Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1893

1893 N 6059 Donderdag 1 Juni GOUOSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ue Inzending 7an adrertentiön kan geschieden tot een nor des nuniddags van den dag der uitgave un den anti Hberaleii mioiBter dis de vet op de Trouwen arbeid roortgeset beeft Buyi att Berenbitwk ried saa niet al de wondeu bloot te leggen omdat toob door wetten niet alles kan gavrezen worden Welnu we zullen het toob traobten 9eteakent de balasting berTorming ran Piei on weinig P Beteekent bet weinig dat de accijoa van sterken drank gestegen is van 7 tot 24 millioen Het woord denkende koppen door den heer DarckseD gebezigd mot bet oog op de liberalen acht Spreker een flaawiteit en de ondersaheiding tussohea Doleerenden en Christ Oeref een onderaoheid dat niet bestaat Dit Ministerie deed veel Ale het gedaAo had ala het rarige zou er geen eind aan de verwyten zijn Miniater Piersoo acht hg een knap man die er een jaar voer genomen heeft om zijn denkbeelden in zulk een vorm te gieten dat bij er mee voor den dag kon komen Hij handelde daarbij in dien geest die reehtraardigheid vraagt voor allen in den lande De houding van den heer van der Laan tegenover leer plicht begreep de Spreker niet Leerplioht was volgens Spr in zooverre beperking van vrijheid dat bet Btaatsorganiame tanga vaste wetten moest ontwikkeld worden Vrijheid en loabandigheid versobilleD nogal Hoe kon de heer v d Laan zulk oen aandoenlijk tooneel schilderen over het wee dat de vader l dt als zijn kind wonti ingeënt Is Jenner niet de weldoener der mensebheid geworden toon hg het groote denkbeeld der vaooine ten uitvoer bracht Dea heeren van der Laans eigen vrienden hebben dan ook door stil te zwijgen hun afkeuring te kennen gegeven over deze woorden daar zij hem anders Bteéda toejatobten In antwoord op hetgeen de Heer Van Veelen eeide merkte Spr op dat leerplicht tn eetreeht zeker wel bg elkander hooren naar dat het laatste door het eerste ook zeker verkregen wordt omdat men dan den kost kan verdienen en geen bedeeling behoeft Met het gevoelen van den Heer Van Veelen over f rivaat bezit kon apr in t geheel niet madegaan sder zou dnn naar zijn eisohen en bebcS ften moeten onderhouden worden Dit had de leider der Soc Democraten zelf duidelijk genoeg gezegd Ik drink geen wgn en eet weinig vleesch de Socialiitisohe Staat zal aan mg een goedkoope hebben De socialisten achten al oneen arbeid en onze voorstellen lapwerk en als ge t weten will dan u dit ook zoo wg doen steeds ons best waar acheuron m de maataehappij zgn een goede lap te zetten op ds reehto plaats Dat deden wij en wat hebben de socialisten in dien tijd gedaan P Wat hebben zij gedaan voor bet volk F Zg hebben de ontevredenheid aangewakkerd het vuur van den haat gestookt de lont in t kruid geworpen Zgn dat de voorbereidselen tot den ideaalstaat P tal uit den rook van kruid en bloed bel rgk van broederliefde oprgzen P Dwaas die bet gelooft Mgn bestrijders hebben niet gezegd of kunnen bewijzen dat de liberalen niets deden voor het volk Welnu laat ze dan voortgaan Laat ons hen steunen door hunne krachten nieuwe krachten bij te zetten en dit kunnen wg door de overwinning te geven aa den Heer Valette Na een woord van dank aan den Spr en een woord van hulde en aanbeveling aan en voor dea Heer Valette werd de vergadering gesloten Bnltenlandsch Ovf icbt Naar gemeld vordt zal ir mmissie voor het ontwerpen eener kieöWfltvöor België op den grondslag van het door beide Kamera aangenomen nieuwe artikel 47 der grondwet aan het einde dezer of het begin der volgende week met haren arbeid gereed zijn De oommisaie stelt voor de bestoaede kiesreohtindeeliag te behouden overeenstemmende mat da reohterlijko indeeling en evenzeer het opmaken der kiezerslgsteu te blijven toevertrouwen aan de gemeentebesturen onder cootrdle der Hoven van appèl Over de rede van Keizer Frans Jozef is men in het baitenland zeer teyreden Aan de tegenstrgdighéid van s keizers hoopvolle verklaringen met de dadelijk daarop volgende mededeeling van nieuwe oorlogsuitgaven ia ieder zoo gewend geraakt dat men ze niet meer opmerkt Te Berlijn wordt met groote voldoening er op gewezen dat de keizer sprak van yzaer vriendschappelijke betrekkingen tot alle mogendhedeo Dit klinkt geheel anders dan keizer Frans Josefs verklaring in 1891 ifMgae regeering ontvangt van alle kabinetten verzekeringen van een rriendsohappelijlc streven dat eohter nog niet de gevaren van den staatkundigen toestand uit den weg heefl geruimd al is de hoop op behoud van den vrede van Europa niet nitgesloten Met eenige bepalingen ter wijziging vao de kieswet welke haar het levenslicht hee t doen zien bield de Fransobe kamer zich in de laatste dagen bezig vermoedelijk roet de iiefdergke gedachten vervuld om haar opvolgator in degelijkheid baar zelf nog te laten overtreffen In behandeling werd genomen een voorstel van den afgevaardigde Gautbier tot afschaffing van het wetsartikel houdende verbod van meervoudige candidaturen bg de verkiezingen voor de kamer Dit wetsartikel is indertgd gemaakt om een plebisciet op Boulanger a naam te voorkomen Met 837 tegen 104 stemmen verwierp Zaterdag de kamer het voorstel en besloot dus bet artikel door dea ei miniater Arcen wet ter repubhkeinscbe verdediging genoemd Ie handbaveu In deze week zal beraadslaagd worden over een vooretel strekkende om de kamer voor de helft om de twee jaar te doen aftreden Veel symphatie vond tot dusver dit plan niet De reobierzijde heeft er sich tegen verklaard De radipalen willen er evenmin iets van welen ook een groot aantal gematigden beacbouwep het uit geen gunstig oogpunt daar zij aan de oppositie niet het recht willen geven om te kunnen zuggen dat met dit systeem Frankrgk nooit in zgn geheel kan worden geraadpleegd Ofschoon aaavankelijk in de commissie door een gelukkig toeval een meerderheid ten gunste van het voorstel werd gevonden staan de kansen niet gunstig De heer Dupny dte ziob eerst vóot de gedeeltelijkd vernieuwing der kamer had verklaard heeft later doen weten dat hg er zich toe zal bepalen het voorstel niet te bestrgden Dit ia zonder twijfel zeer omzichtig van den minister prosident en behoedt heiL voorfpen persooLlgk eoheo gelijk hg Zaterdag leed De Spaanache Begeering laat bet bericht van oproerige bewegingen san de Portugeeacbe grens tegenspreken Te Pampeluna verwachtte meo een groote volksbetooging tegen de oeconomiscbe plannen van Miniater Gamacbo wellc een einde zouden maken aan de laatste privileges van Navarra Het verzet wordt door bet gemeentebestuur in de band gewerkt De Carlisten zijn druk in de weer De Italiaansche Kamer besloot in geheime stemming met 146 tegen 76 om den voorlogpigen dienat tot 80 Juni te verlengen Zooals in Nederland België Engeland Zweden eu Pruisen is ook in Ooatenrgk een krachtige beweging voor uitbreiding van het kiesrecht Dezer dagen vernam men hoo in België de eendracht in de vrijzinnigen partgen hersteld werd en een geleideIgke uitbreiding vau het kiesrecht dus verzekerd schijnt In Oostenrgk gaan liberalen en radicalen samen Vele leden van beide partijen in den Reich rath en vertegenwoordigers der arbeiderspartg hielden er dezer dagen eene vergadering waarin de meeste sprekers op algemeen kiesrecht aandrongen Daartegeover deed dp Hojratk ïïiner hoewel een voorstander van dien vorm van kiesrecht uitkomen dat hot zeer moeilijk was het in te voeren wegens de onderlinge betrekkingen der verschillende volken binnen het rgk Als de Slaven een meerderheid kregen in de gemeenteraden zouden eg de Duitsobe acholen aluiten en de Duitaobers aan zich ondergeschikt maken Ëlk volk zou het behoud van zijn eigen landaard voor alles stellen Het zou ren gevaar kunnen zijn voor do eenheid dea rijks Deze opmerking bewgst opnieuw hoe achter algemeen kiesrecht gevaren liggen die weinigen er vermoedden 342 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Dinsdag 80 Mei 1893 No 125B3 ƒ aHOOO No 986 1000 No 1S22 3304 8873 6874 6678 en 14866 400 No 16 6118 7513 13660 14374 en 17307 ƒ 200 No 8063 6823 6988 7079 7 78 7868 11866 en 16492 100 Pryzen vao 70 83 2728 6834 8049 10462 12339 16343 18619 111 2771 6938 8127 10689 12606 16406 18629 128 3116 6976 8646 10711 12687 16469 18790 206 3806 6000 8671 10763 12777 16039 18842 466 3S56 8197 8679 10784 12908 16088 18862 867 8486 6217 8688 10796 12986 18091 18940 683 3493 6428 8737 10801 13082 16186 18993 726 3608 6437 8874 10336 13131 16461 19062 841 3608 6508 9067 11056 13216 16464 19U96 976 3677 6611 9070 11092 13297 16490 19103 106S 8723 6649 9120 11094 13361 16661 19108 1126 3782 6787 9137 11138 13432 16686 19226 1178 4043 6863 9140 11155 13489 16616 19449 1282 4181 6912 9159 11173 13662 16986 19464 1416 4341 6917 9244 11184 13718 17110 19634 1443 4347 6938 9363 11229 1373S 17229 19663 1485 4366 6939 9370 11278 13761 17364 19806 1897 4671 6940 9463 11261 1S866 17376 19867 1908 4610 7006 9483 11288 13890 17661 19948 1918 4678 7022 9600 11435 14001 17648 20029 1995 4796 7073 9808 11602 14188 17769 20033 2013 6032 7129 9647 11637 14208 17786 20109 020 5111 7194 9682 11669 14488 18165 30812 2108 5156 7238 0883 11604 14600 18241 2040 2116 58S3 7366 0706 U753 14680 18362 2041 2143 6895 7495 9777 11941 14756 18858 gOfil 2800 5430 7508 9849 11051 14996 18403 2063 2866 6640 7604 10076 12050 15027 18476 2080 8281 5719 7700 10154 12062 16085 18541 2088 2350 5728 7776 10830 13278 16271 18597 20868 3522 6800 7S78 10403 13324 15278 18600 30958 3683 6810 n m 10439 Vorige lijst komt nog bij No 4938 70 advertewtikn Door den ondergeteekende jjo als gemachtigde T n den Heer T P VIHÜLT Jr Zeepzieder te Bouda onder de firma X p VIBVLÏ e Co ter griffie van de Arrondissements rechtbank te Rotterdam ingezonden de Tuigende merken een driehoek waarin de kapitale letters G Z en waaromheen staat links GOÜDSCHB rechts ZEBPZIEDEKU en van onderen GEDEPONEERD een driehoek waarin de kapitale letters Z G en waarom heen staat links ZEBPPABBIEK rechts GOUDA en van onderen GEDEPONEBSD welke merken bestemd zjjn om gebezigd te worden op de verpakking der door den lastgever vervaardigde zeep Deze aankondiging geschiedt ter voldoening aan het voorsehritl van art 2 al 6 der wet van 25 Mei 1880 StaaUbhd n 85 Oouda den 30 Mei 1893 Mr J FORTDIJN DROOGLEEVER Advocaat Sociëteit ONS GENOECfEN De Coupons der LEENING 1Ö85 zyn betaalbaar gesteld by de Heeren Firma Wed KNOX DORTLAND alhier A VAN VEEN Penningmeester Oouda 30 Mei 1893 Eene Werkmeid wordt dadelijk Gevraagd by A J TAS VLIET Kamemelksloot HEII ËKEJ S 9 et per Fl 5 Ct per Vr F prachtig helder en goed werkend Depot A NORTtER Gonwe C 34 35 PEMSCHE STOOMVEEYBEU Chemische en Zwitsersche Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Opnenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verren ran alle Heeren en Oameskleediugstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Tropen met nieuwe patronen gepe st Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Ve ren enz Alle goederen kannen in elkander biyren en worden onschadelyk roor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgetererd worden AGENT roor Goada en Omstreken A VAN OS Az I Kleiweg A No 73 Men wende ich vow STOFJASSEN en COLBERTS MarktA68 0oDDi bg WT J JAVMjC O ouda Snelpersdruk van A 3aim MAN Zoos De uitgave dezer Gonrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderijjke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GQÜDA Sï Mei I89a üit lag dar Torkieeing voor een Lid van do Tweede Kamer der 3taten Teneraal op Binsdaj 80 Mei 1893 Uitgebiaoht S227 Btemmen Van onwaarde 18 b Geldige 3209 VoUtrokte meerderheid 1106 815 stemmen 712 675 Hiervan verkregen de hh J N BASTERT T Ö G VALETTE A BKUMMELKAMP Jr ZooHat herstemming moet plasta hebben tuisohen de hh J N BASTERT en T G G VALETTE Hedenmiddagper Bulletin aan onee jfhonné a in Gouda reed bekend gvnaakt Gisteren is afhier door do politie aangehoadeo H B 8 knntoorlooper te Amsterdam die het oog derpolitie trok door zijne verteringen en vreemd gedrag Bv onderzoek bleek dat hij voor den heer Koovers een aangeteekenden brief rnn 400 had moeten halen benevens een postwisael van 55 Hij had esnenkele reis naar den Haag genomen en was alhierafgestapt Hij ia tbr beschikking van de justitie naar Amaterdam getransporteerd Gisterenavond ten ongeveer 7 g uur heeft ten huize ran den heer H C van Stareren eene ontploHing plaata gehad bezig z nde eene benzinelamp to probeeren aohijnt door do een of andere oorzaak deze gesprongen te zijn waardoor de ont FEVILLETO Or E TT laZ Naar het oogduittck X 85 En dan gedempt licht Palmbladeren wuiven een roodachtige schyn bestraalt raarmeren nixenbeeiden die droomerig de witte armen opheffen en in de geémailleerde trumeau worden weerkafi n Een bedwelmend zoete geur omwiarookt haar uls een ademtocht van gloeiend verlangen En atoeda nieuwe tafereclen volgen Ben vuur vlamt in den haard bereuvellen zyn voor gemakkelijke stoeleu uitgespreid en blinkende wapenrustingen steken glanzend af op bet houtun paneelwerk alles het echte oud Duitache oomfort met holle gothische veusterruitjes en hoektorentjea waaromheen de klimop zijn ranken alingert Bevalt het je hier nog al binnen deze vier muren vraagt Olivier met eon vergenoegd gezicht maar toob eenigszina in spanning terwijl hij MariaLouize op eenige rariteitön opmerkzaam maakt zooala men nen kind het speelgoed in de hand moet geven o Pet volkomen zekorheid te verschaffen dat het hem toebehoort Als een wezenlooze Iaat zy haar blik over dat alles plolTing volgde De kamer ii totaal eene ruioe gelijk niet alleen liat de nmea en de deuren ziju veruield het behang en hot meubilair is eveneens bpschadigd of totaal onbruikbaar Gauoemde persoon ia zoodanig door den aehrik die in zyo hoofd is geslai eo getroffen dat k nu en dau geheel ia de war is Bij de verkiezing voor oen Lid van de Tweede Kamer der Staien Gen raal in het hoofd kiesdistrict Gouda zijn uitgebracht in d onder kiesdistncten het navolgend aantal stemmsii Aantal Uitgebrachte Kieeers U47 862 45 812 140 148 187 87 153 S96 2992 926 261 84 222 93 101 138 68 132 74 183 2227 Gouda Boskoop Moeroapelle Waddiniveen Moordrecht Niauwerkerk a d IJsel Ouderkerk a d IJsel Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek Gonderak r r Lekkerkerk Benoemd te Haastrecht voor de Polder Honiard tot secretaris en penningmeester de heer C J M Kroon tot poldermeester in den polder Roosendaal de heer A A Spruit Tot poldermeester Vlisl oostzijde de beer G Boer Tot poldermeesier Vliet westzijde de hoer A de Jong De inapeotte over de verlofgangera in het 19e kanton zat gehouden wordeo te Zevenhuizen op Zaterdag den 17n Juni a a des voormiddaga ten 9 8 uur gaan Zij deukt terug aan baar geliefde harde en opgelapte aopha van Heraabruun on prest de tanden op elkaar om het niet uit te schreeuwen van heimwee on zieleleed Zij heeft niet faf t hart naar rrohts of linka tezien waoneer zij baar boudoir doorgaat hetzelfde parfum dat haar tegenkwam toen Goaeck aan het dinar over haar been leunde wuift haar ook hier uit de welsprekende mot bloemen versierde eenzaamheid als eun stille herinnering aan hem tegemoet De pendule verkondigt met een zaohten glaahelderen toon dat het zeven uur is en Olivier die juist van plan ia om Tosock s aioaak te critiseereu breekt plotseling af en maakt den arm zyner vrouw los uit den zijnen ffHemelsohe goedheid al zeven uur Het is hoog tyd mijn lieve kind dat ja kapper en kamenier aan het werk aet Ik zal om tijd uit te winnen je de thee boven laten brengen en verzoek je vriendelyk over twee uur precies klaar te willen zijn Voor het eerst komt er weer leven in de bleeko vrouw aan zyn zijde Zij vouwt haar handen en gaat bevond van angst voor hem staan yOlivier vleide zij moet ik je nu werkelijk vergezellen kunt ge mij dan met geen mogelijkheid dit verdriet besparen Weea barmhartig laat mij hedun geen dansmuziek hooren geen gelaoh of schertó dat zou ik niet kunnen verdragen Tranen verstikten haar atem Ten hoogste verbaasd zag bij haar aan Maar ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsniimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschgnt Het 19e kanton bestant uit de gemeenten Waddinxveen Nieuwerkerk Cappelle op dlJssel Bleiewjjlt Müeroapelle en Zevenhuizen Dat hot bealuït van de wMaatsohappg der Ned Letterkunde om ook damea onder hare leden op Ie nemen in eene behoefte hoeft voorzien bewgst de candidatftnlyst voor de aanstaande vergadering Daarop komen nl 22 dames voor Niet iedereen zal vermoed hebben dat ona laid hodon ton dage zeventien vrouwen bezit wa t onder de 22 zijn 5 buiteclandaohe dia zich verdienstelijk maken voor de letterknude Als een byzonderheid op het gebied van wielrydan diene dat dezer dagen een ingezetene van Lit op eou safety naar Den Bosch is gereden afstand 47g uur gaans waarop tegel kertijd zijn zoontje van twee jaar zich bevond n 1 vóór op de ffrusteD met de handen aan het stuur Onderweg moest de vader veehouder naar zijn vee gaan zien eu daartoe de Maas by Alom overzwemmen daar zoontje ook da koetjea moest zieu nam papa hem op dea rug ea zwom met den 2jarigen jongeheer de Maag over Voorwaar dat belooft een on verschrok ken sponsman te worden die kleine I Men schrijft uit s Hage aan de Telegraaf Omtrent de kans die hel voorstel tot kiesrechthervorming van den minister Tak toch nog in dezen zomer zeer Bpoedig na de behandeling der Bedryfsbelaating a tn de orde zal komen vernam ik heden van een by uitstek goed ingelicht lid der Tweede Kamer het volgende dat u en uw lezera waarschynlyk wel zal intereaseeren Mijn zegsman verzekerde my volstrekt niet meer te twyfelen aan de behandeling der i reformbili io Juli a B Hij wist vel dat er een voorstel zou komen Louisje nu geen kuran Het zon toch oeuwig zondeon jammer zijn als go nog op het laatste oogenblikean streep door myn rekening haaldeti Een bifiteukind heeft toch geeu zenuwen P Je angst is nietsdan verbeelding Iet maar eens op hoe je je zultamuseeren al waa het maar alleen over de oogeo waarmee vorstin Claudia je zal aankyken I Het euI oen grap van belang worden en daarom mijn waarde vrouw aan het werk ik zal je straks de amiliejuweelen brengen dan zul je je wel met dit feest verzoenen dus au revoir myn beste kameraad Altijd gelyk op en in don pas marcheerenP Dit zeggendewilde bij zijn arm vorirouwelyk om haar leest slaan en baar naar de kamer er naast voeren maar zyweek terug Haar gelaat nam plotaeling een koude strakke uitdrukking aan Irotach en koel ontmoettenhaar donkere oogen rle zijne j iiVt ga reeds binnen twee uur zal ik kl zyn Zacht en langzaam klonken de woorden van haar lippen zij loj de de hand op den deurknop en trad de kleedkamer btnnon vDal is verstandig gesproken raon ange duizendmaal dank riep hij hnar na Dü knmHnier wachtte baar nieuwe meesteres op ontdeed haar van den mantel en beschouwde eonigizins verbaasd het zwarte wollen kleed dat aso de alanko gestalte iets zeer ouderwetach gaf jZou mevrouw de barones zoo goed willen zyn om haar toilet uit te kiezen P dit zeggende sloeg zij de portièrd terug en toonde haar een zeer ruime