Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1893

1803 N 6060 Vrijdag 2 Joni GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IVederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen HOLLANJ kapt J SMIDT en BATA VI3ËB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rervoege men zich hy de Cargadoors der Maatschap Boompjes 72 té Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kas te Cdnden Oe inzending van advertentiSn lutn gesoliieden tot fin aar des namiddags van den dag der uitgave acht onder de vapenen te zjJD niet alleen gedarende den tijd dien bet bedoeld onderEoelc duurt maar ia heC algemeen teanneer i in uuiform zyn gekleed zoodat zi i die onf eregeldbeden plegen of zioh aan wanbedreven schuldig maken hij het gaan naardeplaati voor het onderzoek bestemd gedurende het onderzoek en by het naar huü keeren te dier sake zullen worden gestraft volgens het Crimineel Wetboek en bet Beglement van Krggstucht voor het krijgsvolk te laodfl b gatioemd uri 130 toepaBaelijk verklaard c dat h dio door ziekte niet kan verschgnon eoD attest van een Geneesheer of Heelmeestor doorden Burgemeester geviseerd moet overleggen eu d dat degene welke zonder vergunning absentia volgrna de Wet met arrest zal worden gestraft GOUDA Ion 29 Mei 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGEN TJZENDOOEN KEXXlSGEnXG De BURGEMEESTER VAN GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belangbeblienden dat door den Hoer Provincialen Inspaoteur dor Direota Belastingen enz te Jtotlerdatn op den 36 Mei 1893 zijn exeoatoir verklaard de Kohieren voor de belastingen op het Personeel dieaat 1892 3 No II 12 en 13 en het Kohirr van bet Patentrecht dienst 1692 3 Np 9 4de kwartaal Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van don Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplioht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reolames behoorea te worden ingediend Gouda 30 Mei 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter kennis van de iugezetenon dat het Primitief Kohier der plaatselijke directe belasting op de Inkomsten in deze Gemeente voor het dienstjaar 1893 door Gedeputeerde Staten van ZuidHolland goedgekeurd in afschrift gedurende v f maanden voor een leder ter lezing is nodergelegd op de Secretarie dor Gemeeato en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Ge meeotaOntvaager Gouda den 30ii Mei 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOfllN iJ Secretaru BROUWER 34 2 Staats loterij Se KIsne Trekking van Woensdag 81 Mei 189S No 10314 UOO No 8698 S463 7841 12044 13988 lOOU No 1797 2601 16490 ƒ 400 No 7081 10190 10496 12898 13700 14576 Ï0796 200 No 6S0 4667 6903 6031 13190 13441 14689 14696 14876 18266 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 8 2090 4390 7229 9608 12252 16367 18601 34 2106 4471 7883 9980 12264 16435 18609 46 2139 4838 7379 9992 12338 16641 18621 107 2168 6141 7393 10006 12412 16644 18693 166 2201 6221 7469 10126 12461 16767 18864 974 22S7 626S 7522 10280 12600 16881 18904 811 2366 6327 7593 10318 12739 16406 19029 364 2379 6662 7937 10337 13889 16423 19104 400 8663 6658 8012 10414 12866 16431 19134 428 2588 6713 8096 10477 13021 16430 19227 471 2694 6764 8294 10627 131 2 16580 19234 782 2829 6865 8357 10676 13163 16617 19424 78 2884 6893 8427 10835 13461 16811 10491 746 2888 5899 8432 10S60 13602 16901 19611 806 8134 6966 8521 10974 13646 16906 19801 8179 6962 8692 11025 13894 16949 19822 3102 6122 8766 11103 13969 17169 19987039 S193 6203 8846 11148 14084 17327 19997942 3196 6386 8886 11183 14239 17606 24237978 3896 6440 8906 11193 14274 17928 20800 1060 3492 6734 8927 11196 14881 17929 20466 1272 3498 8610 9000 11256 14862 18U6 20474 1287 3676 6823 9003 11292 14426 18134 20664 1849 3626 6868 9011 11371 14490 18172 20624 1352 8669 6862 9154 11441 14651 18189 80637 1888 3897 6876 9286 11769 14718 1S264 20690 1424 3999 6906 9361 11794 14767 18307 20692 1486 4164 6923 9362 11891 14872 18881 20732 1482 4200 6961 9638 11989 16036 18366 20766 1596 4210 6972 9671 12026 16093 18872 20843 1791 4230 7069 9678 13064 16287 18676 20898 1851 4278 7126 679 12121 16847 18694 Burgerlijke Stand OEBOBICN 26 Mei MarU Elizabeth ouden J Binee en N van Hofnegon 28 Adriana Johacna Jacoba ouden A Hornia en T van Willigen AntoniuB ouden J Nederhof en G van Ëj mond OVERLEDEN 27 Mei J I ViiV 16 d A H Boekraad 4 j ADVERTENTIÊN Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie De NIEÜWK LONDON doet het gr ze Haar binnen enkele d en verdwijnen maakt het glanjirjjk en zacht ia onsebadelyk voor de huid en verft niet Prys 85 cent per Öaoon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaarbyj A CATS in dftff Papiermolen Qouda fïaar buiten franco per poat 15 et per flacon hooger Hart Cacao Hoogste slwit tu boogaie tbmbroiiiii gtbiKe hï Voordoeligl Hart Oaoao ii fijnste PoederOuM in hort I vorm gQpersd Spoedige oplosbaarheid fljn gear deUciense Binad steeds gelükmatigheid des dnuks Ia bllkkM buiten i 25 Ctoao hartcN = 45 cent I Gaeio hirt = 1 8 eeot = 1 kop Cacao VeAriygbaar Al H H Oonflsenra Banketbakkers enz BogroB Ezpeditie Julius Mattenklodt Amsterdam Ealverstraat 10b ADVERTENTIEN in alle binnen en SuitenlandHche Couranten worden dadelijk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BB INKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk Vdn A 3einkman Zoon Een ware Schat voor de oDgoInkki e slachtofifers der ZelfbeTlekkÏDK Onaoie en geheime uitspattingen ia net heroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWABI G B A TtU HoUa dsche uitgave met 27 aib Vt qb 2 gulden Ieder die aan de verBcbrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd I dt moeC het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyka duizend vau een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedci ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland JDJff ORAXDB FrinteniDS TE PARIJ S Zenden gratis eo franco het praclitig geïllustreerd IQDE ALBUI met hollandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES J LUZOT G PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens IVanco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prgzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn Besletttngen van 55 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 nco oracht en orij oati Inkomende rechten m ail $ otaaiien van Nederland aan huie bezorgd De klanten hebben geene formaliteitenvoor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réexpéditieftuis te Rozendaal Noord Brabant daiirmeito bnlast ts 1 Firma J WELTER Specisliteit in COBSEÏTEN ONDERGOED voor Dames en Kinderei KOUSEN HANDSCHOENEN enz Men wende xieh voor BadA rtikelen MarktA68G0BDi by W JMVIjVi De nitgare deur Connnt geichiedt dageljka met nitzondering Tsn Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiionderlgke Nommers VUK CENTEN DE VEEEIEZmG III De Toorloopige uitslag der verkiezing voor de Tweede Kamer bewgst dat in ons district de meerderheid der belangstellende kiezers party kiezen vóór de aanhangige wet Dït is de onloochenbare beteekenis van de gehouden stemming immers voor en tegenstanders hebben duidel k uiteengezet waar het om ging en mogen al enkelen hun stem hebben laten bepalen door andere overwegingen de massa heeft de debatten gehoord vonnis gestreken ten voordeele van het ministerie Tak althans van z n kieswet Eet is niet van belang ontbloot uit de onderlinge vergeiyking van de onder de vigeerende bepalingeu gehouden verkiezingen te trachten eenige gegevens te verkregen voor de kennis van den stand der TerschiUeilde partyen in ons district Wij kunnen daarby de herstemming in Jnni 91 buiten beschoum ng laten daar die uiteraard geen vertrouwbaren maatstaf oplevert alleen eene eerste stemming waar de partijen elk haarcandidaat hebben kan hier in aanmerking komen In Juni 91 werden uitgebracht 2649 stemmen waarvan op den heer Boogaerdt 1246 op baron van Wassenaer 987 op Mr Bahlmann 409 De liberaal verkreeg dus 47 pet de antirevq utionair 37 pet de katholiek 16 pet In November 91 uitgebracht 2457 stemmen waarvau op den heer Havelaar 1320 op den FEUILLETON Or El TJ EZ JVnor ut BcofdiiitKi X 16 Jo Maria Louize ik bemin u en de gedachte dat nw reine ziel met mijn bestaan dooreen geweven zat worden dat aw vrome liefde als eon heiligende ofFervlam mijif hart zal door loeien is mg too heilig dat sij mij toe aohgnt de eter te zijn die een verdoolde de ricbtiog naar zgn tehuis aanwijal Hoe als met leven bezield staan die woorden voor haar geest en hoe koortsachtig jaagt haar bloed terwijl zij in gedaehton verdieptï bevend de oogeo kluit alsof schande eo aobaamte haar neder drukken I Niet OUvier maar een ander heeft al d ze bekentenissen in haar ziel geschreven en al haar liefdesbetuigingen werden niet door den mon waarmede zij verloofd was maar door een vreemde onlvangen die haar beter hegreep en beter verstond dan h j wiens beeld zg zoo onverdiend met de bloemen barer gloeiende liefde heeft versierd Een ander Liohtvaardigheid en geluk hebbeo blicdelinga hun draden gespannon twee wegen hebban BÏoh vereenigd waar tuaschen de onmogelgkheid als heer Van der Breggen 1070 op den heer Rastert 50 De liberalen haalden dus 44 pet plus 2 pet dissidenten deontirevolationairei en katholieken gezameulgk 54 pet Thans zflu uitgebracht 2209 stemmen rfaar van de heer Baatert 815 de heer Valette 715 de beer Brumnielkamp 675 Dus 37 pet katholieken en conservatief liberaien 32 pot liberalen 31 pet antirevolutionairen Neemt men nu in aanmerking dat in Juni 91 Ie etemming de zoogenaamde synodale Kerkeiyken type Bronsveld zich verdeelden over den heer lioognerdt en llaroa van Wassenaer in November 91 op den heei Havelaar en thans op den heer Bastest stemden dat in November 91 pommige liberalen Bastert stemden dat thans de heer Bastert gesteund werd door een deel der liberalen en de zoogenaamde aynodalen dan mag men veilig aannemen dat OBgevoer 33 percent d i J der kiezers anür revolutionair z n 45 pet liberaal 16 pet katholiek u 6 pet synodalen Op deze wijze laat zich gemakkeiyk berekenen hoeveel conservatief liberalen zich thans van de andere type Tak hebben afgescheiden om zich te voegen bg de candidatiinr Bastert Naar ons voorkomt zal de volgende verdeeling niet ver van de woarheid zflu 32 pet liberale voorstanders der wet Tok 31 pet anti revolutionairen 16 pet katholieken 15 pet liberale tegenstanders der wet Tak 6 pet synodalen Uit deze cijfers van drie geiykaoortige verkiezingen biykt dus 1 dat de antirevolutionairen aau zich zetf overgelaten machteloos een diope afgrond gaapt Hoe zal zg hem in hut vervolg nog onder de oogen durven komen hem aan wien zij haar heiligste en verborgensie gedaohten toevertrouwde hg die hnar hart dierbaar is gewor den en die met duizenden draden en vezels met haar geestelgk bestaan is saraengogroeid Haar voorhoofd gloeit als in koortshitto haar oogen branden en haar lippen beven rlioe edel hoe groot en goed moet graaf Goseok en hoe Hohtainoig en verachtelijk haar echtgenoot zijn I Ëo toeh bestaat er eigenigk wel trouw en geloof op de wereld f Wie zegt baar dat Goseck zijn eigen gedachten in de brieven schreef P Er cijn wel verouderde boeken waar men welsprekende taal in aantreft menig boek met gediohleu waarin diohterlgke pennen do een of ander poëtische gedachte in versmaat hebben neergegesohreven Maar Graaf lioseck echrgft een schitterenden stijl en stelt de de dichhterlgkste brieven op Met een bitteren glimlach schudt MarialiOuize het hoofd en slaat de handen vol hartstochtelijkheid in elkaar jfcn hg bedriegt en verraad een eenvoudig naif dorpsmoisje evenals ziju vriend I Ër is geen geloof geen trouw meer op de wereld Baar voelt zg iets koels eo zachts tegen haar arm aan De bloemruiker dten zg op tafel gelegd had en dï © door den knecht nanat bei theeblad ia geschoven wordt door de haaslige beweging der jonge vrouw verschoven on de witte Chnstusroos staart haar ernstig aan als eeu waaiiohuwing voor de wanhopig vrouw ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdyertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD twelk des Maandags Tersohgnt zy dit district 2 dat de liberalen als zy eemgd optreden slechts weinig beneden de elft der kiezers blyven 3 dat de katholieken ongeveer V der kiezers bedragen 4 dat een handje vol kiezers door louter kerkelyke sympathiën en antipathiê n geleid veelal den doorsMp geven daar ook anti revolutionairen en katholieken te zamen het niet tot de volstrekte meerderheid brengen 5 dat thans ongevetr een derde der liberalen zich verklaard hebben tegen de wet Tak Al deze dingen behalve natuurlijk het recente verschyusel der schifting ouder de liberalen waren bekende zaken maar wy gelooven dat onze Ipoging om ze onder cyfars te brengen nieuw is en eeu duidelyker overzicht geeft van den vermoedelyken stand der partyen Natuuriyk geven wy onze berekening slechts als proeve allerlei invloeden werken Morend op da paety roepeering bj eene verkiezing en de motieven van sommige kiezem zyn ondoorgrondelijk doch deze afwykingen worden by alia partyen aangetroffen en kunnen veilig dus buiten berekening gelaten worden Ons interesseerde natuuriyk het meest de vraag hoe denken de liberalen over de wetTak V En nu wy tot de slotsom komen dat een dorde ongeveer door bun stem op den beer Bastert uit te brengen duidelyk te kennen gaven dat zy zich bezwaard gevoelen door de kieswet politiek van het ministerie meenen wij met te meer aandrang de meerderheid van onze partij op het gemoed te mogen drukken houdt rekening met dit feit Er gaat een rilling over da slanke gestalte een diepe diepe zucht stijgt op uit haar borst en het bteeVe gelaal zelf aan een bloem gelijk die io den storm geknakt ia huigt zioh naar den ruiker zg kust het kruis in den kelk der Igdensbloem Ken wonderbaarlijk gevoel van rust breid zich uit over Maria Louizfl het is haar alsof storm en wolken zijo afgedreven en bet zilveren maanlicht is verrezen en alsof er balsem werd gedruppeld in haar doodbedroefde ziel Ja er bestaat toch nog geloof en trouw en zalig degenen die verlaten in hun levonsscheepje rond zwervend en met uoodweer eo torm toch nog bna anker op vasten grond kunnen uitwerpen De jonge vrouw stond Ungzaam op zwijgend liet zij haar blik rondgaan door het stille kleine vertrek Overal was een zachte liefdevolle hand bezig geweest In een der hoeken stond half tusschen evergreen verscholen een siertgk uit ivoor gesneden bid kapelletje een waar prachtstuk van kunst en gooden antaak Hnt mitdonnabeeld glimlachte tusschen do geopende deurtjes door Graaf Goseck is katholiek Dicht daarnaast op een marmeren tafeltje ligt een praohtwerk met zilverbeslag versierd e met ouderwetsche krabben gesloten Het is een Bijbel Met welk een verhelderdrn blik ziet do jonge vrouw daarop neder Keen een man die zulke sieraden als kamerornament uitzoekt kan niet met de ernstigste en heiligato gevoelens spelen En toch was het wel eerlijk en nobe vi n Goseok om zgn hand t