Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1893

i uitgezoaderd wurl k niet breed hebben ook aan ambteoiïreQ ran provincie en gemeenien met bun Taak betaohelyk kleine salarissen aan onderwijzen en officieren die met een hocgerloon worden afgescheept aan predikanten die niet weien hoe 2 i jaar rondkomen aan boekbouders klerken en die talloos velen die nederige administratieve betrekkingen bekleeden ia dienst van particulieren ent enz alle mensohen van een zekere mate van besohaviojc die in bun stand zoo zninig mogetük moeten leven en dikwijls de beten uit hun mond moeten besparen om hun kinderen uen fattoenlyke opvoeding te gaven en voor den Btrgd des levens te bekwamen By dien allen Eal nu de fiscus aankloppen en hg is ronder genade zoodra er maar 650 wordt verdiend endieongeInkkigen tien geen kans ook maar iets verborgen te houden en zien geen kans ook maar eeu oeat vac bun belastiufir op anderen te verhalen tfNeen mijnheer de Minister aldus besluit Het Fad zgne beschouwingen als e geen zekerheid is dat gij spoedig helpt zeker belpt onvoorwaardelijk helpt door herziening der peraoneele belasting als gij niet langs dien we rekent met de draagkracht dan is het een dringende eisoh der rechtvaardigheid dat gij het minimum van belastbaar inkomen booger stelt dat gij in de lagere klassen althans de vaste inkomens minder zwaar treft dat gij eenigen aftrek vergunt naar gelang van de grootte van t gezin Omtrent een nieuw eigenaardig reolamo middel meldt het N v d B het volgende Van de lichtgeloovigheid der vrouw heeft onlangseen Duitsch uitgever misbrnik gemaakt om het debiet van een bij bem versoheoen roman tot eenmaximum te doen stijgen Kort op bet veraob nen vaji den bedoelden roman vond men namelijk in de groote Duiteohe dagbladen eene advertentie aldus geredigeerd Ëenjonkman tot den adelstand behoorende en in bet bezit van een groot vermogen wensobt in het huwel k te treden met een meisje dat in karakter eenigszins overHnstemt mat do heldin van bet verhaal titel door X onlangs in bet licht gegeven Het spreekt vanzel dat op bet lezen dezer advortantie heel wat huwbare meisjes een onrustigen naoht doorbrachten en den volgenden morgen vroeg liob naar den boekverkooper spoedden om een exemplaar van bet werk te bestellen De eene ala de andere zag natuurlek in de heldin van bet verhaal eene frappante gelgkenis De uitgever ontving tallooze brieQes de roman werd bij duizenden verkocht Professor earner die naar Afrika ging om de taal der apen te bestudeeren verzekert dat bij zeer goed geslaagd is H is naar hjj schrijft veilig aan de kust gekomen en de trotsobe eigenaar van een q impansee die kan zeggen Tenakoe Paketa wat in een der Afrikaansohe talen beteikent goeden dag vreemdeling voorts van een gorilla die twintig andfre Afrikaansohe woorden kan spreken en een wgQes orang oetang die Donner und Blitz heeft geleerd van een Duitschen bediende op wien K smoordelijk verliefd schijnt te zijn vik beb voorts schrijft hij wat belangrijker is ongeveer 200 apenwoorden opgeschreven De apentaal is een zeer primitieve taal Er zijn misschien niet meer dan SO of 80 woorden in die ik nog niet £ Bg bem strak aan het bloed steeg in haar gelaat en de kleine hand beefde toen zij de bloemen in ontvangst nam Welk een wonderlijken onverklaarbaren blik ontmoette Knstache Hg bleef steken te midden van zgu goedgekozen toespraak boog en kuste baar rechterhand die zg hem als zw gende dankbetuiging toestak Olivier omhelsde hem met uitgelaten vreugde maar zijn laoh klonk tocb wat gedwongen en door zgn haast verried hg zenuwaobtige ongedurigheid Krg attent oude jongen dat gg den jongen dat Rg den rol van goede buisgenius op u hebt genomen t Ik dank er u duitendmaal voor En nn avanti wij zgn in merg en been bevroren t Een koninkrijk voor een glas punch niet waar MariaLouize V Zij boog slechts even bet hoofd haar blik bleef op de witte roos geveitigri yWg hebben niet veel tgd mgn vrouw zal zich goo dadelijk moeten terugtrekken om toilet te maken Zjjt gü daar mevrouw Verdan I Is alles in orde en op zijn plaats F De statige matroie die aan het hoofd stond van de schare vrouwelijke bedienden kwam geheel in zwarte zijde gökleed een schrede naar voren en maakte een buiging Mevrouw de barones heeft slechts een keuze te doen mijnheer de baron ik heb de toiletten zooeven klaar gelegd Eh bien exuseer mij Eustaohe wg zien elkaar zoo in de eetkamer terug ik zal mijn woderbetft slechts beb en ik kan myn tuk dos wel ala volbracht beschouwen Tamiang Vit Medan wordt gemeld dat drie gewapende aioepen van de Sindoro bij bet doen van een verkenning op de Soecgei Ijoe stuitten op versperringen en hevig beschoten werden waarbij drie mansobap pen zwaar gewond werden en een bootsman doodelgk Koodat hij den volgenden dag te Belawan bezweek De Deli Ct schrigft hierover De exuiyie moet volgens de beriobten welke te Medan de ronde doeu een waaghalzerg zijn geweest die zeer gemakkelgk in een catastrophe had kunnen eindigen Drie roeïsloepen onder bevel van een luitenant varen eerst door een rivierversperring geraken booger de rivier op in een vuurgevecht steken huizen in brand en denken zoo weinig aan de verzekering van bun veiligen terugtocht dat zg de versperring totaal vergeten welke zij tocb weer door moeten en welke de Aljehers dan ook reeds ba g waren weer dicht te maken toen de sloepen de rivier afzakten Hoogstens nog een kwartier later luidt hefverhaal ware de passage onmogelijk geweest eu was er van de zich in de sloepen bevindenden zeer fraarschgulgk niemand levend aan boord vau df Sindoro teruggekomen Da Sindoro vertrok den 32ea van Belawan naarTamiang J Hel stoomjacbt Anna is den 28en woder naar Tamiong vertrokken aan boord bevonden zich o a de nieuwe komm ndaut van Seroeway de le luiten nt der inf Adama van Scheltema eu de le luiteuant Engelen Uit Fandang Pandjang werd den 20n April aan de Sum Ct geschreven Vannacht trad de A n e i r i v i e r tengevolge van de zware regens der laatste dagen wederom buiten hare oevers waardoor een hevige overstrooming werd veroorzaakt De nieuw aangelegde spoorbaan en spoorwegbruggen trotseerden ditmaal glansrgk de woede van het bruisende element en bleven geheel onbeschadigd De transportwog tusschan de Batang Siogalang en het emplacement vanden onden spoorwegtunnel is eehter gedeoltelgk door dezen bandjir beschadigd waardoor het podatieverkeer langs dat gedeelte van den weg nu Igdetijk gestremd is vooi voetgangers is hg echter nog te gebruiken VOORPRACHT VAN BEN Heeb H GOËIHii BORGËSIUS LID viN DÉ TWEEDE KAMEK ia de Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda op MAANJ AG 29 MBI 1893 Na een korte inleiding van den Heer P van der Hoog voorzitter dar liberale Kies vereen iging i Burgerplioht te Krin pen aan de Lek nam de Heer Goeman Borgesiua bet woord Het was nog niet lang geleden zoo ongeveer begon de Spreker dat bij hier was opgetreden Het was bg de periodieke verkiezing van 91 Toen hadden in Gouda de liberalen de meerderheid want al was het ook niet dan na hevigen strgd en met tot aan de grens van haar heiligdom brengen en hoop dat zij thee voor ons zal willen schenken zoodra ze haar pels heeft afgeilaanl Goseck trad baastig op Nennderscheidt toe irOnmogelgk Olivier mgn slede wacht Ik hoop waarde mevrouw dat mg bet voorrecht ten ideet mag vallen om mgn naam nog beden avond op uw balkaartje te kunnen zetten En nogmaals braoht hg haar band aan de lippen en za haar verwonderd aan daar zij blgkbaar aan onbegrijpelijke verwarring ten prooi bet hoofd op de borst Het zinken terwgl haar gelaat met een blos van pijnigka verlegenheid was bedekt ifWatP Uitsnijden Nennderscheidt legde de hand op zgA vriends schouders wat moet datbeduideuP Gij richt om zoo te zeggen het gebeele buis in gij zgt de ziel van alles gij zet elke stoel zoo gemakkelijk mogelgk voor mijn vrouw neer en nu dat het oogenblik van triomf daar is wilt gij niet eens blgven om aau te zien hoe Maria Louize uw schitterend arrangement bewondert P Onder de laatste woorden was Goaook reeds verscheiden treden deu trap afgesneld nu keerde hij zich lachend om en nam zgn hoed af De ware fijnproever verzwelgt den inhoud van den gouden beker niet in eens maar slurpt die langzaam uit met lange teugen I Zoo is het ook met mg gesteld ik vind hel oen zaligheid om uit een schoonen mond woorden van dank te liooren maar die zaligheid wil ik slechts smaken druppelsgewijze I slechts kleine meerderheid van stemmen hun candidaat de heer Boogaerd werd gekozen Kort daarna echter moest ar door het bedanken van het pas gekozen kamerlid een nieuwe verkiezing plaats hebben Daarbij werd de veroverde zetel niet behouden do anti liberale partijen verbonden zich en de ondminister Havelaar anti revolutionair werd gekozen Toch verdienden de liberabn geen verwijt zij waren door de tegenpartij overmand Nu staan wg opnieuw voor een verkiezing Het kamerlid Havelaar werd tot eene andero betrekking geroepen en in da rgen der liberalen is het woord geboord Nu moeten wg den verloren zetel heroveren De kans is beter dan vroeger de eendracht onder de anti liberalen is verdwenen en verdeeldheid is er voor in de plaats gekomen Qf er dan voor de liberalen op bedeu enkel reden tot juiohen wewn zou Goh bij de voorbereiding is de eendracht onder de liberalen niet bewaard met allen hebben zich daarbij geschaard onder het vaandel der centrale kiesvereeuiging Doch het misverstand dat hen scheidde ia weggenomen en thans zgn zg ééik l e eiflchen van deu politieken toestand op heden kan herhaald worden met de woorden van Herman Snijders seore tari3 dor liberale kiesvereeniging te Middelburg laat ons den grondslag der maatschappelgke toestanden handhaven laat ons streden tegen individualisme en met elkander samenwerken tot het groote doet Alle klassen moeten verhoogd worden er moet een einde komen aan de heerschappij der grooten over de kleinen De liberale Unie kwam voor den dag met vier soorten van hervorming n L defensie sociale belasting en kiesrecht hervorming Weliswaar was bet liberalisme dood verklaard maar het had toch pog de mjerderheid in de 2e Kamer en de door de liberalen voorgestelde hervormingen werderf behandeld De eerste troonrede gaf mooie toezegKÏngen doch aan beloften hebben wg niet genoeg en de vraag mag gedaan worden wat heeft het Ministerie gedaan op haar beloften P En het antwoord daarop is dal Let meer deed dan het beloofde De landbouwschool werd uitgebreid en voor hec ambachtsonderwgs heeft de Staat hulp verleend Ook wat Indié betreft kwamen verbeteringen Op advies van den Minister van Koloniën Van Dedem kwam een nieuwe regeling van den kofSeoogst tot ataod De Javanen die vroeger 8 2 ja zelfs een halve cent per dag ontvingen krijgen nu niet alleen dan prgs voor de koffie maar ook een plantlooo evenredig aan hunnen arbeid en hebben den zegen ondervonden ran bepalingen en wetten die mensohelijk en goed konden genoemd worden Op bet gebied der defeasie heeft een hervorming plaats gehdd der levende strijdkrachten En als de Anti revolutionairen vragen Waar blijft ge nu met uw defensie hervorming dan verwijzen wjj naar de 2e Kamer waar men steeds bezig is het vraagstuk der persoonlijke dienstplicht te behandelen onze weerkraoht te versterken ton zoo gering mogelijke koste der burgerg Op bet gebied van sociale hervorming werd leerplicht behandeld benevens wetten die het lot van arbeiders en invaliden verzekeren De wet van leerplicht moge nog niet zijn ingediend zg zal komen Is leerplicht beperking van vrijheid P In een beschaafde maatschappij is zulk een beperking onvermijdelijk Bobinson Crusoe had haar niet noodig Daarbij glimlachte hij iegen de gemalin van zgn intiemste vriend groette haastig en verdween door het boog gewelfde portaal Olivier daarentegen geleidde Maria Louize over dan molligen looper der met vergulde apglen versierde trap naar hare appartementen Een geschikte vent die Goseck I zeide hg op zgn eigenaardige manier terwgl de jonge vrouw met onveiVhilligen blik ging langs die pompeuze praobt die de verfijnate amaak van moderne kunstenaars overal had aangebracht Hij beeft zich met de minste kleinigheid bemoeid en is eiken dag minstens zes keer bier komen aanloopen om je boudoir toob maar loo behaaglgk mogelgk te maken I Die Goseok heeft een uitstekenden amaak en stelt in zulk soort van dingen veel meer belang dan ik ziet ge mijn smaak ligt moer in de richting van den paardenstal Dit zeggende voerde hg zgn zwijgende gezellin door een reeka van aalons heen die de oogen haast verblindden door bun tooverachtig licht Hel schitterde en flikkerde het van alle kanten I Goud bronzen engelen daalden van het plafond en hielden de kostbare draperieën van zijden sloffen op waarin de wapens der jonggehuwden waren dooreen gewerkt kristaÜen kronen wierpen kleurrgke stralenbandels door de vertrekken en over een groot gedeelte van den parketvloer golfde ruischende zgde en doorzichtige kaotatoffen Wordt vemtlqd Onze reohten en vrgbedea worden beperkt door die van anderen de gemeenschap maakt ze noodzakelgk We ziju maar niet toevallig bg elkaar Zulk een beperking is geen tyrannic Ala een ouder zgn kind mishandelt komt de Staat ook tasscheobeiden Wg weten wel dat bet onderwgs geen panacee is geen wondermiddel tegen alle kwalen maar wel dat het voor allen noodig ia Indien alle ouders zorgden voor hun kinderen zooals dat behoort dan was de tusschenkomst van den Stuat overbodig Doch wie geen vreemdeling is op het platte land weet wel boe daar aa de 12 maanden in het jaar 6 of 7 de hoogste klassen leeg z n omdat de kinderen werken moeten Nederland staat bierbg achter de omliggende landen waar de wetten die bier oog aanhangig zgn reeds lang zgn ingevoerd Steeds meer worden er maati egelen genomen voor da veiligheid der werklieden O zeker bg het bouwen van fubrieken wordt den buren gevraagd of er voor hen ook gevaar of oogbrief kan bestann maar verder is men tot nu toe niet gekomen Inwendii deed men tot nu toe niets Ëu dat dit noodig is beeft het rapport der driü inspecteurs op don arbeid in 92 bewezen Honderde ongelukkeu gebeuren omdat de ruimte tussoben de machines om die te smeeren te amal en er over bet geheel niet genoeg orde en voorzorg is Waar dat het geval is daar moet regeering optreden Niet dat alle patroons zoo moeten worden nagegaan of zij wel voor het welzijn eu het leven hunner knechten waken maar er 2gn or voor wie zulk een controle noodzakelijk is De goede patroons zulten zich in zulk een wet verheugen Wat het lot der oude en afgewerkte arbeiders betreft da rapporten der inspecteurs waren dienaangaande interessant De tijd moest reeds voorbij zgn dat arbeiders met een horloge en een getuigschrift of met een getuigschrift onder horloge naar buis gezonden werden om te worden overgegeven aan de genade van een armbestuur Dit Ministerie brnoht belasting hervorming iets wat in de laatste 25 jaar door elke partjj was verluimtJ Toch er is veel verbeterd sinds 65 de accijnzen op de eerste levensbehoeften werden weggenomen of verminderd Voor 65 had men bij de rgksbelasting ook nog die der gemeente Tegen die belastinghervorming heeft de rechterzijde steeds geageerd TwOd drie jaar geleden Ifebben alle liberalen er vóór gestemd en do gebeele rechterzijde ertegen Dr Schaepman bad zelfs den treurigen moed te legzen Wg zullen tegen de hervormingen van Boifiesiua stemmen al was het alleen omdat zij van de zijde der libernleu komen Minister Fierson voerde nu de vermogens belasting in de mutatierechten werden viurmindord on den len Mei 94 zal worden afgeschaft de patentbelasting De inkomstenbelasting zal wordtin geregeld en zeer rationeel anders zijn dan die op het vermo gen Vermogen is btgvend inkomsten veranderen eu kunnen ophouden Al deze hervormingen zgn stappen in de goede richting Nu voor het eerst tullen de meer gegoeden ook meer belasting betalen nu zal er een einde komen aan het privilegie der couponknippers De mutatie bul aating zoo vaak een belasting op het ongeluk genoemd zal dat niet langer zgn Van de rijken gaan de goederen niet over terwijl van de geringeren soms in 20 of 26 jaren tijds niet zelden bet goed aan den fiscus meer dan betaald wordt Dit zal ophouden Bekirfgen wij bet dat Thorbeokd niet reeds vroeger deed wat Fierson thans gedaan heeft t Zg zoo maar dan ook aan Fiersou de hulde dat hij het deed Hij deelde en vertolkte het gevoelen der meer gegoeden reeds vóór hg Minister was Zij klaagden r over dat de Staat hen niet meer betalen liet Toch zulleu er ontevredenen blijven en zal er met het oog op den Staat gesproken trcrden van v nkkenroUersvaardigheid doch de liberalen hebben dezen troost dat de toekomst hun werk loven zal Deze regeering bracht kiesrecht hervorming Laat het u niet verwonderen als er gezeigd wordt dat zij dood gebSren werd Prof Buga zeide in 1868 de kieswet is mislukt wjj hebben onze netten uitgeworpen om te vinden wat wg zoohf n maar wat wg vonden zochten wg niet Minister Mackay gaf in 1887 1 uitzicht op een nieuwe kieawet maar in de driej jaren tijds is er niets tan gekomen Eerst moesten er gewichtiger lakeu behandeld worden en toen ei in 91 weer over Xesproken werd waa bet te laat Zoo liepen we ateeds in een cirkel en bet Miniaterie Mapkay Lobman had het voorrecht de ontwerpen in maagdelijken staat in Piersons handen neer te leggen In de troonrede is gezegd dat de behandeling kieswet een onmisbare voorwaarde is voor blytende verbeteringen Bg kiesrecht uitbreiding in 1888 irerden alle huurders allen die census betalen alle odgers kiesgerechtigd Wordt bel voorstel Tak wet an worden allen kiezer die kunnen lezen en schrij en terwijl bedeelden en gevangenen zijn buiten esioten Dnn zal ook het couloirstelsol oen einde maken aan omkoonerg en influentia en ieder tal vrij zijn en onafbankelgk Ala minister Tak gedacht heeft dat hg allen vreugde bereidde heeft hg zich v4 ist Volgens den een ging bg te ver volgens d nder niet ver genoeg Doch de Grondwet laat An verdere uitbreiding toe en als meu er nu over begon te spreken de Grondwet te herzien dan zou het mooi zgn als we er over vijf of tien jaar aan beginnen konaen Te ver P maar er zgn er dan toch oog 400000 buiten gesloten Min Tak rekent op 800000 kiezers doch bedenkt niet dat er zoovelen afvallen die niet schrijven kunnen Zeker 20 jaar geleden was het aantal lutelingon dat met schrijven Jcon 22o t en nu slechts 6 o doch er zgn nog vele ouden en velen die het verleerden Thorbeoku heeft bet reeds gevoeld dat het recht van kiezen niet enkel dea bezitters toeknam Geld geeft geen politieke rijpheid De lagere standen mogen al geen geld hebben gezond verstand is er wel Zg kennen de mannen wel die kunne belangen kunnen behartigen dat bewijzen zij bij hun keuze van oen advocaat of predikant Waar zelfs niotkieegerechtigden hun belangstelling toonen twgfel er daar niet aan of zij die bet recht hebben daartoe zullen hun man wet vinden Kiesrecht heeft opvoedende kracht Gladstone zeide dat bet recht van kiezen medo verantwoordelijkheid gaf en op de hoogte bracht van vele din£en waar men anders buiten bleef Zou bet vol £ k een vrgheid cog niet waard zijn Macauly zeS Ge zoudt met hetzelfde recht onrecht ware beter Kunnen zeggen ge moet maar nooit to water gaan voor ge zwemmen kunt Wie zal büwijzen de vrijheid waard te zgn voor hg ze heeft P Er zullen er zgn die er misbruik van maken dat is waar moeten wij allen baar daarom missec I Vreesde de vergadering dat spreker te optimistisch I was als hg niot vreesde voor omkooperij P Let eens I op de laatste verkiezing in Amerika Aan de eene zijde Harrison met de bankiers op zgn hand aan j de andere zijde Cleveland met nists anders dun een onberiapelgk en arbeidzaam verleden Met schitterende meerderheid werd de laatste dan ok gekozen De PanamaBohandalen zijn niet gepleegd door mannen uit het volk aan wie wij kiesrecht willen geven en de uitbreiding van kiesrecht heeft in Frankrijk de daders van schandelijk heden aan het licht gebracht Is op heden omkooperg geen zeldzaamheid dan is het hoog tijd er een eind aan té maken De werkman die gezond verstand bezit mag ook wol afgevaardigd worden dit moeten vooral de Anti revolutionairen bedenkui die volgen Br Kuyper altijd op graven en baronnen stemmen Als we allen dezelfde rechten ontvangen zal er dan revolutie komen Juist niet uitbreiding van kiesrecht is de veiligheidsklep want de ontevredene zal zich kunnen uiten Franse van de Putte geen radioaal zeide vAls ik zie wat in België gebeurt dan vraag ik moet het hier ook loo gaanP Weer bet af en geef uitbreiding van kiesrecht Stemrecht verhoogt een volk Straks als de wet er zijn zat zal niet de stem van velen maar de stem van het ganscbe volk uit de bus komen en er zal meer op de atgemeeno belangen gelet worden Nu reeds word er in de 2e Kamer meer gesproken over de belangen der lagere klassen Zg kloppen aan laat ze binnen en draag zorg voor allen Die tegen de uitbreiding zijn vertrouwen het volk niet In 48 heeft Thorbecke naar s Konings wensob de wensehen van het volk in de constitutie neergelegd en dat waren niet de wensehen van landloopers zakkenrollers kwartjes vinders zooals Yerslugs meent maar van hen die hun arbeid rustig doen en tevens willen weten wat er in de wereld omgaat Wij zouden geen geloof moeten bezitten als wij twijfelden aan den goeden uitslag van ons pogen Men kan ons wel teleurstellen ten val brengen of doodeu misschien maar naar Gladstone s woord On ervaring zal ona bedoelen uit zgn graf weer opstaan en zegevieren Zouden wg den Minister niet steunen Kiesrecht en ministerie is op heden niet te scheiden Dit Miaisteriö heft bet vaandel der vooruitgang fier ombpog Verheugd beeft het oua dan ook toen wg veriiamen dat de heer Valette van zijn eerste besluit de caadidatuur niet te aanvaarden was terug gekomen Thans neemt hij ze aan Moobc door ons allen gedacht worden aan den schoonenl Juinidag van 91 toen Eendracht ons sterk deed zjjn Moge de tegenstand dien wij ondervon den geen ontmoediging werken maar veeleer ons een prikkel zijn de overwinning te bezorgen aan Valette In debat kwamen de Hoeren V n Veelen Joh t d Laan en H M Dorcksen De eerste hoorde altgd ia tijden vau verkiezing veel goeds van alle regeeringen Nu had hg t weer gehoord van bet liberale ministorie Dat goede waa hem wel wat vaag De successie aan de Nederl Bank verleend vond hg bedenkelijk Nevena leerplicht had hg gaarne eetecht zien ingevoerd Het recht van vergaderen be atond roor enkelan voor allen niet Miniater Havelaar was een uitstekend dienaar voor den geldzak en het ambachts onderwiJB achtte spreker alleen goed om later baantjes te geven aan enkelen Er waa geld uitgetrokken voor Indië en de Javanen zouden niet meer uitgezogen worden hg hoopte het maar in de 2e kamer hield men de vette kluiven voor zich Uitbreiding van kiesrecht heette de rem om dingen als in België te voorkomen maar spreker achtte dit allea te vergeefs de bntaing zou niet uitblijven Zou bet huidige ministerie een kiesstelsel invoeren waarbij omkooperij onmogelgk wasP Spr wist van een verkiezing niet ver van hier waar bewezen was dat de liberalen er ook niet vies van waren Dat men van recht en rechtvaardigheid hield bad men bewezen door de belasting op de eerste levensbeboeflen af te schaffen of te verminderen Het was spr dan ook opgevallen dat de menschen er in den laatsten tijd zoo wel en voldaan uitzagen dooh dit was zeker omdat de aooijns van zout ea zeep er af was Volgens spr ziju de liberalen altijd de remmers geweest die den vooruitgang tegenhielden en dat zoo blgven zoolang het geld de baas en bet privaat bezit geëerbiedigd blijft Daarna trad de Heer Joh v d Laan als debater op Hg dankte den Heer Bocgesius voor de uiting van zgn gevoelen over leerplicht maar vond den zin beperking van vrgheid behoort tot de noodzakeIgkheden in een goed geordende maatschappij bedenkelgk Hg achtte met den Heer Van Veelen brood eer noodig dan onderwijs De Boodschapper vertelt boe in Soheveningen het onderwijs duizenden kost voor oen klein aantal leerlingen De Staat IS duur de bijzondere scholen zgn zuiniger Het schoolverzuim vond bij niet zoo erg en Spreker zou Brummelkamp stemmen omdat deze tegen leerplicht was Spr vond het goed wanneer de Staat tuascheubeide kwam als een ouder zgn kind mishandelde maar wat er an te denken als de Staat zelf mishandelde Of was dit niet bet geval bg de inenting P De heer Borgesiua bad gezegd dat bet vorige ministerie niets aan de verkiezing gedaan had Breidde het de steden wet niet uit Gladstone was aangehaald goed zoo dat is een man die zijn ligbel hoog houdt Zulk een man is ook Brummelkamp hij vreest God en daarom zou spr hem kiezen Daarna kwam de heer Deroksen aan het woord Hij gevoehie behoefte den heer Borgesiua hulde te brengen voor de verdediging van het kieswetoutwerp Tak De liberale partij bad er de wet op het kiesrecht door kunnen krijgen meende hij als z maar gewild bad Spreker had eenjge onjuistheden opgemerkt in de atrooibiljetton der liberalen over doleerenden die niet anders dan cbr geref waren Zulk een domheid had hg van denkende koppen niet verwaoht Brummelkamp doleerde niet was vroeger wel cbr geref pred geweest maar had sinds 6 jaar zgn emeritaat neergelegd bedoeld word zijn emeritaat genomen en waa nu redacteur van de nieuwe Gron cour Er was met roem van dit ministerie gesproken en ook van de anti rev zgde word Tak hulde gebracht voor de verlossing van plutocratie Wat de mutatie en de belasting betrof wist spr wel dat van Delden en anderen de acognsen deden verminderen op schspen en varkensvleesoh registratie en zegel maar tevens dat de lasten drukkeud bleven Den Heer Valette achtte hij minder bekend en meende uit diens eigen mond woorden te hebben gehoord die bem het rech gaven aan Valette s gveren voor de Kieswet te twgfelen Hierop nam de Heer Valette een oogenblik het woord Hij zeide Zou ik de kieswet niet huldigen I Misschien heb ik gezegd dat ik niet gaarne al was bet met mijn eigen partij door dik en dun zou gaan dat elke wot voor verbetering vatbaar is maar de kieswet is voor ons op beden de hoofdzaak Op nog een vraag van den Heer J ercksen antwoordde de Heer Valette Ik aanvaard de wet zooals ze daar ligt Hierna begon de Heer Qoeman Borgesiua zgn dupliek Hg zeide te zijn opgetreden om z u geestverwan ten te sterken en waar hij bekennen moest dat hg met de anti revolutionairen in beginselen verschilde daar bekende hg ook dat zij binnen en buiten du regeering steeds veel gedaan hadden Maar ook dat zondeifregister der liberalen I Waarom moest het telkens grooter en breeder worden uitgemeten P Wie zou S5 jaren lang geroepen tot regeeron in al dien tgd nieta iets verkeerds doen P En bovendien de politieke eisoben en inzichten veranderen die nu nog eveneens over de politieke vragen denkt ala voor 25 jaren mag wel een politieke mummie genoemd worden Heofi de wet Van Houten van 1871 op den arbeid der kinderen geen zegen gewerkt Geen enkel industrieel is er door te gronde gegaan al werd het gevreesd Algemeen werd de noodzakelijkheid ervan gevoeld want zij werd aangenomen met aleohts 9 stemmen tegen waaronder die van Kuiper Eere é