Goudsche Courant, dinsdag 30 mei 1893

Hoofdkiesdistrict Gouda 1893 Dinsdag 30 Mei l i 605t De Liberale Kiesvereenigingr BURGERPLICHT te KmmPBN a d Lek en Ohmtbeken heeft in de Vergaderingvan 24 MEI met algemeens stemmen Candidaat gesteld voor het Lidmaatschap vpn de2de KAMER DEK 8TATEN GËNERAAL den Heer Th G G VALETTE te Gouda tfD noodigt alle Kiezers die de waarlijk vrijzinnige beginselen z y n toegedaan dringend uit op DINSDAG 30 MEI a s als tón man hunne stem op bovengenoemde Candidaat uit te brengen Bn BmuiiR P ïi Dï HOOG VoortüUr K VAN DBH BEB6 Pennm méeiter R BLOK Df A Vi f OOSTEN W D GRÜUTEK Jic Tis HOLST J HOKFLAKË Sienuxrw STOOin BIERBROUWERIJ BE m kMB Firma A KOCK x Bericht hiermede haren Afnemers dat van hedenVaf het BIER zal worden afgeleverd uit haar nieuwen goed ingei chten Lagerkelder terwijl een bezoek zeer aangenaam zal zijn i Firma A KOCK GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IM tDseadlni ren ftdvertantUn kwi geiotiiedeii tot MD oor dei Damiddagi Tan d n dag der oltcaT J F voH OLAHN en C O MBGRBURO Hakelaan inllen op MAANDAG 29 MEI 1893 des Toormiddags te elf nren in het Koffiehnia aHUHoiiiK aan de Markt te 0 mda ten over kaan van den Notaria G C FOBTÜUN DBOOOLEEVEB aldaar vertuiofant de fériek n SIooib e a Werktuigea genaamd de Qoudsche Uadiine Fabriek b soa r gunstig ingericht n gelden te aan d Vaat of TarfaiiigelgTaobt en de Baam groM TOlgaH tilaatar 21 Aran 36 Geatiaren btakMde sit VABBICK8 nB0C W KETKLMAKERU KANTOUBLOEAAL en TEEKENBDREAU benavena OPBM TERREIN Te beiiohtigen 22 23 24 2S 26 27 en 29 Hei De 1mwï ii van aigandon an de VeileonAtifo illen vgf dagen T 6r alemede op den varkmpdag das voonniddags ter leiing liggen ten kantore van dan Notaris G C FOKXUiJN DKOOGLHKVBR TDonoemd Daags na deis veiling zullen wolden verkocht Ha HACHINKKIËN vaste en losse 6ERESD8CHAPPKN MAGAZIJN VOORRAAD eni volgens ationdariyken CATALOGUS verkrijgbaar te Bouia aan de Fabriek en bg den Notaris en te nulerilaai bg de Makelaars J F TOH Gli BN Voonng 44 en C G MEERBURG Damrak 26 Qouds Saalpostak van A Bumuii ktam Openbare VrUwlUlge Verkoopiog te GOUDA ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaria te Waddinxten op KAANDAQ 29 HEI 1893 s morgens 10 ure in bet Ctié het Schukbokd aan de Kleiweg van Bet leer aangenaan gelegen net onderbonden voor weinig jaren gelsdan gebouwde Q No 257 met afaonderlgke opgang hebbende BOVENWONING Q No 257o voorts groote WERKPLAATS met TOIN en ERF gelegen aan de Crabtlhttraat binnen de gamaente O O X7 Z Kadaster Sectie A No 2493 groot 2 Aren 1 C Het geheele perceel heelt waterleiding Verhnnrd het Benedenhuis cjl aan den beer V EiJK tot 1 Aug a B t ea 800 p j Bet fiovnthuis Kns in eigen gebruik is varhanrd gsweest egan ItO p j Aanvaarding en betaling op I JULI 1893 Te aien op 4e gebruikelijke dagen en uien Breeder in billetten rjS MStt ai Nader onderricht h Jvoomoemden Notaris OLffiiMAR BIËRBOTTELARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeUekeDde bereelt cfa bg Toortdaring bgleefdelgk ua Toor da LETEKING der Berfte Soort BIBBBS nit de Broa warg db Obkbookdb Valsc Van VoileDboven s £ xtra Steit Toor Bloedinnen Mugljjden Zwakken ea Krumvronwen meeit Vertterkende Dnok door H H Doctonn aanbevolen wordt door mü iteeds belegen afgeleverd aV Vraagt e v p PBIJSCOUR VNT E VM WUUGAAEDES Een ware Schat voor de oogelakkize slscbtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBËWABIKG Hollandscho uitgave met 27 afb Prits 2 Bolden Ieder die san de verschrikkelgke gevolgen van deie ondeni Ijdt moet het leien de oprectlte leering die het geeft redt jasrlijk duizend van een lekeren dood Te verkrijgen bj hetVer lagsHagazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland l 3 ONZE nsvu yatoMBt g FntC Ar O ABOni H drac n oofiaan nevea stawid c depon nl mark mm thinat S t ito Wollen SiSBES k TBiAMÜB FriiUBtwn Wie zeker zgn iv Echte £ lkel Cacao te ontvangen esaniongesfceld en na vele proefnemingen in don handel gdtomen onde den naam des nitvindsra Dr HiohaeliB vervaardigd op de beste machines in het wereldbo roemde Mabblissement van Qebi BtoUwerok te Kenlen eiwht JDrlDiel eliV Cikel Cacao in vierkanten bnssen Deze Elkol Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dageIjjkKh gebmik een A 2 theelepela van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeakracbtige drank bg geval van diarrhee slechts met water t gebrniken Terkrijgbaar bq de vaon a m ta H H Apotheken ene V Ko V4 Ko ptcefbusje B o 0 35 Neder i 1 80 c 0 90 JuliM Amsterdam Kalverstraat Generaalv tegaiwo Ds uitgave dezer Oonrant geschiedt dagelijks BMt nitaondsring van Zon en Feestdagen Ds prjjs per drie maanden is 1 25 franco par poat 1 70 Alaooderlijke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 89 Mei 1898 De heer Ur H OcMmftn Borgeaiua Lid vaa de Tveedfl Kamer der Stateo Geaoraal aal hedeo aroad ten 8 are io de Sociëteit Oos Genoegen een Toor dracht hottdea Gisteren morjcen ten oagereer IS uur ii aan het tatioD het volgende onfieluk gebeurd Met de aatnenateltiDg van trein S4ir is het linkerbMn van den riaselwaehtfir Beerendae swaar beteedigd De voet tal vermoadetjjk geamputeerd moeten worden De aan ia met den hak van iqn laan tussoheo een eontr rail blijven haken De oogelukkige ia per brancard naar het gaathuie vervoenl Naar w j nader voruemen is het been ocder de knie afgecet Zondagmiddag trad de he C H Kon uit Ijeideu voor de afdeeüng Gouda van het Alg Ned Werkl Verincd op met het onderwerp De riohtlng van het Alg Ned Werkl Verbond t gaoovf r dat der Soe Dam en PitriaDonium Op eenvoudige maar duidel ke wjjze aette de spreker uiteen wat de aanleiding was geweest tot het Btiohteo van het Terbond welk nat het in dien t d reeds had geitioht en door welke middelen ty haar doel tracht te bereiken H noemde o a kieerecbt teerplioht coöperatie ktraen van arbeid enz Aanvankelyk atond z j als werklieden part alleen naast de internationalen doch van Havertede verminderde haar kracht door het ontstaan der Soo Dem het Werkl Verbond Palrimoniam en in den laatsten t jd de R K Volksbond over welke partijen hij inn meening uitsprak Hg betreurde het dat uitgezonderd de Soc Dett de werklieden in zoovele bonden waren verdeeld FEVII LETOIV G JmJ JlMi J m Naar hei Hoofdmttci IX 88 De overste neemt de jouge vrouw sluier en kraM af en kust haar rein voorhoofd met een ematig gevoel van wyding Daarop alaat Maria Louise de armen om haar bats en ameekt met trillende stem Blyf ij toob liefhebben Tante Margaretha ik weet dat ik nooit meer voor altijd by u aal kunnen komen mar stuit uw deur niet voor goed voor mij opdat ik daarbuiten in dien hoogen leveoavloed toch weet dat er en haren voor my ia waar ik heen kan vluchten en veilig syn wanneer de golven mij te Wig worden I De Oude dame legt haar hand op het lieve hoofdje en ant oordt ernstig met een stem ourast kiintend laof er een vooi voel van een naderend onheil doorheen trilde Uyn lioveliug er etaat een galden prenk boven de deur vao Ueraabruna die gy altyd indachtig moet blyven Komt allen tot mg gij die belast en beladen aijt eo ik zal a ruste geven I Gedareüde flje korte dagen ataat onze daar open TOor allen die eenzaam B vWlaien zijt voor ieder vWlal omdat voor allen toob de maatachappoltjke behoeften deüelfdo waren cu gaf als i jne meeaing Ie kennen dat het Alg Ned WerkL Verbood nog de meeat geechikte partij waa voor de werklieden om tich by aan te aluiton omdat iedereen daarvan lid kan worden en ay eenigate part hier Ie ande ia die uitaluitend uit werlclieden bestaat waarin geen advocaten iif godsdieuatltwraara de boveutoon vg erea en de leden aan de aitapraak van die personen syn onderworpen Spreker verwept dan ook de geleerde mannen onder de Soo Dem dat eq het ayn die de arbeiden lot daden laasporea waarvoor sy later moeten boeten Spreker besloot a n nd 4ie aandachtig werd aangeboord met de hoop uit te spreken dat hetgeen hg gesprokep had er toe mocht hgdmgeu dat de afdeelicg Gouda in bloei uU toenemen Nadiit een paar der aanweugen met deo sprekerover enkele punten van gedeohtea hadden gewisseld werd da vergadering die door kele donateurs werdbggewonnd met eeu opw head woord van deavooniUet gwteUü De Stméaard schrift Ter reotiliaatie ejj hier gemeld dat in ons nummer van giaterea een berieht over de oprichting eener radicale kiearereenigiog abuaievelgk bg een ander Bericht over Oo da aangealoten werd Dit was oiguist niet io Gouda maar in Sotterdad ia ulk een kietvereenigiag in de maak In de Vr dag te Ouderkerk a d Usel geboudeo raadsvergadering ie besloten een adrea te richten aan de Koninginregentes om het maximam der te verleenen vergunningen voor den verkoop van eterken drank iu het klein voor dece gemeente tot 1 Hei 1900 te verli D en dit te brwgeo van 10 op 7 dranklokalen fijj het in werking treden der drankwet op 1 een die gedreven wordt door een vang verlangen goede vrienden ta sieo 1 God verhoede Mnria Ixmiae dat gij ooit vurig naaf dit tehais terug zuil verlangen 1 Het met een aaeht blosje orert ea gezit e bief tioh op en da jonge vrouw schudt met een verheerlijkt lachje het hoold yAls iemand D den verre vrtemde trekt om jn galuk te soeknn dan is hi wel niet van plaa terug te keereo naar syn oude tehuis maar bg braakt de brug toeh niet achter zich af opdat hem de troost blifft OiJ kunt nog terug ais ge wilt I Dat bedoel ik Tante Margaretha Mijn plaats U van nu af aan hg Olivier ik ga verder met hem stap voor atap mav als ik ooit mijn blik wend ea caar u terug zie dan mag ook niets mjj den weg verapenen om in uwe armaa tamg te komenl Het ffwtgelui der ktokkea welke de jonge vrouw aeo laatrt vaarwel toeriepen att rf weg onder deopwakkaode tooeo van de woest bmiaandegalop raelodie Xe midden waarvae de alede met het jonge paar s avonds ooder den met aterren bexaaiden hemel verdween SleehU door nijdig tegen te stribbelen had mevrouw von Korberitx de pogingen van baron Nenodersoheidt om baar te schaken vergdeld Hoe h j baar ook bad verzocht hatl hem naar de roeideotie te volgen de eigenzinnige oude dame had het beelist geweigerd en ten hoogste misooegd wierp Olivier zich in lijo wifrmen pels gehuld in een hoek van de slee Het ia werkelijk jnmmer Louiaje dat de vtoegen en oude dame niet meas tl Het zou ADVKRTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen iedere ragal meer 10 Genten GROOTE LETTERS worden bankend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentitn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dos Maandags verschijnt November 1S31 beetoaden hier niot minder dan S4 tepperyen w k geUl geleidelijk tot 7 daalde Omtrent de regeerings inliohtingen betrekkelijk het beiwaarsehrift van 11 Wagenaar gepaaporteerd iei eaot by bet korps martniera te Amalrrdam aangaande zgn penaioen l ia de Tweede Kamer rapport uitgebracht De commissie erkent daarin dat adressant volgens de bestaande bepalingen geen recht op pensioen had maar ejj acht op versehilUnde gronden het vermoeden gewettigd dat h j door xjja oheb geheel te goeder trouw verkeerd waa ingelicht omtrent sijn rechten en dat h j aoo mogel k legen dei aiyke vergisslngeo behoorde gevrijwaard te worden De oommiasle heeft dan ook IIIq de Kamer in oTorweging gegeveö den mintater ran Marine utt te Doodigen te overwegen in hoeverre bill jkheid en staatsbelang het wensohaljjk maken alsnog in den eenen of anderen vorm aan de beswaren vau d a adraaaant te gemoet te komen B deae gclegeuheu heeft da oommieaie lettenda wp ét biMuiiilw tcMuir diglM ia dt peasfoesregeling voor verachillende categorieën van s Lande dienaren in orerwtvtng ff Ceven of de berekening der voor peoaioen geldende dienstjaren oiat algemeen kan en behoort te worden geregeld naar Am grondslag der burgerlek pensioenwetten De oommissariaaea van vüftien buitenlaodedif afdeeliogen op de tentoonstelling te Chicago hebben geprotesteerd tegen bet besluit der tentoonatellingacommiasie waarb j do toekenning der beknjningen niet wordt opgedragen aan een internationale jury boobIs tot dusver by wcreld tentooDsteltiiigen gebruikelyk waa maar aan eeoe Amerikaaosohe commissie vm deskundigen onder voorzitterschap ran den heer BotO Thatcher Dit protaat is b rijpelijk daar Amerika op diM wjjae rechter eo party io eene zelfde taak lou s jb een koatelijke grap eijn geweeat die zeker senMUa Km hebben gemaakt als ik van avond net onze tante de balzaal zou lijn binnengekomen Van avond in da balsaal r De jonge vrouw hiaf hst hoofd geheri verschrikt op Goddank Olivier dat de weigering van onia tante ons voor km lata licbtainnigs behoedt I Du dag van hedaa is aoo ernstig en feasteljjk dat dansmuziek my geheel ala een ontwijding in de ouren zou ktinkao Ky lachte genoegelijk Oy kleine non I Uat ia varaehrikkeljjk zoo ziekelgk ala gfj door de emk zaamheid van Hersabrunn geworden zyt Juist om deaen dag byaonder feestelgk te vieran heb ik voor ons beiden plaataao voor het operabal genomen om vaor de geheele residentie met mijn mooi klein vrouwtje te pronken Olivier dat zegt ga maar om te sehartsen I Ik scherts graag en dikwijle maar opditoogaoblik is het my heilig eniati H j nam haar band er bracht dio liefkoozend aac zijn lippen Weeë nu geen spelbreekaler ma petite en seem het leVen van den liobtsten kant op even als je echtgenoot I Wij sullen steeds vraol k door het leven danaea t Het is toch een kolossale grap om dadolyk het b welglj zoo luchtig in Ie daaaen 1 Maria Louize a hart kromp ineen ala eeo bloan onder den eersten yzigen adem vao den nadarendan winter baron Nennderacheidt echtn vervolgde mal ziJD welluidende atem waarin licbtiionigheid zieh met zooveel hartelijkbeid vereaoigde Je bent ean