Goudsche Courant, zaterdag 3 juni 1893

bank tentoad rechtdoende rerootdoalde hem tot oeae gevang niutraf ran 46 dagan £ eo invooer ran Veendam die op z nfrijwiel huiiwaarta keerde werd onderweg door een herig onweder oTervalleD Plotseling zag hg oenen bliksematraal op de ituaretang nederachieten en werd hg op den groQvl geworpen Ëenigeo tgd daarna werd hij in bewusteloozen toeatand geronden door eenen voorbijganger die bem in de naaatbgzijnde woning droeg waar hg bijgebracht werd en waar het bleek dat bij geen noomeuawaardig letsel had bekomen I e reia moeat echter te voet rerrolgd worden of ohoon het rijwiel onbeschadigd vaa De remikkelde Btunrstang waa door den bliksem geheel zwart gekleurd en had dienst gedaan als bliksemafleider Omtrent de Botterdamsche brandaaaurantiemaat achappg de Moae deelt de Telegraaf ran 8 Mei het rolgende mede Door de maataohappg werd in het afgeloopen boekjaar betaald roor brandschade ruim f 21 000 roor adminiatratie kosten roim f 8000 en roor agenten f8300 Daarentegen werd slechts ruim f 19 000 aan premiën ontvangen £ en aandeelhouder met den stand der zaken niet tevreden en nu ook wel eens juiste ogfers willende weten stelde voor de balana te doeu drukken wat echter door het bestuur niet in bet belang der zaak werd geacht en daar de statuten enkel roorlezen gebieden hietd bet zich daaraan Üsn ernstige waarsobuwing tegen de kwakzalvers In het 0N r d D lezen wg de rolgende advertentie Heden overleed na een langdurige ziekte verergerd door een terèl f in het Oeatkht Wrndtlinkxi onze geliefde echtgenoot vader en bohuwdvader de heer W va x Mebtsbek in ouderdom van ruim 61 jaren ffWed W TAK Mmtbrbm VAN DEN Ham va Kindareui Staten Generaal 3 Kaubk zitting run Donderdag I Juni 1S93 De zitting begon met eene hnlde door den voorvoorzitter namens de kamer en door den minister namens de Regeering gebracht aan den overladen vicepresident v n den Raad ran State De amendementen hebben weinig aucoes tot dusver Jammer maar dat ze zooreet tijd kosten De heer Karnebeek bleef alleen staan met zgn amendement op de coöperatie de boeren Kerdijk o a brachten het tot 6 de beer Uinizen S atemmen Art 1 werd daarna gaodgekeud Alzoo ia het stelsel der Regeering ten aanzien der belasting rao winsten bthaald door buitenlanders ooaangeiaiit gebleven Bolaat worden de winsten van VerzekeringMaatsobapp eo door agenten alhier gerepresenteerd de winsten behaald door hen die peraoottlgk of bg gemachtigden gedurende langer dan 8 maanden alhier een beroep of bedrijf uitoefenen de winsten behaald op geregelde lererancién van stoffen of kleedingstukken sieraden meubelen speelgoed voadingsen genot middelen en andere voor een oogenblik aprakelooa aan toen zette bij met een vermakelijke gewichligheid den kngper op en beschouwde haar ran top tot teen Wel God beware mg 1 en daarbij zette hij zijn banden in de zijde en floot zacht het deuntje Ach du lieber Augustin Fameus dal heb je toch knap gedaan Louizetje de drommel mag weten wat voor een eeuwige waarheid het toch is dat de kleeren den man mnkeul Draai je eena om en laat die rertooning met dien rogel daar van boven nu oolc eens en profil lieal Wel wel wat een aardig slim diertje let eens op die zal effect maken Nogmaals nam Nennderaoheidt sgn rrouw nauwkeurig op daarna ging hg naar de tafel toe waarop een vrg groot jnohtlederen kistje met zwaar zilverbeslag tond Kom eens bier petite hier is een geneesmiddeltje voor je bleeke wangen waarvoor ik als loon een lachje verzoekt Hier ia de sleutel Dien stel ik je ter hand en benoem je als baronnesse ron Keunderaobeidt plechtig tot meesteresseover de famiUejuwoelen die van nu af aan je hals zullen sieren Het kleine zeer bgzonder bewerkte slot sprong met een zacht geluid open Langzaam nam Olivier met welgevallen een der zware éluiea er uit er maakte het deksel open Een diadeem van rorstelgke praeht fonkelde en schitterde op viotetkleurig fluweel De oogen van den baron vestigden zich vol verwaohting op bet gelaat rau Maria Louize dat zaoht dergelgke artikelen door bemiddeling van hier te lande gevestigde tusscheopersunen Op art 2 handelende over het object der belasting was een amendement VroUk voorgesteld dat voor de stemming werd ingetrokken Veel werd gesproken over een amendement van den heer Kolkman die geen verband oiet de vermogensbelasting wensohte en de geheele atrèkkinglraa het art blgkbaar niet begreep Toch vond hij 21 medestanders Men is begonnen aan art 8 berekening van het inkomen Te Borkel en Schaft N B bad op het erf van den landbouwer Aarts eene patrijs baar nest gebouwd zeer dicht bg hel buis De zoon ging af en toe eens zien of de patrijs goed doorwerkte met bet bouwen van baar nest en zag toen een kip in de nabgbeid rondslenteren Deze week zou bij gaan zien of de patrijs al eieren had en bemerkte toen dat er kippen en patrgzeneieren in bet nest lagen hetgeen te vermoeden gaf dat de hen hare eieren bg de patrijs in hetzelfde nest legde t Is nu de vrapg wie van beiden het eerst tot broeden zal geneigd zgn de hen of de patrys en wat er dan ran al die eieren terecht zal komen I Bg een dezer dagen gehouden wedstrgd eener handboogflchuttefij te Mierlo reden er tea gerieve der bezoekers geimproriseerde omnibussen alias boerenwagens ran daar naar Helmond flen dezer wagens scheen in tangen tgd niet gebruikt te zgn want toeo men s avonds dien wagen wilde opberget vond men in een hoekje een koolmees zittende op haar neat met 13 oiljea Niettegenstaande de wagen een groot gedeelte van den dag met passagiers bevracht bad been weer gereden was dit andera zoo schuwe dier op zgn nest blgven zitten om zgn aanstaande jongen niet onbeschermd achter te taten Alen sobrgfi aan de N Feend Ct Doof rign ia er lastig voor ieder menaoh maar vooral roor hen die s Zondags ter kerk gaan en dan predikant gaarne in zijn rede willen rolgen Zulke lieden gebruiken in de kerk zekere soort groote instrumenten en hebbeu gewoonlijk een raste plaats bij den preekstoel Niemand kan dat nu zoo n mooi gezicht vinden en de Igders hebben maar last van die dingen Dit waa ook bet geval met vier leden ran de Gereformeerde Kerk te Veendam Thana echter is daarin rerandoring gekomen zeer ten goede van de Ij dars aan doofheid un wg vertrouwen dat het in meer kerken zal worden gemaakt De beer F Kuiper smid aan bet Beneden Verlaat heeft het volgende toestel rervaerdigd In den preekstoel ia een groote koker eindigende in een buis die doorloopt tot onder den vloer en zich daar in rier takken verdeelt KIke tak loopt naar de zitplaats van de n doove die do buis slechts in verbinding behoeft te brengen mot het oor en de gshoorbuis is gereed De toestel beantwoordt uitstekend aan het doel en de kosten sgn niet groot De geruchtmakende vossenjacht ts dan eindelijk roor de rechtbank gekomen Men herinnert zich lat op 7 en 8 Mei van het vorige jaar ter getegenheid van de in het Palcis roor Volksvlgt gehouden ndon tentoonsteliing ner Duitsohers in den tuin on bleek met onbeschrijfetgke onverschilligheid op at die weelde neerzag Nou P prachtig niet waarP Zij knikte stilzwggend zooals zg ook gedaan zou hebben ata bij had gevraagd Lomp en smakeloos uiet waar Hg waa blijkbaar geheet uit het veld geslagen bg nam een tweede foudraat en maakte dat eveneens open Brillanton niets dan brttlanten I Zg legde haar hand op haar door schreien vermoeide oogen dat helle geschitter deed haar pijn AhaFI Ik zeg maar dat het werkelgk mooi is 1 lachte de landheer van Gadebuaoh en Roggers wijl terwgl hg nogmaals een étuie opende en haar een parelsnoer roorbield Ik geloof werkelgk Louize dat gi al deze paarlen en edelsteenen roor artikelen uit den dertig cents baaar aanziet of is je dit alles zoo onverschillig omdat ik het je ten geschenke geefP yWut oen leelgke vraag I Zelfs uit aardigheid gezegd zou ze mij leed doen Voor het eerst ontmoetten haar donkere oogen weer zgu blik zaoht en verwijtend geheel anders dan toen zg nog zgne bruid waa Ben jo nog booa op me vrouwtjeP vroeg hg plagend maar toch werd zijn gelaat ernstiger Over die grap je weet wel die brieven 1 Ben onuitsprekelgk droevig lachje plooide baar mond en gaf aan haar gezioht een uitdrukking van roerende gelateuheid Neen Olivier ik weet wel dat gg het niet slecht ran het gebouw eene voaaenjacht hadden georganiseerd die men tegen betaling van entree kon bijwonenKigenlgk was de naam vossenjacht zeer oneigenaardig gekozen Want wat gebenrde er F Men had een houten loop gemaakt waarin een vos en een dashond met elkander werden opgesloten men bitste de dieren legen elkander op een gerecht ontstond dat van 12 tot 16 minuten duurde daarop werd de hond te voorschijn gehaald die dan bloedende spuren van den strgd vertoonde en na een korte rustpoos een anderea hond bg den vos in het hol gejaagd In bet geheel moest de vos op den eersten dag drie honden bestrgden waarna Heintje verlost werd doch zoo erbarmelgk was toegetakeld dat men het arme dier moest afmaken Den volgenden dag werd deze vertooning met andere dieren herhaald en £ oo mogelgk maakte men het thans nog bonter Op rernieuwde aanklacht van de j Vereeniging tot besebeiming van dieren werd giaterun deze zaak door de 6e kamer der arrondissementsrechtbank te Amsterdam ia behandeling genomen De beklaagden met name Otto ran Krecbmitz Ërnat Benda Max Trantmann en Siebert waren niet aanwezig zoodat tegen hen verstek moest worden verleend Als getuigen werden guhoord Willem Elborst tevens onbezoldigd rgksreldwachter en diens broeder Willem Frederik George LodewQk Elhorst gep hoofdonderwijzer te Arnhem Üit nun verklaringen bleek boe het gebeurde zich in bgzooderheden had toegedragen en men niettegenstaande de herbaalde aanmaningen van den eerstgenoemden getuige met het martelen was voortgegaan ook nadat door hem proces verbaal was opgemaakt Von Krechmttz en Benda blekon meer bg de mishandeling betrokken te zgn geweest terwijl de werkzaamheid der beide anderen zich tot hot brengen der honden bepaalde en zg ziob op den tweeden dag geheel ran medewerking onthielden Naar luid van het prooes verboal hadden enkele omstanders hunne afkeuring te kennen gegeven en zich ontstemd verwijderd De substituut officier mr jhr V d Does de Willebois eisobte roor ieder der beklaagden die de eene op dezefde andere op geene wgze toch alten aan bet ergerlijk feit hadden deelgenomen eene boete van 60 Uitspraak over S dagen Volgens den regenmeter der rijkalandbouwschool te Wageningen bedraagt de gevallen regen over de maand Mei 16 mM tegen 28 mM over dezelfde maand in 1892 Het ji Handelblad sprak onlangs over de ge weiddaad van de inneming der Nieuwe Kerk t a Amsterdam in 1886 en voegde er bij dat zg die daarvoor verantwoordeiyk zgn wel eens ernstig mogen nagaan of het voorbeeld door hen gegeven om willekeurig de eigenaren te berooven van wat hun onder de bestaande wetgeving wettig toekomt niet nog vaak wrange vruchten draagt Zg garen het voorbeeld van het gebruik ran geweld door na vooraf beraamd overleg eigenmachtig liob meester te maken van wat bun niet toekwam De Standaard heeft zioli die woorden aangetrokken en het Handelsblad uitgenoodigd hare besohuldiging te herhalen letterlgk zooala zij dit deed maar dan met aanwijzing van de personen met naam en voornaam welke zij alzoo beticht ffAlsdan eerst zulten de beschuldigden in staatzgn het Handelsblad ioot den rechter ter verantwoording te roepen bedoeld hebtl Werkelgk uiet daar geef ik mijn woord op en in zgn ijver legde hij de hand op zijn borst Ik heb trouwens de taak niei als van zooveel gewicht beschouwd en meen nu wat doet het er ook toe dat het op zga ergst een kostelijke grap is gewoest 1 Maar dat moet ik toch zeggen Louisje ik vind het almachtig aardig van je dat jo niet kwaIgknemoud zgt en geen veertien dagen lang tegen mij bigft mokken zulke kurige vrouwen zijn veraohrikkelyk daar is geen huis mee te houden Ala men eens flink kibbelt en daarna weer spoedig vrede stuit zooals dat menigmaal in hei buwelgk roorkomt dan ia daar nog een zeker charme in en laat je me eens een goeden raad geren Olirier nam den arm dor jonge rrouw en deed baar een paar schitterende snoeren om de pulsen g zgt werkelgk een allerliefste vrouw eigenigk veelte lief roor iemand in mijn omstandigheden zooals ik op eens bob ingezien en gg zolt weldra een kring van aanbidders hebben Maar als ge nu volmaakt onweerstaanbaar wilt zgn dan moet gg beginnen met eei ander gezicht te zetten Zulk een vroom mtgey streken kwafcersgezicht en zulke nonnenoogec en zoo n neergebogen hoofdje hebben op den toeschouwer de uitwerking van met eeu leege maag in de kerk te zitten ffordt vervtlgd De JmêUrdavmer van de zaak metdiag makende geeft te verstaan dat mannen als Prof Lohmau en Dr Kuyptr voor dievor en roovers uitgemaakt worden miiar het BandeUhlad antwoordt op de uitnoodiging ran De Standaard o a het volgende Wg hebben niemand wülen tieleedigen of belasteren door onze woorden Doch nu in dezen tijd in CDS taud menigeen om zichzelf recht te verschaffon van geweld gebruik maakt hebben wg tot waarsohuwmg in herinnering gebracht welk noodlottig voorbeeld weleer in Amsterdam gegeven is door hen die zich door eweld meester wilden maken van de Ni uwe Kerk om zichzelf dua recbt te verschaffen Een van de kenmerken on voordeelen van den bescbaafilen staat is dut hg Reigen richting verbiedt en door zijn eigen organen geschillon tuaacht u burgers wil laten beslechten KIke daad in strijd daarmede is een ontkentenia van de mautsohappulgke orde en een revolutionnaire daad al meent men ook nog too gelijk te hebben Men mag niet eijn eigen recbtt r zijn eu £ g die de Nieuwe Kerk binnendrongen poogden nis zoodanig op te treden Dit en dit alteen hebben wij willen zeggen Wie jnist verantwoordelgk ivaren voor dose daad en wie zonder voorkennis nllewn toevallig er bij waren is nooit duidelgk uitgemaakt Men sohrg t uit Berlijn Het zal met alleen de doctoren interesaeeren maar ereuzeer alle mensohen die weten welke vreeselijke en levenageraarlgke ziekte diphteritia ia dat de Sanitatsrath prof Robert Koch te Berlijn onderzoekingen doet met betrekking tot een infectie middel tegen dipht ritis De guleerde is tot duarer met tevreden met de verkregen resultaten en vandaar dat er nog niuta van het feit is uitgelekt maar bg hoopt weldra een volkomen middel tegen de ziekte te vinden zoo verneem ik uit de beste bron Het is tevens bekend geworden dat hg weldra medödeelin en aan een Duiisch wetenscbappelgk tgdaohrift zal doen over zijn laatste proeven met zijn middel tegen de tuberculose De resultaten die hij daarvan in den laatslen tijd wederom beeft verkregen doen opnieuw de verwachting rijzen dat de geleerde eindelgk is geslaagd met zijn veel en te vroeg besproken middel Uit een onlangn openbaar geraaakten bundet brieven van Bismarck aan Oeneraal Von Oerlach ia de volgende brief ontleend waarin Biamnrck zijn muening zegt orer bet voorgenomen huwelgk vnn deii tounmaligen kroonprins later keizer Frederik en prinses Victoria van Engeland De brief dagteekent 8 April 185Ö Gg vraagt mij sohrgtt Bismarck wat ik denk van het Ëngelsohe huwelgk Ik moet beide woorden scheiden om u mgn opinie duidelijk te makenHet Engelsche van deze zaak staat mij niet aan Het huwelijk daarentegen kan zeer goed zijn want meu prget do prinses èn om hitar hart èn om haar verstand en om zijn plicht te doen in het leven t zg men de koning is of onderdaan moet de huiselgke baard bewuard blgven voor de gevolgen van hetgeen bg de vrouwen het tegendeel is van ijeeat en hart Waaneer de prinses er dan ook in slaagt de Eugelsoben achter te laten et een goede Pruisio te worden kan zg een zegen zijn voor het land Bij voretelgke huwelijken ziet men gewoonlijk dat het huis waaruit de rrouw getreden ia invloed oefent op dat van den man Ëa dit geschiedt te eerder als bet vaderland van de vrouw machtiger is en het nationale gevoelen er sterker ontwikkeld is dan in het andere Indien onze aanstaande koningin dus min of meer Engelsche blgft voorzie ik dat ons bof Engelsohen invloed zal komen zond4 dat wij en de andere schoonzoons in den dop van Jler most gracious in het minat do aandacht van Engeland zullen trekken uitgezonderd ingeval de oppositie in Lagerhuis ea pers onze dynastie en ons land over de tong haalt Bg ons zal de Engelsche invloed daarentegen het terrein reeds bewerkt vinden door de bewondering van den Duilsohen Michel voor allea wat Engolsch ia Elke Berliner stijgt nu reeds in eigen aobtinj als een onrerralschte Engelsche jockey hem aanspreekt en hem in de gelegenheid stelt een beetje Engelsch te koesteren Wat zal dat zgn als de eerste vrouw van het laud eene Engelsche is Het getut instemmingen tot nu toe goscbonken aan het adres der werklieden v n de voormalige Rgnspoorwegmaatschappg aan do Tweede Kamer in zaken art 6 van de overeenkomst tusacben den Ned Staat en do N R Sp bedraagt reeds over de 400 Benige Igsten oirouteeren nog iangs de lijnen Het getal dergenen die nog niet voor de S S bezweken zijn om afstand te doen ran hun rechten loopt tussohen de 600 ea 700 Zoo allen bun instemming niet schenken nnn het adres is dit omdat zij bun heil verwachten vau een proces thana bij de H Raad aanhangig of wet omdat zg bevreesd zjjn nog meer onrecht van de S S te zullen ondervindcc of omdat bet van de Katholieke werklui aangaat Geen enkel echter hunqer die terreden is met den aauataaiiden toestand atlen worden getroffen in hun toekomstige de meesten daarenboven nog in bun tegenwoordige emolumenten De verbittering is groot want komt men aan het loon van den arbeider dan komt men aan zgn leven De adressanten zijn ook voornemens niet te rusten voordat buu grieven zijn weggenomen Voorhanda hebbon zij zioh verzekerd dat er in do Tweede Kamer stemmen zulten opgaan om hun belangeu te bepleiten Worden geen krachtige maatregelen getroffen en houdt het onrecht vervolgens aan dan zullen zg er zelfs niet voor terugachrikkon bg de regeering er op aan te dringen volgens art 27 van de overeenkomst de Maatschappij bij rechterlijk vonnis van baar rechten betreffende de exploitatie ran do Stnotaspoorwegen vervallen te doen vei klaren aangezien de gestelde voorwaarden uiet worden nagekomen In het Britsche Lagerhuis werd WoenaJug getgk uit eeu Beuter teïe ram gebleken is onze oorlog met Atjtib ter sprake gebracht Dit geschiedde door den heer T G Bowles die de volgende vragen richtte tot den onder secretarts van buitonlandacbo zakten Sir E Grey of H M regeoring eenigerlei mlichtmgen had bekomen nopens dun voortgang den tegenwoordigen stand en de vooruitiichlen van den oorlog welke door Nederland gedurende de laatste 20 jaren gevoerd wordt togen do Atjehera of bij het traotaat van voortdurend defensief verbond van 22 April 1819 gealoten tusacben Groot Brittannie en Atjeh Groot Brittannie op zich genomen heeft de Atjehers te verdedigen tegen aanvallen uf krachtens de votkenreobtetgke beginaeten vastgesteld bg de Zwarte Zee Con teren tie te Londen op den 17en Januari 871 Groot Brittannie nog steeds gebonden was door genoemd traotaat dan wel of het to eeniger tgd van zijne verplichtingen ontslagen is door Atjeh en of H M regoenng op grond van het traotaat van ISll thans betzg de daaruit voortvloeiende verptiobtm cen wil nakomen hetzg haren invloed wil aanwenden bg de Nederlandsche regeering om zoodanige maatregelen te nemen als geaohtkt zgn om den oorlog in Aljeb eeu einde te uotn nemen Op deze vragen gaf Sir E Grey rotgoua het verslag der Ihmes het volgende antwoord De laatst ontvangen berichten wgzen niet aan dat Mr zich eenig vooruitzieht voordoet op het eindigen vau den ohroniacben Waat van oorlog welke ongelukkiglijk reeds zoo lang geduurd heofi Eene onlangs door de Nedcrlandaoh Indischo iregeering uitgevaardigde verordeuing heeft eohter voor een groot gedeelte de blokkade der kust van Atjecb opgeheven Op reraobillende tijdstippen sohijnou de opeenvolgende regeeringen ala hare opvatting kenbaar te hebben gemaakt dat beide part gen de bepalingen van het tructaat van 1819 niet te allen igde hebben nageleefd en dat die bepalingen uiet meer als vau kracht waren te beschouwen Het jongste nummer van Aa Deutsche Kochemeitung in den Ntederlanden bevat behalve de gewone rubrio ken een artikel over de kinderjaren van Koningin I Wilhetmina waarin vooral hot echt kindurlgko in baar wordt gehuldigd en daarmee tegelgk hulde wordt gebracht aan de verstandige opvoeding welke de jonge rorstm ran bare moeder te beuit valt Voorts het vervolg ran eeu atudie orer de Nederlaudicbe koloiiien in Noord Duitacbland gedurende de middeneeuwen üoor Richard Schroder eeu artikel orer den invloed vau bet HuUandache drama op Andreaa Gryphuis door Rooland A Kollewgn een stuk over DeutscU Vaterl udiacbe Beklemmungeo door Karl PróU en o a ook een oorapronkeIgke schets ran K Th Helgeel Batteolandscli Overzicbt De Fransohe Kamer berratte de behaudeting derwet tot herziening der kiesdistricten Het amendement van den sooiatist Jaurès waarvan do strekking was dat de oommisaarissen van maatacbappijen of I veroenigingen die in betrekking staan met den Staat niet verkieabaar zullen zgn werd door den minister Dupuy bestreden en met 292 tegen 20S stemmen verworpen Artikel 4 ereueeua door Dupuy bestreden werd met 263 tegen 206 stemmen rerworpeu Het ontwerp in zgn geheel werd aangenomen De Fransohe Kamer heeft de begrootings commiasie verkozen Van de 33 leden bebooren er 32 tot de linkerzijde steobis éón lid vertegenwoordigt de con j stitutionoete rechterzijde Uit dit feit blijkt alweer hoe weinig vertrouwen de meerderheid in de rallié stelt Do commissie telt onder hare leden niet min der dan acht oud rainiators de heereu Bouvier 1 Jules Roohe Burdaau Sarrien Siegfried DelunsMontaud Yves Guyot en Lockroy benevens twee gewezen onderBtaaiaseoretariseen de hoeren Etienne en Jamais Hat trok zeer da aandacht dat de beeren Bouvier en Jules Roohe die tgdeua het Panamaproces aan zooveel besohutdigingen hebben blootgeataan reeda bg eerste stemming en met groote meerderheid werden verkozen De discussiên in de elf bureaux waarin de commisaie zich beeft rerdeetd zgn onmiddellgk anngovangou De beer Rourier achtte de begroeting ran den boer Peyirat over het algemeen aannemelgk Bijna alle loden waren van oordeel dat het belang van het land eene spoedige afdoening ejsohte zoodat oontlicten zooveel mogelgk moesten worden vermeden De behandeling van Home Kule in het Eogelsche Lagerhuis komt niet veel verder en al worden de vijandige amendementen steeds verworpen dour de meerderheid meu Icrggt toch niet den indruk dat de positie van Gladstone er op verbetert De premier knam eergisteren van Hawarden naar Londen en aan het station te Cheater werd hem een adres aangeboden namens een aantal liberalen terwijl een menigte volks den ouden staatsman toejuichte Ia zijn dankbetuiging zeide Gladstone dat hij nooit lieden had gekend die beter hun plicht deden jegens het land dan de tegenwoordige meerderheid in bet Huis der Gemeenten Hij zou thans niets zeggen over don aard der oppositie die hg ondervond misschien zou er verbetering komen Maar verbetering of niet m elk gevat liad hij een meerderheid en mén mocht zeggen wat meu wilde een meerderheid was toch een meerderheid Eu deze vertoonde den manhaftigen en beslisten geest die altijd de karakteristieke eigenschap van zijn landgenooten was geweest Zijn hoorders konden er op rekenen waa eenmaal de lersche hindernis uit den weg dan zou lietapoeoig bigken dat het ign collega s ernst was met de hervormingen die dit land en dezo eilanden noodig hadden Daarop volgden drie hoera s voor den heer en merrouw Gladatone gerolgd door drie anteuringakreteu voor den oudMinister Chamberlain In de Belgische Kamer bestreed de heer Woeste met groote heftigheid de evenredige vertegenwoordiging waarvan de eerste mhiister Beernaert een verklaard rooratander is Deze besprekingen garen dadelgk aanleiding tot het gerucht dat er een miniaterieete onsis op banden is Volgeoa de Indep Beige is door het besluit genomen io de rergadericg der reohterzgde de miniaterieele crisis gesteld dat die ophanden was eenige maanden uitgesteld Immers daar is volgena genoemd blad bepaald dit wijkt af van hetgeen 2 a tw2ons gisteren seinde dat de bespreking der quaestie orer de erenredige rertegenwoordiging uitgesteld zat worden totdat het kieswet ontwerp in onderdeeten uitgewerkt wordt De Kamer heeft met 98 tegen 34 stemmen in art 48 der grondwet opgenomen de rerpliohte stemming behoudens de door do wet rast te stellen uitzonderingen Met 101 tegen 21 stemmen beeft de Kamer artikel 48 van hot herzieningsontwerp in zijn geheel aangenomen Dit artikel luidt Pe samenstelling van het kiezerscorps wordt in elk arrondissement bij de wet bepaaald De stemming heeft plaats in de gemeente in stede van gelijk tot nu toe in de hoofdplaats van het arrondissement Do definitieve resultaten der Servische verkiezingen zgn dat gekozon werden 119 radicalen 11 progreasisten en één liberaal Er moeten 3 herstemmingen plaats hebben Voor de radicalen hebben 170 000 voor de progressisten 23 000 kiezers gestemd Garaachanine is driemalen gekozon KaDtODgerecbt te Gouda ZITTING van Woensdag 31 Mei 1893 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Openbare dronkenschap C S zonder bekende woonplaats J B te Weesp F H te Gouda Peperstraat P B en C deJ te Gouderak lot 1 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bg Ie herhaling M I van L Viorkade te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bij Se herhaling P H Speldemakerateeg te Gouda tot 7 dagen heCblenis Openbare dronkenschap bij 3e herhaling D S Peperstraat te Gouda tot 3 maanden hechtenis en tot opzeuding naar eene Bgks rQrkinrichting gedurende 3 maanden Loopen over tfen brug gelegen iu dien waterweg van Amsterdam naar Rotterdam voordat die brug geheel gesloten en vastgezet was J L V te Schiedam tot 3 of 3 dagen hechtenis