Goudsche Courant, dinsdag 30 mei 1893

Het CE TRAAL VEKKIEZI GS COIWITE district OüLDA beveelt bij de aanstaande verltiezing op 30 MEI e k voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten Generaal teii dringendste aan bij alle Kiezers die bezwaar hebben teg en hel o n gf e w ij z i gf d Kieswetontwerp TAK den Heer J N BmERT te Maarsseveen Oud Minister van Waterstaat Handel en ITij verheid P W KAMPHUIZEN te Gouda Voorzitter K VAN WAL8ÜM AzN te Krimpen a d IJssel Secretaris P SAUERBIER te Gouda Penningmeester Het Stembureau is geopend van 9 lot o uur financieela draaglcraclit des volka roor militaire doeleinden haar hoogste punt zou hebben büreiltt Wel iff ie obtwikkeling der hoogero belaiigfn veel weldadiger dan die der IcrgKitoerustiogeD mitar Rusaeu eQ Franschen zijn geen laiomeren en t Bijka gezag tegenover bet bmlenland rordert volgena Voq Hüne dat het grootste deel ran de eiacben der regeering wordt iugewiliigd Bismarok heeft IIÜO Oldenburgers ontrangen die onder aanvoertug van prof Uuilmacn hem hulde kwamen biedeu Biamarek die er goed uitzag en ook heel wel was hield een kleine rede over de Óuitsohe itammeo inzondei heid den Saksincben stam en zijn invlotrd m Duitachland en eldera en eindigde met een dronk op den Groothertog van Oldenburg Over da verkiezingen werd K n woord j eropt De gewone organen van den oud Rijkskanaelier de JJambr Nachr en de Jüg Zeii laten zioh bijzonder katm uit over de vqirkiezi gen De aanneming van de leger wet wordt dooi de Allg Zett wel aanbevolen maar ook heel kalm De Temfg deelt over de beide nieuwe Italiaanscbe ministerB bet volgeode mede De heer Ëula de nieuwe minister van justitie is een bejaard Piemonteeech magistraat bq ia zeer energiek en wordt zeer onpartijdig geacht Men zegt dat deze keuze baar aanleiding vindt ia den wensob om oen einde te maken aan du ongunstige geruchten die in omloop worden gebracht over den loop van het proces tegen de Banoa Bomaua en om een waarborg te gevon dat volledig licht zal norden verspreid en dat de schuldigen zullen worden gestraft De heer Gagliardo is een Oenuees een gewezen soldaat van Garibaldi een intiem vriend van den heer Giolitti die dezen benoemde tot secretaris zeneraal toen hij zelf als minister van de schatkist in het kabinet Crispi trad De heer Gagliardo volgde den heer Giolitti in 1890 op toen deze zoo plotseling met Crispi brak en zijn ontslag nam Sedert bet Vurige jaar is de beor Gagliardo senator Zullen deze nieuwe elementen vraagt de lempi hst kabinet versterken en den toorn van den Senaat doen be lareo P Dit zal weldra blijken In elk geral ia het kabinet voornemens groote concession te doen vat betreft de pensioenwet door belangrijke door den Senaat voorgestelde wijzigingen over te nemen Toch bestaat er gevaar dat de Kamer de wet niet zal goedkeuren ais deze al to veel gewijzigd tot haar terugkeert en dat zij het ministerie zal verwijten niet voldoede rekening te hebben gehouden met de disoussien en het votum der Kamer De heer Bagliardo heeft gisteren in de Kamer het woord g 9erd Hij stelde voor den vootloopigeo begrootiogsdienst voort te zetten tot 30 Juni en dit vooritel werd door de Kamer goedgekeurd Daarna werd de beraadslaging geopend over de motie van vertrouwen welke zoo la wij reeds mededeelden door den afgevaardigde de Fortis is ingediend De heeren fiovio en Colajanni bestreden de staatkunde der regeering die echter een verdediger vond ia den beer Giova noli Oe minister president Giolitti ontkende dot de regeering het recht van vergadering niet zou hebbeu geëerbiedigd en weerlegde de verwijten door den heer Colajanni tot de regeering ten aanzien der verkiezingen gericht Ue beer Giolitti weea op bet groote gewicht van de sociale quaestie en op bet gevaar van het cleriaalisme Hij drong er op aan dat de Kamer zou verklaren of z het kabinet al dan met in alnat achtte te regeeren De oud miuister Di Budinï beweerde dat het ministorie steunde op de radioalen en dal bij daarom tegen de motie van vertrouwen zou stemmen Ovtligens kon de beer Giolitti uit don uitslag der stemming over de begrooting van justitie opmaken of hij kan rekenen op den steun der Kamer De Kamer echter acte nemende van de verklaringen der r eering nam met 227 tegen 72 stemmen de motie Tan vertrouwen aan De moeilijkheden betreffende de zaak der bekroning van de inzondingen op de tentoonstelling te Chicago hebben onverwachts eene wending gekregen De oooimissarissen van de rieemde staten hebben besloten onderling te concurreeren voor de bekroniiigen en eene afzondorlyke van de Amerikaanicbe afdeeliog onafhankelijke jury te benoemen 6D afzonderlijke diploma s uit te reiken INGEZONDEN Manheer de Redacteur l Vergun my met een onkel woord terug te komen op het Verslag van Uw n ammer ran heden Maandag van de door mij gehouden voordracht in flOns Genoegen Ik weet bij ondervinding boe moeilgk het wezen kan iemunds woorden gutrouw weer te geven ik heb t dien aanzien dan ook jegena do beide hier verschijnonde dagbladen geen reden tot klagen reeleer tot dank Tocii zult ge mij wel willen tiestam optemerken dat bot door mjj gezegde in antwoord op da vraag vau den heer Groole idorst niet duideligk in Uw verslag uitkomt De heer Grootendorat vroeg hoe ik dacht over pEigon Hulp en of ik bereid zou z n die soort van Coöperatie eventueel ook in de Tweede Kamer te bestreden Ik antwoordde daarop dat ik het met de prijsvraag uitgegeven door Maatschappol k belang eens was en niet aarzelen zou mijn stem tegen deze vernietiging van den winkelstand te verheffen Geloof mij onder dankbetuiging voor uwe gastvrijheid Mijnheer do Itedacteur Uw dw dr A BRUMMELKAMP Jr Hotel q Zalm Maandagmorgen Mijnheer de Redacteur I Mag ik U beleefd horinneren dat door lOndergQteekende op da vergadering van Vr dag 11 behalve hel door uw weergegevene is gezegd Maar ten tweede wat my niet minder belangrijk voorkomt is van den geachten inleider te mogen vernemen hoe hg denkt over de verkeerde toepassing der coöperatie zooats die wordt gedreireu onder den naam van irEigen Hulp en of hg overtuigd ia dat door dat verdürfelgk streven den ondergang van winkelier en middenstand den handel waardoor Nederland groot is geworden niet tot ondergang wordt gedoemd Met dit als nog iu uw vedlgelezen blad te willeq opnemen zult g j verplichten UËd Dienaar J J QROOTENDOBST Gouda 2d Mei 1893 Aan de onderteekenaars van het adres aan den minister van Binnenlandsche Zaken iu zake fde toepassing der Wet op de besmettelijke Veeziekte Mond en klauwzeer M ne Heeren I Van verschillende zgden wordt geklaagd als zou de beweging om verlichting van druk te verkrijgen voor de land bouwstand door milder bepalingen te raaken bij de uitvoering der Wet op besmettelijke Veeziekte in zake de beteugeling van het monden klauwzeer onderJu krundvee tot niets hebben geleid en de daarinimfbraohte offers waardeloos zouden zijn weggeworpen Hoe versoboonbaar deze klacht ook is mist zij toch elke redolgke grond Er is zeer veel verandering ten goede waar to nemen en dat zou ons dan eerst leoht blijken wanneer we wat wa zeker geen van alle wensoben opnieuw vooï het feit van hel uitbreiden dier ziekte geplaatst werden Nijjt alleen dat de regeering van de verkeerde toepassing dier wet overtuigd werd maar ook verschillende leder der TweedeKamer der Staten Generaal hebben een open oog oor oHZe belangen gekregen terwgl in casu de Egksveeariaen hun lied reeds een toontje lager be ginnen ta zingen Als bewijs hiervan kan het rolgende dienen De rgksveearta da J Ie C dia mij in vele gevallen wilde bemoeielijken was ik juiat niet hgzonder gezind Den 4n Januari II meende hg termen gevonden te hebben procaa rerbaal wegens overtreding der wet tagen mg ta moeten opmaken Ik nam dij iu dank aan Vrgdag den 24n Maart d a V verzocht ik hem mij eens ie zeggen wanneer mgn zaak voor do rechtbank dienen moest hij antwoordde mij hierop dat ik mg ter beantwoording dier vraag maar tot den kantonrechter moest wenden Maar ook Z Ed Geatr wist mij gaan opheldering to geven Daarop ontmoette ik den heer de J ta C op da veemarkt te Leiden Vrgdag 6 Maart 11 in tegenwoordigheid van den Bgksveearts Ie kl den beer Laweris te s Gravunbage en toen ik hem in tegenwoordigheid van zgn superieur opnieuw om inlichtingen vroeg verklaarde hij mg het proce verbaal niet ta hebben verzonden Daarop wendde ik mg tot den Hr L rgksveaarts Ie kl te a Hage en gaf hem in overweging of wanneer al zgn onderhoorige Eijks veeartaen zooveel moed toonden te bezitten ala de Heer do J of dan het land en de beteugeling der ziekte door zulke dienaars wel veeLgebaat zouden worden Z Eds antwoord heb ik niet afgewacht aangezien gedurende ons gesprek zioh veracheidena marktbezoekers om ons hadden verzameld waaronder er waren die eeua minder welwillende houding tegen beide veeartsen aannamen Mot ware hoogaohliov UEd dw Dr J HEEMSKERIC Bouwman te Haz rswoude Afloop vaa Openbare VerkoopinKen van Onroerende Goederen VKILÏNG 29 MEI 1893 Notaria G C FORTÜIJN DROOGLEEVER Bruggenlooda Turfiingeigracht ƒ 2100 k A J en J A C IJsselstgn Fabrieksgebouw Opon terrtin on Kantoor Vest 786B k J F von Glahn to Amsterdam Open terrein en Smederij Raam O 419 1620 k C Jonker Notaris Mr I MOLENAAR Het Huis c a Crabethstraat Q 257 en 267a niet geveild als zijnde vóór de veiling uit de hand verkocht ADVERTENTIÊN GEVRAAGD in een Klein Gezin boren de 18 jaar gedurende df elyks eeuiga uren en des Zaterdi s gebeel Adres onder No 2275 aan het Bureau dezer Coarant