Goudsche Courant, zaterdag 3 juni 1893

1893 I i 6063 Maandag 5 JoDi GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inaendlng van advertentiön kan geaobleden tot een nor dea namiddaga van den dag der uitgave Yenrekkea raQ rumoer waardoor de aacblniif kao wordea ventoord U T V ta Wadditixreen tot 3 of S dagea beohteDÜs Spden mat geld op dn openbu e straat te Oouda A da W T da W P 7 en A J fan B te Gouda i orta Akkarea trygesproken la buitan openbare waterbal keo dat cene rerrioh ten waarvoor die innobtirigen niet bestemd zi D fkf openbare dronkentchap T O te Gouda tot 2 boeten ran 1 of 1 dag beobtenit voor elke boete BaLeratnereu van het verkeer op den opeDbaren weg L B zonder bekende woonplaata tot 8 of 8 dagen hachti nis AU geleider van een ingesohrevoa bondenkar daarmede r deo zonder de honden van uiuiEkorvan te hebben voorzien W V te HilieKersberg en G M te Waddinxveen ieder tot 1 of 1 dag hechtenis Vervoeren van viech in gesloten visohtijd meer dan L4 dagen na de sluiting W Pm huisvrouw van A H te Gouda ontslageD van reohtavervolging lo Als logemoflthoudstor in het daarvoor bestemde register geen aanteekening houden voor personen die aldaar den nacht hebben doorgebracht So Zonder vergunning van den Burgemeester op riehteu van een buis vao ontuoht IC van der K huisvrouw van J van T te Gouda Peperstraat vr esprokeo van heide feiten Allen veroordeelden zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van l dag 342 Staats loterij Se KIsHe Trekkiag raa Vrgdag i Juni 1893 No 168J8 10 000 s No 1d828 1000 en Premie lan 30 000 Xo 17T 187 B98 5289 8798 7386 746S 80M lt426 17836 1000 No 7416 98M 10347 13198 400 No 3144 1S14S K431 90084 300 No 6106 674B 7804 16167 18876 100 Prijzen ran 70 40 8848 6873 8103 108S3 18361 16660 18418 66 3670 6888 8133 10984 13366 16710 18436 166 3869 6931 8166 11241 13360 16966 184B8 178 3988 6963 8310 11287 13370 16980 18614 S6 3060 6969 8343 11341 13436 I61I3 18674 376 8170 6111 8343 11632 13470 16135 18664 689 3330 6227 8362 11639 13666 16197 18744 780 8363 6460 84 4 11648 18691 16369 18766 940 3380 6666 8496 11671 18796 16334 18798 1077 3463 6803 8613 11607 18833 16851 18913 1161 3618 68S7 8550 11713 13961 16492 18938 1343 4013 6986 8600 11781 13991 16629 19474 1 45 4189 6996 8733 11834 14037 16531 19494 1383 4211 7011 8908 U913 14178 16606 19577 1418 4391 7IS2 0090 11916 14698 16678 19607 1481 4820 7143 9460 12063 14641 16700 19705 1432 4363 7174 9549 12108 14678 18724 19735 1673 4386 7383 9674 12111 14905 16741 19800 1591 4463 7666 9586 13386 16009 18978 19836 1605 4588 7697 9653 12886 15064 17080 19946 1770 4576 7607 9655 1363 16061 17109 19965 S649 4688 7818 9713 13717 16076 17640 30073 1080 4648 7668 9976 13733 16102 17663 20193 2114 4747 7729 10110 13846 16151 17711 20230 3151 4863 7767 10238 13B72 15280 17886 20344 8180 6044 782010367 13876 15399 17886 20397 1208 5467 7847 10403 13064 15603 17978 20601 1133 6618 7908 10410 18108 15602 18103 30613 1386 5760 7949 10708 13331 16633 18398 20743 8806 6803 8063 INttlOHTINOBN WELKE GEVAAB S0HAD3 OP HINDER KUNNEN VBBOORZAKEN BUEGEMEBaTEE on WETHOUDEBS nn GOUDA Oenen art 8 d r Wet ran den 2n Juni 1876 StaaUblad No 95 Doen te weten Dat EÜ Torgunoing hebben verleend aan S de Jong en zijne rechtverkrijgenden tot het opriohten eener ilaolitery in het peroeel aan den Korten Tivndeweg geteekend D No 73 kadaster seotie C No 2647 GOUDA den 31 Uei 1803 Burgeraeeeter en Wethoudera voornoemd H W G KONING L S Df Seeretarii BEOÜWEE Gouda Snelpendruk van A Bunkhaj Zoon KEXXiSGEniXG INBIOHTINÖEN WELKE GETAAR SCHADE OV HINDER KUNNEN yEttOORZAKEN BUROEMEE8TEE en WETHOUDERS van QOrjDA Gezien art 8 der Wel van den 3n Juni 1875 Staatsblad No 96 Doen Ie welen Dat zij afwijzend hebben besohikt op het verzoek van Gebroeders Verkieij tot het vestigen van eene machinale graanmalerg in hel perceel aan de West haven geleekend B No 181 kadaster sectie D No 1101 Gouda 1 Juni 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING l S De Secretaria BROUWER BurgerlJUke Stand Zevenhuizen GEBOREN Trijntje ouders P Hogendljk en M Klein Marrigje ouders T Markus en J tan Vliet ONDERTROUWD P J van Velzen en W Schinkel GEHUWD A Twigt en M G Crone OVERLEDEN J Enthoven 1 m G Meijer 13 d ADVERTENTIËN Bevallen van eene Dochter Mevroow OPZOOMEB WiJNDBLTa Curofao 8 Mei 1893 ♦ Voor de vele bewezen van deelneming ontvangen bg het overlyden van den WelEd Zeer Gel Heer Dr A KOMBI IN betuigen de oudergeteekenden hnnnen hartelgken dank Wed Dr A BOMEIJN STOELaNDRAJIB Wed D LDJ IÜ8vA G00R RoHBIJN Dr J H BAKKER NIËMEiJER Oouda 1 Juni 1893 BEBIC HT VM l UZET De thane buiten wraking zgnde Steenfabriek d Aaobehooren gelegen te Krimpen ajd IJiel op den 31 MEI 1893 ten overataan van den Notarii 8PR0IJT i Ouderktrk aid IJtel geveild zgn in bod gebracht Peroeel No 1 op 3100 2 960 3 600 4 1 600 5 1000 6 1 300 7 1800 8 2000 9 900 10 2800 11 2400 12 350 13 1300 14 300 15 400 16 156 17 100 Te lamen ƒ 19050 Het Afslaaji en Combineeren der perceelen blflft bepaald op WOENSDAG den 7 J TNT a B de voormiddags ten 10 ure ten huize van den heer Knsiiaa te Krimpm a d IJael TANDARTS te Coxis vilteereiaL IAARDA6S EN DONDERDAGS van 10 3 uur ten huize van de Firma DE LAAT en VAN SON Apothekers MARKT 139 OOVDA f 600 Salaris GEVRAAGD een Bekwaam LETTERZETTER tevens bekend met de Fransche en Daitache Persen en errsren omzoo noodigd X ttin r der Drukkerij bg afwezigheid ven den Patroon te kannen bestnren Adrei bij de Uitgevers A Brinkman Zoon te Soada HElJ EKËi S 9 Ct per Fl 5 Ot per V Fl prachtig iieider engoedweriiend Dep6t A NORTIER Gouwe C 34 35 FEANSCHE STOOMVEEVERU Gbemisobe ee Zwitserscbe Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OppeDheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord en Tafelkleeden Tropen met n enwe patronen gepe sk Kwasten Gamitaren Netetdoek Talles Kaaten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander bleven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gonda en Omstreken A VAN 08 Az Kleiweg A No 73 StoUwerck sche Borstbonbona ge briceerd na voorschrift van den kon Universiteits Prot Gehm Hofrad Dr Hariau Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganen uiteteekende diensten bewezen Bq spoedige afwisseling van wBime en koude lucht is t byzondei aanbevdenswardig een bonbon te g bmiken Verpakking Geele pakjes i 26 cent Alom verkrijgbaar Men teemde ich voor MarktA68Qot OA bg IT f JMVMjVS D uitgave deser Courant gescliiedt dagel ki met uittondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uiouderlgke Mommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Juni 1893 Wij kuntieo mededeelen dat te beginnen met morgen Zonds 4 Juni aan iiet Station alhier weder worden ait egeTea goedkoope eendaAgsobe retourbiUetten naar don Haag alleen geldig op Zondagen Oisterenavond hield de liberale Icieavereeniging eene vergadering die door 7S laden werd bijgewoond Was de vorige ongekend laag en verivard deze muntte uit door kortheid en eeDigezindhoid De onderfoorzitter Dr Juliui opende Je Mjeenkomst met eene mededeaUng ran den onzen lezen bekenden loop der laatste rerktezing roor de Kamer Thans nu de heer Valette die oorspronkelijk de oandidaat was dezer vereeniging in herstemming is meende het Bestuur dat het belang der liberale partij en dee der Yareeniging isedebiaiohten dat Burgerplicht officieel den door een 40 tal kiezers ter elfder ure gestelden candidait aanbevah Aangezien de iaatste caudidaat der VoreeuigiDg die ook door de Centrale gestold was de heer Lans had bedankt had deze vereeniging feitelijk geen candidaat gehad Zonder een besluit der Vergadering kon nu het bestuur weder niet handelend optreden Het stelde daarom voor om zonder disousaie to stemmen over de vraag of men den heer Valette als oandidaat der vereeniging zou aanbevelen Discussie was thans nist uoodig nadat in de vorige vergaderingen laag en breed gesproken was over de beide thans in herstemming zijnde oandidaten De heer U G Uoefbamer stelde toen voor om by aorlamatie zonder stemming den heer T G G Valette te proclameeren als oandidut van Burgerplicht Op de vraag of één der aanwezigea zich daarte FEVILLETOBi G E I TT aar M Sootfdmitck X 38 Een bae e minder zwaar op de hand wat graci enter voor mijn part een zwaem naar bet kokette DUT het pikante ziet gjj schat dan valt gij geheel in myn amaak Hij lachttt oven en bracht haar hand aan zijn lippen Onze tyd ii ziek en rot tot in merg en baan sedert lang heeft hij limonade geschaft hij houdt zich alleen nog staande met en opwekkenden drank dia vuur door da aderfen gietl Kat stralenden diep ernstigen blik zag zij hem aan ttes te noodzakelijker is dan het beilaaubrengend noesmiddel De zieke maat cbappy heeft reeds menige zware crisis doorstaan waarna zij zich weer oprichtte en ds krukken wegwierp waarna zij de voeten kreupel gedanst op de maat van opera muziak Iteilbegeerig naar den arts sleepte in wiecs huis koraalgezang en gewijde muziek weerklinkt Ook voor ons Olivier zal die tijd terugkomen t MsriaLouize vatte in innige vervoering zyn hand en vervolgde Al wordt het ook niet op de markt en in de straten nitgebazuind en met wapperende banieren gen verklaarde vroeg nieroafld het woord waarop tie voorz constateerde dat dt hser Valette dan mal atgeme ae 73 stemmen de oandidaat is der vereeniging voor de a s herstemoiing Met aene opwekking aan de Ifden sloot de voorz de vergadering Bij den gemeenteraad vun Sol tonboveD is Woensdag ingakoman eene missive vau dan heer M Hooghwinkel voormalig gemeeute ODtv nger aldaar thans woDaude ta Gouda waarby den Baad een door hem zelf geschilderd stuk wordt aangeboden voorstellende het raadhnia Dit cadeau werd met het niHste genoegen aanvaard onder bijzondere dankzegging aan den gever De Amsterdammer schrijft = Gouda heeft ztoh dapper gehoaden Het gebeele oonservatieva bondgenctotsobap heaft slechts Ö18 slemmen kunneD uitbrengaB lerwïji Brummelkamp en Valette de beide voorstanders vai da kteawe te zamen ar 1387 verkregen Zekar mag men het dus achten dat da togeuatander van de kieswet de heer Baatert niet verkozen zal worden Maar wat ook zeker is F DaI er oen zuiver conservatieve party in den lande ontstaat Op Bastert stemden de oonservatiere antirevolutionairen da conservatieve liberalen en de conservatieve katholieken Eerstgenoumden als de partij van den heer Bronsveld een psrtg die de Ned Herv Kerk bemint boven alles on dus ziob afscheidt van hen die mat haar gebroken hebben ISa daar zy opzioh zelf staande onmachtig zgn om eenig resultaat te bereiken moetan zij met liberalen en katholieken genre Uaoibock z ch vereenigen bij de stembus Zy bebben tn zooverre hun doei bereikt dat de baer Brummelkamp niet iii hprstemming is gekomen doch wat er van deze combinatie in bat distriet zal groeien over de daken verkondigd da tyd wordt gaandeweg wear geheel gezond stukje voor atukja en wanneer op den eenof andoren dag uw hart klopt als aangegrepen door een zalig voorgevoel en wanneeruw bloed weer krachtig door uw aderen bruist alsjaren te voren toen ge nog met een glas zuivere limonade u verkwiktet dan is het uur gekomen dat opk uw ziel de krukken weg zal werpen en uhet naergebognn hoofd en het uitgestrekeu vromekwakersgazicht van u vrouw liever zal zijn dan datfpikante waarmee anderen het opwekkende vochtvermengen dat ze u aanbieden Tan hoogste verbaasd en byaa betohaamd zag Olivier in bet bezielde gelaat dat met glimlaohenda lippen zulk een ernstig profetenwoord uitsprak ffWaar in s hemelswil hebt ge zulke ideën opgedaan vroeg hy langzaam toen het hoofd luisterend oprichtend viel hy zich zelf haastig in da rede Het rytuig wel drommels het is al hoog tijd I ha 1 ha I we zouden baast aan t philosopheeren zijn gegaan zuivere wWeltsohmerz ea dat om een bal in de opera spoedig kind doe een coliier om en geef de rest van den achat in bewaring hij is da argus voor onze brandkast en dan fluks dan pels om I ïk wacht je baneden De portiere viel achter hem dicht Marin Louize echter sloeg met smarteUjken blik de handen ineen Het scheen haar toe alsof ze ver ver verwijderd was van den helderen zonneschijn van t geluk en de wag die ar heen leide was somber en nevelig ADVBETENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ï 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt wanneer de kirswat een vaal grooter aantal kienn brengt laat zioh rermoaden Zij die voor de uitbreiding van kiesrecht zyn kunnea dus aanvankelijk tevreden wezen en mocht het don beer Valatte moeilijk gevallen zijn een candid tuur te aanvaarden het ojfer behoeft niet zoo groot ta zgn ais de kieswet werkelijk in Juli ainst ia behaodaling komt Gisteren is door da politie tilhier aangehouden een mindeijariga die naar de oudarlgke woning ta liaaitreobt is overgebracht Een Sfi jarig weduwnaar te Waddingsrean hadhet voorrecht door een 51 jarige weduwe in debuurt van Schoonhoven uit ongeveer dertig aanbidders tot toekomstig echtgenoot te worden ver koreiL Het geluk werd echter maar half op pr geateld Wel werd na een plechtige verloving jl Vrijdag het paar in ondertrouw opgenomen maarnadar m votgeiklnt daj bij eaa notaris dóór waderzJ jdBohe partijen schikkingen waran gemaakt omtrent het ïfflyn en dyn werd jl Maandag reeds by een der ambtenaren van den burgerlijkan sL tdbet bericht ontvangen dat de bruigom gedachtigaan wbeter ten halve gekeerd dan ten heete gedwaald zijn bruid in den staak en zyn huw lyksplannen varen liet Schoonk Ct In de Donderdag ta Sohoonhovea gehouden raadsvergadering nam de heer M J Ghevallier afsohald als burgemeester dier gemeente Een groot aantal belanghebbenden woonde die vorgadering bij en ook nn weder bleek het duidelyk dat alle richtingen en standen in die gemeente in het vertrek van zulk eenen burgervader een groot verlies zien doorweekt van tranen en duizenden dia ham vol vertrouwen betreden storten terneder of volger vevblind door aagst l et dwaallicht dat ben op allerlei zypaden heenlokt ifHelp my barmhartige God mjjn doel bereiken I smeekte de jonge vrouw met bevende lippen waamt zij de schitterende brillanten ter zijde legde en cioh het parelsnoer om dan b lt daad XI Fides Wollf ron Speyern waehtle op de aankondiging van den lakei dat t rijtuig vói5r was De lichten der gaakrouen waren reeds uitgedraaid m slechts de roode vlammen van de porceleïnan kan delaars op de toilettafel bmoddan nog ernstig en plechtig als altaarkaarsen En ernstig en plechtig zolder leven gelijk da versteende trekken der wraakgodin was ook het trotsohe vrouwegelaat dat or door beschenen werd Da hofdame der groothertogin stond daar met bo qf of erichte gestalte de banden op de tafel geleund bewegingloos starend op t witte karton dat versierd met twee dooreeugeslingerde familiewapens dan laatsten streek van den dollen jonker aan da gebeele wereld verkondigde Pides had geen tranen gaan kreet van beklag kunnen vinden toen zg den eerston blik op de hnwelyksaankondiging van baron vos Nonnderscheidt geworpen had maar zij had ean g voel alsof dat blaadje papier met den vergulden rand