Goudsche Courant, donderdag 1 juni 1893

G l ilteliDy October uit te ateUeo Msaï hij meende dat dit niet de minste kaos hadaaugenomen te worden JJa iBdeo die b daarvoor opgaf eo de gang van zakeu dien bjj voorspelde varen beide toot m zeer reirauend Beedf nu zoo beqjjferde hii zou dé Kieswet Tan den minisj r Tak kunnen reKeaen oo eeoe meerderheid van SJÖ stemmen daar sleolita 40 ledbn der Kamer 12 liberalen S anti revolutionairen en 20 Boomschen nog als besliste tegrnetaudera cyn te besobouven Ka algemeen dit stelde bij vast wordt begrepeo dat die tegenstanders hoe verder de tyd vordert nog in aantal zullen verminderen Ku verwacht hy bet voorstel om de bebandeliog der nreformbill lot October uit te stellen niet van nltra cümwvatieve zyde maar juist van eenen en wèl van een zeer de aaadaoht trekkenden Eoomscheu voontander der finale kiesreohtuitbreidiug die heil ziet in uitstel en daardoor versterking der meerderheid vooral met een deel zijner eigen nog voor overtuiging vatbare geestverwanten hoopt te verkrQ gen Omgekeerd verwaoht mgn zegsman steun voor de behandeling der j refo mbiU reeds in Juli niet alteen van de meest eaoguiniscbe demokraten maar ook en vooral van die oousurvatteveD die zicb over de gevolgen van langer uJtatel over mogelijke verflauwÏDg van den tageoatand sommlger geestverwanten btizorgd maken Dat zou dus een zeer lerraslend schouwspel konnen worden I Toen ik mijne verwondering ie kennen gaf over znike voorspellingen werd m geantwoord Gij vergeet dat de oonservatieven nog ééa goede reden hebben om de mogelijke gevolgen van uitstel omi het slinken hunner minderheid te vreezen Is de nieuwe Kieswet in de Tweede K mer aangonomen dan gaan de Haagsflbe Utrechtscbe en andere beerenl petitionneeren bjj de Eerste Kamer en dan zal deze te minder lust en te minder moed vertoonen om haar veto uil te aprtjkoo naarmate de meerderheid ióÓT bet wetsontwerp in de Tweede Kamer grboter geweest ia Tindt ge niet dat myo zegsman toen hy me dit antwoord gaf het bewys leverde van een zeer goed inzicht in de soort berekeningen eigen aan dat conservatisme dat nieta oonserreert Staten Generaal 2 Kahsk Zitting vtm Dinndag 30 Mei 1893 Nadat de minister voor de tweede maal hei woord gevoerd had over de Öedryfabelasting waren toch nog een viertal sprekers Huys van Beerenbroek bobbelmnn Lambreobts en Foelmao die van voren af begonnen alsof er niets gezegd ware Zij brachten niöta nieuws te voorscbyn Alteen kwam de heer koolman op de onzinnige gedachte een motie te doen om het debat voorloopig d i tot na de kieswet uit te stellea Nota bene I nu het eindverslag over de kieswet nog niet is uitgebracht en de Kamer dus nieta te doen zou hebben Uit doodgeboren wioht wer4 poodig ter aarde besteld nadat èn de Voorzitter en de meerderheid der vergadering op ondubbelzinnige wyze hun afkeuring overdergelyk obst motion iama had te kennen gegeven Bindelyk dan kwapl er een eind aau de algemoene her dslagiugen en begon de disouasie over de artikelen Reeds by art 1 begon eene interessant gev ht over de ooöporatie De heer Van Karnebeek stelde voor de ooóperaiieve veroenigïngen alleen te belasten indien zij ook aan niet Iedeu leveren de heereu Kerdijk c s alleen voor toover zy aan derden garderobe waarin tal van kostbare toiletten van de schoonste kleuren op mannequins waren aitgestald gWü moeten beginnen met tepaasen voor het geval dat er iets aan de corsage te veranderen is Ternauwumood liet Maria Louize haar blik over de uilstalling gaan Het aerate zeide zü koK en met bijzonder harde stem O het zilverbrooaat zeer wel en madame Verdan schelde om een jong meisje en begon haastig aan tepasseo Ër was voor alles gezorgd Van het linnengoed af ragfijn met kanten versierd en met borduursels van buitengewone fraaiheid belegd tot balschoenen toe van verschillende kleuren evenals waaiers en shawla oen waarlijk vorstelijke trousseau Stom en gelaten onderwierp zich de jonge vrouw aao de metarmophose die de bedrijvige handen der kamenier haar deden ondergaan De kapper knam en toovenle haar hoofd met het zedige noonenkapaet om in een byzonder lieflijk kopje bevallige lokjea kroesden over hbt witte voorhoofd en te midden van dezen fraai opgemaakten haardos spreidde een zilver vogeltje zyn vlerkjes uit Een knecht kwam melden dat de thee in het bouoir van mevrouw de barones gereed stood Maria Louize waa voor den spiegel gezeten en tot groote verbazing van het dienstpersoneel het fi zy op zijn best een blik daarin geworpen Zij hield haar wimpers diep neergeslagen terwy l het bleoke gezichtje met den scherpen trek om den mond er uitzag leveren BDeJiiUV Kerd jk Tfifad nl 0 l g te wjjzen op de rol die de coöperatie thans meer en meer speelt in de politiek en verwachtte daarom wel verwerping van zyn amendement doch toonde toch de bill kheid aan de verkregen besparing die geen winst is niet te belasten De heer Borgaaius even groot ooQperator als de heer Kerdük wm van geheel tegenoverg telde meonjËüj Hjj Ouende dat bevoorrechting dezer vereenigïogen niet inliet belang zou zyn der coöperatie zelve en strijdig niet recht en billykbeid Winst was er in elk gevM en deze inkomsten zouden onbelast blyven Een interessant onderwerp zeker voor verdere bespreking tnste pleit I IrkeDoidg I eweeati u leicten wdédeeling In eene druk bezochte openbare vergaüering der kiesvereenigiug Dê Onie aid Amsterdaijl vi n deu Bood voor algemeen kieti en 8tDmreohi ffl tr d gisteren avond mr P J Toelstra uil XieuuUfarden als spreker op mei het ocderwerp fGratie Met bqogstp recht Uit de korte tot praak waarmetw de voor zitter de heer A H Gerhard do byeenkomst qpeude bleek dat mr TroeUtra in hoofdzaak zq trachten aan te toonen dat in de reotftsgedingen van i in laataten tijd tegen sociaal democraten cfts voortii voor da rechters bad moeten geldo dej dal er omstandigbedun voorbanden wui die noodzakelijk tot eene lrataing liioesl Mr Troolstra begon zijii i edemqtde dat het doel dezer vergadariug niet was jieu p roif st te doen hooren maar om in het licht telltetleia dater van welk standpunt ook beschouwd motievei teover voorhanden zijn 901 iqn opzichte der f eroordbelden in het Noorden het recht t an gratie toe te passei en dat juist do bijzoDde Laar d van dat reobt tolt di overweging moet leidei Mj J Na eene schets te h t uf geleverd van den toestand die aan de troebelmi in het Noorden voorafging gaf spreker een ovefMoh van de feiten die tot deveroordeeling van Pouiwa Stienstra en arbeiderevan Franeker Appelscha en Sappemeer aanleidinggaven Wat ia er gedaan vraagt apr thans door het Nederlandscbe volk Am 4 Uidelyk te doen uitkomen dat die veroordeelden zwaar geatratt zijn P Na uiteenzetting van hetgeen daartoe dooi de commissie der radicalen is verricht komt bij tot de slotsom dat deze weinig anders heeft gedaan dao geld vermorsen en een verkeerden weg heeft ingeslagen Waar n het recht van gratie juist is geveaiigd met het oog op vonnieaen hoewel wettelyk juist gewezen strydeod tugen bat algemeen rechtsgevoel meent spreker dat men uist hier in de eerste plaats met zulke gevallen te doen heeft Spreker draagt daarom de volgende motie voor De vergaderibg byeengeroepen door de kiesvereeuiging De Unie p 80 Mei spreekt de wenschelykbeid uit dat aan de arbeiders die tengevolge der volksbeweging in het noorden in le afgeloopen maanden veroordeeld zyi gratie worde verleend Spreker maakt dilBrbij de opmerking dat bet niet de bedoeling waa een verzoek om gratie van deze byeeukomat ie doen uilgaan maar door deze molie een eventueel verzoek om gratie van de zijde van bloedverwanten of vrienden der veroordeelden krachtig te steunen De heer Gerbard voegde daarbij dat de veroeniging welke deze bijeenkomst had belegd naar hij hoopte daarin door anderen gestüuod zou worden alsof het in diepen slaap verzonken was Zij zuchtte en stond op Koep mij als de veranderingen aan de japon klaar zyn madame Verdan Daarop sloot zy da deur achter zich dicht eindelijk is z alleen geheel alleen En nu ia ook al haar kracht en zelfbeheeerscbing ten einde Zy geeft zich aan baar droefheid over en valt neder op een fauteuil zü slaat de handen voor baar gelaat en barst los iu biltere tranen Al de foltering van üuuilrprekelijk heimwi e doorschrynt haar ziel en geeselt haar met de ïoherpe roede van de smart gelijk de stormwind do witte lelie dek velds knakt en ter aarde werpt Geheel alleen geheel verlaten op de wereld 1 Verraden en bedrogen door hem dien zy jjceloofd en vertrouwd heeft door hem die als een lichlend majesteitelijk heiligenbeeld haar geheele ziel en denken innam door hem die elke aijaar in haar hart deed Irillen dien zy bemind heeft met de zuiversttt innigheid van haar ziel lUen zy bemiud ivbeeft Het ia alsofereeii ijakouden adem overheen is die bet krialalheldere boutd in baar hart met een waaa bedekt hoeft misvormd van zijn voetstuk neergehaald an alius beroofd wat hem voorheen zijn stralenden aureool verleende staart dat beelil haar nu zoo vreomd zoo ontzettend vreemd aim Gelijk eenmaal een ascbrugen daalde en de vorstelyke pracht van Pompeji liegroef zoo dwarrelen er ook kleine zwarte lettertjes over dit beeld heen en bedekken het met ontguucbeling en verachting zoodat er niets moer van overbtytt dan bet loodzware soodat ten slotte een nationale beweging verkrijging van gratie voor de bedoelde pennnen in het leven zou zijn geroepen Nadat de motte bij acclamatie was aanvaard en nog eene enkele opmerking warf gemaakt door den heef Gerhard werd de vergadering gwloten Gisteren is te Hoorn het lAandBeeld voor Jan Pietersz Cdën onthult Dr Schtupman hield daarby een feestrede waaraan wij het H lgende onlleeneu Het is op den SOn Mei lÜl A Voor eenige dagjpn ia deGouvelrneurGeneraal dieliamens de Inf Uaabe Compagnii de Nttderlaadiohsbezittingen iu Indie beheert en b ti ao zynsohyubare vluènt uit de Molukken teruggek erd Hetoen vloot Tr schepen door andere voorafgegaan ia hy op de néédevan Jakatra verschenen met doortastenden spoeat heeft by zijn volk ontaoheept en 10 het fort geworpen Het ziet er slecht uit in hat lang belegerde fou Al beeft ook op den 13n Maartdft kapitein Van Iwaij onder hot hijsohen dn vlaggen hit luiden der kl Kken heidri it uu Van den eereniJQd l kleine aterkle met deii wei ilachen naam Batavia gMoopt al noemfle hy de viei botwerkeiflHoUand W ïetFriesland Zeeland en Gelderland sdit rérloou van moed is niets hnders ilan vertOpn iiTanwaren moed is gben sprak In het fort ioerJhendisorders én ongeregeldheden Ër is gecastreerd verschonken verteerd gojroofd I Ër zijn liededagengehouden njaar de bededagun zan door drinkgelagenbesloten Merr dan s vijands Igeweld hEibbtin zyndreigementen tegen de bezeltioglv rmocbit plaiidaeere is bittél lyk gekrenkt I éa man zal met éèa sla dajt allealrerandkbn Op den dertigaten iffei 1619 tnktdeJGouve neurihGeneraal met znn iStompagnieëii ongeveer b izenamkü sterk met vliegende vaandajeu op c BtM Jakatra los Van verdediger van lm en lopra wrde dlgèr wordt hij aanvaller J l f Waar de poging tot stand hoiiden wori beleefd daur wordt de poging zelve ter eer geslagen j Ala d aVfind daalt ia niet alUen de atad veroverdjl diaarmeeden grond gelijk gemaakt Een oude wereld ia verdi WiBa eeti nieuwe veracbynt De HoU ndaohe Icleuröni t Oranjo blanje bleu wapperen onder den Javdanscben hemel het Wilhelmus 1 van Naasouwe sobettert klaar en belder als ren morgenlied doord lucht onder dit vadodel en onder dt ze tonenbegint de historie eéa nieuwen marsoh 1 iDe redenaar gaf hierna een denkbeeld van bet groot gewicht der eerste versterkte veatiging en het oordeel dat Coea zelf daarover had o a toen bij schreef aan Heeren Zeventienen rSiet en eoosidareers doch wat een goede coeragie vermach en boe d Almogendo voor ons gestreden en oos gesegent heeft Voor het beeld zichtbaar werd toekende spreker den held zooals hij was naar bet uiterlyk en naar deti geest om na de onthulling met het volgende zijn rede te besluiten Zóó alaat dan Jan Pietersz Coen voor ona de man van weinig woorden en vele daden de man van het zwaard de man van de ecbeppende kracht De machtige verschoning door den kunstenaar gewrocht grijpt ons aan schudt ona geweten wakker doet uit de diepte van bet verleden als met geweldigen bazuinstoot het woord tot ons komen Dispei eert niet daar kan iu Indien wat groota verricht worden I gewicht van den ketting waarmee het ten eeuwigen dage aan bet hart van zyn vrouw werd saatgesmfed Met een geweldigen jammerkreet breekt de smart iïfcb een weg óve r Maria Louize s lippen Ten eeuwige dage I Moét zy dat dragen Kan zij he dragenf j Wat moet zy aan zyn zijde doen Als een goede kameraad met hem in gelijken pas loopen mee lachen en gekheid maken in zijn s lon dö honneurs waarnemen Het klinkt haar als een droom door de ziel en dan staat haar weer plotseling voor de oogen wat die andere die andere haar hoeft guachreven wiena letters zij zoo duizendmaal in blijde verrukking aan de lippen beeft gedrukt Het moet wei iets wonderbaarlijks zijn zooals twee zielen zich iu liefde geheel kunnen vereenigen geen woord elkaar irerbergen geluk en leed en smart en nood teznmen kunnen dragon en van den eeraten kus tot aan den dood alochla van hun liefde spreken I Zoo luiden zyn woorden en daaronder stonil verder Een heerlyke ongloofiyke en haast onmogelijke poëzie Ik heb deze opvatting der liefde ateeda voor een overspannen dweperij gehouden wrarvoor hot gewichtigste steeds ontbrak n I de meuschen die geschikt zy om met gwheel bun ziel zoo atandvaaiig ca zoo grenzeloos iief te hebbon Vroeger beb ik geen vrouwenhart als rem güooog boaohouwd ora als tempel ie dienen voor ulk goddelijke liefde totdat een stem mij den weg weea naar dat tooverland waar het nog iels wonderbaarlyks is zooala twee zielen ia liefdö zich vereenen ffordi vercolgd yDispereert niet Daar is eonojisperantie ijie zich Tan ons meester zou kunnen maken de diaperautie die hot antwoord zoa zijn op de vraag wat grjofpts hebben wij in Indië verricht P Zeker wij hebben griïte diogen ge laan j wiJ een klein volk hebben bel4id en wyabeid heldenmoed et reuzenkraobt in het öoheer van Indié getoond Maar het groote het grootsche dat wat hooger ia dan de rijkdom meer dan de handel koatelyker don de overwinst maar dat wat lichtender ia dan de zon en heiliger ia dan de glorie bet groote en grootsche doel der obristfalijke beacbaving hoe hebben wij het nagwtreefd luie nabij r n wy het gekomen Dispprantiskau er lijn diaperautie ala berouw disperantïe als twyfel aan onszelven Maar neeu dispereert niet Daar is een berouw dat verlamt daar is ebu twijfel die dood Wat niet verricht is en ziedaar de leijze die Jan Pioterszoon Ooen op dezen dag aan zijn volk overgeeft wat niet verrifcht ia kan vorrichl moet verricht worden zoo moge t zijn I Ec dan nog siet ende oonsidereerf wat een goedecoaragie vermag Goede couragie w beter verma ing kan de schepper van ons Indisch Eijk ons I aten P Goede couragie wy komen Jan Compagnie l ijn afaobeiü geven met al zijugoeda eigenkéhappenj s bij niet meer van onzen dag Maa Jan Couragej Qceten w blijven geloof liefde gee tdrifït de drie dementen van de poëzie dur dadon moeten de ziel I rttrvullen van ons volk 1 i Gourage dan courage in Indië courage ook in I u ïederland courage in den atl ijd voor de vry heid l i lie If et recht als haar tf eelingszuBter fcegroet courage iö den stryd vopr het recljt datjgeen hooger plipht kent dau de vnjheid te sthtten e te verweren CoMag l waar i et gelrfi ona véjArouwdi op de toekomt de tookoln t di voor oM staat afgebeeld in ji H ® Koningin hpt kind iWhiOrane en Nederdat moge bloeien eu groeien ond r den heililegenjvau den almachtigen Ciod I kasteel van Blaerthum p IS inuten af ¥FI ¥ Jündho eii gelegen i geheel door brand veMWd V n het eertyds froaie kasteelJJ dat waarSoy Jlyk dagteekent uit de 15e eeuw ij niets meer ov ridau de naakte muren Men heef meï moeite eeiJ fraai bordes vnn groote kiioatwaMde uit de vesubule en eane antieke deur kunnen redden Ijlen vermoedt dat de brand veroorzaakt werd door werkvolk dat eenige he ratel lingeij had te verrichten De gebouwen warep verzekerd vpo f ll 000 by de Ulrechttohe BrandwaarborgMantsoMppij Het kasteel was vroeger do woon aats der Jonkers Van Eijk beeren tot Blaerthom j lst en Velthoven zooala de grafslern vermeldt an Jonker Eodolf van van Eijk en diena echtgenoote irf 1680 overleden Het ging later in eigemlom overtVan Jo Baronnen Van Delmermol te Brussel van wie de tegenwoordige eigenaars de familie Verduijnen nabij Luik het geërfd hebben In het jaar 1804 werd het kasteel nog gedeeltelijk vernieuwd Gedurende de laatste zes jaren was het onbewoond Do jimiterdammer schryft Eiken dag komt er iu de liberale bladen een nieuwe getuige die met zekerheid weet te zeggen dat prof Pekelharing niet voor drang gezwicht is toen hy zyn ontslag nam uit het bekende comité ter ondersteuning van de gezinnen der veroordeelden ie het Noorden Men kan hiermede voortgaan maar de zaak verandert daardoor nieta Wü weten dat de heer Pekelharing z n onlalag heeft genomen uit vreea dat het hem anders zou worden gegeven Wij weton dut hy met Tak geconfereerd heeft en het weinig bemoedigende van dal onderhoud zijn bealuit heeft bepaald En nu mogen uit den Haag bij tientallen berichten van het tegendeel komen met zokerheid met meer dnu zekerheid het feit blijft oen feit Ta loochenen zij het uittewisschon is het niet Zooala men weet is er ook te Botterdam al sedert eenige jaren sprake van het maken eener installatie tot voortbrenging van eleclrioiteit voor verlichting en beweegkrncht Onder overlegging van breodvoerige rapporten achten B en W thans de zaak voor beslissing rijp en zijn zij van oordeel dat het wenschelijk ia tot de uilviering over te gaan van de plannen voor eenigen tyd door da directeuren der gemeentewerken der gemeeate gasfabrieken en dor handelainricbljngen ingediend Mitadien stollen B en W voor te besluiten l dat zal worden overgegaan tot het maken eenor installatie tot voortbrenging on levering van elect icitt it voor verlichting en bewecgkracht overeenkomstig de plannen daartoe door de drie directeuren ontworpen 3 dat de exploitatie daarvan van gemeentewege Zal fieschieden en aan de directie der gasfabrieken zal worden opgedragen 8 dat voor de oprichting van het cenir alstatfonder inatidlatie zal worden aangewezen het terrein dergasfabriek aau dèn Oostzeedijk dat men de firma Siemens Halske zal wordenaangedaan ecu overeenkomet ala door de directeurenis voorgesteld j voor de uitvoering der voorgoateldu plannen toete ataan een som van ƒ 700 000 uit gflldleeningjteverkrygon met de bepaling dat voor amortisatie daarvan eeh tijdvak van tdn hoogste 25 jaren zal wordenaangenomen eu dat zal worden overgegaan tot de uitbreidirigvan de hydraulische inrichting op Fijenoord iuidén door de ilirecteureu aangegeven zm en daarvoor behoudens latere r geling op de gemeen tebegroot ng uit geldleening toe te staan eei som van 100 00 Het water drama dut deu laatsten kermisdag te Hoogeveen word j afgespeeld heeft zich als volgt loel De kermis was niet drukj bijna van geen beteekenifl de maUtae deed zich ook hier gulden en de apullebezen maakten aleobto zakea Verdien je uiols meer op bet land dan mot je het maarzoeken iu het water redeneerde een hardtooper van professie en Injibood aan om voor éeo gulden boven van de Zuulersche bruj in bet kanaal te springen jujst een krniepunt v ii twee waterwegen i i lüi büdrag waa ap dig bijeen En toen de kunstc iiikér zich óp de lotiding plaatste drong een dichte leuigte nieiiwagierigra op om het waagstuk te zien Plofl Daar ging dtj waaghaU maar niet alleen lor het opdringen der nieuwsgierigen braken de ningen en zy aio in ifle voorste rijen stonden geveon fijftig in getal ddden den toer onvrijwillig Outler en waren veel kinderen zelfs een vrouw t een Suigehng op den arm ifMen st lm zich de algemeetie ontsteltenis voor van d maaaa omstanders die eenpklpps zulk een aantal gmale enij kleine menschen van de brug in het ka iaa l zagen vallen Onverw ld gingen vier onverschrokken jnannen A J Bibbens Abr v d Herat P v d Horat en L Hildèliyitik die te middeu der verwarricg hun tegenwooiltfisbeid van geest hadden behouden te water Spioedig kregen zy eenigo kinderen in handen zetten zo op een schuit deken in de diepte en brachten weer dreukelÏKgen aan de oppervlakte Een viertal hunner zwom Ainder htilp naar den walkant en de overige werden door den hardlooper en met behulp van een schuit op l et droge gebracht Boven verwachting werden allen gered Wel liepen sommigen builen op en bloedden anderen in het aangezicht dewijl zij op steenen of palen waren tereohi gekomen maar nadeeüge gevolgen zal dit onvrijwillige bad wel voor geen der betrokken personen hebben Toen men hu de bracht aan de moedige redders maakte de hhVdioo ier van die gelegenheid gebruik om stilletjes uit te anijden BalteHlandscli Overzicht In het Engclscbe Xiagerbuis verklaarde de onderminister van buitenlandache zaken sir Edw Grey dat de laatste berichten geen hoop geven op een 8poed ïg einde van den chrooijsfihen oarlogatoostand in Atjeh die nu reeda zoo lang voortduurt Ten gevolge van de laatste order door hel Nederlaodachlodische gouvernement uitgevaardigd is de blokkade der kuBt van Atjeh echier gedeeltelijk opgeheven Het blijkt dat de achtereenvolgende regoeriug op verschillende tijden van meening waren dat de bepalingen van het tractaut van 1S19 niet altijd van weerszijden werden nageleefd en niet meer ala van kracht konden worden beschouwd Een motie van den afgevaardigde Brookfield om wegens de wedi eniieb té flefby mól g n geen zitting te houden werd met 281 tegen 169 stemmen ver worpen Op artikd 3 van het Home Bule outwerp was door d n aTgevaardi de Wolmer een amemleiuerit ingediend daartoe strekkende dat aan het lerache wetgevende lichöam verboden zou worden reaolulien to nemen over quaestien waaromtrent bet geen wetten kan vaststellen DU amendement werd door de regeering bestreden en mot 259 tegen 288 stemmen dus met ceue meerderheid van slechts 21 stemmen verworpen Op de banken der oppositie ging een uitbundig gejuich op toen de regeering zulk een geringe meerderheid vond Het waa in de Fransnhe Kamer bij de voortzetting der beraadslaging over het ontwerp strekkende om het aantal vertegenwoordigers in evenredigheid te brengen met bet veranderde jielental in de kiesdistricten eeu dag van amendementen Hel eene volgde op het andere Hoofdzakelgk liep de beraadelaging over eeu voorstel van den heer Bazille om het man daat van afgevaardigde on vereen tghaar te rerklarea met een bezoldigd openbaar ambt Een openbiiar ambtenaar die zich can idaat atelt roor de Kamer moet reeds zes maanden vooraf zijn ontslag genomen bobben Het moet voorgoed gedaan zy n met de officieele candidatuur in welken vorm ook sprak de beer Bazille en dat ia de bedoeling van het voorstel Het voorstel werd goedgekeurd met 294 stemmen tegen S£I Een ïlaaraan toegevoegd artikel bepalende dat het voontelj insgelijks van toepassing is op de leden der geesielijkheid werd inigelijks goedgekeurd nadat de heer Lanjuinais boet bestreden had met het argument t it de geestelijken geen openbare ambtenaren zijn De 4lni mtnistera onder secretarissen van ataat en persoiieo qie ty delyk met eene zending zyn belast zijn van deze wet uitgezonderd Ken amendement van den heer Douville Maillefen volgei betwelk het mandaat van afgevaardigde almede kbouden is aan ieder die eene overeenkomst detj dM staat gesloten heeft of in dienst is van paraDnen iiie eene overeenkomst met den flaat gesloten bebbe t eid in overweging genomen met 285 atemmén te u 178 Booiidit voorstel zouden de a mbtenann der groote spoorWennaatBchappiJen van de Eranecae bank van 1 het Crédit fonder enz uitgesloten worden van de Kamer Opperkelyk dat de refeering bü deze beraadslaging die vry lang geduurd hoeft geen mond opengedaan heeft Zij hield zich alsof de zaak haar niet aanging De Heer Ocnstans heeft volgens den Parijschen oorrespoqd int van Ihtüy Neva het voornemen een groote centrale partü te vormen omvattende decsntrumapqijjyjen der republikeinen de gematigde opportunisten fen radicalen een partij volgens den oud mimster bet algemeen gevoelen van het land juist zouj weergeven en die de royalislen welke niet van de l graaf van Parijs maar van den Paus bot wacbtwtjiird ontvangen zou kunnen absorbeeren Zulk een partij zou onweerstaanbaar zyn zoowel by een aanval der uiterste linker als bij eeu der uitorate rechterfijde Ongetwijfeld wil de heer Constana meer dan ooit een overwegende rol spelen bij de verkiezingen en wil by optreden als de tegenstander van den beer Dupuy die tegen de toelating der ralHés is door hem nog onlangs in een rede reaignés genoemde Da Engelsche bladen geven nog altijd verbalen van den tocht van Salisbury door Ulster Te Londonderry werd Salisbury door den mayor en den Gemeenteraad in ambtsgewaad aan het station opgewachf en met een adres verwelkomd In het gemeentehuis werd een openbare bijeenkomst gehouden voorgezeten door den hertog van Abercom Slatisbury hïeld een rede over den politieken toestand Hij wees op al de terughouding en geheimzinnigheid die de indiening van Home Rule had gekenmerkt zelfs op dit oogenblik v i de sluier die het plan bedekte nog niet geheel opgeheven Wat Gladstone van zins was betredende twee der voornaamste punten van het ontwerp de positie der lersehe leden in het Rijksparloment en de regeling der finanoién tuaaohen GrootBrittannié en Ierland had hy nog altgd niet medegedeeld Het Home Eule plan van Glvlstone voor zooverre dit nu bekend was zon Ierland bankroet maken een groote vermeerdering van belasting ten gevolge hebben en een einde maken aan den tegenwooraigen agrarischen toestand waarby pachters gaandeweg eigenaars kunnen worden hunner hoeven iVationale Militie Onderzoek van do VERLOfGANGËHS der MILITIE te Lande De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter algemeoue kennis dat ingevolge art 1S8 der Wet op de NATIONALE MILITIE van den 19n AuguatuïlSei Staatsblad No 72 DE INSPECTIE DER VERLOFGANGERS voor de Gemeente GQUpA is bepaald op WOENSDAG deu 14o JUNI 1893 dea morgens ten lO ure op de STADSTIMMERWERP aan de Jurfmarkt alhier Dat daaraan behooren deel te nemen al de VESm LOFGANGERS dor MILITIE TE LAND die voor den In a dat zij volgena art 140 der genoemde Wet ter Inspectie behooren te verscbijuen in uniform gekleed en voorzien van de Kleeding en Uitrustingstukken hun bij het vertrek met verlof medegogeven van hunne Zakboekjes en van hunne Verlofpassen 6 dal zy volgena art 130 der Wet worden ge