansen of dat er nog eec machtiger soort van muziek beslaat die de marionetten dezer comedie als een stormwind kan wetiblazen I En Olivier wierp het hoofd uitdagend in den nek en oversag met zegevierenden blik de geheole tafel terwgl lig het glas aan de lippen bracht plotselmg echter het hg zgn hand terugvallen luisterend hief bg het hoofd op en zette den schuimenden beker op de tafel neer Vol overweldigend en plechtig weerklonken voor het buis de tonen der kapelmuziek die graaf Goseck als verrassing voor het jonge paar als muziek aan tafel had besteld en naar Hersnbrunn had laten komen on die zooats gebruikelgk was met een koraal aanving Langzaam wendde Olivter zich tot Mana Louize een zekere verlegenheid rertoondö zich in zgn trekken Kerkmuziek vroeg hg verwonderd Wat is dat voor een liedP 0ordt vervolgd het debat over de bedrgfibelastuig tot heden te verdagen De eenige afdeeling der wereldtentoonstelling die inderdaad geheel gereed is ia do mnnkate Deze is evenwel met zeer harmonisch gestemd Met Paderewskl is overeengekomen dat hg eenige co certen zou geven zoodra de Amerikaunsche Pianofahnkanten die op de tentoonttelhng inzonden dit vernamen streden zg er zgn er 25 allen om de eer een vkugel te mogen leverrn Maar Stem way de groote fabrikant te New York die met heeft willen lozfnden bood zich aan voor de levonog Groote veroatrusting onder de 25 die verklaarden dat Steinway nu ook geheel van de teDtoonatelliug moest worden geweerd Het tentoonstellingscomité was het hiermede eens en daar Paderewski weigerde op een snder instrument dan dat van Stoinway te spelen woa he mt met de Paderewski concerten Als reden voor Paderewaki s weigering geven zgn bewonderaars op dat hg onmogeljk anders kon spelen dan op een Steiuway maar achteraf bleek dat da groote pianist zich bij contract met den grooten fabnkaat verbonden bad in Amonka alleen op diens instrumenten te spelen Maar in weerwil der besliMing van het tentoonslellirgscoraité tersoheen op een mooien dag toch een Steioway op last van den kapelmeester Thomas die viin deze beslissing niets scheen te weten of te willen weten Nieuwe storm van verontwaardiging onder do 25 het oomite gelastte den heer Thomas den vleugel oumiddellgk te doen verwgderen maar deze heer had hlgkboar eene zeer weinig bekrompen opvatting van onmiddellgk zoodat op den avond waarop het eerste concert was vastgesteld Paderewski toch spoelde aangezien de Stemway er stond Toen besloot het oomite maar net moer te trachten Paderewski van Stemway te scheiden De Pull jtfa a2£2 merkt op dat goede lichaamsbeweging b V een partij cricket na eeu licht ver teerbaar middagmaal dat op een stevig luacieou gevolgd is menscheo van middelbaren leeftgd aoo zeer zou verjongen dat zg zioh zelf niet meer zouden herkennen Nu zegt het blad ziet men mannen van zaken op middelbaren leeftgd steeds dikker kortademiger deftiger zwaarmoediger en onverschilliger worden Hem aan het lachen te maken is eene onmogelgkheid een aardigheid ten zgneu koste te verkoopen stoot gelyk metjiet bedrgven van eene onvergeeflgke zonde Zgne genoegens z n met zgn jeugd verdwenen bg leeft slechts voor zgne eerbiedwaardigheid en zgn geldbeure Het verschd tnssohen de jeogd en den middelbaren leeftgd is zeer groot de perste is vol leven en geest de laatste is een Kich bewegende l erg van vel En dit zegt het blad kan voorkomen worden door gezonde nutspanning Thans zgu eenige nadere bgzonderheden bekend geworden over de aardscbuiving aan de monding van de Vardael De plaats van de ramp bood een vreeselgk schouwspel Tallooze Igken werden van onder de rumen te voorschgn gebracht Het district waar do ramp plaats had is sterk bevolkt De om bare natuurschoon bekende streek is thans verandenl in een uitgestrekte leemvlakle waar uit de overhlgfielen der verwoeste huizen omhoog atekeu De schade bed raaf t honderdduizenden Minstens honderd personen kwamen bg de ramp om 40 hoeven zgn virwoesl het verwoest deel der Vardaelval lei was tevens het vruchtbaarste De verschoven aardmaua vormt een dam van 6 M lang en 4 K M breed De bending der benedenrivier is bgna geheel droog men kan de viach met de hand vangen De vaUei boven den dam vormt een groot meer ongeveer een mgl lang on mgl breed Hel water begint thans over den dam te vloeien zoodat ernstige gevaren blgven dreigen Ongeveer 700 pioniers zgn bg do plaats van het ongeluk aangekomen om hulp te biedrn Toen de berichten over de ramp in het jStorthing bekend werden werden onmiddellgk de debatten ge taakt Het ministerie vergaderde daarop om te beraadslagen over de te nemen maatregelen terwgl de vertegenwoordigers von de provincie Drontheim een voorstel m het Storthing indienden om voorloopig en crediot van 10 000 kronen voor da noodlgdenden toe te staan Mol algemeene etemmen word dit roorstel aangenomen Noorwegen is reeds herhanldelgk door aardschui ingen geteisterd Bg een dergelgke ramp I g Tiller in Klaebo in 1386 verzonk geheel Tiller en kwaden 15 menschen om De kork van Tiller look aaar het verhaal zegt met de torenspits naar beneden m da diepte Bnltenlandsch Ovcrzlclit 1 Men hoeft m ona vong overricht de besluiten I knnaeB lezen van het mgnwerkernxingres Daaronder behoort ook dat er een algemeene werkstaking in het najaar zal zgn indien niet door de Volksveriogenwoordigingen in de verschillende landen met of zonder overleg mei de Regeenngen voor dien tgd de achturen werkdag wordt uigevoerd Een niet gering aantal stemmen wonit daarbg gemeld De acht uren Werkdag werd aangenomen met 894 000 tegen 100 000 stemmen de werkstaking indien de luvoLring uiet plaats heeft met 974 000 tegen 130 000 Zooveel werklieden waren er oatuurlgk met maar elke gedelegeerde wordt geacht een zeker aantal atemmen te vertegenwoordigen naar bet aantal leden van de vereentgiug welke hem afgevaardigde Ku wordt met dif getallen met weinig reclame gemaakt het sehgnt soms of alles tegenwoor reclame wordt en voor t gemak ronde cgfers genomen De heeren die aan het uitstapje naar Brosse deelnamen beweren echter volstrekt niet dat zg alle mgnwtrkera uit hun land vertegenwoordigen In hel ter tafet gebrachte rappor staat dat 339 500 van de 500 000 mgnwerkers m Engeland door 38 92 000 Franscbe door 14 gedelegeerden vertegenwoordigd worden Uit Duitschland ib maar éen afgevaardigde gekomen aangezien de andoren of in de gevangenis zitten of het te druk bobben met de verkiezingen De Duitsche gedelegeerde bewoerl IbS OOO Duitsebo de Ooetenrgksche 100 000 Boheemsohe mgnwerkers te vertegenwoordigen Al Haren uu deze cgfers volkomen juiat dan vertegenwoordigen zg wel een zekere macht maar niet de maoat onder de mgnwerkers en zeer waorschgnlgk een groote minderheid Dat maakt dat men zich over de besluiten nog niet ongerust behoeft te maken en mei bang te zgn dat wg in den aanstaanden winter gebrek aan koten zullen hebben £ r is al zoo dikwgis met een algemeene werkstaking bedreigd die met kwam dat dit wapen wel wat van zgn kracht verloren heett Gowuonlgk zgn de arbeiders het niet eeni wanneer het op de uitvoering van zulke besluiten aankomt Een atgemeone werkstaking ziet er zoo op t oog wel verse hnkkelgk uit voor de maaisohappg maar zg iB bet voor de werklieden met minder dan voor hen dio heeten te werken immers bg de parlieele of nationale wckstakingen ondenteuot het werkende deel het met werkende bg internationale werkstakingen houdt dit op en moet men put n uit de kassen die bg algemeene werkitakiugen spoedig uitgeput zgn In de Belgische kamer zal een interpellatie wordengedaan over de uitzetting van de heeren Bosly enLsmendm Dat zal in die Kamer met veel gevenDe leeltjke rot door Basly in het Noord er Departement gespeeld tegenover de Belgische broeders dieeen stuk brood wilden verdienen ligt nog te versobin het geheugen mm Da Norddeuiêche Altgemeine Zettung apreekt bet door eenige bladen van de regeeringspartg verspreide gerucht tegen dat de keizer voornemens zou zgn zioh als opperbevelhebber van de bondstroep nog v 5ür de verkiezingen met eene bgzandere manifestatie tot het Duitsche volk te wende Het offioieuse orgaan zoekt den oorsprong van dit gerucht in de omstandigheid dat art 6S van do Rgkagrondwet den keizer zware en verantwoordelgke plichten oplegt eo dat men thans kan belwgfelgn of de vervulling dier plichten door het toestaan der onontbeerlgke hulpmiddelen mogelgk zal worden gemaakt Nadat echter da keiiar zich bg herhaling en zoo duidelgk mogelgk over de voorgestelde legermlbreidiug heeft uitgelaun kan bg de natie aan de wensohen en bedoelingen van den monarch geen twgfel bestaan De PremMMige Zettung het orgaan van Eugen Richter constateert met groote voldoening aat gednrende den verkiezingsstrgd de kansen voor de linkerzgde aanmerkel k gunstiger zgn geworden Op iele plaatsen zgn candidaten van de vrgitnnige volksparig gesteld in plaats van de vroegere vertegenwoordigers die zicb bg de dissidenten hadden aangtsloten Ricbter zeil heeft Moh zooals men weet te Öldenbuig oandidaat gesteld tegenover ign rroegeren geestverwant den gepensioneerden majoor Hioiie die voor het oompromis Von Huene had gestemd Met ingenomenheid begroet het blad de oandidatuur van verschillende zelfotaodige vrgzinnige landbouwers in Sileiie De Naltonal Zettu g bevat een achrgven van een nvloedrgk gewezen parlementslid waarin wordt betoogd dat de ernstige ontstemming in ZmdDuitschland alleen zou kunoer worden weggenomen door eene verzoening tusschon den keizer en vorat Bismarck Ziedaar een advies dat veel te vroeg of veel te laat komL Du Franscbe minister zal op de begrooting voor 1894 die hg eerstdaags zal indienen een verhooging der legeruitgaven met 20 000 000 tol 26 000 000 frauoB voorstellen I Doch bet volk wordt ontevreden en zelfs de Figaro vindt het bar dat de regeering aldus voortgaat beroep te doen op deonuitputtelgke edelmoedigheid der Kamerleden Zg die mimsterien afbreken als kaartenhuizen willen tot hunne kiezera kunnen zeggen dat zg al het noodige voor de nationale verdediging hebbeu toegestaan en dat dus de ministers alteen verantwoordelgk zgn indien leger en vloot niet in orde zgn Bovendien is een onmiddeHgke hervorming van het veldgeschut noodtg Men verwacht daarom dat het beruchte buitengewone budget van omstreeks 200 000 000 frs dat de be grootingscomroisate na 5 jaren besluitenloosheid begraven had 10 1895 weer te voorschgn zal komen In 20 jaren heeft Fraukrgk ruim 15 milliard voor het leger uitgegeven De heer Sagasta heeft eon lang onderhoud gehadmet den heer Canovas die hem moot verklaard heb ben dat de oouserratieven bg de behandeling van debegrcoting en van alle noodzakelgke flnantieele voorsiatleu met obstructionistisoh zouden ie werk gaan maar dat zg beatrgdun zoudeu de hervormingen inde organisatie van het leger en in die van dereohtertgke maoht door de ministers van oorlog envan justitie noodig geacht om elf millioen te bezuinigen Men zegt dat deze mmuters nu zullea aftreden tugelgk met die van binnenlandsche zaken au openbare werken en dat de minister van finant en zal traohten de begroeting op eene andere wgze te doen sluiten ADVERTENTIËN in a o Binnen en BuUetUandgche Cou ranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureaa van A BB INKMAN ea ZOON te Gouda i