Goudsche Courant, maandag 29 mei 1893

Ia een artikel over de verkietiug te Gouda voorkomende io Hti Centrtm deelt de boer Schaapman mede dat omar men bem rocldi de keus der aotirevolutiooaire partg in het district Gouda voor de candidatuar voor da Tweede KLamer uiet op den heer DeSaTornio Lobmau u gevallen omdat dezeonvoldoeode op de door het Centraal Bestuur gestalde vragen sou bebbeo geantwoord Van wege de afdeeling tOouda v b Atg Ned Werkl Verbond beeft Zondag 28 Mei e i des middags 12V uur een buitengewone rergadering plaats op de boreo aat van de Harmonie a d Markt waano als spreker oftfreedt de beer C H K ouw uit Leidrn md bet onderwerp De richting van bet Alg Ned VVerkl Verbond tegenover dat der SoC Dem en Pslrimuaium m De gemeenteraad van Scbo uhoven besloot aan de Krimpenerwaardspodrwegmaatsehappy voor een spoorlijn Gonda Scboonboveo eeo subsidie la verleeneo van vgftig duizend gulden Een HaagBoh correspoodent van bet Vtr Dbl verzekert dat er geen wooid waar ïs van het verhaal van do Telegraaf dat bet bestuit van den boogleeraar Pekelharing te Delft om uit het comité te treden hetwelk sLch in rerband met de bekende oproeping der bewreo mr Z van den Bergb o s had gevormd een gevolg sou ign geweest vao pressie door de Begeering geoefend en dat minister vaa Justitie bg zgn smbtgenoot van Bionenlandsche Zaken sou hebben aangedrongen op bet octalag van den bo leeraar onder bedretgiag dat hg anders uit hel kabinet zou treden Kr IS nuoh door den minister van Justitie aangedrongen op eenigen maatregel tegen den boogleeraar noeb op daxen vaa regeeriogawege eeoige pressie hoegenaamd uitgeoefsad aagt de correspondent Naar Net Faderlamd verneemt hebben B en W van JLeeuwardeu definitief weigerd gevolg te geven aan den aandraag Van den diairicts Kboolopziener te Leauwardeo om den van soc democratisohe gevoelens betichten ondarwgxer Dijkstra te onUlaan Ken gezelsohap van een 40lal personen uit Rotterdam is in den laOtn avond van den eersten Pinksterdag nabg Den Briel aan een groot gevaar ontkomen Mot bet stoombootja SnmaU a II was men das avoeds omstreeks 10 uur van Den Briel verlrokken toen na een kwartier varens de schroef plotseling tegen den grond sloeg en alle sohroefbladea braken terwijl bel vaartuig tevens aan den grond vaptsatop eeo ondiepte beki od ouder den naam vao Brialscbe Heuvel Aan boord van bet stoombooije bsersobie een eenuwachtigo spanning onder de vele dames die xioh oiuler het geselschap bevoudpn te meer daar geen v tuig in de nabgheid waa Een oud zeeotflcier uit Eotlerdam die siob aan boord bevond nam onmiddetgk het tievel op zich en li t noodsignalen geven met de stoomfluit en fokkets ontsteken m den vorm van stukken touw die in petroleum gedrenkt waren De e maatregülea werden met auooen pekroond want tgn vroom gezioht t Die slimmert is een wolf in een sebaapsvacht en oader xgn peper en soutpruik klopt eeo hart loo jong ea stormachtig ala dat van een jong student I Het was Maria Louize niet mogelgk om orertulka aeherts Ie lachen tg voelde zloh zwaar en gedrnkt in die zwoele kamerluoht alsof sg haast geen adüm kon haten liïeo angstig en benauwd gevoel van verlangen drong zich aau liaar op om daarbuiten ouder Gods vrije hemel de ware trekken van bem die ze Itef beeft en vereert te aaosobouweo door wiens brieven zg zoo gelukkig is gewprden en die haar ook hebben doeu besiutien om vot vertrouwen baar hand in de sgne te leggen nu echter zat er eer vreemde naast baar dio door agn woorden logenstrafte wat zijn ziel haar io verheven oogenblikken had geopenbaard Zg Eal dit ala eeo opkomende lafheid o erwtnnen en toch sobu lt ze het hoofilja en vindt inbaar virtweldiog liohxelve kleingeestig en ontrouw dat zo aao het eertgksie barttwgfett Heeft zij dan al lija hooue diepdeukende gudaohtpu al tgn strevenil Hlihen en hopen oiet zwart op wit staan beeft zg dfi aobatteu niet goed bewaard Alleen met baar en xjjn God tloor nie rand opgemerct of gecritiseerd gaf hg sich zoooala hg was en trok bet bontr liohtzinuigo gewaad uit waarmea hg Wtwr de wereld al wat goed en heilig in hem was maskeenls Hg is een koele trutsche natuur die zgn hartebloed niet op de markt als koopwaar annbiodt en geen eobt i goud strooit tussoheo de lovertjus en stukjes glaa De VERZENDING der OOMDMBES naar de Fabriek geschiedt geregeld desZaterdagsmiddaifs vóór Zuur ea program TertegftDV rfligen mogelgk is heeft het MmeDgasn der geavaaeecrden met de nti roToloUoiuiimi welk denkbeeld opgeworpen werd toen nlleea de beer Bftitert caodidüt wu alle red Tan beitaaa rerloren Wij twyfeleo ook of zalks dezen liberalen gemakkelgk gevallea soa zga Wg hebben gietereoarond de in haar loort verdienstelgke Toordracht ran den heer Grumnielkamp gehoord Nïet metünverdeeld genoden Zyneerste deel waarin hiJ de wenschelükheid eener kienreeb therrorming betoogde was onnoodig bet tond gelgk met enfoneer uns porie ouvtrt ledereen wil nitbreidiog alleen de f raag hoever boadt ons verdeeld De Terheerlyking Tan het ontwerp Tak as doorweven van een overat zichtbaren draad hei belang sijner party De kleine loidea moeten kiexer worden omdat 2 1 hulptroepen zullen leveren aan bet aotirevoltitiooaire kiezersvolk Is dit een reden ontleend aan het algemeen belang Ëen betoog dat Tak s formnle tis toch ook een grens de juiste bedding aangeeft waarin de stroom der democratie veilig kan geleid worden maar dat een eenigszins nauwer bedding met steviger dyken niet aan het doel zou beantwoorden misten wy geheel Is het niet onverantwoordelijk den kiezers voor te spiegelen dat het algemeen stemrecht alle sociale Dooden zal lenigen Is er ia Frankryk en Duitachland waar algemeen stemrecht is geen malaise geen broodsgebrek geen plutocratie geen werkstaking geen gedrukten middelstend Geheel üoderschryven wy het betoog der nood jikelykheid om al die economische wanverhoudingen te bestadeeren maar wy hebben niet den trenrigen moed te speculeeren op de ontevredenheid der verschillende standen tot bereiking van politieke doeleinden Zal het algemeen stemrecht ons een stap verder brengen by de studie en de bestryding dier euvelen De heer Hrumraelkamp beloofde het maar de ondervinding heeft bet t endeel geleerd Het optreden van den beer Brnmmelkamp ea de herleving der candidatuur Vatette hebben ongetw feld de aanslniting van sommige liberalen by de anti revolutionairen onmogelyk gemaakt dunkt ons Onnoodig is ze zeker BINNENLAND QOUDA 87 Usi 1898 De SUmdaard meldt dat albier eene vergadering gehouden ia om te beraadslagen over da opricbting van en radicale kiesvereeniging Üp voorstel vaa bat voorloopig oomitt dat aicyi te desar stede vormde lal eerstdaa de beer Gerritsen of een ander der radicale woordvoerdfrs worden uitgenoodigd Bsvroair de overste nagevolgd petite de nonuen luier kont hij ons aan bet bof sleobts in den earnavalslüd te pas alt bet eeuwige vrouweligke in tereasaate maskers noodig heeft 1 Ovengena om weer op bet dansen terug tu komen als Je soms ergens kuip raad of daad noodig bebt wend je dan manr alt d tot Goteok I Üatiien scbaBtsenrydeR paard ryden en vareo op allerloi gebied van sport is hg thuis en het tal hom een eer a je daarmee voort t helpen Verwonderd sag ig hem aan Is dat nUt het werk van den eobtgenoot P Slaat gg rajj niet veel nader dan die wtldvreende wion tk toch nooit sulk een post van Tertrouwen uu opdragen F ühvier lachte veritrooid en reikte over tafel been om een geetiohtadame een kaaiboobou aan te bieden Go4l bewaar mg Ijoui e eohtgenooten xgn vfrveleude mensehvn je amuseert je tooh duiseudmaal beter all er vta getrouwe page voor da deurdremprl ligt Niet waar Rusuohe gg hebt een bijsooder talent om deinden ilepen van jonge koninginoeo te dragen F Gosfok baalde sgn scboudars op Spot gg over ngo grg haren P iirgxe haruu I niets dan koketteriel Ondttr dit devies reel hg oh hg aHe dames in bet vortrouwea t dringen Louixe hij telt dan aan ieder sgn if witte haarijea op gn sobedet net loo tang toor tot dat tg overtuigd i jn dat hg eaa lieve oude oom is dia men over ign wang kan strelen Pas op voor binnen eea twintig miauten kmmen etn drietal roeibooijea waaronder een barkas van den torpedodienst Daar bet geMraode vaartuig oist te bereiken waa met een sloef töotje werden de pasagiars net eea roeiboot daarop overgebraebt op de ondiepte atottd slsebta éëo meter water Staten Oeneraal £ amu Zitting vaa Vrgdag SO Mei 189S De geheels dag werd boateed aan overbodige herhaliogen en nuttelooze replieken men had beter gedaan al dat geseberm met woorden achterwege te laten en den Minister aan het woord te laten komsa die nu Dinsdag a s de eerste spreker ia De heer Van de Velde hield weder eene jerenisde over de splitslug der vermogens en bedrijfstwias tg Aaraan nu nieU meer te doeu is Ook de beer Van Karnebeek stemde in met dat afgezaagde deuntje Daarentegen kwam de heer Bablmann wel wal laat tot de ontdekking dat die splitsing tot de tactiek des mioislers behoorde Alsof niet iedereen weet dat die tactiek bet geheim is geweest vao het succes des beeren Pierson t De heeren Megier en Van Houten vielen weder de vrgstelling van den landliouw aan die natuurlgk door de landbouwlievende heeren Tgdens en Batgera in bescherming werd genomen De heer Gerritsen poogde opnieuw te hetoogeu dat de minister onwetenschappelijk werk geleverd heeft een verwgt waaromtrent deze bem wel terecht tal wg zen Aan de heeron Van Houten en Rocll komt de eoi toe voorgoed de patenteubelosting ten doods te heblwn gedoemd het ataodpunt van vergunning tegen betaling voor het uitoefenen van een bedrgf behoort inderdaad niet tot onzon tijd Indien wij nu nog vermelden dat ersoheiden sprekers de herziening van het personeel als een dringende hervorming bepleiten dan hebben wg de hoofdpunten van dit oiseus debat gememoreerd Uit Chriatiania verneemt men thana nadere bijzon derheden over de vreeaelijke ramp te Vaerdalen De instorting bad plaats nabjj de stad Drontheim op anderhalve mijl van da diepe golf tjokeod onder den naam Trond Hjem Fjord De eerste tgdingea waren niet cverdreven integendeel Ër tgn zeker wel 160 personen onder de aarde of de ingestort woningen betlolren Vaerdalen was een bloeiende plaats en diobt bevolkt Niet minder dan veertig pachthoeven waarvan tweeen twintig teer uitgestrekt waren zgn vernield M boort niets dan geween en jammerklachten in dia vallei welke zoo sflbilderacbtig waa en die in den zomer zoovele reizigers aaolokte Ën de ramp ts oog ni t ten einde men vreest nieuwe instortingen waartegen ongelukkig niets te doen is Het garniloen van Bortbeim ia ter plaaiae en legt grooto dapperheid en zetfopofTering aan den dag Daok tij die moedige mannen heeft men reeds meer dan 100 Igkeo bovengehaald Ër worden nog ongeveer 100 personen vermist maar men hoopt dat zg in den eersten schrik de vlucht hebben genomen De stoffetgke schade wordt op millioenen geschat Het Nooreoh gouvernement heeft onmiddellijk practisohe maatregelen genomen niettegenstaande de crisis De Storthing was bgeen toen het nieuws te Christinnia aankwam De zitting werd geschorst en bet minis waarmee vrouw Attedaagicbheid door het leven rinkelt Maria Louize Haalt diep adem onuilsprekelgke xaligheid straalt haar da oogen i iit en wanneer zg voor den laatsteq keer alleen in haar vertrekje ia om afscheid te nemen van alles wat haar lief is geworden dan drukt sjj de gevouwen banden tegen baar borst en lacht door haaf tnnen heen Ja ik scheid graag van u alles I Ik vertrouw ragn echtgenoot on volg hem vol gerustheid mgn lot in tjjn handen stellend I Ën z j knielt naast de oude defecte sopha nedsr en strgkt over het bebloemd katoen er van en drukt zich nog eens tegen de oudo prenten aan den muur die zoo lang baar eenigste genot zgn geweest en zg prest haar lippen op de koele bladeren van den Asclepiastruik voor bet raam en fluistert dat alles en vaarwel toe I Ëa wanneer de torenklok slaat roet baar diep en zangerig geluid dan is het baar te moede alsof een moeder tot baar kind sprak Ga been in vrede dal God u behoedo I Ja Mario Louize noemt gaarne afscheid ec tooh valt bet baar too bitter moeilgk om haar hart van haar tehuis los te rukken met welks lief en leed zg is samen gegroeid Wordt vervi terie legde kort daarna een wetsontwerp voor woarbg volmacht verleend werd voor bet zenden van hulp Onnoodig er bg te voegM dat het eenparig goedgekeurd werd Een eerste som van 10 000 kroDOu en overvloedige levensmiddelen zgn naar de pluts der ramp gezonden Te Heinaberg een prorineiaal grenaata je bg Roermond is een dienstmeisje om de volgende oorzaak in beobtenis genomen Voor eenigen tgd brandde de stat van den landbouwer Schiffers geheel af eo twee dagen later zijn huu De oorzaak was onbekend Ia de vorige week heeft S met xgn getin eene nieuwe woning betrokken en thans ja wederom niet alleen zgn buis maar ook een aangrenzend gebouw geheel door brand vernield Men is echter nu tot de ontdekking gekomen dat het dienstmeisje telkens de brandstichtatet iiaé en alleen uit wrok omdat z den dienst bg S wilde veriaten en bare ouders haar dwongen aldaalr in dienst te blgven Xd de Nature een Londenaeb weekblad maakt sir Henry Armstrong zijne landgenooten opmerkzaam op de groote belangstelling der Duitsche chemische fabrieken in de ontwikkeling der scheikunde De meosta der fabrieken hebben iu hunne laboratoria een groot aantal twee van ben zelfs 80 en 78 scheikundigen aan bet wark waaronder velen die den doctorstitel heblien De Bngelsoba fabrieken hebben er tertiauweroood 6 Vaodaar ook dat de bereiding dor anilina kleuratolfoa n b uit een voomamelgk in Engeland voorkomende grondstof kooilee in Duitschtand een veel fao ie vlucht heeft genomen en Duitschland op de tentonnstelling te Chicago 9 10 der kunstmatig bereide kleurstoffeo ingezonden heeft hoewel Engeland met die industrie begonnen is In 1 91 voerde Duitschland voor ongeveer 44 S69 000 Mark aniline kleurslotfen en voor 18 906 000 Mark alazerin uit Armstrong verklaart dat bg de kortzichtig beid zgner landgenooten die sterk ondor den invloed der kerk staan betronrt doch aiet nalaten kan de Duiteehers in bun werkkracht te bewonderen FOSTEE icrjsisr van Leeuweo mao Amsterdai Gouda 25 Mei De LiJST van brieven geadresseerd aan onbekenden en verzonden gedurende de Islo helA der maand Mei 1898 welke dcor tusschenkomst vaa het postkantoor te Gouda zgn terug te bekomen Verzonden van GOUDA Begeer Gouda J Loonun Den Haag W J C zem P F Grul P H Britekogelendt 3ireotenr van het postkantoor VOESTER COBBlïaFONDENTIE t stuk vitn den Heür J H wordt in ons volgend nr geplaatst De Kedactie ADVERTENTISN VESMENSSEIASTINB JtlSjj gÊÊI Inspectenr der wM Begiatratie te Oouda W ehI Zitting hooden tot het geren Tan Inlichtingen aan belanghebbenden omtrent hanne Terplichtingen in zake de VermogeaBbelaating op de naToIgende dagen en plaateen Mkena van voormiddagê 10 uur tot naatiddag 1 uur te QouOa te zgiien haize MARKT A No U7 op DIN8DA01CN 30 MEI en 6 JDNI Op DONDERDAGEN 1 en 8 JUNI Oi ZATERDAGEN 3 en lO jDMI Te Schoonhoven ten Baadhniieop WOENSDAG 81 MEI Te LekMerkerk ten Raadb ze op VRIJDAG 2 JUNI Te Waddtnxveen ceu Raadhnize op MAANDAG 5 JUNI Te OudeweOer ten Raadbniie op WOENSDAG 7 JONI De jMpecteur voomolpid Va DROOüE mm I BET BQQFIEIESSIMCT BOMI De Anti ReTolntionaire EiaiTereeniging Nederland en Oranje in betbooNkieadiitrict GoDni beeft tot Candidaat Toor de 2e Kamer der Staten Generaal geilald den heer A Brummelkamp Jr Redacteur van de Nieuwe Provinciale Ghroninger Courant Met den meeeten aandrang beTeelt zg dezen Candidaat aan die de kieswet Take door opbonwende crltiek mat itoijwil Iroekfea Ie verbeteren en die erenaU wg orartnigd is dat ook in den Staat bet ETangelie tegen bet ongeloof moet gesteld worden ala de eenige blgrende oplossing der Sociale Qnaestie Namen dê CfntraU Anti Rtvotutionairt Kiéntrtmigmg üs B J Tix Dsit BERG Voondtter Gonda A TINOERLING Gouda U TIK DIB WOLF Gouda A TAS WALSUM Km Krimpen a d Usel A HOOGENDIJK Boskoop A HOOGENDIJK Jr Ouderkerk a d Usel M HAK Krimpen a d Lek K VERDOOLD Gonderak W TOM Moordrecht H JONGENBURGER WaddinxTcen C RUPKE Nieuwerkerk a d Usel G KANT Moercapelle H M DERCKSEN SecreUris Gouda Het ce i tra4L vekkiezi gsco iité district GOUÜA beveelt bij de aanstaande verkiezingf op 30 MEI e k voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten Generaal ten dringendste aan bij alle Kiezers die bezwaar hebben teg ea het ongewijzigd Kieswetontwerp TAK den Heer J IV BmERT te miaarsseveeii Oud Miiiister vaaWaterstaat Handel e ITijverheid P W KAMPHUIZEN te Gouda Voorzitter K VAN WAL8ÜM AzN te Krimpen a d IJgsel Secretari V SAÜERBIEB te Gouda Penningmeester Het Stembureau is geopend van 9 tot ö uur Van Vollenhoven s Stout is de meest gezonde drmiik Van Mmm LAGER en GEKSTE BIER I tie zgn heerlijke Tftfelbieren Bü O Vs fl Stout ft 12 et ontTangtmen gr de Van VoUenboTen s Stout Marsch Aanberelend ADVERTENTIEN in alle JliniMn en Buitenland ache Couranten worden dadelgk opgezouden door bet AdTertentieHnrean ran A BÜINKMAN en ZOON te aeuda J J van VbLZEN Turrniarkt Gouda