Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1893

OUDSGHB COURANT ISieuwa en Advertentieblcm ooor Gouda en Omstreker Woensdag 11 Hef I Effl De Ondergeteekenden allen Kiezers van meening ignde dat de eer der LilMrale Party en bet vertrouwen haar door het voll geschonken het vereischen dat zg op 30 Mei a s met een verklaard vrgrinnig man moeten voor den dag komen stellen U alsnog voor Dw stem uit te brengen op den Heer T G G VALETTE Hel zal Ü bekend zfln dat in de Vergadering van Woensdag 24 Mei i 1 der Kiesvereeniging Bargerplicht van Krimpen a d Lek en Omstreken met algemeene stemmen tot Candidaat is gesteld voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer de Ueex T G G VALETTE Ook Boskoop is genegen deze Gandidatnur te steunen Het zal wel overbodig zgn nog iets ter aanbeveling van genoemden Candidaat te zeggen ieder kiezer in ons district heeft gele genheid gehad hem zgne beginselen te hooren verkondigen of verdedigen Dat de Heer VALETTE op allesints waardige wgze ons district zou vertegenwoordigen zal zelfs doo zgne politieke tegenstanders niet worden ontkend Wel heeft hg gemeend wegens pei soonlgke redenen voor de Gandidatnur te moeten bedanken maar JSTm w in hetHoofdkieadistrict Gouda laat ü daardoor volstrekt niet ontbonden Uwe tem op hem nit te brengen Wg ondergeteekenden die den Heer T G 6 VALETTE allen van nabg kennen verzekeren ü dat hg eenmaal gekozen zgnde in het belang der Liberale Partg zich zonder den minaten twgfel zal beschikbaar stellen voor de gewichtige post waartoe Og hem hebt geroepen i I I Kiezers verzaakt ditmaal Uwen plicht niet het Vaderland beleeft moeielgke dagen het Liberale Ministerie heeft meer dan 0 t N 6058 i n nuTjides namldd g van den dag dor uitgave steun uoodig Komt daarom als één man op 30 Mei ter stembus en brengt allen Uwen stem nit op den Heer T G G VALETTE M SO MeiilSi louden verkieeil dar Tweed Kamet hebben viw d M deze gemeelite 926 n stem aiigM GiateroD middag is op de West Harea door een Ueekersviigen eea kln e omgereden het el ging de kleine over het handje heea terwgl de arm Teneena gebleiseerd werd Door het bestuur der vPrinBHendrtk fltiobting is Toor den nieuwen bouw tot dusver ruim 5000 ontrangen Dit bedrag is echter nog lang niet voldoende tot verwezenlykiüg der plannen Het bestnur is zoo schrijft het nog zoover van bet einddoel verw dsrd dat een nieuw beroep op de algemeene beI agBtelling dringend noodzakelijk is De Amerikanen zullen bij wyze van proef tusschen Brooklijn en New York de brieven verzenden in e eoiriBche wagentjes die door een buis van 40 cM middeUijn zullen loopen De wagentje orden ver niet vold oend7be krnilB vaardigd van staaldraad y l OJf I h t leven dier breede schare van personen die van kunnen 3000 brieven bevatten Zg worden voorti t ekkelijk kleine vaste inkomens moeten bestaan bewoKon door een k einen motor die den stroom j l l T dat hg dezen zoo luchthartig met een nieuwen tul van een draad tussohen de spoorstaven ontvangt J J Btaatsambtena ran die t over het geheel enkele bevoorrechte toeterden de trompetten door de koude nachtel kt stilte heen als een vroolgke ironie Over de glinsterende sterren echter trok een wolkachtige sluier been en de maan ecbuilde acfatn sneeuwwolken weg alsof de hemel de oogea wilda Bluiien om bet niet mede aan te zien hoe een jong menschonhart door üefdesmart gefolterd ineenkromp In De nieuwe Tijd Onafhankelijk SociaalDemo oratiioh Weekblad bespreekt de heer Troetstra het dwlnemen van den heer Gerhard in qualiteit van oommissielid van One Huis aan de Ontvangst der Kt DinginneQ Mr X vindt uat deze daad den heer Oouda M ViN AALST A BEAAM A BEINKMAN H A C BBINKMAN E S OATS Ph OATS T 0BBBA8 A DAM A VIS DANTZIG A J VAN DANTZIG IZAAK V DANTZIG 3 ViN DANTZIG G C 3 0ETIJIJN DEOOGLEEVEE Mr 1 FOETUIJN DEOOGLEEVEE J L VAN EIJK P VAN BUK M G V PEANKENHpiZEN W G Vi GEELEN S C GOTTE W HEEMAN BE OEOOT P HEEMAN Pz H G HOEPHAMBE D HOOGENBOOM Tz W HULLEMAN Dr L A KESPEE A W VAN DIB KLEUN Dr J KBOON Van PEAAG W P C ViM EOE vm DBE PALS G PEINOE D EUUTEE O W ïi SANTEN J O SCHONEVELD vi Düa CLOET P SIEVEEDINK Dr H A Vf BPECKMAN M SPBUI T Uh A TEIJBITS VBEBUEU J VEEMEL LEN IJ J ra VOOGT M C WEHNINK B H VAK DE WBEVE Dr A V IJSENDÜK SEZEllS nr BET lOFBOmBKT DOÜBA De Anü Bevolutionaire Eiesvereeniging Nederland en Oranje in het hoofdkiesdistrict Gounic heeft tot Candidaat voor de 2e Kamer der Staten Oeneraal gesteld den heer A Brummelkamp Jr Redacteur van deKieuve ProTiaciale Clronisger Courant Met den meesten aandrang beveelt zg dezen Candidaat aan die de kieswet Tak doet opbouwende critiek mal helpen trachten te verbeteren en die evenals vg overtuigd is dat ook in den Staat het Evangelie tegen het ongeloof moet gesteld worden als de eenige blgvende oplossing der Sociale Qaaestie iVaraaw dt Centrale Anti Renohdionaire Kiemereenig ng Ds B J TAK DU BERG Voorzitter Gouda A VINGERLING Gouda L VA DER WOLF Gouda A VAK WALSDM Kzn Krimpen a d Usel A HOOGENDIJK Boskoop A HOOGENDIJK Jr Ouderkerk a d IJsel M HAK Krimpen a d Lek K VERDOOLD Gouderak W TOM Moordrecht 4 H JONGENBUBGER Waddinxveen C RUPKE Nieuwerkerk a d IJseL O KANT Moercapelle H M DERCKSEN Secretaris Gouda Krimpen aid Lek en OmMrehen J BOQAEEDTj M BOGABEDT I P V D HOOG K SMIT Jz i Boskoop I 0 BULK I O FBBTS q P M V HELNINGEN I J HOOPTMAN Tz P HOOPTMAN J Az A KOSTEE M Aot KOSTEE D A KOSTEE O B VA NES K VA NES Pz P VAN NES Az P O TAN NES P A OTTOLANDEB K EOSBËEOEN J W BI EUITEE e Gravenhage 6E Woidt voor dadelgk te VBAAOD een flinke Werkmeid Koken geen vereischte Adres Achterom bg de Passie déit Haag TEBSCHEAABBBMN dagelyks te bekomen bg P HOOFTMAN Jz Kleiweg E 100 NB Bg vooruitbestelling worden ze aan huis bezorgd ADVEHTENTIEN alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBurean van A BBINKMAN en ZOON te 6e ida Men wende nieh voor NIEUWSTE umn MarktAOSGounA hg JT F JMVIjVS Gouds Snelpersdrnk van A Bïinkhak k ZooK 1 1 be uitgave dezer Courant geschiedt dagelps met nitcwidering van Zon en Feestdagen De prgs per dne maanden is 1 25 franec per post V 1 70 knd rl4eN lers VIJF CENTKNi als ai oiaal detni i verscjigneiï e i 5 ï en zou ei aanleufit f ppen op te niakenjalé lerheer in Üuitebgewoni ingin de hUr A H I Watühnd Gferhard atujj isofcj héht noen vindon iJDm ïr eze Beitoei4d üt mat door H M ft erhird ie festooning die niöft da jbor t behoud 4 In Mei l4 r6eg de inleg in dèWulfptafbank 8i78 76l i en de teragga f 77 61 i De tweed initenaat W Sokerpenhuyzep iö overgeplaatst b j liet 6e bat 4e reg Infanterie alhierl bloetMe M lem B kon besl rallies Mei is beiioemd tot burgflmeetter van Bozenburg i W Boen Beorataris diergemeettte late gebruikïh i 4 erinK vanjiq rnnjfrBóUye Kt zijn alle WiHgeu ihaar ilat i werha d zwak genoeg ia eest dat aftnniotfllll liDnroI ieDdQ te overwegen m feit TaD ai9t gBBQCB 7 eUi om er bv zooveel Le van te 1 jLpkeA nNr in je afd Amsterdam oVèr gemaakt W C V Toch hadden wijder ree V ntig het onze overmoeten zeggeb aX ware het aÜee om t verwet teontgaan dat w j wel eeil Van SJnmettos maar niet een Gerhard kntiaeeren Welnu wij vinden het uitat keddi dat er in den boeeem der partq en krach Mkevring tegen Gerhard f houding is opgegaan en sluiten om gaarne doarby aan Zulke dubbelzinaigbeden mag de partü door trover t i zwygen niet voor hare rekening nemen Zelfs de groote verdiensten die G voor de aooia istische beweging beeft zouden het door de viDgera ziett van zulk eene bandelwiÜze niet kunoea rechtvaardigen FEVILLETOX O E IL TJ EZ Naar iet noogdnittck IX ffNatuurlük geheel en al discretion LouiBJe stotterde bij voor bat eerst van zqn leven pijnlijk varlegeu naar een verontschuldiging loeJEend Goseok is een stuk van m n ziel mijn intiemste vriend fln ik verzeker je hij heeft hot zoo kolossaal ver gebracht in het brievecBobrij ven dat het een waar genot is om zyn epistels te lezen Niet waar f Een ohitterende styl I en ala men nu een onvaste hand heeft en dicteeren moet vSohreef graaf Goseck alleen zgn eigen gedachten en bevindingen of gaaft gg hem den inhoud van sommige brieven aanP Haar tanden klapperden alsof zg de kooits had Ml Kennderscheidt moest haar venoeken om de vraag nog eens te herhalen zoo oodaidelgk klonken de Woorden van haar lippen Neen ik verzocht hem om volkomen volgens zijn goeddnnken de zaak van stapel te laten loopen I Waarvoor te liegen of nog verdere uitvluchten te oekenP Ik ban volkomen bereid om je de geheele zaak eerigk uit te leggen daar ik overtuigd beo dat gjj gezond verstand genoeg bezit om die even licht op te vatten als ik I Het eenigste trouwens wat ik van je verlang Louisje ia dat je geen spel breekster zult zgn maar dat je het teven van den lachtigaten kant zult opnemen en met je echtgenoot zuit wedijveren wie zich bet bast zal amuseeren Twee goede kameraden I Wie door Prins Carnaval het schitterendst gedecoreerd wordt die heaft het spOt gewonnen l Geen antwoord volgde op deze woorden En als Goseck je soms door zijn brieven sympatiek mocht zijn geworden uu zooveel te beter Ik rerheug er mg in kind dat je dadelgk nog in dit saison een sleepdrager met je meebrengt die je zal leeren gaan op hel gladde parket vour je echtgenoot is dat wel wat al te vervelend Je zult je trouwens dan ook veel beter amuseeren Weer geec antwoord Een geluid van muziek en bellen gerinkel kwam nader Graaf Goseck gevolgd door de slede met muzikanten baalde het jonge paar in Hg stond reobtop in zijn slede en slingerde in het voorbijgaan een bouquet naar Maria Louize Zgn woorden weN den overstemd en klonken slechts na als een schampere lach Wie een nestje zich gaat bouwen Moet wel goed de takken schouwen Dat geen vos er in kan sluipen En geen marter het bekruipen ADVj BTENtlEN worden geplaatst van 1 5 regeU 50 Centei iedere regel meerlOOenten iGKOOTElLBTTBKS worderi berekend naar plaatsruimte Bovendien gorden alle AdrertentiSn gratig ipgenoffl id het AdVeBTENTIBBLAD i itwelk des Maandags verschgnt Verae iging Winterlezingeri te BergAmbaohJ sedim IS84 ook eene voll bibliotheek B dq jilting telde deze 79 boekdeplen welk getal iJsklommon tot 800 Van deze bibliotheek wei iet a ploopen leetf eisooa weder veel gebruk akt ïn 16 zittingen werden U45 boe cdeelen Ireikt f A P Mahlstad Jr J A van der A i ooB ta Be g Ambaoht lyn lectievelgk tot Voort jfeeor en Penni eiH kamer Uttdebrand at laar Y j f g persQlKiflelè belasting j Indertyd hoeft da j tiiiBtM van llnliniiien do verl iiwRing van den aobijDfl opt bet geaiatilleerd doorgedreven daarna zich legen grootera Vin lagiag der grondbelasting verzet op gropd dat hij nï tlalle équi vallijn ten moest pryi geven voor latere obthefSngen noodig bepaaldelijk voor do hervorming van hot personeel Nu echter dat men bij de behaudeling der bed rijfsbelasting aandringt op hervorming van het personeel betooft de ihiuiater dat da uitkomst der rerifiogenebelasting modt worden afgewacht alvorens te beslissen of de personeela belasting wel kan worden hersieu Op grond van dese en andere feiten uit i W de vrees dat van die herziening roor erst wal ui tp terecht zal komen Dn toch zou bet zelfs al moe t de behandeling der kieswet moeten warden uitgesteld zeer wenschelijk zqn dat ook dit deel onzer belastinghervorming ten spoedigste ter hand werd genomen Men Htè Fad dit nader uiteenMtteod schryft o a zou baast vermoeden dat de Minister en Graaf Goseok stond ïn de schitterend verlichte en feestelijk versierde vestibule van villa Hazard om het jonge paar in hun tehuis welkom te heoten Wederom geurde er een kostbare bouquet in zgn hand gemaakt van oranje en mirtenbloeaem en gardeoiai uit welken bloemanschat in het midden een vlekkelooswitte Crislusroos oprees Een zeldzame en toch zoo oipasselgke combinatie die graaf Goseck zelf bad verzonnen en aan den toioman bad opgegeven De bedienden namen nieuwsgierig hunne nieuwe meesterei op die langzaam en op den arm van haar man steunende ala eene zieke de breade marmeren trap besteeg Ken doodelgke bleekheid bedekte haar gelaat om baar mond lag een pgnlgke trek alsof zg Itchamelgke smartten doorstond en henr groote donkere oogen staarden zonder eenigen gloed lu het vage Zg liep ala in een droom onderde groene eerebogon door en haar oogen waren geheel ter neergesiagen alaof bet helle licht haar verblindde Goaeck s stem trof haar oor Zg kromp ineen en