Goudsche Courant, maandag 5 juni 1893

Staten Generaal u Kuisb zitting m i Vrijdag 2 Juni 1803 I Na behandeling van eenige kleine ontwerpen srtte de Kamer de disouuie over de bedr fabelasting rooit Het artikel 8 dat aan de orde ia ia zoo ingewikkeld dat een oTerziobt ran het debat althans Toor oningewijden eenigszius begrijpelijk niet te doen ia Met voorbijgaDg van de disouiaie die grootendeela orer kleinigheden liep zal het t beat zijn aac te garen hoe rolgeoB het artikel de inkomaten worden berekend In t algemeen is inkomen alwat uit bedr f beroep onderneming ambt waardigheid bedieninp of betrekking de opsomming aohijnt ons onnoodig bedrijf of beroep ware rolkomen roldoende wordt genoten met uitzondering ran uitdeelingen op aandeelon in maatschappijen en rereenigingen ilit by de bron belast worden en ran winstuitkeeringen als rersekerde genoten Om tot het zuirer bedrag te komen wordt velerlei aftrek vergund Ie de rente ran het bedrijfskapitaal 4 ten honderd omdat daarvan vermogen sbelaating wordt betaald dus ook te berekenen naar da regelen der vermogensbelasting 2a kosten van onderhoud en herstelling ran uitalnitend ten bdhoere ran het bedr f beroep of ambt hier een kortere opsomming dan boren doch met dezelfde budoeling gebezigde zaken Se looneo vrachten asauraniie penningen huren en andere bedr fsonkosten met bepaling dat zij voor de helft afgetrokken mogen worden als ze ton deele roor peraoonlyk genot dienen welke bepaling op aandrang van den beer Borgesius bilfqkerwijze ook op 3 toepasselijlc werd gemaakt 4e als onrerhaalbaar afgeaohreren aobuldvorderingen waaronder ook schgnt gerekend te moeten worden een reserve voor dubieuse debileuren waaromtrent de heer Mees een toelibhting uitlokte 5e afschrijvingen voor waardevermindering van gebouwen en inventaris 6e bedragen aan fondsen len gunste van of ter vonekertDg van het personeel 7e winstuitkeeringen aan dat personeel So retributien van het bedrgf 9o kortingen van tractementen an andere betooningtjn wegens verplichte bijdragen roor pensioeDen of fondsen Op aandrang der commiaaie werd hiuibygevoegd eentgszina in verband met 9 reraekeringspremién mits niet meer dan 6 pCt ran het inkomen on niet hooger dan 100 een niet zeer priooipieela bepaling Een amendement van den heer De Beaufort om de beroepsinkomsten van wie tractementen of schadelooutellingen genieten van Staat prorinoie en gemeente te doen bepalen naar regelen by beatuursmaatregel te stellen werd door de Begoering oiet geacoepteord Art 3 bepsalt rerder dol uitgaren voor woning en huisbouden voor opvoeding roor onrersobuldigde oitkeeringen niet mogen worden afgetrokken Voorla dat als de loeaJen voor t bedrijf noodig in de woning zelve gelegen zijn die naar erenredigheid moeten worden geschat I og word gediscussieerd orer een volgende be paling die het bedrgf van huisjeametker wil treffen Dat niet het verhuren ran een buis wel het huisjesnelken een bedrijf is viel moeityk te betwisten dooh de moeilgkheid is deze hoe uit te maken waar bel bedrijf begint en hoeveel de winst is op het bedrijf Vermeerdering nog van debat toen de bepaling een twéesoijdend zwaard waa dat baar verraderlyk in het bart werd gestooten ja in bet hart I In dat moedige en sterke vrouwenhart dat reeda aan zoovele luvenaatormen krachtig weerstand geboden heeft dat gelijk ia aan den trotschen eik om welks kroon de winden hebben geloeid en de storravlagen gewoed die wel boog en kraakte maar om daarna zijn kruin weet des t9 fierder omhoog te beffen 1 Thans is echter een enkele bylslag koel en scherp tot in het binnenste merg gedrongen en de takken zwiepen niet ooals in den strijd met de elementen maar een liohte trillingslechta vaart tot in de kleinste blaadjes Doodsrillingen gaan door allo vezels en zenuwen alsof ze van smart inernkrimpen De stam Zelf blijft rustig en onbewegelijk staan niemand kan iets ran de woad bespeuren waaruit het teven wegvloeit en toch is de boom ziek zwaar ziek en sterft een duizondroudigen doo I Fides heeft de handen rost op elkaar geklemd zij ia als versteend het bloed sinwt zich zoo traag door haar aderen alsof het tot oen klomp ijs bevroren is neen zy kan niet jammeren zy kan ntet weenen Weer staart zij op die woorden totdat heteindelyk weer achter haar slapen iiegint te hameren en te dreunen totdat ze door een koortsachtige outroering wordt bevangei Zy uit een korten schellen lach en dan balt Fldes haar handen en drukt die tegen haar borst Nu jonkrrouw Germaaio ontwaak uit uw onzinnig gedroom en neem raak over uw vernietigd leren 1 Nog aleohts van één gedachte ia aan de orde kwam dat pensioenen waoh lden en lyfrênien slechts rc or de helft in aanmerking komen Hieraan toch worden een paai amendemeuten rastgeknoopt die trachteu te rekenen met do mindere draagkracht ran bee die ran vaste tractementen moeten leven die zooala men t kort zom kunnen uitdrukken van een beroep niet ran een bedryf leven Pe heer G Emauts te s Gravenbage schrijft in het Sociaal fTeekblad het volgende i De ptl ia of wordt dezer dagen geslikt Men had nog zoo gehoopt dat bet liberale kameriid Karnebeek er eeu stokje rcor zou steken maar te rerKoefs m men heeft thans zijn vermogen aan den fiscus moeten opgeven on kan dit jaar mei betalen beginnen Hoe mon daarorer elders te moede ia weet ik met maar de kringen die my bier in da residentie bekend zyo hebbeo den opgelegden laat niet bepaald grscieusolyk aanvaard Men riodt de belasting een schandaal Nota bene juist in den tyd ran conrersién en van sUking van renteof diridendbetaling gaan ze je zoo treffen De gerolgeo zyu dan ook lief freule A die met weinig geld tooh zulk een lieve woning had moet een kleiner kwartier opzoeken de beer B die van reizen houdt blijft dit j8ar thuis C en U die waarlyk toch al ntei reel bebben zullen voortaan tal ven bezuinigingen moeten maken en zoo gaat het voort Nu nog de kioawat en dan zullen ze je langzamerhand ran alles berooven Het jwore te weoBchen dat het geheela land tegen zulk een hetfing in opstand kwam En dan welk een wet die zi ke ingewikkelde berekeningen vordert Voor sommigen is de vermoKensbelasting nog al I drukkend Niet alleen voor uiterat kleine beurzen maar ook voor lieden di op voornamen root leven en hun kinderen ee hooge borst leerden opzetten terwyl het fortuin daartoe maar even in staat ütelt en weinig minder voor anderen die geeu snobs zijp niet aan den weg timmeren maar die byv met een groot gezin hun geld voor hun gebruikelijke uitgaven tooh zeer noodig hebben Verklaarbaar dus dat men de belasting niet aangenaam vindt en wie dan ook waarbeijl spreekt wanneer bij zegt dat hij haar met genoegen betaalt moet een zeer open oog hebben voor de publieke zaalE Maar zeker ook dat de bezittendcn door bun houding tegenover de vermogensbelasting op nieu r toonen volmaakt deiulfde tekortkomingen te bebben die zij gewoonlyk de lagere klassen rerwijten zooals het te Bterk uitwtteu van de uitgaven waardoor eeu vermindering in de inkomsten of een verzwaring ran lastnn dadelyk gevoelig treft het niet goedsmoedi berualen In zulk een verzwaring ran levensvoorwaarden de verbittering wanneer roor een anderen stand door deu wetgever wordt gezorgd bet wantrouwen zelfa do waau dal een opstand een begwVde verandoriDgi zou brengwn ontbreekt althans by enkelen niet Do gelykonia is als die van twee droppelen water Ën nu beboor ik geenszins tot hen die do fouteu dei werkende klassen over het hoofd willen zien of rergoelyken maar hier kan ik Diet ontkennen dat den hoogeren standen deze hun tekortkomingen zwaarder moeten worden aangerekend èo omdat de belastingpliohtigeo in de vermogensbelasting tooh waarlijk niet iu die mate worden getroffen als de werkman wiens loon men rerminderti en omdat hun oattrikkehng grooter is eo omdat I haar hoofd vervuld Wraakt en van de lippen die oog uooit een kwaad of hatelijk woord hadden uitj gesproken siste het nu Wraak 1 en uit baarheideren rustigen oogopslag waarin men voorheen steeds in oen hemel van vrede en rechtvaardigheid geblikt bad schitterde een uitdrukking van zwaar gekreukleu trots Wraak 1 Nu waa het uur gekomen waarop de booze macbteu hun schatting eiscbten waarop zy de deugd den weg versperden en hun strikken spanden voor de voeten dea reohtvaardigen Zelfa Fides zy die zoo eterk stond in baar geloot zij die zoo edel en zeker was zg die baar weg door de besmette en gevaarlijka wereld had bewandeld als een engül met wiite vleugels die j yn voet zegevierend op den bals van den draak neerzet en wieua geaireuge blik als een rlammeud zwaard alles wht laag en gemeen is van zich afweert ook zy kampte den stryd die uit den strijder een hel l vormt en zg struikelde De spiegel van haar ziel was door trots liefde on weemoed als met een waas bedekt un daardoor waren ook haar oojfen verblind Een onuitsprekelijke verbittering vervulde haar hart en natuurlijk keerde zicb haar baat tegen dat vreemde onaohuldi e wezen dat zich lUBschun haar en den geliefde had geitteld en haar bet geluk ontstolen had bt t eeanige wat door Fides werd begeerd I Maria Louizo Zij is do giftdruppal die haar het I leven vergalt en daarom zal Fides dat gift terug I slingeren opdat het valle als nachtvorst op de bloem nohUêu oblige Voor bua niet zeer waardige houding hobbea de hoogere standen slechts een verzachtende omstandigheid nl dat de vermogeoden niet het minst te s Graveuhage aar men de gemeentelasten vry laag wist te houden door bet gezag verwond zijn geworden en tegenspoed niet leerden dragen Niet orerbodig mede te doelen dat al deze opmerkingen inderdaad historisch zyn Uit Haarlem wordt gemeld Gisteren morgen is naar bet Huis ran bewaring overgebracht Johannes Georges Lucas oud 80 jaren zonder beroep geboren en laatst woonaobtig te Amsterdam die gisteren namiddag ten huize van den heer V G emeritus predikant alhier eenea brief had bezorgd waarin hij werd aangemaand om ten 10 ure des avonds aan een persoon gekleed met donker kostuum en hoed die ziob op de Goote Markt naby de Jansstraat zou bevinden de som van 60 ter band te stellen terwijl bij ntet nakoming daarvan eene poging tot moord zou plaats hebben op eenen zijner buisgenooten De briefschrijver was op den bepaalden tijd en plaats aanwezig en is door de agenten ran politie Verkerk en Van Halst gearresteerd Een paar hoeren die zicb roor de rerkiezingea interesseerden zaten dezer dagen in de herberg ran een dorpje in Thuringen de boeren op te warmenvoor hun Kyksdagoandldaat Herhaaldelijk werd hun op t hart gedrukt dion te steunen untersiützen Ben boer die geheel onder den indruk was zei eindelijk Ik kan den heer dien u naar Berlyn stuurt niet byzondrr ondersteunen ik beb zelf vrouw en kinderen maar een brood in de week kau er nogwel op overschieten Het renpaard Itinglaan dat eergisteren den Derbypr J3 behaalde was nu reeds roor de zesde maal achtereenvolgens overwinnaar Voor eenige weken meiddon wij dat voor bet kantoDgerccbt te Purmerend eene zaak aanbangig was tusschen den heer E F Komeling arts te Kaatshtuvol en het burgeriyk armbestuur te Katwoude De beer Romeling nl was vroeger arts te Monnikendam en nam toen ook de armenpractijk waar in bet naburige Katwoude Het burgeriyk armbestuur beweerde op grond van gehouden controle dat de heer Romeling veel meer bezoeken aan een arm patiënt had in rekening gebracht dan door hem waren afgelegd en weigerde dus betaling Nu dagvaardde de beer Romelicg de burgerlijke gemeente Katwoude Voor bet kantongerecht pleitte mr Mouthaao voor bet burgeriyk armbestuur mr Vissering voor den beer Eomeliag De kantonrechter beeft zich thans rereeoigd met het pleidooi van mr Mouthaan en besliste dat de gemeente Katwoude niet gedagvaard had moeten worden in zake het geschil tusschen deu beer Romeling on het algemeen armbestuur In Juni zullen op Zon en Woensdagen te Utrecht grooto Flober sobietwedslrijden worden gehouden Voor den korpswetatryd koateloos opengesteld roor alle uitgenoodigde korpsen of voreenigingen elk rer van Nennderscheidt s geluk en haar dood doe vriezen Met zegevierend stralende oogen bad freule ron Speyern de uitwerking gadegeslagen welke de nieuwste dolheid ten hore had teweeggebracht Men bad baron von Nennderscheidt veel vergeren en veel van hem door do vingers gezien maar de maat was du vol en slechts een klein druppeltje was er toe noo dig om die te doen overloopen Volgens bet gerucht I waa het druppeltje in den boordevoUen beker zyu I buwelyksaankondiging De vaderlijke zorg van den groothertog en de barletyke belangstelling van hoogstdeszelfa familie hadden zicb tot taak gesteld er voor te zorgen dat de hoornen niet tot aan den hemel groeiden Er moest dieu wispelturigen jocgeheer eens getoond worden dat men aan bet Hof er op gesteld is om geraadpleend te worden en dergelgke verrassingen ongepast vindt Noch baron Nennderscheidt noch zyn jonge echtgeuoole zullen vooreerst aan het Hof worden ontvangen en door deze quarantaine ondervinden dat te ver gedreveu soherta niet aardig meer wordt gevonden Fides had zich in deze zaak geen woord laten ontvallen waaruit men iets omtrent baar gevoelens kon opmaken maar zooals zy nu geboet in zwarten kant gekleed met slechts eeo kleinen gouden band ia het baar alleen in haar kleedkamer stond en nogmaals de buwelyksaankondiging herlas geleek zij wel de onmeedoogende koningin Elisabeth die met stijf aaamgeperste lippen het doodvonnis vao haar tegenstandster onderteokent Hordt vervalqd tegenwoordigd door 5 afgevaardigden zyo uitgeloofd de twee groote zireren medailles van HH MM twee idem ran de stad Utrecht eon ran de vereeuïging t b van vreemdelingenverkeer een van de Bcbiet reeniging Willem van Orauje en e n van de afdoeling ran den Bond van Oud onderoflÏGieren Voor den persoueelcn wedstrijd opengesteld voor iedereen worden kunsttoortrerp n aangekocht uit de opbrengst der sohietkaarten Zg die in deu personeeleu wedstrijd op 4 kaarten elk minstens 65 punten erlan d hebben kunnen mededingen in den eerewed tryd om een verguld zilveren medaille Eu voorts wordt nog een matador wedstrijd gehouden 10 soboten om een beker kosteloos opongtisieid voor lederen ebntter die 4 kaarteji van de persoueele baan heeft elk met minstens 65 punten Alle deelnemers hebben gedurende die maand toegang tot de concerten in Tivoli terwgl gezelschappen van 10 porsouen op de lynen au alle spoorweg maatsohappyen tegen betaling van enkele reis re tour biljetten voor vier dagen kunnen verkrijgen op vertoon van eenlegitimatiekaart die de feestvierende Utrechtsche vereeniging de Eendracht afgeeft Na het wielryden schynt nu de lieftebbergpho tografie de passie van den dag te wezen en tot alle standen te zijn doorgedrongen zegt the Daily Telegraph Gedurende de Pinksterdagen waren al e openbare gronden in den omtrek van Londen zooals Ëpping Forest Wanstead Park enz bezet doorama teursphotografen met hunne toestellen Antimonium rergiftiging Het Maandblad logen de vervalsobingon van dr V Hamel Roos schryfi Wy onderzochten dn bekende roode ringen die tot sluiting van bier en limonadeflöschjos dienen en constaleerden zeer belangryke hoeveelheden antimooium Wg overtuigden o is dat door organische zuren o a een mengsel van azgnzuur en wyusleenzuur zij het ook geringe hoeveelheden metaalverbindingen uit ile e ringen opgelost werden Uitdien hoofde zou het o ï wenschelgk zijn de aanwending deter ringen ie verbieden Organische zuren toch zyn in bieren of limonadus steeds aanwezig en vooral hg langdurige aanraking is er kans dat zich een weinig van de vergifiige antimonium verbindingen oplost Waarom zoo vragen wy gaat de industrie hier cooh zoo dikwijls sebeel eigenmachtig te werk waar bet aanwenden vau schadelijke metaalverbindingen betreft onder voorof nauwlettend te onderzoeken of de eisoben der hygiene wel in acht genomen worden Het is waariyk tijd dat men het veiderfelyke laisser aller systeem by o s eens laat Bij de te Berg Ambacht gehouden verkiezingen voor leden in het polderbeetuur zyn gekozen lo tot schout de beer A van der Straaten 2o tot heemraden de becren D Boelbonwur en 0 Benschop Sr 8o tot gecommitteerde ingelanden de heeien K Hoffland Mz C J ran der Bas P de Groot en T Verhoog De poli io het ft gisterennacht in eene slaapstee iu in het Lepelstraatje te S Hage aangehouden den jeugdigen kruier aan wien in April te Ainsterdam door eenen bandelaar ruim ƒ 40 10 ter bezorging was toevertrouwd maar die met dit bedrag op den loop was gegaan De aangehoudene was in nezetscbap ran zijnen medeplichtige Bij hunne aaubouding werd geen cent meer in bun bezit gevonded Beiden zgn ter beschikking der justitie gesteld BoUenlaodscii Overzicht Te Berign circuleert een adres aan den keizer waarin afacbaSiDg van het algemeen stemrecht gevraagd wordt Voor het verkrijgeo van handteekeniniien richten de ontwerpers ran deze campagne zich vooral tot do werklieden eu de kleine renteniers om er zooveel mogclyk een volkskarakter aan te geren worden handteekeningen ran ambtenaren bij voorkeur niet opaenomen Art 3 der Home Rule Ml waarmede bet Engelsche Latrerhuis zich thans bezig houdt bevat slechts uitzonderingen dat wil zeggen het bepaald slechts wat een lersob Parioment niet zal mogen doen Een ïersoh Parioment mag geen wetten maken betreffende de Kroon of ue successie noch met betrekking tnt vrede of oorlog tot de defensie tot tractaien met andere mogendheden enz Al de amendementen tot dusver hierop voorgesteld om het negatieve nog moer negatief te maken worden door de Regeorinu bestreden en door de Gladstoniaansche meerder hied verworpen Door 130 aanzienlyko Engelsche katholieke onder welken de hertog van Norfolk do Lords Denbigh Albemarle Gainsborough en andere Pairs den Lord Mayor ran Londen enz ia een nianifest in het licht gegeven houdende uiteenzetting van de radenen om welke zy als katholiukeu meenen dat het hun plicht IS zich tegen het Homerule Kintworp aan te kanten Het itejuich der oppositie over de geringe meerderheid van 21 stemmen waarmede het amendementWolmer in het Lagerhuis word verworpen was wel wat voorbarig eo de beteekenis der stemming werd door de tegenstnndurs van Home Rule overschat Een dozyu lladstoninaen waren dien dag op de re ceptie bg lady Abonieen geweest en kwamen eerstin het Lagerhuis terug toen de stemming juist afgeloopen was bovendien waren negen leden van do lersche partg niet aanweziv Dit gaf dus een verschil van stemmen Dat Gladstone oog geen enkelen aanhanger verloren heeft bioek trouwens den volgenden dag reeds toen een voorstel der oonserraiiuven met eeu meerderheid vua 46 stemmen verworpen werd De Fransohe oud minister Conatans zal zyn rerkiezingsveldtocht beginnen met een uiteenzetting van het program zijner party dat volgens het Journal des Bébata door de conaervatieven zoer goed gesteund kan worden Constans zej t dat de republiek moet opengesteld worden voor allen die ernstig tot het republikeinaohe begrip bekeerd zijn zoodat op die wgze oen verzoenende staatkunde ingewijd wortlt Du militaire weton on dio op het onderwys moetea behouden blyven maar gematigd toegepast worduii Een wot op de pers moet aan de buitonsporighuden perken stellen een andere wet moet de macht der werk liedensyndicaten in maftlBOtiappelgke on arbeidsquaestien beperken Vooral de beide laatste punten zullen onder de bourgeoiate en de kleine landeigenaars aannangera vinden Een andere redevoering werd door Leon Say gehouden aan een feosmaal aangeboden door het Jour nat des Debata Deze verklaarde dat men tevruden was met de republikemache grondwet maar niet met de wijs waarop ze werd toegepast Het vereenigen van alle republikeinaohe fraotien moge goei zijn om du n chten dor republiek te verdedigen het is slecht voor het regeeren De heer Léon Sny bestreed toen deu ministerpresident Dupuy die anii de leden Aei constitutio□eele □ rechterzijde aansluiting bij de republiek octMgd had als zg niet voon haur strgdeu wilden De monarchie zeide hij bestaat nog slechte als een tfgrand souvenir De militairo en oud or wgs wetten moesten volgens den rodenaar blyven bestaan maar toejropast worden in deo zin waarin ze gegeven waren Wy tgn niet tevreden wij moeten weten waarheen wy geleid worden zeide de heer Say en ten slotte verklaarde by dat de liberale party zicb altgd tot taak had gesteld de vryheid der burgers waar ze onderdrukt wordt te verdedigen KEXXlSGEriJMG Do BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van do belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen ent te Rotterdam op den 30 Mei 1893 is ex ecutoir verklaard het Kohier van het Patentrecht dienst 1892 3 no 10 4e kwartaal Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dai ieder die dnarop voorkomt verplicht is zynee aanslag op don by de wet bepaalden roet te voldoen eu dat heden ingaat do termyn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames bebooren te worden ingediend Gouda den 1 Juni 1893 De Stirfffmeeater voornoemd H W Ö KONING Z B REXXISGEFIXG BURGEMEESIEB oo WETHOUDKES mn GoucJa brea eD för openbare keDois dat ter voldoeniDg anu art 69 der Wet vaa den i Juli 1850 StaaUUad no 37 afschriften ran de Frooeeseu trerbaal betreffende de benoemiQg van een Lid vaa de Tiveede Kamer der 3taten Geiieraal bedoeld b de artikelen 52 en 67 dier Wet rgu aangeplakt in de Stoofsteeg bij deu ingang eau de Markt alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Ueoieente zyn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure GOUDA don 1 Juni 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING 1 B IM Secretarü BKüUWEB Burgerltjlie Stand OVEELEUEN 1 Juni M S Oats 80 j 2 K de Botte wed J Schaap 70 j L yan Waas huisn van V Berlijn 75 j 8 O J de Bljk 2 m J Olman huisrr van M van Dantzig 67 j OBDERTBOUWD 2 Juni B M Spek te Alfen 2 j en J C de Beun 24 j J W J Keijzer 82 j en F M de Morree 27 j Moordrecht GEBOREN 25 Hei Janna ouders J Noemen en W Boom 30 Nesltje ouden L van By en W van der Pool OVERLEDEN 31 Mei B van Adriehem oild 28 jaren Sj i 342 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Zaterdag 3 Juni 189S No 6812 Premie f 8000 No 7630 400 No 5197 200 No 16162 ƒ 100 Prijzen van 70 498 3390 4409 7955 10531 14900 17014 18607 525 3569 4956 8322 11059 15645 17698 20064 568 3784 5495 9166 13273 16929 18451 20936 1141 4335 6392 9404 ADVERTENTIÉN Berallen raa een Zoon Meirouw LION SPiASDiEMi Soerabata 15 April 1893 Algemeene kennisgeving Heden nacht overleed plotseliflg mgne geliefde Ëchtgenoote diep betreurd door mg hare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Uit aller naam M Ti DANTZIG Eenige en algeheele kennisgeving iswomm GOUDA Door nette familie wordt aan heer oj dame INWONING met PENSION aangeboden ia gezellige lief gelegen woning Brieren onder No 2276 aan het bnrean na dit blad Van VollenhoYen s Stout ia de meest gezonde drank Van Tolbhoras LAGER en GERSTE BIER zyu faeeriyke Tafelbieren Bg C V fl Stoot a 12 et ontvangt men gratia de Vaa Vollen hoven s Stont Marsch Aanbevelend J J vao VELZEN Turfmarkt Gouda Firma 4 WKLTEB Specialiteit in C0R8ETTEN ONDERGOED roor Dames en Kinderen KOUSEN HANDSCHO£NEN enz EENieDEPOTTMTm Men wordt verzocht op t IHEKK te letten UIT HBT ÜAOiZIJN Ti M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THËËEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vi I twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prya voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EEJSIG DEPOT der Haagsehe Beschuit van den Heer J K SOMMEB