Goudsche Courant, maandag 29 mei 1893

De Ondergataakandan lan Kiaiera ran maaniog ignde dat de eat dar Liberale Partg en bat rartroawen haar door bet toUc gaaehonkan het Taraiacban dat zg op 30 Uri a i mat aan rarUaard Trgiinug man moeien tooi dra dag koman atallan U alanog tooi Uwe atem ait te brengen op den Heer T G G VALETTE Het zal U bekend zgn dmi in de Vergadering van Woenidag 24 Meï j l der KiesTereeniging BargerpHcht van Krimpen a d Lek en Umitreken met algemeene temmen tot Candidaat if gesteld roor bet Lidmaatschap der Tweede Kamer de Heer T G G VALETTE Ook Uoikoop ia geni eo de Candidataor te atannea Het lal wel OTerbodig zgn nog ieta ter aanbereling ran genoemden Candidaat te zeggen ieder kiezer in ons dittrict heeft gelegenheid gehad hem zgoe begiaeelen te booren verkondigen of verdedigen Dat de Heer VALKTTE op alleainta waardige wgze one diatrict zon vertegenwoordigen lal lalfa door zgne politieke tagenitandert niet worden ontkend Wel beeft bg gemeend wageoa persoonlgke redenen voor de Candidatnnr ie moeien bedanken maar Kiexerê in bet Hoofdkieadiitriet Oonda laat J daardoor volatrakt niet ontbonden Uwe stem op bem nit te brengen Wg ondergeteekenden die den Heer T G G VALETTE Hen van nabg kennen verzekeren ü dat hg eenmaal gekozen zgnde in bet belang der Liberale Partg zich zonder den minsten twgfel zal beacbikbaar aiellen voor de gewichtige poet waartoe Og bem hebt geroepen Kiezers velrzaakt ditmaal Uwen plicht niet bet Vaderland beleeft moeielgke dagen het Liberale Miniaterie beeft meet dan ooitatean noodig i Komt daarom ala é6a man op 30 Mei ter stembna en brengt allen Uwen stem nit op den Hear T G G VALETTE 1893 N 6056 Niaidag 29 Mei GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken V Os uwendlnc van advMTtentUoi kAB geaohiedan tot Mn nor des taamlddagi van den dag der ultgaT JMVMjV GoncU Smlpendnik van A Bmmziti kZooK Oouda M VAi AALST A BBAAM A BRIKK MAN H A C BRINKMAN E 8 CATS Pb CATS T CBKBAS A DAM A Vi i A rrzio A J Tl DANTZie WAAK V ÜANTZm J VIN DANTZIO G C ÏORTÜIJN UBOOOLISBVER Mr J FOKTUIJN DEOOOLEEVBB J L VA BUK r vui BUK H a V BANKENUUIZB t W O Ti OEEIiEN J C OOTTE W HERMAN DS OBOOT r HERMAN Fi H O H0E7HAHKB D HOOGENBOOM Ts W HULLKMAN Dr L A KE9PEB A W VI Dta KLEUN Dr J KBOON ViB PBAAG W P C TAM EDE VA i o PAI5 G PBINCE D BVIJTEB C W VA BANTER J 0 8CU0KBVKLD Tl i a CLOET F 8IEVERDINK Dr H A W SPECKUM M SPBUUT MJl A TBUBIT8 VEBBDBG 1 VSRMBCL H J Dl VOOGT It C WEBNINK B H VA os WBRVE Dr A I U8ENDIJK I l l 1 1 at R C Centrale Kiesvereeniging RECET VOOR iüLIiEF l f4M üllstfM MlBi By de Verkiezing va een Lid der TWEEDE KAMEB op DINSDAG 30 MEI a s wordt met den meesten aandrang aanbevolen de Heer J 1 BASTERT AomOH htt Btrtuur £ J TAK BIB HEIJDEf VDoriitttr N P A HEUBS 2e StcnlarU P MOL Waddingmn A TETTERO Movrdncht i VOÜBEND a A J HEESTERMANS L VERGEER A K0 Jt i A C KOOLMEES Xinmrktri IJuL C BOUWMAN G STRENG C TAK DIN BERG Botkoop C B LttKNEMANN Krimpen aid Lek en Om reken 3 BOOAEBÜT H BOGAEBDT P V D HOOG K SMIT Jl Botkoop C BULK C FBETS P JL T HEININGEN S HOOFTMAN Ta P HOOPTMAN J Ai A KOSTER Ms Ant K08TEB D A KOSTER C B VA NES K VA NES Pz P VA NB8 Az P O VIS NFA P A OTTOLANDEB K BOSBEBGEN J W DS BUITEB Exquise Cognac SLOTEUAKSR Co aa POIKK OÜDE f SCHIEDAMMEE GEUEVEE Uerkt Verbijgbaar by M PEETERS Jz N B AU bewijs Tsn echtheid is cachet en kurk steedfl voorsien vsD den naam der Finns P HOFFB Men wende Hch voor MarkiA680ouoi bg NIGHTCAP De mtgave dezer Coorant geschiedt dagelgks mat nitsondenng van Zon en Feeaidagen Da prgs par dne maanden is 1 2 Iraneo per post I 1 70 Alzondarlgka Nommara VUr CENTSjjt TWEEDE BLAD TAN DEN HlRa A BEUMMELKAMP Jr ia de Societ U Ox QenosKfln te Qoudii op VEIiOAO 28 MEÏ 18B8 Kcdat de heer H M Deroksen de verfradenofr geopond liart in naim van God die betnet en aarde gemaakt baeft betrad de heer Brammelkamp het spreekfEOBtoelte en telde dat het hem een groote eer waa in het diatriot tOoada caDdidaat te zyn getteld TOor de Tweede Kamor het diatriot dat rceda ïd tiJD jeugd reedi veel vaD zich deed Bpreken waar toentertijd ket Qoudtch KrofMlake veracheen dat Groen ran Prinetarer de eer eener bealr dioK aardig keurde het district dat eeoa Dr K a jper naar de Kamer afraaniigde en door andere mannen Tan boteekauia werd Tertwenwoordigd Voor bet ot mtk ntde r waa alleen de uitbraidiDg ran bet kieireoht aan de orde eo deze zoo naaw samenhangende met de rolksaourereiniteit moest besproken en behandeld worden omdat de zaak urgent geworden waa en de invloed Tan h t zaurdwg op het meel eiscben Tan kiosreobt uitbreiding op de maatBcfaappij niet meer te keeren of te loDofaanen Tiel Wij bennden ona heden in rollen democratisohen stroom waarran bet einde algemeen kiesrecht wezen zal en moet Ook de anti reTolutionairen hebben hierran iets op hunne rekening Zij hebben goTraaiid om rr heid en gelgke reohton ran onderwgion deacfaoolkwestie hangt aamen met uitbreiding raq kiesrecht l e kwestie ia aan de orde en kan niet meer worden uitgesteld De Grondwet belooUe het tot een oplaaaing te zullen brengenen de Minister iageroepee en genoodzaakt geworden het kiesrecht te regelen Toen Tak nog kamerlid was b eft hij de regeling van het kiesrecht genoemd de hoeksteen waarop de regeering der toekomst moeten worden opgebouwd beter gezegd De hoeksteen Tan het regeeringagebeuw der uiekomaL Het rolk waoht op aotwoord na zoolang reeds rergeefa gewaeat te hebben en het vraagt gaen h lf werk maar eoe finale kteareoht Hbnidiiig W hoorea stemmen opgaan tagen dia uitbreiding Het ia geen ktoinigbHd zoo maar op eena TqtiaMal honderd daiaend naan tot kieaer te proelaaaeren doob de bedenkingen daartegen koaoM te laat De bron as den stroom die tbana in Tolle Taart daar henen gaat is te toeken en te Tiodea ia de Grondwet en wtar zij ket initiatief daartoe gaf was iq absoliut Beataat er werkelijk gevaar dat die uitbreiding no Jcioareoht ons eenmaal daar te ataao zal komend Ia ai gevaar voor troon en kroon en l eata t er met nda Treea voor petrolewrs en dynamiteun wanneer woTdlen een recht gegeven wordt dat ztj ou nog niet hebban P I aat ons dan rragrn wie zy n die O0OOO die dal reoht zullen TerkrygenP Het zyn de Bezeten burgers de mensobeo met wie wü dagelijiips omgaan en in vrede leren Zullen zij den troon ondermijnen Zijn het niet al dia arbeiders die net da krachten banner banden den staat helpen opbouwen en in stand doen blijven Acht ga dan rkaun zoo klein dat hy in staat zon z n tot Jingi IQ die radergang en diende zooden na zich sleepen It Held en z fC 8 bende F Wij kunnen onze vrienden nog wri rsn onze rytinden ondenobeiden en de Uoomaeh lCatholiek weet el wat hy ran den Roomsoh Katholiek rerwaobten mag Zg zulten geen rerotatie aitroepen Onze regeering is constitutioneel niet da Koningin niet de Kamera niet enkelen regeeren eo regelen onze belangen het volk zelf doet dit en moot dit doen op steeds raimer en breeder schaal want iedere bekrimping of beperking van kiesroeht zou met het begrip onzer constitutie in atr d zijn Het rraagstuk dan kan niet langer rersebovM worden het is te dringend guworden Geen groote stroom laat zich terug leiden tot z n bron Ka dat willen wy ook niet daarroor zouden wij raaetioeair moeten worden en dat worden wij nooit Vreea niet roor de uitbreidiag van kiesrecht Dr Schaepman heeft hel te Gfoningen geeegd dat schandalen ala dio van Panaiba en apreker voegt et bij als die ran FiooofTa ejJQ niet gepleegd door bet Volk aan wie gij gereed staat een stem in het kapitto te geren maar door groote tieeren die met oer 00 eerlijkheid en geweten liadden afgehandeld Het Icieareeïït modit uitgebreid worden wordt bet dat niet dan zal het ten allen tijde een struikelblok blyveu Waarom heeft de aohoolkwesiie zoolang geduurd Omdat men niet doorzette en de oploasing telkens zocht te ontgaan Dooh raen ia er steeds op terug gekomen en zoo zal het met het vraagstuk der verkiezing evenzeer g aa iadien men den knoop niet doorhakt Op welke wyze dan moet de uitbreiding van bet kiesrecht verkregen worden Da Grondwet spreekt van kiesrecht voor ingezetenen de Abti rerolationairen spreken ran buiamaiukieBrecht en naar dit taatate moeten w j heen De Minister noemt hem kiesgereohtigd die ziohzelreQ en ijr gezin onderhoudt en op ziohzelven d w z niet bq andaren in woont Dit is het uiterlijk kenteeken De Grondwet maakt een negatief bezwaar waar zy bet kiesrecht ontzegt aan hen die bedeeld zijn en is positief in Hare uitdrukking die in een eigen huis woont Tegen de nieuwe regeling run kiezen zooals die nu is voorgesteld waarbij ieder die kiezer ia naar 1 atadbnis zal moeten gaan om daar zyn stem uit ie brengen op de Ijzfl zooals die ons bekend gemaakt is bestaan vele bezwaren Niet ieder zal dit doen de een omdat hjj niet vaardig sohrijft de ander omdat hg niet gewend is met zulke deftige beeren in aanraking te komen enz Kn daarom willen wy den Minister vragen Excelleittie doe er dat af help de bargers een handje en ala de kiezers niet naar t stadbaia gaan laat dan hef stadhaia bü da kiezers komeil Er zijn vele voordeelen aaa de uitbreiding van deze wet verbonden Ie Sïü breekt met de oenaas niet de bezitters alleen niet z die een bepaalde som in deachMkist storten of belasting opbrengen maar allen zoUen reoht hebben ban stem op den man van hun keuze uit te braiïgen Se De uitbreiding is finaal en het kissreohtvraagatok zal ons niet meer beroeren 8e Het ooujoirstelsel zal een einde maken aao al die knoeierijen en omkooperjjen waarmede helaas tot nu toe zoo menig kiezer gejiwongeo word zqn stem te geven aan iemand dien hij niet als vertegenwoordiger wenscbte 4e Het geeft ons enkelvoudige districten en die gemeenten die tot nn toe verstoken waren z lf een ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regele i SO Centen iadara ragal meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien warden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verachgni afgarasrdigde te hebbeo bg de regeeriiig zullen daa dat roorrecht deelen Uitbreiding ran kiesreabt brengt ona de aoeialt maatachappalgke herrorming Tocb is het niet moer dan een middel om bet groote doel te bereiken dat daar achter ligt n I dat wi j ona beter zullen kunnen bemoeien roet da nooden der maatschappg aooiala Dooden Kr is veel te lang gespeeld met de politiek ea dat spet was onwaardig Het rolk dat de heereu op t kussen bracht is er niet om de politiek ook niet om aan enkelen de gelegenh d te geren tot aangenaam en gezellig politiseemn maar de politiek ia ar en moet er zgn om het rolk om zgn Usien te rerliohten on zgn nooden te lenigen en te vermindum Politiek moet hoog zgn eo waardig anders houdt zff op politiek te weeën Gereohtigheid rerhongt eea Tolk maar onwaardig bestuur is een schandvlek roor de natie Carlyle seide het groote probleem ia niet met s jn wopme tê tirydm maar met zgn germdickappm U tofkfH op te bouwen Uvolmaknt n Arbeid adelt en verheft en de arbeid der ri eeriag moet dit in de tursta plaats daar het lot van zoevelen in ban handen ia Duizend rragon elk groot op zioh ielf zullen go dten en moeten beantwoord worden Is de arbeider goed behuisd of is zijn woning eerder geschikt on een aiyler schepsel dan een menseh te herbergen Zal dtf patroon don arbeider of de arbeider den palrooa dwingen tot wertai of werkTersahaffingF Zat do ruatdag eea rustdag zgn foor allen of zal er orar den billgken eisoh van soorolen met ourorsobllligheid worden heengepraat f Up al die vragen maot le wet oen antwoord geven want t j is er om ord te brengen uit wanorde en op to beffen wat gabukt gaat Üe winkelatand moa beaohermd worden tegon daa gaast van coöperatie zooals dte ihana wordt toagopast Coóporalie van twee teganover een derde kan goed zgn en z n groot voordeel hebben voor allea i maar zooals zg heden wordt ten uitvoer gebracht Eigen Hulp ia zjj weinigen tot voordeelen velea tot schade Op hel gebied van don landboaw moot er beter regeling plaats hebben Ii dan tijd der rerolati zgn te gilden wel wat al te driftig van da baaa geaehoven Arbeid en vuistreoht sohgnen aind dien bij elkaar te behooran Varaodaring en varbetoring ia ook bier meor dan noodig De denkbeelden van beden zgn plutooratisoh Geld en nog eens geld is de drijfveer ran alles ea zgn metgezel ia het iutdlrot Hoemaer geld een raaoeeh rich te verzaoielen weet eo hoemeer goleerdbeid en verstand h bezit hoe hooger bij dankt te stau Maar ar ziju nog andere en hoopam kraohten dan die er zgn ook geestalijke kracwUB en God vrijmaehtig gaf elk in t b jaondsr a ii kracht om dia tot winst en cegeo ran allen aan ti wenden WaHT ia b t geraar dan dat men vreezen zou van uitbreiding ran kieareeht Wat ia eigenlijk die riaaa voor oproer Een goed dankbeald gepredikt en aangenomen rermag meer dan duizaod soldaten Geloof aan het Erangelie Gods kao de staat reddw want m Godawil v on het is een berusting dia getaigt van moed en waren grootheid zalleo w oaderdaoig z n aan de over ons gestalde machten De wetenschap moet het volk voorliohtm Dodi ar ia een getoovige en een mgeloorige wetansobap en ariï vragen waarom sfeoat da staat met ona allar f