Goudsche Courant, dinsdag 6 juni 1893

1893 1 6063 Dinsdag 6 Jnni GOÜDSCHE COUAANT DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe lazending van adrertentidn kan gesoUeden tot Wn uur des namiddags van den dag der uitgave f 600 Salaris GEVRAAGD een Bekwaam LETTERZETTER tevens bekend met de Franeobe en Daitsche Persen en ervaren om zoo nood ig de Iieiding der Drukkerij hg afwezigheid van den Patroon te kunnen besturen Adres bü de Uitgevers A Bri kman Zoon te Qoada TRIGOT OIVnERGOËDEREi rxuT voor Mannen Vrouwen en Kinderen SsiTtxa SOiltSSS Ëm Heineken s Bierhandel blijft zich beleeMelijk aanbevelen voor de LEVERING der g erenommeerde TAFELBIEREN Heineken s Gerste donker Heineken s Tafelbier licht welke beide Soorten door hem met het meeste succes en tot concurreerenden prijs per he e e en halve FLESSCHEN verkocht worden Franco per FUST verkrijgbaar tot BROUWERIJPEIJS Aanbevelend Bierhandelaar Zeug straat N 86 pur Bovenstaande FIJNE BIEREN zijn dag elijks Versch van t vat verkrygbaar in de HEINEKEN S BIERHALLE ZUIVERE FRANSCHE WIJNEIN De bekende BOBDEACX f 27 per 48 FlesBohen met aooUns franco buiB geheel Nederland ook per proefflesoh kwart ei half ankera belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franoo Van alle merken zijn proefflessohen verkrU baar Adres WIJDSTaAAT A 172 GOUWEfC 13 Gooda Eenig Depot van Heynwit s Boonekamp EHzter MAANDAG LAPPENDAG waaronder EENE GROOTE PARTIJ COUPONS JAPONSTOFFEN en Gekleurde Katoenen TOT LASE PRIJZEN WORBEN OPGERUIMD BAHLMANN CO BIËRBOTTELIKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergetaekeude bereeh zich b j vooridnring beleefdelyk aau voor de LEVERING dei Eer te Soort BXMBBH uit de Bronweijj DK Gbieoosdb Vaucc Van VoHenboven s Extra Stoot TOOT Bloedumeu Maagl dera Zwakken en KnamTronwen ale meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanberolen wordt door mg steeds belegen afgeleTerd ar VraaRt s v p PRIJSCOURANT H VM WUNGAAEDEN Kiesvereenlginj Borgerplicht In de VERGADERING ran den 2JUNIJI is met algemeene stemmen tot Candidaat voor het Lidmaatschap der TWEEDE KAMER der 8TATEN6ËNERAAL gesteld de Heer Th G G Valette te Gouda voor de herstemming die zal plaats hebben 13 JUNI a s Nanuni fut Beêtuur Q PKINCE Stcrttarü Oottda 3 Jnni 1893 Wordt ter overname gevraagd EEir SOLIDE ZAAK by Toorkear FABRIEK van niet te grooten omvang men is ook genegen als COMPAG NON op te treden Brieven onder No 12 uan SWABT8ENB ORG S Advertentie bureau Kleiweg E 92 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING £ I De Notaris J P MAHLSTEDE KCgS Berg Ambacht is voornemens op ZATERDAG den 10 JUNI 1393 des morgens ten 9 ure vóór het huis bewoond door ADR OOMS ALBSzooM te Ammerstol in het openbaar te verkoopen lv £© cL b elean en andere Roerende Góéderen als eene SCHOUW SLIBTBN RICHTERS PALEN KOLDERS SCHILIJZEBS enz Vóór den verkoop te bezichtigen Tegen Angnstus zag zich gaarne geplaatst rmnrjiirTTi n niimnrp voor KEUKENMEID of MEID ALLEEN Goede getuigen Br fr lett H B Boekhandel M P KABSDORP Van Wonstraat Amrterdam SWAETSENBUEG S admtenth bdread plaatst Advertentiên in Het Nieuws van den Dag De NIEUWE ROTTEBDAMSCHECOÜKANT Het Dagblad van Gouda De GOÜDSCHE COURANT en verder in alle Binnen en Bnitenlandsche Dagen Weekbladen zonder verbooging van pr s Men wende ich voor Dames enHeeren dl Handsclioenen MarktA68GotjDA bg IT jP JAVBjV Gouds SnelporBdrnk van A SandKAK fcZooN De uitgave dezer Gonmnt geschiedt dagelgks met nitzonderittg van Zon en Feestdagen De prgs pez drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afionderlgke Nommevs VIJF CENTKN BINNENLAND GOUDA S Juni 1893 De Centrale Antirevolutionaire KieBveroeniiciiig Nederland en Oranje ie het hoofdkieadiBtnct Gomla heeft in eene heden morgen gehouden vergadering met meerderheid van atemmen besloten bij de herstemming de candidatuur van den heer Th O Q Valette te steunen naar aanleiding van de beantwoording der vragen tot genoemden heer gerioht Naar wy vernomen zal de heer Th 6 G Valette Woensdag te Boskoop eene politieke lezing houden Door den heer D Hoc enboom Tzn alhier wordt een nieuw scwrt aeep in den handel gebracht glyoerine rozen zeep dia rerlunggbaar is gsstatd by Mej de Wed Quant en uitmunt wat betreft hoedanigheid en voordeeligen pr a In het gebruik ia deze zeep zeer aaageuaam en wg twijfeleo niet of zg zal zeer in dau smaak der dames vallen Zeterdagavond ten ongeveer 12 uur is in deKuiperstraat in het logement De Gouden Leeuw een begin van brnnd uitgebrok n in een aangebouwde keuken die spoedig werd geblusoht De inmiddels aangerukte spuiten behoefden geen water te geven Aan de rijka universiteit te Jtrcoht is voor het arts examen Ie gedeelte geslaagd de heer ö J Blonk fig kon besluit is benoemd tot directeur van het c B i XT is Naar het HoogduiUek xr 89 Haar gedaohten vlogeu terug naar den tgd toen Olivier op i diner van het ordefeest naast haar was gezeten Woord voor woord had zij al die vurige en veelbeteekenendd gezegden io haar geheugen gegrift dia hg haar toon had toegefluisterd Toen bad eg een lieflgk sprookje voor de toekomst gedroomd zg zog zichzelf eobrgdend door de familiezaal van t geslacht Nenndersoheidt waar haar beeltenis baar uit een vergulde IQst toelachte gelukzalig met schitterende diamanten om den hals geen paarlen want Olivier beminde haar immers Fides schrok op Vloek over de vrouw die deze diamanten in plaats van mg zat dragen I Schoon en beminnelgk zgt gg Maria Louize en uw jong geluk heeft niets gemeen met tranen maar neem u in acht Ëen donkere wolk zat komen opzetten en zal zieh ver u ontlasten zoodat gg daaronder bézwgken zult Uw hart zal niet over een ander zegevieren in t stof daarmee I dddr waar t mijne werd vertrapt Ën met or natuuriijke kalmte greep Fides den donkere sluier postkantoor te Waddingsvoan P Visser bnevengaarder aldaar Het moet gebleken zgn d t niet minder dan 12 a 18 porsouan iu Den Haag woocachtig den Amsterdamsohen kruier die Dondtrdagnauht aldaar werd aangehonden wegens diefstal vaa ruim 4000 behulpzaam geweest zijn om het door hem gestulene op ta maken Ken hunner beeft lelfs de valsche hoedanigheid van rechercheur van politie voorgewend om onder bedreiging van andera do zaak aan dejustitie te zullen overgeven een bedrag van ƒ 600 machtig te worden De meesten tegen wie verdenking is gerezen van medeplichtig te zijn hebben het hazepad gekozen Door den minister van Waterstaat enz is bepaald lo dat briefkaarten die ia een of ander opzicht niet voldoen aan de roorwwden en uiet aan den afzender kunnen worden teruggegeven belast met port of aanvullingiport la bg brieven is voorgesohreven agn te verxendtBj 9o dat een gedrukte rand Om de briefkaart niet als een ongeoorloofde bgvooging is te beschouwen 3o r i stukken waarop postzegels gehecht zijn die reeds eenmaal gediend hebben zonder dat blgkt van eeuige poging om den stempel dfdruk te doen verdwgnen voortaan rechtstreeks door het kantoor waar de onregelmatigheid wordt opgemerkt worden gezonden aan het kantoor van bestemming Het stuk wordt tegen betaling van port aan de geadresseerde uitgereikt mits deze den omslag afstaat en den naam des afzenders mededeelt De omslag wordt daarna met bedoelde opgaaf in banden gesteld van dan directeur generaal Voor enkele weken werd gemeld dat op initiatief van den geneesheer directeur van het Buiten gast huis te Amsterdam dr J Kuiper een cursus werd op en sloeg dien over het hoofd het rgtuig roldo met gedempt geluid de koetspoort van het slot binnen Bonte hetsohittereode en bedwelmende bekoring van een balzaal I Gelgk vlinders met veolkleurige vleugels over een dorre zandvlakte vliegen zoo ook snellen uw uren door de grijze alledaagscbheid been als drooinen uit een tooverworeld die man ternauwernood kan bogrgpen gezwegen nog van voortjagen of vasthouden Het operagebouw zag er in zgn met sterren en bloemen versierd galakleed schitterend uit Een zee van schoonheid on pracht golft over het parket opbruisend tegen de hooge marmeren zuilen paarlen en koralen dragend on in schitterend kleurige tango slepen kabbelend om de voeten van dansers en wandelaars vleiend eu zoetklokkond ruischten do golven zoodat de sterke mannenharten worden aangegrepen door een rertoTud verlangen gelijk een jeugdig vissoher dien de vloed naar witte sirenenarmen drgfl Fortune heeft haar gonden hoorn ten boorde toe gevuld en laat met kwistige hand een regen van gouden zilvervlokken neerdalen licflgke rozen strooi ie rond en laat ze volgen door vlinders diu ze met kun bonte vleugels moeten nafladderen Wat een schittering en glans in t rond wat gaan de waaiers snel op on neer en wat vlamt en fonkelt al die diamanteogloed dooreen De fonteintjes klateren met zilverigon klank in de bloemengrotten geurige watereirlialtjes springen hier ADVERTENTIE worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedefe regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimteBovendien worden alle Advertentiên gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD twelk des Maandags verschgnl gericht voor jongd dames om zich Ie bekwamen in de ziekenverpleging Het doel mot dezen oursus beoogd is deze jonge dames dienst te laten doen als zielcAnverpleogsters in het BuitenGasthuis indien onverhoopt door bet uitbreken der oholera de diensten van een groot deel der thana aan het Gasthuis verbonden verpleegsters moohteu worden gevorderd in de cholura barakken Hot aantal der meisje die den oursus volgt welke Woensdags van 3 4 gegeven wordtdoor dr Kuiper en Donderdags op hetzelfde imr door do directrice vatf het gasthuis mej J P Bognvaan bedraagt tbans 30 on nog dagetgks melden zich jonge damoa aan om er aan deel te nomen Zg moeten zich bepaaldelgk verbinden om in tgd van cholera in het Buiten Gasthuis de rerpluegden die dan naar de oholera barakken gaan te vervangen Binnen veertien dagen hoopt men dat een dorpaviljoens van bet nieuwe Wilhalmina gaithuis voorhet opnemen van zieken uU het tegenwoordige gasthuis gereed zal wezen Uhl Men meldt uit Amsterdam t Gelgk reeds uit het onlangs medegedeelde prae advies der se bon wburgoom missie kon worden opgomeakt is de Kon Vereeniging Het Nederlandêch looneel aangewezen om als pachter van den nieuwen stadsschouwburg op te treden en is haar daartoe roeda de voorkeur gegeven De raad van beheer dier Vereeniging beeft thans bg belangstellenden iu het Nederlandioh tooneel een schrijven verspreid waarin hg mededeelt alvorens eone beslissiiig te kunnen nemen de zekerheid te moeten hebben van eene subsidie in den vorm van oen wasrhorgkapitaal over 3 jaar van rainstene 40 000 en ten hoogste 60 000 te plaalhen in aandeelen van ƒ 600 Kik deelhebber noemt op ziob om zoo noodig jaarlgks 3 van zga aandeel bjj te passen Daartegenovar verkrgirt hg het recht voor ziob of voor hen die hg aanwgst op de en daar uit don grond op en vallen weer in de bronzen schelpen terug als oon stofregen van kleuren Tooveracbtig schoon vot geheimzinnigheid i het hier als in Laurin s wondertuin wanneer het maanlicht door de fluisterende takken sobgnt Maar hier heerscht niet do stilte van het rgk van den dwergen koning Hier zgn menschen die zich haasten die spotten en bewonderen haten en beminnen en daanuaschen doo zweven parrn in een kleinen kring rond dringen heeren in uniform tusschen satgn en kanton door versmachten on koketteeren de oogen van bevallige vrouwen Kn daarbg doet het orket opwekkei de en hrfelgkn molodien hoeren die als electrische vonken door de voeten der danslustigeu achioteu De hooge personages hebben hunne plaatsen in de kleine loges ingenomen verscheidene vorstelgke personen alsmede de beide prinsen van den bloede in dienst van het vadoriand bg het regiment der lijfdragonders ingelgfd zgn in druk gesprek aohtar bun stoelen blijven staan In t begin hebben ook de dienstdoende hofdames en kamerheeren een poosje achter in de zaal staan praten maar nu worden de deuren der groote hofloge geopend waar de hofstoet der groothertogelgke familio zich in een sohitterunden kring vereentgt Ambtenaren van naam ministors en gezanten ontmoeten hier elkarder ztj drukken elkander de hand grorten ben die op dan eersten rang gezeten zgn zg leunen over de fluweelen balustrade en laten de