Goudsche Courant, maandag 29 mei 1893

De Ondergeteekenden allen Kieien ran meening gnda dat de en der Liberale Partg en het vertronwen haar door bet Tolk geechonken het rereiechen dat zg op 30 Hei a i met een verklaard Trgiinnig man moeten roor den dag komen itellen U alenog Toor Uwe tem nit te brengen op den Heer T G G VALETTE Het zê ü bekend zgn dat in de Vergadering tbo Woenedag 24 Mei i 1 der Kieerereeniging Borgerpliehtc tm Krimpen a d Lek en Omeireken met algemene itemn en tot Candidaat ii getteld roor het Lidmaatschap der Tweede Kamer de Heer T G G VALETTE Ook Boikoop i genegen deze Candidatour te itennen Het zal wel overbodig zgn nog iete ter aanbeveliog van genoemden Candidaat te zeggen ieder kiezer ia one district heeft gelsgenfaeid gehad hem zgne beginaelen te hooren verkondigen of verdeAigen Dat de Heer VALETTE op allaiinta waardige wgte one district zon vertegenwoordigen tal zelfs door zgne politieke tegenstanders niet worden ontkend Wel heeft hjj gemeend wegens persoonlgke redenen voor de Candidatnnr te moeten bedanken maar Xiten in het Hoofdkieadiitriat Oonda laat IJ daardoor volstrekt niet onthouden Uwe stem op hem nit te brengen Wy ondergeteekenden die den Heer T O 6 VALËT ë allen van nabg kennen verzekeren D dat hg eenmaal gekozen ignde in het belang der Liberale Partg zich zonder den minsten twgfel zal beschikbaar stellen voor de gewichtige post waartoe Og hem hebt geroepen Kieun verzaakt ditmaal Uwen nlicht niet het Vaderland beleeft moeielgke dagen het Liberale Ministerie ieeft meer dan ooit steun noodig Komt daarom als één man op 30 Mei ter stembns en brengt alles Uwen stem nit op den Beer T G G VALETTE 6056 1803 Maandag 29 Mei GOUDSCHE COURANT Biieuws en Advertentieblad voor Gotida en Omstreken 0 ls uUDg Tan advertantUn kan getolüedeii tot M aar dM Duniddagi nrn dan dag dar ulttava Oouda M Ti AAI 8T A BEAAM A BEIKKMAN H A C BRINKMAK E 8 0AT8 Pk CAT8 T CB1SBA8 A DAM A Tis DANTOIO A J Tl DANTZlO IZAAK V DANTZIO 3 ïA OANTZin G C KÜBTÜIJN ÜHOOOLEEVEK Mr J FOETUUN UKOOULEKVEK P TiX EIJK M O V FBANKKNHUIXEN W O Tl OEBLEN O OOTTE OPENBAEE VBIJWILLIOE VBRKOOPING De Notaril J P MAHL8TEDB te Btrg ambacht is voornemens om op VRUDAG 2 JONI 1893 des morgens ten 10 ure ten huize vao B BROSEE aan de Hoeksche Sluis onder Lélduritrk in het openbaar te verkoopen geteekend No U met SCHUUR en ERVE TUIN n eenige partyen BQÜWLASD gelegen op den Hoogen Nee te BergambacM groot 79 Aren 9S Centjaren tn penwilen bree der hg billetten OICVBAAQD in een Klein Oesin l boven de 18 iaar gedarende dagelgka eenige nren en de Zaterdags geheel Adres onder No 3275 aan het Bareaa deter Courant HEII ËKEl S 9 Ct per Fl 5 Ct per V FU oracbttg helder en Rocd werkend ü pit A NORTIBE Gouwe C 34 85 K SMIT Jz Boskoop C BüLK C FSETS P M V HEININGEN J HOOPTMAN Ti P HOOFTMAN J Al A KOSTEE Mi An KOSTEE a A K08TBE C B Ti NES K Tl NES Pi P TIK NES Ai P O Tl NES P A OTTOLANDEB K KOSBEBBEN J W DB EÜITEE H O HOEFHAMKB D HOOOBKBOOM Ti W HULLKMAN Dr L A KK8PEE Dr I KHOON V PEAAO W P C Tl EDE TIK D PALS C W ï 8ANT1W F aiRVEKDINK M 8PBUUT MJ VEftBÜE U C WEBKINK B H TAK BI WEEVE Dr A T USENDIJK Krimpen a ü Lek en Omtireken J BOGAEEDf M BOÜAEEDT P T D HOOG mm IN 1ST EooFsmsDisTsiGT mm De Anti B Tolutionaire Eiesvereeniging Nederland en Oranjecin hethoofdkiesdistrict QouDi heeft tot Candidaat TOor de 2e Kamer der Btaten Generaal gesteld den heer A Brummelkamp Jr Eedacteur Tan de Nieuwe FroTinciale Gbonioger Couraat Met den meesten aandrang beveelt zg dezen Candidaat aan die de kieswet Tak door opbouwende critiek mal hetpe traekUn te eerbetere en die evenals wg orertnigd is dat ook in den Staat het Evangelie tegen het ongeloof moet gesteld worden als de eenige falgvende oplossing der Sociale Qnaestie Nametu dé Csfilrofe Anti IUuoluiionaire Kieneremiging Ds B J TIK DIN BBE6 Voorzitter Gouda A VINGERLING Gouda L TIN Di WOLF Gouda A TAK WALSUM KzO Krimpen a d Usel s A HOOGENDIJK Boskoop A HOOGENDIJK Jr Ouderkerk a d Usel M HAK Krimpen a d Lek K VERDOOLD Gonderak Vf TOM Moordrecht = H JONGENBÜRGER WaddinxTeen C RIIPKE Nienwerkerk e d Usel G KANT Moercapelle H M DERCKSEN Secretaris Gouda pniXlOT TimH FM UT I u ende xieh vovr ItllMol llilllMI Daaies glacé handschoenen wordt terstond gOTraagd aan de Sthkfibeiek Markt A 68 Goddi bg WP J JjêVMjVK vaa JACOB J HAVERKAMP te Smd k j Goud Snclpendruk n A Bmkïhik Zoo De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks mat nitaondering van Zon en Feaitdagen Ds prgs per dne maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Afioaderlgke Nommer VUK CENTEN Dit Ifummer bestaat uit TWEE BLADEN EERSTE BL4D DE VEEEIEMQ II Sedert wg ons eerste artikel sohrevAn is in de Terwarrtng waarin de liberale paitg verkeert althans deze Terbetering gekomen dat een steker aantal kiezers weder de candidatnnr ran den heer Valette hebben opgenomen zg het ook zonder zyne roorkennis en zonder medewerking der kiesrereenigiogen De liberalen hebben dan toch de keaze tnsschen twee mfnnen ran welke de een dphoofdbcginaelender wet Tak geheel aauTurdt en de ander deze als te Tsr gaande afteurt B de lydel ke liouding waartoe de Cetitrale Kiesvereeniging door de omstandigheden is gedrongen achten wij djt een verstandig bealnit Vhn de kiezers die ét faet iniatief toe nftnen Vooi degenen oiel DBis genomen hebben van onze beschouwingen over de kiwawet zal hei daïdelgk zgn dat tsa ona moeielyk kan gevergd worden in zts omstandigheden een advies te geven bpe de liberale kiezer te stemmen heeft De een geeft ons te veel de ander te weinig Wy zjjn en blijven van meening dat de voorgestelde kenteekenen van geschiktheid en welstand met positief geno zyn dat zy de deur openen voor allerlei personen aan wie wy FEVtLLETOM O B I XJIT iNMf hst Booffduiitck IX 88 Onwillekeurig had de jonge vrouw de haaden gevo wsD BD se in ulige verrukking ofer de borst gekruist met eeu gliRstaraoden bhk zag s hem asn O Koning gij wieoi msjeateit De ganichfl sohepping lof zingt Wien gansch t heelal is dieoitbereid Voor wien de meoiefa lu t stof sinkt De Hemel nw Hobtgewaad Og zijl vol macht en wcidschen staat Zeer groot en wonderdadig De gestichtadauwB bogen ernitig bet hoofd lieten mes en vork nuten en rouwden de banden bIb voor een gebed Mana Louize echter boog zicb naar Olivier toe tn xeide fluisterend Wat ben ik u dankbaar voor der e lieve attentie Deze heerlijlÉe melodie klonk juist bijtgda om den twijfel te rerjagen die bg rag opkwam toen gg uw toast uitapraakt ja ge hebt gelgk mijn griiefde gg zgt een wonderly vooraltnog het kiesrecht niekiwilten geven dat zg ous ter wille van de mdicalen verder zuilen voeren dan het gramma luidde der liberalen de toelating van den gezeten en voor zyu stand ontwtxlraldeu werkman Voor ons in de sprong ao 300 000 tot 800 000 kiezers te gewaagd wg wenschen een flinken atap vooruit te doeni maaj niet in eens te komen tot aan de grens van i algemeen stemrecht Wy achten het veiligR de plek waar wy zullen belanden nauw trig af te bakenen dan een sprong in l4o ker te wagen Blijkt het dat dat men i h vergist heeft welnu dan staat de weg tot redres nog open op eene te rgime kiesbervoni g kan niet meer teruggekoftfen worden DaalBnboTen ia eene Stiafc hervorming eene illnsN rblyven alt d onvervulde wensohen aooUulK i bUb ingezetenen kiezer zyn en wartttlit zoo dan bedenkt men andere stem ntMBWD enz Aan de aodere Byd sooden y Set betreuren indien de wet Tak eenvoudig werd ilgestemd daarvoor is de technische ineenzetting te goed met andere grondslagen kon zg voortreffelyk werken In het belang van alle partyen wenBcfaen wy eene spoedige beslissing van dit vmagbtuk maar in den aangedaiden zin Met alle macht wenschen wy te voorkomen dat deze poging der liberalen op niets uitloopt omdat dan een grenzenlooze verwarring op staatkundig gebied alten vooruitgang zou tegen honden Na deze verwyeing naar ons eigenaardig standpunt zal het den lezer meer verklaarbaar menscb en da woorden die gg spreekt en dia gg Bobrijft rersohilten ais dag en naobl Olirter klenrde tol oror de ooten hjj zag de spreekster rerbaaatl aaa en wist atet goed hoe hg hierop zou antwoorden hg bepaalda er zioh sleohts toe om de kleine hand die da zijne met een hartelgken druk liad gevat ridilerl k aan de zijne te brengea Plotaeling werd bjj afgotrokken Die eroBcige gedragen mtuiek had eanii orereenkomBi met de stem ran freule ron Speyem bet kwam hem voor alsof er een nauw verbond totaohen baatond Hel scheen ham toe alsof Fides dr lippen bad geopend om op haaf manier te antwoorden o zjjn banale woorden Lakt eens eian of er nog een machtiger soort van muziek bestaat dte de manoneUen dezer coroedia als een stormwind ksn wegblsïcn Ja zeker er beitoud een indruk wekkenden melodie die da ziel tot iu haar diepste diepte luhukte die zijn wuft gflEODgen lied m t haar machtig geluid ov raiemde de rrouw die naaft hem was gezeten en dte bestemd waB om als een houten pop orer het wereld theater heen te glijden de rrouw opende plotseling de lippen en stemds een paalm in eren machtig en leweldig als de Cbernb die met faet vjammeod zwaard de i iaog uit het Paradijs rerdra Olirier wist niet recht of hij zgn vriend roor deze rerrsasiag wel dankbaar moest zgn eerst toen da muziek beoeden een opwekkender programma had gekozen en het bruüofukoor ml den liohengriddoor ADVBKTSNTIEN worden geplaatat ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meerlOOenten OBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTcndien worden alle AdTertentiin gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt zijn waarom wy ona ditmaal van eene directe aanbeveling onthouden Oe heer Valette ia gebonden door zgne pertinente verklaring dat hg de grondslagen van het ontwerp Tak onveranderd aanvaardt de heer Bastert heeA een adres geteekend waarin by den cenaui onmiabau acht en de verwerping der ontwar pen vraagt Nu zegt men wet de eerste zwe rt niet by de letter der ontwerpen ib tweede wil eene verstandige en geleidolgke uitbreiding van het kiearecht Maar wy mogen alleen afgaan op de eigen verklaringen der candidaian en dan vinden wy tn geen van beide de gevoalena en bedoelingen die wg op dit o nblik wenschen ia den man onzer keuze Alleen persooulgk vertrouwen in da candidaten kan nn hier den 4oorBlig geven Da liberale kiezer oordeele dus zelf Wil hg da It eenng aanmoedigen in hare wrinig toeschietelyke houding jegens de rochter fractie der party hg stemme den heer Valette Wenscht hg haar eeu kruse miaschien zeer nuttige juist ran pas konende vermis ning ta geven lieh niet door de radicalen te laten o ver vleugelen h kieze den heer Ilaatert Wij vei uowen ops tfaans met d bescheiden rol van aitleg er van de beteekenia der uit te brengen stem Ieder kieze echter party opdat de stemming zoo zuiver mogelyk den stand der geesten ternggeve Dan alleen beeft de uitslag waarde als vingerwyzing voor de Kegeering sa het land Nu er eane rrge keoze toaachen twee vas verschillende nuance liberale öandtdaten die elk een gewaagde operetten potpourri werd gerolgd dte de rroolgkate herinaeriogen b hem opwekte vergat ffde dolle jonker zijn ernitii ofeipeinzingen De rozen uit het Zuiden l Neonderscbeidt a oogaa begoanea te glinsteren hg trok een roos uil den bonten bouquet ran merrouw vou Kórbentz en strooide baar bladeren plagend orer hoofd en Bohouders ran zg o jnnge rrouw Louicetje fluiBterda hg haar in hetoor f ilc heb nog een BUperbe verraaaing voor je in petto luiiter nu eens goed naar dien heerlgken wals dien ik nog met al de pauie van een jong officier kaa dasaen 1 A propos heeft igenlgk ooit een MAitre Hooeo zich orer je ontfermd V Og meent of ik kan dansen Zg lachteschalkB 11 rerbeeld mg dat aan alk meisje dat maar eenigazins gracieus ia elke eenroudige rondedanfl wel aangeboren zal wezen Dat heb ik ten minste eens van Young gelezen Oe rrouw is als dochter van Terpsichore geaohapeu gewordsn Hg trok zijn hoofd terug en kneep zijn ootcea eenigBzina toe Wat drommel I bestudeert gg zulke I oude kost P Dat rerachrikkelijke geeatestraedaell Wacht m r Louisje dat zal wel anders worden ik za je wel een paar amusante moderne romana bezorgOD I waar je de negentiende eeuw uit lult leeren kennen I Als getrouwde vrouw mag Je je daar gerust in ver I diepen wat mij betreft zelfs in 2ola Ik ben rolstrekt niet kleingees ig en rindt bet zelfs wel gued als jé eens wat losse lectuur leest t Uaba je bebt t veel