Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1893

1893 Zaterdag 3 Janl N 6061 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe unending Tsn dTArtenttSn kan gesoUeden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Mf he4 Hoogdmmek X 7 Wee mij dat ik een zwakke vrouw ben kraohte tooi en Dutteloosi san overbodige schaduw I Rn met een moedeloosen diepen zucht van yertwijfeling viel dj op den stoel voor het portret neder niet wetende wat te beginnen beangst en ten prooi aan hevige smart Plotseling bemerkte z naast zioh op een marmeren console een opengeslagen boek waarop op nog al in t oog vallende wijae een roode roos was nedorgelegd moeielijke laak die ik te vervullen heb en nu zal Werktuigelijl nam Slaris Louize het boek ter hand ik moedig den weg bewandelen die over doornenen een passage op hal opengeslagen blad was aange steenen toob tot het doel teidt Hoog opgericht stond zü daar een ernstige en wonderbsariyko goedheid straalde van het reine voorhoofd deïelfde offervaardigheid en hetzelfde vrome godsvertrouwen waardoor de blik van een martelares wordt vi rhelderd die bereid is om bet dooroenpad vol leed en smart te betreden Buiten op op straat schreeuwden een paar voorbarige stemmen Nieuwjaar I Nieuwjaar V en Maria Louize legde baar hand op het kalme rustig met den staat ran zaken in Ierland Daar eitohte de geestelijkheid bet reoht om de kieMra te leiden in de uitoefening van hun stemrecht Ten bewiJEe baalde Churchill de woorden aan onlangs K proken door den BoomacheICathoUekeDprima at van Ierland kardinval Logue Van de Ministers was de heer Bryoe de eenige die in de FinkBtervacantte den mond opende H hield een redevoering te Scarborouffh waar hij betoogde dat het tegenwoordige Ministerie h t meest belasterde goawemement tsu d wernld wai De heftigheid waarmede het voortdurend wnnt bestreden moest toegesaheven worde tun le ifoede werking der liberale beginselen door lit Ministerie zoo kraohtig voorgestaan Verder verdedigde bij do leriche politiek van Gladstone 342 Staats loterij Be Klasse Trekkiog van Donderdag 1 Juni 1898 No 18186 15000 No 689 3460 4890 6406 14649 18433 en 20452 1000 No 448 4911 7710 10216 10786 11444 12061 12159 14199 on 20758 400 No 6022 en 8940 200 No 4075 4891 7418 8312 10032 10216 11128 11262 W164 13090 14017 14391 en 17798 100 Prijzen van 70 92 2772 4637 7941 9874 13268 16803 18477 239 2906 4696 7981 9946 13463 16314 18697 271 2927 4649 8009 9978 13581 16872 18850 293 2937 4783 8067 10087 13800 15983 18937 361 3176 4862 8209 10208 13901 16004 19142 552 8249 5142 8437 10H6 18982 16095 19145 572 3342 6214 8439 10292 14169 16402 19280 613 3407 6807 8458 10308 14270 16418 19844 708 3427 6631 8527 10319 14288 16445 19427 730 8519 6651 8531 10893 14320 16462 19532 810 3624 5818 8591 10417 14459 16750 19634 995 3572 6911 8620 10750 14462 16895 19644 102 3706 6061 6680 10846 14542 17041 19647 1061 8716 6256 8747 11286 14660 17084 19Ï21 1129 3805 6279 8865 11308 14720 17247 19748 1187 8821 6684 8890 11452 14773 17312 19760 1776 4002 6697 S980 11634 14847 17524 19796 1809 4062 6603 8993 11700 14859 17574 19797 1879 4101 6681 111 11719 14961 17602 19874 1907 4142 6718 9124 12250 15119 17612 20006 1963 4289 6773 9216 12383 15186 17724 20014 2041 4261 6767 9230 12424 16264 17727 20066 2059 4317 6782 9285 12485 16419 17784 20315 2085 4819 7037 9433 12444 15467 17807 20863 2168 4367 7870 9532 12629 16512 17822 20412 2198 4868 7890 9586 12572 16670 18024 20492 2341 4393 7463 9642 12763 15696 18038 20654 2362 4401 7497 9669 12886 15704 18348 20821 2572 4421 7560 9749 12965 16722 18889 20994 2596 4603 7928 9764 13178 16736 MARKTBERICHTEN QOUda 1 Juni 1893 Granen heden niet voldoenden aanroer De stemming was over liet gebeel ilaausr Alleen haver en maia tot booger prijzen goed gevraagd Tarwe Zoeuwsche 7 i ƒ 7 40 Mindere 6 60 a ƒ 6 90 Afwijkende 5 75 a 6 Polder 6 J 6 90 Boode 6 75 s 10 Angel f 6 40 i f 6 60 Rogge Zeeuwsehe 5 50 4 6 75 Polder 4 75 a 5 10 Gerst winter ƒ 4 a 4 60 Zomer 3 80 a 4 20 Olievalier ƒ 6 ƒ 6 60 Haver por heet 4 25 it 4 75 per 100 kilo 8 26 4 9 Hennepzaad lalandsoh ƒ 11 a 11 50 Bnilenlandsoh 7 26 a ƒ 7 50 Kanarieeaad ƒ 14 16 Erwtenniet kokende ƒ a Buitenlandaohe per 80 Kilo ƒ f Boonen Paardenboonen ƒ 6 26 i ƒ 6 75 Duivenboonen 6 40 a 7 10 Kooluad 9 25 f 9 76 Maïs per 100 KG Bonte Amerikaansohe 6 80 f 6 40 Cinquantine 6 26 i 6 60 Vbbua kt Melkvee goede aanvoer bande en prijien gewoon Tette varkens red aanvoer handel Saanw 20 a 23 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel flaanw 20 21 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel matig ƒ 1 10 f 1 80 per week Vette schapen goede aanvoer handel vlugger 16 a ƒ 26 Lammeren grootte aanvoer handel liaanw 860 a 9 Naohtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 4 a Fokkalveren 10 a 15 Aangevoerd 97 partyen kaas Handel ving Ie qual 87 è 29 Sde qual 83 a 26 Noord Hollandsohe Boter goede aanvoer handel matig Go boter f 1 30 i f 1 40 per kilo Weibotet ƒ 1 10 a 1 20 per kilo Stolw kenilaU i Juni I893 Aan de kaasmarkt aangavoord 61 partijei kaas Isle qnal 26 a 29 2ile qual 22a 26 Handel vlu BurgerlUke Stand GEBOEEV 29 Mei WiUebrordus Jacobus ouilera H A J Bron en G n Ijeest 30 Cornelia Jacobs oud rs V van Loon en P Koeman 31 WilholrouB ouders M Sirre en G van Wezel Juni Hendriks ouders VV Both en A Vermeij OVERLEDEN 81 Mei J van Hoon 4 j 11 m GEHUWD 81 Mei H Engelhard en G M Leeflaiig F Hulat en H M Bruikman H Nljstaii en L Trgbits Seeuwijk GEBOREN i Hendrik ouders H Verwaal en O Vermeulen Johannes ouders C Streng en C Boere OVEEI EDEN C de Frankrijker 53 j GEHUWD A van Eijk eu O Houweling ADVERTENTIEN Heden overleed tot onze droefheid ten huize van zjjn broeder den heer I S Cats onze vadet behuwdvader grootvader overgrootvader broeder en behuwdbroeder de heer M S CATS in den ouderdom van ongeveer 82 jaar Dit aller naam S M CATS Qouda 1 Juni 93 Eeni Bte kennisgeving Voor de vele bewezen van deelneming ontvangen by het overlyden van den WelEd Zeer Gel Heer Dr A ROMEU N betuigen de oudergeteekenden hunnen barteiyken dank Wed Dr A ROMEIJN Stoelbndrajbb Wed D LÜLIÖSviKGOOa RoHBIJN Dr J H BAKKER NIBMEIJEE Oottda 1 Juni 1893 Stoll werck s Hart Cacao Hoogita eMt liMgate ttiMbr Bli galMlte h CACi VoordeeligI HartOaoao Is iynate FeadsFOaein la hart vunn gepersd Spoedige oploabaarheld Qjne geur delloisase smaak ateads gelijkmatigheid dsa dnmka II Ulkkea Imtu è 2S CioM luuiH = 4S otitt 1 GaH liirt = 1 S cot = 1 kof Cuao TeiWlcIw hij H E Oeillaeiis Bankethakken ena Engroa Elpadltle JuUuB Mattenklod Amsterdau Kalverstnat 10b ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuitetUandsehe Cou nxnten worden dadelijk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gmda feOOSALARIS GEVRAAGD een Bekwaam LETTERZETTER tevens bekend met de Fransche en Daitache Persen en ervaren omzoQuooAx de Leiding der Drukkerij by afwezigheid van den Patroon te knnnen bestaren Adres b de Uitgevers A Brinkman Zoon te Qouda BÜRGEMEESTElt en WETHOUDERS van Gouda zullen WOENSDAG den 7eu JUNI 1893 des namiddags een are in het raadhuis aldaar b inschrgvïng aanbesteden o Het onderhoud der kaaimuren langs de rivieren de IJsel en Oouwe en langs de wateren en grachten benevens de vleugelmuren bij de bruggen en sluizen binnen de Qemeente Oouda gedurende 1893 J Ie De vernieuwing van het bovendek en de trottoirs van de draaibrug in den Kleiweg met herstelling aan het onderdek en de hardsteenwerken 2e De vernieuwing van den bovenlrauw der brug iu de Peperstraat over bet water naar de Haam met de noodige herstelling aan de leuningen Oe bestekken voor ieder werk z n te bekomen op de Stadstimmermanswerf tegen 75 centB per exemplaar Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester f pli y ONZE Prot Dr O JASOEa dxagen voortaui iwraii teuid gedaponeerd mark XK etiquct JmM Natuur Wok OJ MUTTMC g r n w4 tMxa O T rkoopor op 6 JANSEW THiAWÜS yriwiiTeea Zeer Uette Gesteendrukte HMEAASTJIS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Men wende ieh vour Mïll ÖP Mil MarktA68GooDA hg UT JAVI V Oouda Snelporsdruk van A BanntMAS Zoon D uitgave deEei Courant geschiedt dagelgks met ttitiondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iLlunderlgke Nommen TUF GENTEN BINNENLAND GOUDA 2 Juni 1898 De Staatict bevat de statulea der verfleoigiDg Provtdentia te Gouda Heden morgen ten ongereer 6 unr is de heer S W E op Stolw kersluis in elkander gezakt en WBs voordat er geneeskundige hulp was b gekomen die oniDuldeljjk werd ingeroepen reeds overleden Gisterenmiddag is een bokkenwageit waarin een paar kioderen üaten io de Wiliona te water geraakt Gelukkig looder ernstige gevolgen ua sicb te slepen werden allen spoedig op het droogo gebracht Oe Standaard schrijft het volgende Qovda De Btembus van eergisteren gaf aan de tegOMtraders der Kieswet de voUs nederlaag Bastert was als hnu inati geoandïdeerd en tbh de S209 i nmen die uit de bas kwamen verkreeg hy er ma r 8lfi De beide voorstanders daarentegen van fffinale kiesreohtuitbreiding nu reeds ontvingen van 718 675 d i van 1387 kiezers een bew s van sdbaesie Dit IS catuurlqk de hoofd beteeken ia ran den uitslag Dat nn onze candidaat 38 stemmen te weinig had om den heer VaUtte aofater zieh te krijgen doet ons wel leed mnar is niet td verhelpen en doet er bij eeu verkiezing die alleen om de Kieswet liep oolc minder toe Dat Baeferl aanbevolen als een man die God vreest ons kiesers zou ontfutselen was te voorzien Haar alleen MO Bastert gekown ware kon ra Q TftQ een nederlaag spreken FEVILLETOX Bohrapt ajj boog voorover en las Aan wien zou men zich met meer gernstheid kgnnen toevertrouwen voor wien ItSTer het hart uitstorten van wien zou men meer deelneming meer med evoel en ongehuiehelde liefde verwaohten don van een liefhebbende en edele het volgende woord Vrouw was doorgeschrapt on daaroverheen het woord h Vriend met vute hand geschreven Het was Goseck s handschrift Ken nieuw bewijs van zyn goedheid en zorg dat O EX TJ ITL Thans hebben de AntirevolatLonairen het in hun hand om Bastert ook bij de herstemming te teert En o i zou het eoa rarspelen van z jn invloed zijn indien zij die kans ongebruikt lieten Naar goede regelen van taetiek althans moeten de kiezers van Brummetkamp bij de herstemming op Yalette gaan Een driejarig jongetje van G T te Berg Ambaoht viel van de waterstoep in eene sloot nabij de woning Niemand was er by teRenwoordig Toen en kele minuten daarna de moeder haren lieveling iu het water zag liggen voorover begon z sel k te gillen Hierop schoot haar ruim zesjarig zoontje toe dat zonder zich tp bedenken oamiddollijk midden in de sloot aprong en zijn bfoMIje dat reed bewusteloos en blauw was het levwi redde Gisteren werden te Sehefenlngea de baden geopend Aan het atrand zag het er al ll ht gezellig uit en het ontbrak ook niet aan bezoekffs maar de lust tot baden was nog gering wat b i de liue temperatuur wel te begrepen ii aleohts vier hecfep gingen in Zee Men verwondert er zich vaak over dat nog altijd lieden slaohtoffera worden van de overbekende kunstgrepen der kaartspelende kwartjesvinders en moet dus tot de slotsom komen dat de bedrogenen mensohen zijn die nooit couranten lezen of ze niet kunnen lezen Wat te denken echter van oen student die te s Graveohfige in een koffiehuis op denzelfde onnoozele manier lUO kwi t raakte P Evenals zijne voorgangers is bij onmiddelijk na zijn verlies naar de politie geloopen om te gaan klagen iets wat in den regel in zulke gevalfen niet baat Door het gerechtshof te s Gravenbaga werd giater R arrest gewezen in de uak vm den minister van MÊ mmmmmmÊmmm tÊiÊmÊ ÊÊiiÊÊÊmÊÊÊÊÊa amm een gevoel van groote dankbasrheid in het hart der jonge vrouw opwekte Mot een door tranen verduisterden blik las zij verder tot haar oog plotseling viel op de zinsnede De vrouwen maken vnn de mannen wat zij maar willen Moeten de mannen dus groot en deugzaam worden dan is bet de vrouw die hun leert wat grootheid en deugd is Rousseau Daar stond bet zoo eenvoudig en duidelijk de wonderspreuk die in één enkel oogenbUk een eind maakte aan allen twijfel en verwarring die als een zon opvlamde in de duisternis van haar hart om als een stralende ster den weg te wijzen dien de weenende oogfn niet vermochten te vinden Zoo leert de vrouw hun wat grootheid en deugd is zeide MariaLoniie wwht en met verheerlijkten blik vouwde zij de handen en sag naar het portret ran haar echtgenoot op Nu weet ik Olivier waarom God m a n u e zijde beeft geplaaUt nu begr p ik de zware en ADVEBTENTIBN woHfen g pM M van 1 5 regels k 50 Centen iedere regal meer 10 Centen QROOTE LETTEBS worden birekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnb financiën en den officier ran justitie bjj de rechtbank te Rotterdam appellanten tegen W G A K commissionair en agent van buitenlandaohe huizen te Rotterdam geintiroeerde van een vonnis der rechtbank aldaaar waarby laatstgenoemde ia vrijgesproken van het ten uitvoer geven van geparfumeerde 8eep 8unlichtzeep p s ongeparfumeerd Overeenkomstig de oonclussie van de adr gen mr Telders besltite het Hof dat de onderhevige zeep niet is geparfumeerd Blitadien werd het vrgtprekend vonnis der rechtbank xi het ook op andere gronden bevestigd met bevel dat de kosten door den geintimeerde en gemaakt en begroot op ƒ 716 door de administratie der belastingen zullen wordeu vergoed en dat ookjde kosten van het hooger beroep door de administratie zuIIod worden gedragen terwgl eindelijk de administratie is veroordeeld tot vergoeding van de kosten door geiutimeerde gemaakt voor het ia hooger beroep doen hooren van eenen getuige on drnkundige eni beomot op 106 Zoosls gemeld is werd Dinsdag jl Otto Werner oud 87 jaar pikeur van het hippodrome rat Wdff te Heerenveen in heohtenis genomen wegens zware verwonding vu den atalkneoht A P In een buitengewone zitting van de rechtbank werd deze zaak reeds s anderen daags behandeld daar de beschuldigde die met het hippodrome vertrekken wilde afstand bad gedaan vso den termen hem na de dagvaarding bij de wet toegekend Ter tereohtzitting bleek dit W den verwonde met eene mestrork zoodanig geslagen had dat de tanden der vork braken terwijl het Moed uit de wonden stroomde Een tweede slag was door eenen der omstanders die do vork vas reep belet De bescbuldigde bekende volmondig dooh beweerde dat de tanden der vork reeds gebroken waren Het O M eischte sohuldigverklBring aan zware mishandeling en reroordeeling van den aange klaagde tot 4 maanden gevangenisslraf De reaht kMMÉMÉHMMSMMaMMMMilMlartMIIIÉNW slaande hart Ja een nieuwe jourkring en een nieuw leven vangt aan het afgeloopen jaar moet voorbij Ba vergeten zijn I Toen madame Verdan hare jonge meesteres in de kamer terug riep zag z verrast het lieflgke gelMt aan dat met een engelachtige uitdrukking tegen haar gitmtachte Maria Louize bloosde toen sjj ziohzetve in déa spiegel aansohoawde HetgdSlepeo glas bedroog haar en gaf niet het magere treurige beeld weer van dia kleine freule uit het gesticht die muf arbeid en ontbering was opgegroeid maar er was zeker ergens een verborgen deur waardoor de stralende gedssnCe van een achoone fee haar tegemoet kwam zweveh Wat viel dat kleed in glanzende plc j an langs hSsr oeer wat golfde het als een zilveren nevel over het tapijt terwijl de ftitte marabout als donzige sneeuw op dien schitterenden grond opwolkte Bose van tint niet vol en weelderig maar des te teederder van vorm teekenden zich bals on armer tegen dien schitterenden glans af en toen de wangen zich voor een oogenblik iets donkerder kleurden en het hoofdje zfeh met zekeren schroom voorover boog een jonge dnif gelijk die lernauworuood baar sneeuwwitte vleugels durft ontplooien toeu knikte Madame Vérdan ongemerkt voer zich been en op eens begreep zy den smaak van baron von Nennderscheidt Olivier klopte aan de deur van het boudoir en irep zyn jonge vrouw Ten hoogste verbaasd trad hij een schrede terug b keek de binnenkomende