Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1893

i gunstige verklaring is voor den draai dien onze afgevaardigde heeft genomen Het kan tooh een lid der Kamer nauwelgks euvel geduid worden dal hij de trouwe mandataris tracht te wezen rau zijn kiezers Alleen zou men den heer Van Houten er a in kunnen herinneren dat bet onmogelgk is de heele wereld en zgn tante terreden te stellen en zoolang er verschilleude atroomingen zgn in een politieke partg een afgevaardigde moeilijk de vertegenwoordiger kau wezen ran elke nuance dier partg Eu dan als er gekozen moet worden tnssohen rersohillende riohtingen zal de keuze waarb j de zelfstandigheid van den afgsraordigde het best wordt bewaard het eerst wordeu gebillgkt omdat karakter evenzeer op prgs wordt gesteld als kunde Dit had ook prof Pekelharing moeten bedenken toen hij te kwadei ure het brieQe ran ontslag schreef aan zgn medeleden van bet veel besproken comité Het gaat niet aan zich aau de beoordeeliug van zulk een daad te onttrekken door de verklaring dat zij om persoonlijke redenen gosohiedde Niemand laat zich door zulk een verklari ig den mond snoeren Allerminst schrikt 7 g dagbladcorreapondeuten af te vertellen wat zg uit goede bron hebben vernomenr Zoo hebben we nu reeds allerlei Irzingen ran bei geral Du een spreekt van preaaie van regeeringswege de ander van beter inzicht n berouw Vandaag wordt tegeiigps roken wat gisteren is medegedeeld en morgeu wordt het oorspronkelgke gernobt bevestigd om overmorgen weer te worden geiooobeod Maar zwggen doet men biet ook niet als een oudmedelid den aangevallene in het Sociaal Weekblad welwillend in beeobermiug neemt Ifei eentffe middel om de praatjes spoedig mt de wereld te krygen i een interpellatte ia de Karper 0 een openhartige bekenteni van prof Fekelhariiig lelven Nu is deze bekebteuis te vergen noch te verwachten en voor een interpellatie zal er wel geeo tgd zgu Zoo mogen dan de geruc ten langzaam doodbloeden en de hoogI leeraar orer niet al te langen tgd weer qen genoegelijk leven lijden na zijn politiekeu zelfmoord Het nieuwste tmdesücle tsfreel dat Parijs op het Marareld ziju berolkiug dezer dagen te geutelen gaf is een wedstrgd ran zakkeodragers en wel tusscheu zwarte eu blanke znkkendragera want de tgdelijk te Pftrgs rertoevende Dahomejaupu namen er aau deel Er werd dus getreden tuschen büBobHafde en onbeschaafde zakkendragers en de uitkomst heeft geleerd dat de rfbesshaving negatieveu invloed op het zakkendragen beeft Want de overwinning werd behaald door den Dahomeyaan Alkivi die met een zak vau 100 kilo op den rng het eerst aankwam en oogerekeud het en thousiastiseh aplaua wel een standbeeld heeft verdiend I Van de blanken was Soustère de eerst aankomende maar het had weinig gescheeld of hg had zgu glorie met zgn leven moeten betalen Soustère heeft ar M uren tO minuten over gedaan om dan afstand wan IftO kilometu met 100 kilo op E a Mg eê te Itoggea Uit f ui m verhit bad l wsehtüigsliik ziah da kleotaa van hal 1 f gerukt zoodat hij nagenoeg naakt was toen hg nog leo meter had of te leggen Niet verder kunnende ging hij zitten en weakte dot men hem te drinken zou geren Me gaf heca oen glas Champagne dat h $ ia êém teug ledigde Daaina haivatte hij don tooht tot tien neter vnu den eindpaal sleobts tien mater I Bet gejuich vewdubbeltL de geestdrift is ten top g stcgB la gseost ooa Mornn Dooh plotseliag Ikeovaekt eau aahiev pkuliCist Bn Soustère ia op eea rtotl n ear g ew yiii b swsar en dreigt iu swqm te vofisD Ëijn rriendua pogw hen soa te moedigon maar h4 stoot hea ceiHg zuobteuk Laat mij met rust ik be dood ik be deed Nogmaals laat men heai Champa a drinken waarop eeu zenuwtoeral nrfgt Eeu genasebeer snelt toe en geeft hem een zelBsre hoeveelheid tnWfietadtiukan lumiddels komt een mededinger hem voor Souatèra ziet bet en de Bura die lich nkv meer btrwegen kon naar het sokeen neemt wedt r zqa verptettepeaden toot op dien hjj reeds vier it gBiF keeft voortgesleept weipt disB op a u schouders en hamt den tocht Aau den eindpaal ontdekte men dat h nog ongeveer 300 meter moesr doortbopen om zgn laatste ronde te volshideo daar kij p Hes alstand van bet punt va Bïtgw WW ertroklGsn U wmkett dus voort Naar gelang hg ama da laatse meters komi wordt zijo sti vreer raitar flijn heudii kalmer en op het oogenbHk van aaakomat aoodat hij slechts zgn zak heait te hOsa oUeo Ugiut hij eensklaps te draren ec geeft al draweode tot aaa dea paal een halre ronde cadeau Daar werpl bg den sak op de weegschaal en ralt iu de arraes ran eenigen makkers Na gewreven te zgn was hg weldra weer bggekomen Waa het tooneel barbaarsoh genoeg roor de Da I homeyanen om vau de europeesche en met namen van de frausche beschaving een hoog denkbeeld op te vatten m lÉMi ut pu enooten af welke gg in het vervolg noodtg hebl tracht eenigerraate te genioet te koDMu aan den volBtaiÉlr niet louter denkbeildligcr boairareifr indien db ftaofdfzaalc er geen Bchadto door l dt I Wy zelyea hebb in extmnm onm bsEwar ren geofEard op hei altaar én TadBwfcnfhiHifda en van het partybelaog omdat wg begrepen dat de eerste levensvoorwaarde eeuer politieke lartg ia het Termogen om iete tot stand te trengen en dat het beroep op het vertrouwen dat wij kunnen stellen in onze leiders gehoor verdiende Voorziende dat ten slotte de liberale en antirevolutionaire voorstanders der kieswet gezamenl k de meerderheio zouden uitmaken leek odb de kans om een liberaal Tooiatander der wet te kr geu verkieal ker dan die te guunen een antirevolotionaireu democraat Wy erkennen dat de uitstekende voordracht van den heer Borgeaius grooten invloed heeft uitgeoefend op onze overleggingen trouwens het besluit om onzijdig teblgven in een str d dien wg een ifwart eeuw met onze vrienden voerden bleek wat ons betreft ondoeolp Het geid toch bjj ons meer eene vraug van tactiek dan vau beginsel De Starulaard weet nu ook boe de zaken te Gouda staalt Ü nieuwsgierig in welke twee deelen het Goudsohe liberalisme zich splitsen zou in een klein cooservafcief of een groot vooruitstrevend deel oftewel omgekeerd in een machtige conservatievA groep met een amaldeet van lieden die vooruit willen Wat zal z met die wetenschap doen Consequent pairt kiezen voor de kieswet en haar geestverwanten aanraden den liberaal te stemmen Oftewel uitvluchten zoeften en zich Éhthoaden Den heer Ba§ tert aanbevelen den man met éên kleurloozen naam dm vaUn congervatief die nieta repretenteert lehoorende tot h t polUiek tmsMskénzetMl zooals zg hem noemde gaat toch niet aut W zyn benieuwd naar de slotsom faorer overw ingen De antirevolutionairen hebben natunrl k den afloop der herstemming in handenv Na al hetgeen zg dezer dagen zeidf u ligt stenn aan den liberalen man der kieswet op faun weg Doch der autirevolu tionnirea wegea z n onnaspeurlijk Standaard L eousequentie zijn twee Liberalen haat zit daav in t bloed BINNENLAND GOUDA 1 Juni 18ÖÖ Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende Mei het volgende resultaat S Mei 3 5 Mg pernungsDU kalicus per 1000 cc ff fl 6 1 f una 17 V 8 1 r 0 n n 94 r 8 9 y I a ë a 31 ff a S M K M a Jeeuea tot zulk een onwaardig oomadiespel In herigeu angst drukt Mari Louize haar koele banden tegen de slapen toorn en smart wellen weder op in beer ziel 7ï sahudt heftig bet hoofd Goaeck beert geen eogenblik den waren loestaod der zaken inga n Hij deukt dot zy door baar man bemind en geëerd wordt boa zon die haar anders getrouwd hdlibenP Ën daar Olirier gean redelijken brief kan cbrijven daarom wilde hg yoor het geluk ren zyn vriend een vasten grondslag leggen Nogmaal ont loeien tranen aan da oogeu der eeusame vrouw M Goaaok als gg eena wist hoe ellendig en boe dfep rampsalig ik beu 1 Zou hg werkelijk nieta doorgronden Hg moet tooh Nenndersobeidt s hart fQ karakter kennen zou b het voor mogelgk houdeu dat een kaartenhuis van illu9iuB legen heftige le usslorm n bestand iaP O ik bemin u MariaXiouixe bedenkt h f n niet dat zulke woorden een echo ualateu iu het eenzame barti dat het b trogen hart bet moet uitaohreeuwen van leed en verlatenheid en met de zware aanklaohi voor hem ui treden Kom na wat gg beloofd hebt zet al dat klaterifoud Waarmee gg mjj hebt gelokt om in ebt goud en laat mij niet in een woestijn rer amaohteu waar gij mg een paradga hebt beloofd I Hoe ïal h zioh reohtvaardigenP Hg zal ten antwoord geven Ik heb bet goede willeu doen en luk willen aanbrengen ik heb da laute ran uw joage liefde door stralend zonlicht rerhelderd opdat tenminste ééa geluk het uwe kon zyn opdat gg Naar wi uit ggada bion veronM b da heer T O j ValeUe io rerband met de herstemming voor het Lidnuotsobap der Tweede ICamar roor nemeoa ia enkele piaatwn ran bet di lriot Gouda op te treden tot het houdea eeoer politieke Toordisobt Aan het pMtkaatoor G adit rt de daaronder resBorteerende hulpkantoren wvrd gedurende de maand Mei 1893 ia de Bykapoatopaarbank ingelegd 6676 66 terugbetaald 4112 81 Het laatste door dat kautoor uitgegeren boekje draagt het nummer S462 Mej C D van Hdiouwenbui alhierdeed gisteren te fl Hage examen voor de akto sis onderirijeerea Heden morgen bad ten bureel van den GarnizoenB Commaudani de aanbesteding plaats van aardappelen vleeioh ret en spek ten dienste van het GaruiEoen alhier Voor aardappelen werd logesobreren door F Mul voor 2 68 en J Gerritsen roor a 34 per H L Voor rleeaeh en vet werd ingesohreren door H H Van der Wolf voor 0 74 i A Ü Hofoeman roor 0 63 S M Wolf roor 0 58 A ran Liashout roor 0 58 wed J Don ïelmans roor 0 5ü W de Jeu roor 0 54 H C ran Oudeaallen roor 0 62 eu G C Bruynel roor 0 6a p K Ö Voor spek werd iugeiohrereu door C J Brngoel roor 0 68 van Gorcum voor 0 67 iq Mans te Amsteidam roor 0 65 Klaushuia te Amsterdam voor 0 2 Vioof Bougelmans voor 0 61 per K G Het ruim 4 jarig Eoontje ran T ran Boon is gisteren middag Ion 6 uur spelende onder den aleieperawagen geraakt ran ran Hofwegen met bet ongAlukkig g 3Tolg dat het kind is overladen De hoer Mr P J Snel te s Gruveohage is beaoeoid tot Lid van het Colhfge van Coutmissahsr seu van de Noord Brabantsoh Uuitsoho epoorwagmaatschappy Benoemd te Haastreoht voor den Polder Hoog en Laag Bilwyk lot poldermeester de Heer C den Baars Tot poldernuNMter beneden Haastreoht de Heer C Hoogeveon Het dividend der naamloow vennootschap Kon Nederlandsohe Maohinofcbnok te Helmond roorhoeo E H Begemao bedra t over het afgeloopea boekjaar 43 por aandeel Men ohrüft aan de Sckoonk Ct Wie tegenwoordig edu wandeling ran Scboouhoren naar Haastrecht maakt slaat een deernisvollen blik op du Vlist die iu een toestand verkeert waarin zelfs ouden van dagen haar nog nooit te voren hebbeu gekend Varsahüleude polders Polsbroek Bonrepas Berg Ambaeht Vliat oost o weitzyde hebbeu üeh gedureude de lange droogte met haar water gevoed en de Langeraksohe molens die anders het overtollige polderwawr uitstortten in baar schoot werkten in omgekeerde liohtmg eu namen wat zu enminste één kleinood zoudt kunnen medeoemen in de verschroeiende hitte van den zomer de herinnering aan de lente Ëen zucht ontwrong zich aan haar borat Een lange zomor die alles wat leeft heeft verschroeit een koele herfst met rijp en vorst een koude eenzame winter O ragu God zal ik h kracht heb ben om dit doornige levonspad tot het einde te bewandelen Zal ik den strgd kuunen bestaan die in mgne zie woelt zal ik eterk genoeg zgn mgn eigen hart zouder schuld of smet door allo verzoekingen heen te dragen welke mij overal hare netten ipaanen Pe aohtgeuoote van een man aau wiens zgrte ik koel eu zwijgend zal voortschrgden ala een gofwle kau efund naast iemand wiens ziul mij klein en bekrompeu toesohijnl dien ik niet kau liefhebben en niet lean aohton en wiens beeld toch in mijn ban ml blijven voortleven ala eeu sohnon onbeflohrijfolijk lieflyk sprookje dat met bittere tranen eindigde JCu naast hem de groote udelo gestalte van dien ander die voor mg een beeld ran het volmaakte is geirorden die door het ifootllot aan m ne zijde wordt geplaatst om met zgn fonkelende oogeu mjj te verbliiiden om mut zijn lippen woorden uit te spreken die duizendvoudigeu wt rklank in mgn hart zulleu vinden Almaohtigo help mg geef mij den moed om tot Olirier te gaan eu hem te amoeken Laat mg tot mgn stille eeuzaiimhbid wederkeeren delast des leveos alt rag te zwaar in iuzeireemde wereld Geheel ontroerd en huiton ziohiolven hiaf Maria vroeger garen met woeker terug Vtö iMioofd levert de Tlist een erbarmelijk gezicht een treffende illuatratie van dit regenloos roorjaar op Oe lacgs haar oerers zoo sobilderachtig verspreide rietgorzen ea met wilg beplante eilandjes verheffen zich hoog boren haar laag geworden peil eu de aan baar zoomen geplaatste frit geoobuurde boeretiatoa Mn Men uit de hoogte ala mei reracbtiog neer op hu dabbig nat dot la ee Isage vuila streep traag Iush langs de naakte slikken aan baar kant Wat is de mijo een rol zou haar fStroom nimf kunnen klagen als deze niet reeds weggevlucht ia mttscliien Korte jaren geleden toch droeg de Vlist die nu haar naam van vaarwater kwalijk kan ophouden tegenover een vraohtschuit of simpele bcerenacbouw een stoomboot zelfs at moet het ook worden erkend dat scherp gespitste ooren in haar suchteod stampen ntobbea tobben 1 boorden en al ia bet erenzeer waar dat haar bgoaam ran atrgkijzer geen schititfreud denkbeeld ran haar diepgang gaf Gisteren namiddag te 6 uren is te midden van z ne fverkzaamheden in een der lokalen ran den Baad ran State plotaeling aan eene beroerte orerieden de heer jhr mr G C ran Keeüen minister van staat vioe president ran den Raad ran State Do onlslapen staatsman was rroeger burgemeeater ran Amsterdam en trad in 1853 na de Aprilbeweging als minister ran binneulandaobe zaken op in het miuisterieVan Hall Hg moest dit ambt opgeven teu gevolge ran de oppositie tegen de door hem ontworpen aeboolwot Vau Mui 1858 tot 3ept 1875 was hg lid der Tweede Kamer en gedureude verscheidene jaren baar voorzitter In 1876 volgde hij barou A Maokay ran Ophemert op in de hooge beirekkiug van vice president ran deu Bood ran State welke hij tot zgn dood rervuldoi In 188 werd hg benoemd tot minister van slaat na reeds te voren in den adelstand te zgn verheven De ontslapene was in alle kringen der maalschapp hoog geacht zoowel door zijn welwillendheid als door zgnen vrisndelijken en hortelijken omgang Dit plotselinge sterfgeval te VHage veroorzaakte groote oatslelteuis ook onder de leden van de Tweede Kamer die na afloop der rergadering nog eenigec tijd iu een aangrenzend lokaal bijeen gebleven waren Onder ben bevond zicb ook de schoonzoon van dan ontslapens Toen deze in allorgl naar hem benen gesneld was had de heer ran Eeenen reeds opgehouden te lerea Tijdens het treurige roorval plaats greep was de heer van Keenen in de zaal voor de bestuursgeschil len waar hg de zetting bad gepresideerd in gesprek met den staatsraad jhr van Bysinga De V ten president werd eensklaps ongesteld eu viel in bewusteloozen toestand tegen deu grond Oogeublikkelgk werd beproefd hem met de eerste hulpmiddelen die onder het bereik lagen bij te brengen terwgl inmiddels bodeo werden uitgezonden om geueeskindige hulp in te roepon Na Verloop van weioqse minuten was het luvea echter uitgebuseht en dr Blom Coster die bet eerst rerschaen kon alaobts den dood conatateeren Het lijk bleef in het vertrek waar de boog staatsdienaar stierf tot des avonds 9 uur toen het door de familie ïn ontvangst werd genomen en naar de woning des overledene ïn de Parkstraat werd over gebracht Limize de gevouwen handen ten benei maar machteloos tiet zg ze weer neervallen en als versteend blikte zg in twee ernstige mannenoogen die toornig op boa neerzagen H mm Olirw a portivti 0e kaMM op dm bisters flikkerden bet was alsof er schaduwen trokken over het gelaat van den baron Het scheen MariaLouize toe of hij de lippen opende om te zeggen On recht raardige wat veroordeelt ge mij lichtvaardig Kan ik dan niel worden wat ik nog niet hun P Wie echter zal mij den weg tot het ware geluk wjjcen als gij mij aan mgn lot overlaat Langzaam en wankelend trad de jonga vrouw naderbilj Ue vlammen flikkerden hoog p en bet portret begon te glimlachen Die rroolijke overmoedige Uch die uit den rond van zgn hart kwam telkent weer verzocht Ik ben tooh zoo gelukkig en tevreden laoh tooh met momeol En do oogenj die bllttec zoo dartel en vermetel tie wereld rS onbezonnen ongebreideld dol en dwaas I Msor valsobheid en veinzerij was er niet in te Hekeniran en het opeu voorhoofd en de fljne goed trek om mond en kiu schenen trouwhartig te reriskersn Ik hen toch nog zoo kwaad niet ais ik er wel uitzie 1 Maria Lomze zuchtte diep 0 was uw ziet maar zoo goed eu edel als uw uïterlgk O had ilt tooh de macht dio beiden aan elkaar gelijk te maken Wat echter ben ik aan u vö zijde wat kan ik rampisalige doen met mijn geringe kracht Eee kn oktje vau deu hindboawer Metz te NieawBuinen witdu gaarne aan borlaga babbwt Zgn ouden hadden het daarroor echter te armoedig Ook zija loon liet het met toe Geen anderen uitweg wetende beslooc hij H M de Koningin er om een te vragen Drzer daicen schreef hg in alle atilte een brief en Vrijdag jl orerhandigde de Burgemeester ran Borger mr Dibbits hem een prachtig uurwerk Staten Oeneraal 2 KAïiia Zitting ran Woensdag 31 Mei 1893 De coöperatie lokte nog veel debat uit Bijna de gaheete zitting waa er müle gemoeid De heeren Levy en Vee eus voeren in t schuitje ftm den he r Kerdijk niet alleen als medevooratellera rau zgu amendement maar als rolkomeu de aaugeroerde argumenten dueleude Er is geen winat geen koop en verkoop dus geen object ran belasting Ds beereu Van Houten en Harte eu met hem de minister Fieraon plaataten zich op het standpunt van den beer Borgesiua de leden gezamenlijk oefenen een bedrgf uit en op dat bedrijf wordt door het waardeverschil tusscheu da inkoopsprgzen plus onkosten en de verkoopsprijzen winst behaald ergo is de coöperatieve vereeniging belastbaar De heer Lieftiaok deed een vraag hoe het zal staan met do coöperatieve zuirelfabrieken in het Koorden meer dan 100 ia getal die gezamenlgk uit de melk der deelnemora hnn boter bereiden met geen ander dool dan om een product te verkrggeu dat beter prijuen op de markt bodingen kan Natuurlijk ook belastbaar zeide de Minister De stemming orer de coöperatie amendementen bad nog niet plaats daar eerst de andere alinea s van artikel 1 moeten worden besproken Als zoodanig kwam aan da orde de belasting van buitenlanders die bier door gemachtigden rerzekeringen sluiten of persoonlijk of bg gemachtigden een bedrgf of beroep uitoefeneu oi door middel van tuaBchespersonen leveraneiëii doen aau particulieren De heer Hiniswu deed een pt tng deze laatste categorie te sohrappen belovende venlere pogingen tot besnoeiing tenzg hij nadere inlichtingen kreeg hoe deze belasting eigenlijk ia bedoeld De heer Van Beuningen wees ook de moeilijkheden die het tretfen vaa buitenlanders zal baren terwgl heeren Mutsaera B90 eu Tydeiuan elk op zgne wgze bet slaudpunt des ministers verdedigde Heden is de minister over dese quaestie aan hot woord De voorzitter dar Kamer heeft medegedeeld dat het eindverslag over de kieswetontwerpen gereed ia Later zal een voorstel worden gedaan om de behaudeling aau de orde te stellen Als zgn aanvankelijk vooruemen gaf de heer Qleicbmau te kennen te zullen voorstellen bet aan de orde te atellen na afloop van de behandeling der bedrgfsbalasting en ran eenige kleine wetten en nadat enkele dagen rusi zgn gehouden Als datum noemde hij Woeuadag 12 Juli In de 3e rergadering rau het Nederlandioh 0 heelkuudig Gezelschap Zondag te Botterdam gahouden maakte dr Moll opmerkzaam op de gebrekkige wyw waarop in bet algemeen de eiaohen zgn geformuleerd die aan hst gezichtsvermogeu ran ad plraatbttrge ambtenaren belastingen Indisch ambtaniuip bosohwezen posterijen kadaster worden gssteld waardoor het niet mogelgk is aau jongeliedau vcJdr da keunng eenige zekerheid omftrent htrana toelating te gevea Bij de baraadelaging werd de wensohelijkhcid aaagetoesd om de veraehiltende reoraohriften ta reesaBielen en twreo a te mb welke eiaoben roor le rerschillende betrakkiagcn op wateDschaBpel eu gjwod beboofeo te worden rastgeoteld In hoerwre nrageu brillen worden toegelaten Welke graad an gkznhSBvatoiofrji usset al grew waodas vaatpsteld P Welke ooggebreken moetea wegens hun flKgrttuieTea aard woi en buitengestoten Eene oommissie bestaande uit prof iSnelten dr MoU en ar Struub werd uitgenoodigd een rapport voor de volgaiide vergwleriug voor te bereiden De schrgver van Langs dan weg kroniek en critiek in de frovmciale Grmmger € t zegt naar I aaaleiding van de plaat m let Weekblad De Am tterdammer waarop prof Pekelharing op de pgnbank wordt voorgesteld o a Het moge dan heer Van U uten ergeren door Braiikeuatek ala beuïsrakker te ziju afgebeeld laat het hem dan lot troost strekken dat hg tegenwoordig als een gehoorzame dienaar ran ministers nordt heechouwd Immers schgot de eertgds zoo onafhankelqke Groninger afgeraaidigde daarin thans zQn roam te stellen Is dit oeu gevolg daarvan Igk is beweerd dat hg sr genoegen in vindt beurtelings alle partyen teleur te stellen Of daarvan dat hg ttub eens bij een rerkiezing eeu herstemming moest Isien welgevallen Ofscboon ik niet durf beslissen zal ik roorloopig het laatste maar aannemen omdat dit de meest Te Loodin trok deser dagen op de Moe men tsii tooQstelluig aeu nieuwe roos de algemeens oandoek De roos ia ontdekt door den hovenier Turner t Slough De tentoongsstelda rzemplaren moeten een waarde ran 6000 p at P hebban Hot is seu koimozgnroode klimroos Zy groeit langa hekkeu saw ren snz De roos heeft den naam OBtvangen the rambler de swerver I De Kngelsohe radicale volksvertegenwoordiger Labouokère ordt in den laatateu tijd gekweld door een onbekenden r sad die hem niet alteen telkens beteedigende briefkaarten sobrgft maar hem bijna dagelijks last bezorgt met allerlei op zijn naam bestelde goedoren welke hem door lereranoïers toegezonden en natuurlgk niet door hem aangenomen worden Het ign dikwgis diogen die rsel ran vervoer kosten groote bezendingen steenkolen wijn of sterke drank slaapkamorameublementeu of ook wgt kleederen boeden euz Oulangs was het weer iets anders Toen vond hjj een troep aansprekers voor zgn huia die hem beleefd groetten eu hem meedeelden dat zg kwamen om den heer Labouohère te hegraven eu een paar dagen later kwam iemand hem spreken over het verbranden van zgn stoffel k overschot Voorta heeft de onbekende rgand hem ook verscheidene beleefdheden latsu bewijzen en uit zgnuaam en voor zgn rekening o a een zalm gezonden aan den heer Gladstone eeu Stilton kaas aau Sir William Haroourt enz i ii irr v Boiteoiandscii Overzicht De aanstaaudo rerkiezingen roor de Frausche Kamer houden de gemoedereu reeds druk bezig Nu de veranderingen in de kiesdistricten die de laatste rotkstelling noodig maakte aaugeuoraen zgn komt men rrg wel algemeen tot de overtuiging dat vsle afgevaardigden die de tegenwoordige regeering gaarne uit het politieke strgdperk zou verwgderen o a 6 van ds bekendsta Boulaugisteo de socialisten Dumay eo Toni Revillon Baudry d Assou royalist eu een paar Bonapartisten in de nieuwe Kamer niet gekozen zulieu worden De amet door het Panamaschandaal op den regeeriagsvoru geworpm Bobgnt dezen niet veel kwaad gedaan te hebben Op het oogenblik hebbeo de candidaten der oppositie weinig kans sluiten de oppositie partgen zioh echter aaneen dan zouden met behulp der raillié $ de bordjes wel eens verhangen kunnsn worden Tot nn toe schgoen echter de meeste Franscben der Kepubliek gunstig gezind te zgn Op artikel 8 van bet leracbe Home Knie ontwerp was door generaal Goldaworhy als amendement voorgesteld den post van onderkoning ran leriund af ie sobaffen Dit ameudement werd door Gladstone bestreden en met 265 tegen Ïl9 stemmen meerderbeid 46 verworpen Dat bet amendement Wotmer op art 3 van het Home Kuleontwerp met slechts 91 stemmso verworpen werd kenschetst den steeds groeienden afkeer van bet Britscbe Lagerhuis om Gladstone op zijn gevaarlijken weg te volgen De heer Wolmer wilde bepalen dat een lerscb parlement gesn besluiten mag nemen over quaestién waaromtrent het geen wetten kan vaststellen De gevaren zijn volgens de Unionisten niet te overzien als wordt toegelaten dat een ïeraoh parlement op voetspoor ran aooialii tische en anaohlstisobe gemeenteraden in Frankrgk afkeuring betuigt met regeeringsdaden en vrjj is wanueer Engeland in ooriog geraakt een motie van instemming met den rgand aan te nemen Een vinnige atrijd is nog te wachten over artikel 9 van het ontwerp dat bepaalt hoe Ierland in het Ëngeisohe parlement vertegenwoordigd moet worden De leiders der uuiosten hebben bestoten hun houding te dezen opzichte niet te bepalen yóév zg zeker welen hoe de regeering daarorer denkt Onder de aanhangers ran het ministerie wordt het reraohil van meening over de beste oplossing der quaestie steeda grooter Stelt de regeering voor dat alle lersche afgevaardigden te Westminster Kutleu blgren dan is bet zeker dat haar aanhangers zieh zullen spHtseu iu twee aoherp gescheiden partijen De Timet had gitereu een lengen brief van lord Randolph Churchill met een uitvoerige opgaven van de sameastelliug en werking van bet lencbe Parlement in Mei van 1784 sterkkende om aautetoonen dat GUdstone voortdurend een aantal onjuistheden vertelt om zijn tegenwoordige lersohe politiek e rechtvaardigen Onder deze omstandigheden zegt ord Eandoiph zijn authentiekeu documenten waaruit de waarheid blg kt niet zonden nut Ook in de Pinkstervacsntie was deze bekende lord ijrerig werkzaam in het politieke laren en bield hg op tal ran plasUea redevoeringen Te Clayton bg Bradford sprak hg voornamel k over de vrgheia der kiezers iu Engeland en Sahotland in vergolgking