Goudsche Courant, maandag 29 mei 1893

g ld d wetawebap tu 6£b ptft P Umin a ia ftog v l0 Dd re diogon moet vartodanog koni ii roor de wet ino tou allon Ketijk £ gn Dftt moet I Kbitdcn d Qitüt a ds rerandtiriagwi ceeo Wriugea verooraiktfD maar ttetNb mear zegun werkco Dr Jooksr ran Dorilt preekt in de broobure di k oalftDgt uitgaf over Joua die kalm liep terwjjl d zee boog atosd n bet idiip in nood verkeerde Slaap niet xoo riepeo de aebeepalieden bem toe siet ga niet welk gevaar ooa dreigt F En g roepen toe ilaapt niet xiet 2 nirt dat de brandatof rondom om iieedi opboopt Weei Diet al te garuat maar voorkom door wija eo veraiaudig overleg bet ergate De totaam ia dete De boogure Btanden moeten Beerdalec en arkomtrn tot de laKere er moet ver broaderiiig en uitwiiaelitig van gedachten en kraobten lunchen die beide plaata hebben De Engeracbe achrijver Morris teide rüy hebt de leidiag eu bet beatanr en rilt m niet miaaen weluu maakt u ce dflgk oomiabaar tiod gaf zijn gaveu aan anketeo om dtenatbaar te maken aan allen Worde dit begrepen en gevoeld niet alleen door hen die tot kiezen gerorpen zyo of tullen irordeo maar bovenal ook door hen die zuilen vonten afxevaariÜgd dan lal er meer rolkomeahaid komen in oni parlement en y allen zullen aamunwerken met deu Minister Zoo ongeveer epgik du heer Brummelkamp Zijne rede werd met veel attcotio aangeboord en drie preken meldden zïoh aan om mot hem te debatleeren Ka een pauze van tien minuten werd door den beer Derekson voorzitter der anti rerolutionaire kiesvoreeniging het woord gegeven aan den beer Van Voelen Deze zeide uit des Spreken rede verstaaa te bahbeu dat de socialisten buiten den itrigd stonden ieta wat volgens zijn gevoelen eeu onjuistbeid was De kwestie soever ala ii na wa zou daar nooit gekomen zyo zonder bet optreden en aandringen der aooiatislea H j bad minttttsr Havelaar hooreu ophemelen maar wat had deze eigenlijk gwlaan Hij had bij da overgave van den spoorweg den geldheeren nog een doekeurtje eeu douc4 urtje werd waarsobijulük bedoeld in den zak gestopt Deu aocialisten wai het te danken te wijlen dat de anti revolutionairen zich beden eeu rose manteltje kaïlden omgehangen dat weinig anders was dau een Torkappiug want bg de sohoolkweitio bobben zy da oploisitig niet venier gebracht dau voor benceUe Dootlig was Kinderen van aooislistan en anarehistao x jn van de voorreobten aan anti revolutionairen verleend nog steeds verstoken Miaialer Tak beeft volgens dun heer Vau Veelen geen woord gehouden Durft by het ktesreofat de hoeksteen van hetstaatsgebouw noemen Waarom heeft hg zijn werk dan niet uog meer uitgebreid Do anti revolutionairen beweren dat er geen uitgezogeuen zjju Spreker weet wel hater eu hg zou willen weten of het no dig ia dat r armen eu rijken ziju Kn da armen worden Terdrukt en vertrapt Dat kan Waddingsveen getuigen waar twee sooialisten de deur wrrdeo uitgezet omilat tij met elkaar spraken eo bet was In tfe pBuaa Verder debiteerde Óprcller ee paar aardigheden over de geldmanoeo en leide van bet voor geslaobt dat tegen Spanje streed tf tii t hebben dat het opstaan legen de geateloe machlen uer goed kon verdedigd wordtm Waa Fllips II onae wettige beer niet f Spreker weusohta bet tïeareoht uitgebreid Ie zien in aooiial deroowatiaohen geeii eu bet privaatbezit afgeaohuft De beer Derokaen liet den hafner vallen waarmee h zeggen wilde dat de 15 nbiauten di aaO elk dabsler zoadan gegeven worden vcurbij w n HierovK ontstond een kleine wooadnnC ling Daarna bekwam de Heer DonMir het oon die iob niet begrijpen koiv hoe het lamerlid Held ooit geprezen kon worden l oemt gi Held de vertegenwoordiger der artwidpra P £ oD mooie arbeider dia kapitalisUn kapiulen in den sohoot werst Willom d Zwijger waa voor ben een rebel die het van üod ingesteld gezag weerstond Hierin schuilt ironie Volgens den hoer Donker kwam in de eerste plaaU kiesrecht toe aan de bedeelden de bezitters hebbeu r minder behoefte aan Het jammer dat anderen uitspraken over hot niet bestaan van een oootiaet taasohen patroon eo werkman begreep bü niet Ala bet gesng dan toob van God ia ingaateld waarom iouden de arbeiders ziob dan ook niet naar Ooda vet laten ranselen door de kapiulistanf Zg tijn immers met gezag en bezit door God gezegend I Als derde debater trad de beer Grootenilorst op itia iu weinige maar ernstige woorden Aeu spreker dankte voor de toelichting en het gvareu voor eeu wet van en liberaal Minister van wlen Ó0 refereut laker ovenver verwijderd stoud als hg zelf vau den referent Toch boe daiikbpiar voor bet gehoorde kon de heer Groóleadorj met bet gevoelen dea S inkers omtrent de ooöpar tie niet medegaau Was êderlaod door deu middelstaud niet groot geworden en zou samenroegiog van krachten dit niet altijd lilgvaii doen f Da heer Darekaaa nam aren bat woord om het strooibillot Baiiert la bespreken Hg noemde bet eeu pamflet eo bad zich geërgerd aau de leelgka gebMme beaobuldigiog die er zit achter de woorden kD i§fr Boittrt vree t God tm etrl ktd komngtknU en hierin stood hg niet alleen Hg drong er op aan dat de aohrgver van dit geschrift in debat sou komen of een der ondeneekenaars ten miotte Daar dit niet geaehiedde oordeeUe hij hen minder dan ooialiaten die althans ook durven zeggen wat zg deuken en sobrgvan Daarna begon de heer Brummelkamp zlQn dupliek Hij blijft Havelaar steeds eerbiedigen als era man van groota verdienatc weerlegt met weinig woorden de apoorwegkweatia en bewgst uit len intiem gesprek dat hg nog oulaugs met iemand daarover had dat deze zaak zgo roem nimmer sa verkorten Hij erkent dat de sooialisten deu stroom naar de uitbreiding van het kiesrecht hebbro voortgodreren zeker wel ieu aneller dan deze zouder beu zou gegaan zgo dodi het vaderschap ervan komt hen niet toe Bg eenig nadenken zullen zg zelf dit moeten toestemmen Wat de aoboolkwestie betreft en het vrije onderwga ook voor de kinderen der sooialisten mogen zij zich niet gelijkstellen met de anti rerolutionairen Hebben z als deze scholen opgericht Neen F Dan moeten zg eerst doen wat gene deden en dan pas tullen bun eisohen bitlgk zqd De heer van Voelen moet dau ook krachtens zgo beginsel veeleer voor het oeutra l dau voor bet aeote onderwijs zijn De heer Brummelkamp noemt de socialisten oon seqnenter dan Held Held bleef slaan zij gaan door Zijo gevoelen omtrent het privaat Iwzit vorachilt met dat van dun heer van Veelen Kiet omdat het roor deu bezitter zoo plezierig is te bezitten zuU gij bet zijne eerbiedigen maar omdat God gezegd heeft Gg zult niet stalen Waar meoschen wetteu makeu rerandaren en verbeteren wg omdat de beste wetgever falen kau waar God deHaerziju Gij zult en Gij zult niet laat hooreu daar buigen wjj het hoofd eo zwggen De beer Brummelkamp vraagt don heer ran Veelen inliohtingen omtrent bet dbor hem nuvoerde debat te Waddinxeeen dat niet tot een oplossing kwam Men sobeen elkaar niet begrepen te hebben de beer van Veulen zou bij een eerst volgcode ontmoeting eeu batobuldigbg bewijzen door hem tegen spreker uitgebracht doob lobeau daartoe niet te willun te kunnen overgaan Spreker verzocht aan zgu tt geustauder het er niet zoozeer op ton te leggen om hem tegen te p vkeu dau wel hem te belpen tot de rerkrggiag van ktgeua waarnaar zg beide streefden Kr ia gezegd dat Held geen werkman ia Natuurlijk niet Held zelf zou dit beden zalf nirt meer zeggen Maar bg is toch de afgevaardigde der werklieden en als ge aan de vele arbeiders vraagt of ook zg mede doen iu bet werk der regeering dun zullen zij u wijzen op hem en zeggen dat is onze man hg spreekt roor ons allau De Uoomeob Katholiek gelooft met ons dat het gezag uit God is au ereoals wg Zal hg batomGodswil eerbiedigen De grooie vertegen wcfordiger der Katholieken is Dr Sobaepman zgo liefde voor ons rorstanbuis dat hg 100 raak in z n roerend sohoüue taal bezong is onrerdacht n ieder kent bem als een echte OranjcklanL Over de bedeelden die in t bgsooder kieageraoh tigd moeten zgn door den heer Donker besproken zal de spreker zwijgen Uü merkt alleen op dat wjj rare dingen belerea Lezen eo solirijveo en ooöpereoren zal de spreker laten rusten Wat er gezegd is van onze voorvaderen en hun strijd tegeu Spanje bewijst maar al te zeer dat da apreker geen diepe stu e van de gosohiedenia gemaakt had Unta voorvaderen waren gaan protestanten lij warden bet Kevolutionairs Yaren het allerminst dat weet ieder die geschiedenis leerdel De hoogere standen zijn de runtmeesters eii op ban ruA dau ook groote rerautwoordelgkheid Eigeu Hulp doet het kapitaal ophoopeu eu tegeu haar valt niet te ooncurreeren Moet du winkelstand ten élotte rerdwgneuP Ia de wet er niet om allen te I beschermen vooral den kleiuen omdat deze meet I dan de groote bescherming noodig beeft la bet I rolk niet een lichaam eo is het lichaam niet het I beeld van ons maatsohappetijk leren Waar ééa lid I Igdt daar Igdt bat ganscha lichaam Ala wg voor I een wond aan voet of baud deu geueeebeer ontbieI deu zouden g dan ook geen genezing zoeken waar een deel der maatsehappg Igdonde is Voor ieder I dau hetzelfde recht dezelfde wet dezelfde liefde ook j ook het reiibt lüede item te hebben iu da zaken der regeenog Hiermede was de avond roorbg ao wij twijfelen er niet aan of menigeen was tevreden tijo uren zoo nuttig en aangenaam te hebben doorgebracht Doch niemand vermoedde dat hut nagereoht zoo weinig r iu orereeustumming zou zgn met da schotels die waren voorafgjkaau Men kwam Huderterug op de kwestie I T n Waadtnxveen De heer Jongenburgar voorzitter dar Ant Bar kiearereeniging aldaar zeida geen berel aan de politie te hebben gegercn tot vorwgderiog der twee aocialisten hetgeeu de beer aa Veelen zeide dat wel bat geval aa De hear Jougeuburger bleef ontkennen totdat da beer Derckaeo op het idee kwam dan heer H A G Brinkman die er bÜ tegenwoordig waa geweost tot tuige te roepen en te z gen wat er van de zaak was Deze uide dat bg de rerwijdaring der aoeialiMen uit de zaal bet bestuur dus ook de Ueo ¥ Jongenbuilder in de zaal zelfa niet aanwezig waa zoodat deze al heel moeilgk dit beval had knuueu geven Toen wie wil zeggen wat er toau geoeurdef De beste verslaggerer staat rarlegea al hjj dit bahandelen moet Met eeu gelaat bleeker dui dat vaa een doode met oogeo dia vlammen sohoteu sjmag de heer ran Veelen orereind Dreigend richtbs k j den vinger naar den heer Brinkman terwgl da woorden dat lieg je ja bent aan de eerste teaeen niet gebarsten sngdend en gillend bij afwisseling werden guhoord Nooit of uimmer heb ik zulk een gelaat gezien tenzij 10 de geïllustreerde Inferno van Daote Met geweld ran deu hamer moest de Voorzitter een ciuua makeu aan dit ten deele grappige ten ieele treurige toonael en welk eeu iudruk het op mg en zeker op mij niet alleen maakte toea de Toorzitter hier dadelijk borenop de vergadering sloot in dan naam des Heeren Heeren laat ik audereo ndan BINNENLANDr GOUDA 27 Mei IS93 Eenigan tijd geladen verdween da naam van deo heer Bennet ala eigenaar van het hoofd van den WwYiyrk Herald Het bureau Reuier voud hierin aanleiding om een berieht in de wereld te zenden waarin werd meegedeeld dat da beer Bennett gn blad voor de belachelijk kleine snm van miltioen dollars aan ean maatschappij zou hebben verkocht De beer Bennet vau oordeel dat bet noemen van dit betrekkelgk geringe bedrag de winsten toch van het blad zijn groot genoeg om aan eeu tieumsal grootere Bom een goede rente te verzekuren aan kwade bedoelingen moet woftlen toegeschreven Hij beeft dan ook van Reuter de terugneming ran hut bericht geéisoht de raaatschappg anders dreigende met een prooaa Do New York Herald zelf deelt thans mede dat de heer Bennet van zgn eigendom eene coöfie rattier varoeoiging wil makeu waariu ran stonde af an alle n ewerkera redactie adminisiratie zetterg van den eersten redaoieur tot den minsten loopjongen hun aandeel zullen bobben Hiermede geeft Benuut op zijne wijie een antwoord op het gerucht dat hij tgü blad voor enkele millioenen zou hebben verkocht Het behoort ham Bennett alleen toe hg heeft het roor de waarde van ééa dollar ran zijn vader dea stichter gekregen ei hij meent er op geen andere wiize over te mogen baaohikken door wat bam eec dollar gekoflt heeft te schenken aan bon wier arbeid bet faiteljjk tot ieU van zoo groote waarde beeft gebracht In Suriname heeft men nog 6i 80O postzegels ran 10 141 B00 ran 1 66 000 ran 16 87 B00 vaa 20 106 000 ran 2 $ en 70 700 ran SO et met bet portret van Koning Willem HI Hoewel die roorraad met do kopjes ran do kleine Koningin met het gerolg dat er al lang weer andere met het portret der inmiddels meerderjarige Koningin zullen zijn alroreiis de eerste der editie van 189 ia gebruik zullen zijn genomen I Da N Suri Ci geaft om uit dien dwazen toesUnd te geraken in overweging da oude zegel ta orerstempalen wat er borendien een egtra verzamelaarswaarde aacjïeven zal zoodat zij spoedig znllen zijn verkochtTwat aan de Koloniale kaa oen bate van 13 000 zou oplerereu De oorsprong van de wal Een Afrika reiziger die zoo boécbeiden w zgo naam te verzwijgen hoeft de oorsprong van deu wals ontdekt Hij verzekert dat iedoren morgen bg zoneopgang de alrufsrogels zich in groepen rerzamelflB en eene regelmatige graoieuso beweging beginnen die niet anders is dan do wals Het i than duidelgk waarom Strauas zich geroepen gevoeld hoeft om de uitstekenate walscomponist te worden Door Aoa Ned Sloffenbomt gerestigd te s Gra reiihage is aan H M de Korflagin Regent o adres gericht waarin zg eerbiedig aaudrmgcn op lo op het invoeren eener ulgemeene y 2o op het tot stuud komon der wet bedoeld bg art 6 der additioneele artiktlen der Grondwet op dat blijke of de reebouder de alaehter of de tot eeoa dezer beid badrijven belanghebbende al of niat behoort tot beu dia wagens rernietiging of vaarderermiodering van het hun loebehoorande sehadevergotdiog kunnen krggeo 3o Zoolang de wet sub 2o genoemd niet baataat alsdan dadelijke wettelijke bepalingen rast te stellen waardoor niet alleen bg qateigening of rernieteging onder formeele onteigening maar ook bü waarderermindering ten garolge ran de plaatselijke keuringan sahaderergooding zal worden gairerco en zulks zooder dat het noodig zat zgn om daarvoor de gemeente beaturen of andere autoriteiten in rechten aau te spreken Hoe komen de beroemde weefsels die als Gobelin bekend zijn aan dien naam Da fabriek welke thans nog te Parijs bestaat is ruim drie eeuwea geleden gesticht dour Jeban Gobelin uit Keims maar waa geen weverij De Gobelin s waren niet wevers maar ververs en haddeu al zoodanig een grootan naam In 1662 rerplaatste Colbert naar die fabriek de werergen welke reeda muer dan een eeuw lang iu 1530 te Fonlainebliau en later in reraobiltende werkplaatsen te Parijs ran staatswege gevestigd waren Daar arbeidden vooral Vlaamsche werars die meesters in hun vak waren en roor de Frausche fabriek worden aangeworven In 1655 staakten da Gobelene hun ververij en kort daarna werden hun gebouwen voor bet weven der beroemde tapgteu eo behaogsels ingericht Maar da fabriek werd nog altijd naar hen genoemd ofschoon zg zalven nooit een weefgetouw aau het werk haddan gehad In 1667 itetile Lodewijk XIV de regeling rast van da MüHi acture det meu les de ta Courmtte aux OoMirn zooals de ofGoieela naam luidt en sedert is de instelling trots alle stastkuudiga reranderingen blijvau bestaan De eerste directeur was de sobUder lebrun De tegenwoordige directeur de heer Gerspach heeft thans een zeer fraai werk over da geschiedenis der Gobatina uitgegeven Daaraau zgn borensuande bgzouderheden ontleend BulteDlandsch Overzicht In do gisteren avond gebonden rergadering der Brusselscha AssoctiUioa liberale werd na Irveuilige disoussiëu rene motie aangenomen waarbij de ledeu dor radicale liokerzgda worden gelukgewensoht met hunne houdiog ia dan barzianingsstrgd en da wenschalijkUBid wordt te kamen gagereu eener reorganisatie der progasaïstiacbe partij voor de aanstaande verkiezingen Daarmede i de eendracht hercteld tu ahen al de fractiën der Asiociaiion liberale In de Kamer interpol leerde de radicale afgevaardigde Feron de regeering over de uiisetting an Baalj en Lamendin Wel i waar keurde bjj het gedrag rau deze afuievaardigdeo tijdens de troebelen aan de grens af maar hij vond dat de regeering onhandig te werk waa gegaan zg had van Basly er Lameodin zooveel notitie niet moeten nemen De miniater rnn justitie verdedigde zjjn recht om ovor de grenzen ta zetten wien hü wil zonder dat het Parlement daarop oontrdie heeft ntt te oefenen Baaly en Lamandio hebban zich vergrepen aan B gische onderdanen Met 75 tegen 20 stemmen keurde da Kamer de ganomec maatregelen en de verklaringen der regeering goed Darttrn leden onthielden zich rau stemming Behalre in Silezië en Baden vertoontde schenriog in de centrumparlij ztob nu ook op dreigende wijs in Westfalen Zooals wij reeds mededeelden heeft een der leiders baron Von Sohorlemer Alstaan het hoofd dar Westfaalsohe Boerenpartij een rarkiezingsmanifest tan gunste der legorwet uitgeraardigd Afzonderlijke candidaten zullen worden toorgesteld De olerioale Oennanta merkt op dat in bgzmdera kringen bekend was dat da heer Von SohorUmar reeds sinda rele jaren een tegenstander ran Windhorst wa Wat de rroegere tegenstander der regaering die zich nu weder bü baar aansluiten verwachten btgkt uit den loop der zeer rumofrige vergadering van leider der oentnirapartg die Woensdag to Munster werd gehouden Toen het alaMen van een candidaat ter sprake kwam hield baron ran Schorlemer eene rede uit naam ran 150 aanhanger uit de landbouwdistrioten Hg rerklaarde dat de landbouw berorderd moesi worden De handelsverdragen met Oostenrijk en Italië haddan den landbouw zeer zeer benadeeld en thans stoud aan nieuw haudals erdrag roet Rusland te wachten De rfclilen op agrarische producten mochten niet verder verlhagd worden AU in het rerkiezingamanifeat ran het Centrum gezegd wordt dat de zoig voor don landbouw win erfgoed is vau het Centrain aan willen de landeigenaars ook eindelijk eeii ffhoter bij de viBoh zien Toen ten slotte de vergadering Von Sohoriemer s roorstel om behalve de agrarische afgevaardigden nog twee onder ta kieun varwiurp rarklaarda Von Sohortamer niet meer in staat ta wazen zgne nadawerking te rerleeneo en rertiei met eunige andm beereu de zaal Uet uittreden ran Von Scbormoler is van zoo groote betaekeuis omdat alle agrarische elementen bg de cterioalen eu oonservatiereu die hun steun aan de regeering wal willen verleont n iu ruil voor bescherming zich om bem zulten verzamelen Da adel en hotsere geestelijkheid sohsart rich aan zijne zgda 00 dieper wordt zootloenJe da kloof tusaohan bat aristoaratische en het democraiische deal van hot Centrum die allet a Windhorst bijeen kon I bonden I Da ËDg lscbe Minister Bryee hield efu politieke rede te Aberdeen Hij bawru de dat hij mecschen heugenis nooit eeu Kageering zoo door haar partij I ondersteund was als het tegenwoordige Ministurio t dat stuad poogde de beloften te rervullun die bij de algamaene verkiezing waren gegeven Het Kabinet bail al de roorspelliogen van egn tegenstan dets to echantle gumaakt De Miuister ontkende dat de Engilsche au Scbotache leden der UlaitstoniaaoscKa partij de Home Rule quaeslie moe waren De middolun om mogelijke willelceur vau het lersche I Parlamani ta breidelen waren dricladig ten oeratc i het feit dut elke wet in overeenstemming met de I regeling der Homa Hule quaestie ouRcatrafl kon Worden overtreden tuu tweede het veto van den Onderkoning i ten derde de macht vau het llijksparlement om elke onrechtraardige wet van het Homo Bula Parlement door een Bgksbesluit krachtuloofl te maken Ten slotte pree Btyce de lersche ledeu do an ti Parn el listen en verklaarde dat de standvastige oppositie tegen Hom Ruta voortvloeide uit da vree der conserratieren roor de wetsoulwerpen die daarop zouden volgen Do Nationale Liga hield te Dublin eene vergadering waarin de houding dar au ti Parnel listen diegeweigerd haddeu goed te keuVen het Parnetlistisoheamendement waarbij in plaats van Wat ieviDg L ialature de woorden lersoh Parlement in daHomeRula wet zouden gelezen worden scherp wenlgelaakt De heer Harrington bracht de quaestie deruitgezette pachters ter sprake en zeida dat ket altang geleden was sedert het onooodige onredelijkeen sohgnbara onderzoek naar deu toestand der uitgezette pachters had plaata gevonden en toch kon menuiet beapeureo dat op een vervulliug hunner oisohengeleek Uit Tirnova wordt gemeld dat in het adre der Sobranja aan vorst Ferdinand deteu eu zijn regeartng dank en hulde worden gebracht roor da verdediging der nationale belangen Door s roratcu huwelijk is thans de grondslag gelegd roor een krachtige nationale dynastie welke het vaderland zal waarborgen tegen gevaren eu een bescherming zal zgn tegen aanslagen op de onafbankelgkbeid en het zelfbestuur dea lands De rertagonwoordigers van het volk zoo wordt varder in het adres guzegd zulle É ftun aandacht wijden aan de grondwetsherziennlg en slecht het oog houden op het welzijn ran land en troon De meerderheid der Noorache Stortkijtg bljjft bij baar verzet tegaa den koning Dit bewijst da aannaming van het voontel dat hut baaluit rap da Storthing tot het tnstallen ran een eigen consulaatwezen voor Noorwegen i66t bet einde van hot loopende jaar door den koning uitgevoerd moet woitlen Het is ofn merkwaardige strijd Volgens eeu correapondaut der Frank Zlg willen de radicalen niet bat koningschap afiwhaffen doch alleen de ontbinding der L nie Zij willen een der zoon rnn deo Zweadaoben koning behalve de kroonprist Karul Oscar en Eugenius tot koning van Noorwegen uitroepen Prins Karel valt niet in bun smaak dus willen zij kieteu tusschen Oscar die door zijn huwelijk met mej Ëbba Miinda ran zgn rechten afstand deed eo Eugenius een zaareenroudig Parijsoh schilder Maar kouing Karel is rolstreki uiet geneigd afstand van den troon ta doen In Spanje ia de crisis opgelost Doch de cooservatieren kondigen een hardnekkig obslructionisme aan In Italië ziet bet er nog minder goed uit jloe ook het ministerio Giolitti hervormd wordt de Senaat achgnt besloten aan dr progreasistischo regaering haar steun te ontbotd n 342 Staats loterij Be Klaaae Trekking van Vrgdag 6 Mei 1893 No 7B16 1 101 Ko 6641 iUi JUU 19221 en Itm 200 Ko 8877 8S09 3770 4422 8822 8612 190 9850 166J8 en 18268 100 Prijzen Tan 70 46 2768 5640 8038 10811 18979 19870 18870 148 1770 5S4S 8086 10871 kO 9 ItSSl 18481 377 3084 58 1183 10348 13149 16384 U5I7 648 3188 5718 8165 10636 13166 15488 18589 588 3188 5749 8187 10664 13858 15449 18758 697 3293 9134 8271 10593 18867 16471 18888 747 8308 6849 8381 10668 13888 16614 18895 791 3381 6039 3336 10980 13388 16883 16876 795 3434 6178 8970 10931 13338 19866 18877 816 8561 6197 8588 11097 13378 16981 18889 848 3575 68 3 1773 11116 13414 16014 19080 893 3647 6894 8648 11169 13490 16089 19087 958 3748 63S8 8373 11815 13614 16418 19818 964 3754 6368 8967 11854 13537 18637 19875 1063 4018 6608 8966 11467 13967 16868 18503 1088 4088 6630 9014 11479 14046 17146 19641 1148 4301 6635 9104 11678 14186 17198 19651 1170 4315 6686 9197 11689 14817 17304 19676 1877 4392 6722 9268 11800 14238 17334 19689 1332 4412 6840 9368 11878 14233 17356 19741 1 73 4628 6894 9388 12068 14346 17S68 19968 1385 4743 6981 9393 12107 14869 17393 19976 1670 4974 7221 9464 12137 14512 17400 19978 1678 5041 7288 9476 18160 14697 17468 80161 1916 6148 730 1 9907 18174 14765 17801 80801 8051 6191 7381 9698 12843 14774 17961 30871 8099 5287 7347 9838 18272 14867 18118 90883 8170 6243 7384 9843 12481 14978 18141 80388 ilOl 5388 7499 9987 18483 14996 18818 80376 8667 6434 7888 9997 18576 16020 18847 20481 2661 5661 7880 10001 12639 16073 18348 80446 3782 6967 7987 10135 12815 16091 18288 80817 8745 9999 BurgerlUke Stand ÖEBORKN 89 Hai Jacobna ouden C ras K k en J da Bruin ÜVEKLEDEN 89 Mei A Braa ad W Faling 79 j OKDKKTROUWü 96 Hei H Laurier 80 j en S M Boere 19 j J F da Vroom 86 j an A ran Beede 88 j W Janaaen 88 j an K ran Sobaik 81 J Haaitreobt OVERLEDEN Geerlrui Varijeer 60 j OETRUUWU A Mooue uit Uouda on A A ran der Sprong ONUEHTUOUWD J de Lange en A Kompaer Hoordrecht GETROUWD 20 Mei D T n Dam en L ran Jereren 25 A van Kranenburg en O de Jong OËBOEKN 81 Hei L ornelli Jobannei oudere J Vermeer en C C WiBohmsyer 88 Lena ou lera T Hoogendooro en C Via 84 Wilhelmina Cornelia oudere A P van Velde en M da Jong OVEBLEDEK 84 Mei A Bikker 13 m Advertentiën Berallen Tan een Zoon N D o JONU eohtgenooie T n Dk COHNBUS M BI JONO tOravttihagt 27 Mei 1893 ITiïiiëi bericht zgne Clientèle de ONXyANOBT der ecUe BmgeUch marine CJtoefet TOO lAMES BABGOSTÜllES Tan 120 Centim breed per £ 1 fs Ct Firraia J WULTER Specialiteit in CÜRSËTTKN ONDEKOOËD Toor Damea en Kinderen KOUSEN llANDSCHOENKN enz OËVRAAGD in een Klein Oezin il HISJI i DIElil boTen de 18 jaar gedurende dageljk eenige aren en dea Zaterdaga geheel Adres onder No 2275 aan het Bnrean dezer Coaranb ♦