Goudsche Courant, dinsdag 30 mei 1893

Wat ooa eekt r varbuid ia don XaderlaodsobrD eom miMiria oiet oodar de oaderteekenaars faa het proteit t viadan Geaoamd worden io alphabctiaehe Tolgorda Belgiii Hnuilie Daoemarkeu ÜaitaehUod KbKeland Frankryk luüië Japan Noorwageo Üoatenryk Portugal Huiland Biam Zwaden en Zwitwrlaod Zou 00 NederUodaohe DoamiMaria t beacbeiden EJJD om Kteh bg di gezalaehap tcToeganf Of kou Jatft h orerlaigd zyn dat de Amerikanen niet de miute redei hebben om berreead te ign voor eon eurreotia f In bat laatata geval zouden wij h m ook bMobaidetyk op de Maek Kinlejr Bill willea wijzen Jmt Dezar dagen ia en Roaaiaoh koopman op reïa van OdeHa naar Lablio teugovolge van zgn al te groot vartrouweo vnor eeo groot bedrag baatolea Hg raiide earale klaaae en drofg onder zijn overjaa een leeren geldtaacb Weldra voegde zich een goed gekleed heer bg hem ia den ooup ea spoedig waa men in goeprek De koopman vertelde dat hij naar Lublin reisde om bont te kooprn es toevallig bad de Treemdeliag betzelfda dool kiocdig Waren do buide raizigert xoo bevriend dat zy ta zamen ontbeten en dineerden Zg boden Haar oigaran eo oigaratteo aan maar belaae toen de koopman niet ver vao Lubtin een dti oigsren vaii den aangenamen reiigenoot hklf bad opgerookt waa hy kalm ingraUpao en toen b wakker werd wai zyn vriend wQg au met deze de goadgerulde geldtaacb De taaob bevatte een aantal wisselt eo voor dan koopmaa gawiohtiga atukkan benevens eon groote om aan geld VHld Man sobryft uit mldeok PyrrnontMO h t Tai land De begrafenis van dau vader van onze IConinglo Regentes heeft Dibedag met groote pleobligheid ouder Igemaane deelneming plaats gehad Ht t lyk was Maandag avond ait de slotkapel waar zulk eeite groote manigta van kranten en paloliakkan waa opeeogeitapflld dat slechis een nauw pad overbleef naar de stadskerk overgebraobt Daar werd Dintd ochtend om 10 uur de Igkdienat gehouden De predikaat sprak naar aanleiding van da woorden Zalig tijn de doodan die in deu Heer sterven Daarna zette de itoet die meer dan eeu kwartier lang wat liob in beweging onder de tonen van bnt koraal ski myii tomerUuti door twee militaire kapallen aangeheven Van AroUau ging da indrukwekkend optocht naar het 4 uur varder gelegen Rhoden waar da bijr atting in den rontelgk u grafkelder na een korten l kllienst plaats had Met dan joufian Vprit Friedrich volgden oohtar het lyk de Koning vao Wartemberg da Vorst van Bentheim de Groothertog van Luxemburg en 16 andere vorstelgke personen met de vertegen woord igan vau Keizer Wilhelm van de Koningin van EngeloLd der Nedarlandsohe Koninginnen graaf Dumonoeau en den gezant te Berlijn jhr Vsn dar Hoaven van deu Koning van Zwedeo den Vottt fon Wiad ru tal vao Duitacha vorstenhuizen Professor Koch heeft io da 2S itackri i Hr Hygiene mtd Jti ekfuHukntHiMeiteH eeo artikel seaohreren over irdan ttfgenwoordigen staat dar bacteriotogisuha oj oiera KÜagnoat Hy spreekt eerst over de diagnose klein slim vrouwtje Louiaje en daarom lal ik da I gabeele gasohiedenis open en eerlyk metja bepraten Ik boud werkalyk baal veel r in ja op da manier Eooala eao broader van syo zuster houdt ao ik zal steeds myo beet doen om j bat laran loo asnge naam lugel k te maken Tegenwoordig zijn er duisandU buwel kan waarin beid aohtgenooteo ala goede kameraden naast elkaar roortwaadelau den tyd too prettig mogalgk zoeken door ta brengen en daarmee verachrikkelyk gelukkig zyn ia je zoo morten wg bal ook aanleggen I Ja bebv aan man Doodig die je naam geld eu een positie geeft an ik bab pan vrouw gezocht om in myu salou te reaipiearen Ik varbeeld mg dat wjj beiden hebben gerendon wal wy zochten Wa moeten ons nu verdar geen dwaza Uluaies maken maar met fristchen moed voorwaarts da toekomst als twee goede rriandan on kameraden tegemoet gegaan I Als Iweo men schau die elkaar de hand hebben gegeven om samen n wapeoiohild te voeren I h dat zoo afgesproken Loüfsje V Zg liet baar boofdjo nog lager op de borst zakken rocriooi lag baar hand in de ayue Droomde zg F Werd sy door oau verschrik kei jkB nuibtmerrie rvrvolf d die haar ditAlIés io hot oor fluisterde al dia woorden die basrynet hart daden samenkrimpeu alsof r druppel voor duppel ott bijtend vargift op neerviel I Wet suist bet iil wat dwarrelen die sterren aan den hemel vroamd door elkaar als sou het gabeela firuament mat san doffen angstkreet op d r Aztatisebe cholera ia bet al meen over de moeilykbedca welke grpaord gaan met het onderzoek oaor de komEna bacil dift voorkomt in de ootlasiing van iederen leider aan ecbte cholera Tot bet spoedig ooderkenneD van Azuhsche cholera zaak van bet groouts gewicht vooral bg enkele voorkomende gevallen bg bet begio of het eind eener epidemie is men nu veel beter dso vroeger in atoat Id vele gevallen kan by een microseopiseb onderzoek van de ontlasting der lyders m weinig minuten Aziatische cholera geconstateerd worden Maar waar dit onderzoek geeo voldoende zekerheid geelt moet men tot de euttunr zyn tnevlacht nemen en daarmede gingen zelfs voor een bekwaam bacterioloog twee dagen heen Hoe men thans in het gettiebt voor beamotielyke ziekten te Barlyr daarbij te werk gaat beachryft Kocb aldus I By de oieuwe oultuuruetbode is het voornaamata I dat men iets van het verdachte materuuil in aan I peploo oplottiog mengt en dia op een temperatuur I van 37o C houdt Da kommabacillen vermeerderen I dan tnel in 6 a 12 uren Onderzoekt men na var loop van dien tgd een druppel van het vocht mat den micioBcoop dan vindt men een menigte iMteillen al waren er uog zoo weinig Dikwijls kan dut de dtagoose al vastgesteld worden na 6 of 12 uren Om volkomen zekerheid ta babben kan men dan nog met een druppel van hel bacilleuhoudeod vocht een proef nemen in gelatine op S2o C of nog beter agaragar op 37o C verwarmd dan groeier de bacillen als zy er zgn tot geheele koloniën aan Ii het ergste geval kan de diagnose dus binnen 21 a 27 uren gusohieden Ten slotte wyst Koch ar op dat door ean doelmatige toepassing van dia methode ook bacillen in drinkwater en rivierwater zgn aao ta wyzeo Hij heeft op diè wgxe gedurende de winterepidomia te Hamburg t hAI is ook zegt het Sed TagéU de rol van het drinkwater als oorzaak van het outtta o der cholera door het gobeele verloop der epidemien ta Haml urg AltooA eu Nietlalieo duidelyk ga leken hel rechtelreakscb oaowgzen vau bacillen ia toeb ten der grootstu triomten van Kooh s methode wel geschikt om ook bg hett ilia uog twyfeldeo de denkbeelden van den grooten natuurvoraoher over bat ontstaan van da obolera ingang te doen vinden De Ilaliaaosche regaering ia nog steeds machteloos tegenover de roovers die de wegen onveilig maken tollen heffen personen gevangen houden om losgeld te bekomen Walke ttrgdmaoht ze ook togen ita hoofdmannen Tiburzi eiTAnzuini afzond het ia baar niet gelukt ze gevangen te namen 5aar men zegt variooiit Tibum zioh zalft vrijelgk ta Rome hij bezoekt daar de aohouwburgeo en gaat ongemoeid zyna weegs Da tollen di hg heft stellen hem in staat ean vroolyk leventje ta leiden en de landeigenaars brengen ze gewillig op uit vreet voor hen Voornamelijk io de omttrekoD van Viberto in de Campagnadi Roma houden da roovers nu reeds 20 jaa de aarde neervallon Ja zeker zg droomt xjj moet droomen zoo kan iemand niat spreken die in zyn brieven de heiligste en hoogste idealen vao ket buwelqkflaren heeft verkondigd I Zij vat zgn band plotaeling an bdrande van ontroering Waarom houdt ge m zoo wreed roor den gek Olivier P Waarom spreekt ga zoo wreed met dubbele tong Ër kan sleobta één opvatting waar zgn die ran nw tong of die van uw haft óf gg zgt degene die gy zooeven zoo spottead roorstaldet wat God moge rcN hoeden i5f gy zyt de edele godvruchtige en reofafrsobapifn man die mg de brieven schreef op walker inhoud ik rol vartrouwao myn baad tn de uwe legde Wat schijnt dis slanke gestalte naast bem zioh te verbaffao j gelyk da in Jut blinds getrokken kaart van het hazardtpel de schoppenvrouw die deu immortelleukrans uit het baar nam en zioh een diadeem op bat voorhoofd zette waarvan da gloed als de aureool van een heiliga den dollen jonker do oogen rerblindda 1 Hg roeide tiob onbehagelijk en beschaamd hy nam een plotseling besluit hief bet hoofd op an tag baar jterlgk in bal gelaat bat gezicht derjooge vrouw wat slechts onduidelyk te ondertcheiden in het dikkorenda rooda licht der fakkels die door nar jokey s naatt du q leda rgdend in da banden werd gehouden Zult ge haal boos op my zgn Maria Louize als ik oen eorigke biecht roor ja affagf vroeg hg op amaekandan toon terwgl hg baar hand streelde zDoala men dat bg eeo kind zou doen dat men tot lang huis tn den afgeloopen winter werd daaraan aanzienlijke mocht heeuKezonden dia ongeveer 150 personen allen behooreude let de hoogere klaaam gavaogen nam pmdat ze v rdaobt werden de roovers by te staan en de waakzaamheid der politie op ean dwaalspoor ta leidap Nu men van dcza zaak niets meer vernam werd de minister van biune laodsoha zaken daarover geïnterpelleerd De minister antwoordde volgens da Corriera delUt Sera dat hy daarvan weinig kon zeggen want hot geheime ondarzock was oog niet afgeloopen Intusseben hebben de roovers volgena een dagblad te Bologna weder hun slag geslagen zij namsa n l twee ryke grondaiicaoaars vader en zoon te Faeoza gevsogeo an attobten een loegold van 50 000 1 Zy hebben ben echter Ugan betaling van 11 010 1 vrijgelaten De Soetété dei Jmu de adencea ftltreê et artt ta Maastricht hield Donderdag een wetenscbappelijken tocht in de ondaraardsohe gangen van den Bt Fiatertberg waaraan door eon aantal heereo en dames werd deelgenomen Da tocht gold hoofdzakelijk het bezichtigen van den Mosasaurus welke door da zorg dezer vereeniging kunstmatig ia den berg is uitgahouwen DU voorwereldlijk monster heeft aene lengte van 10 45 M en is door den beeldhouwer Van de Laar te Maastricht meetlerigk woorgegeveo Verder ward bazio ntigd eene afbeeldio van i geologische riooranede van bat Limburgsche terrein tot aan de koolformatie oen werk door den bekenden geoloog Ubaghs aangebracht De bezoekers werden rt od eleid door dr Sobolt die op nog andere merkwaardigheden wees en alled verklaarde Dit onderaardscb museum waarin langzamerhand al betgoen op den St Pietersbrrg betrekking heeft verzameld wonlt zal waarschijnlijk ook voor vreem delingen toogaokelyk gesteld worden Boltenlandsch Overzicht De Franache Kamer heeft de regeeringt voordracht goedgekeurd waarbg da hetSng dar bestaande belasting op de petroleum verlengd wordt tot 30 JuaL De Kamer heeft bjj de beraadslaging over het ont werp tot wijziging van kiesdistricten in verband mat den aanwas en met de vertjindering der tevolking ean ameodemant goedgekeurd tol afschaffing der iret houdende verbod van meervoudige oaiididaturen voor de Kamer Ëen voorstel volgens hetwelk eanig openbaar ambt onrareenigbaar is met het mandaat van afgavaai igde is met SIS stammen tegen 210 ondanka deu tegSBsUnd ran den minister president in overweging genomen De politieke dampkring in Duitscbland is nog in heftige beweging tan gevolge van baron YonSohorlamer a besluit tot afscheiding ran het centrum Wal is niemand erdoor verroct daar men verwsohtte dat de beer Von Schorlemer vroeg of laat zgn eigen wag zou inslaan maar de kleingeestige belangzucht van den boerenkoning wordt er niet minder scherp om gelaakt Met de eendracht in de party der cla rioalen ia het rosrgoed gedaan Ook de heer Von Htine heek thans d n strgd tegen bet hoofdbestuur van het antrum begooneFi6 da Nemer Ztg Hij verdedigt bet legeroQtwarp eo noemt bei onvarantwoordalgka overdrijving dat ds kalmte wil brenmn tLuiaief eena ik ben een dragelyka vent in aen salon in t zadel en op vechtterrein en overal waar de omstandighsditn mij heen voeren en waar het op myn twoe krachtige ruistea aankomt Kyk mgo knuisten maar eens I en uitj gakbaid toonde hy hAar zyn band die er door zya bonten handschoenen verbazand indrukwekkend uitzag Wat zou daar wel inpaasan P Da flinke greep van aeo zwaard een karwots of teugels hoogstani een pistool en een reusachtige bouqet die door het sohoooe geslaoht zal worden vertrapt maar een panhouder Neen Loultje zulk ontuig als inkt ganzenrear an gaglaceard papier posteo niet iu de handeo ran dan riddelijkeo afstammeling uit een ridderlgk geelocht Kn daarom luiiler kind God weel dat ik geen brieven kan eohryvea al zou i elke vinger in boter moeten braden maar toen je armij om varsooht en i k je geen verzoek kon ei geren Wie heeft dan die brievou mt uw noam aan ofgeschreren P Verrast zag Olivier de spraekiter aan kwamen deze schorre half gesmoorde woorden werkelijk ran da lippen van sgn klein zacht vrouwtje Hy waajgde het uiet om da baad die zy plotseling uit da zijne getrokken had nogmaals te vatten Bordi MTvlqd BULLETIN DEB eonnsGHi godbaiit ttaiSifaifiaéP voor een LID der TWEEDE KAMEH der op DINSDAG 30 MEI 1893 2227 Stemmen 18 2209 Stemmen 1105 Stemmen Uitgebracht Van onwaarde Geldige Volstrekte meerderheid 816 Stemmen 712 675 Hiervan verkregen de hh 3 N BA8TKBT T Ü G VALETTE A BRUMMFXKAMP Jr Zoodat hei stemming moet plaat hibben tusschen de hh J N BASTERT en T G G VALEITE Ooiuli SnBlptndnik tu A Beimimak kZoo