Goudsche Courant, dinsdag 6 juni 1893

tpMlA ai vu hol JV Tootteel tok 12 uur t mid i dap togefl beUliDg van den entreó prgs doch zouder bespreek xeld ééae pluU te Tenekeraa op dea nag dieo hq ent roor tqd ommA De KoD Ver niigiD ordt in et rot eht ren gesegd ontftintt zieb niet het moeilylM dor zaak die tij gaat oDdernemen Z wil by de uitroerisg dier taak eenirzqda sieb Tenterkeo door etemenita die diMMii knnam om de VereeaigiDg eeo oieuire wiekslag te geTen en zij vindt in de errariDg eu de toewijding barer tegeowDordige leden dea waarborg dat de oude maar Diet Terooderda deokbeelden op bat gebied der dramatitobe kunst niet zullen worden terzijde gesoboren of geïjiDoreerd Aan u atadgacooten ooze pogingen te ouderateonen Aan ons de taak der reorganisatie te moeiel ker flaarmale wij in bet verladen grooter teleurstel lingflu ondervonden Haar de oade overtuiging paart ziob aan deu Dieiwven moed mits gij onte pogingen de wijding geen van uw gewaardeerd medawerk Q Het ieuwe reussaobtige atoomsobip Campania van de Cunardmaatsobappij wordt als een grootach meesterwerk der hedendaagsobe scheepsbouwkunst be oliouit d Het is gebouwd op de werf van de ïair field Sh uüding Company bij Olasgow en beeft eene lengte van 520 en breedte van 6K 3 en eene diepte van 43 Eng voet De maohiues bebben 80 000 Crdenkracht de stoom wordt geleverd ddor IS els van 17 voet lengte en IB voet middelliJD die met 165 pond druk per vi4rkanten duim werken Het sobip is gebouwd volgens het dubbelsohroef ysteora elke der beide sobroeven heeft S vleugels n weegt 96 000 Kng ponden Bij de procffaart werd eene snelheid van 28 knoop dus van even zoovQül zeemijlen in het uur bereikt Voor de eerste reis van Ijiverpool naar New York waren i eohtt 6 dagen B uren en 84 minuten werkelijke waartijd Doodig en voor de terugreis niet meer dan 6 dagen 17 aren en SO minuten zgnde dit de snelste reis die tot dusverre gerosakt is De Can nia biedt ruimte voor 600 passagiers eerste 400 passagiers tweede klasse en 700 tot 1000 tussohendekpaBsagiers De lo Amsterdam gevestigde Nederl Bond voor tiekenverpleging heeft ten doel bevordering van de dekenverpleging in Nederland 1 0 door aaneensluiting van alten diaziohaaQde lieken verpleging tvijden of daarin bolang stelten 2 jioor te waken voor het wotenschappBlijk niet mintier dan voor het moreel karakter der ziekenverpleging 80 door bet breugen van overeeuBtemming in de wijEo van opleiding van hen die zich aan de ziekenverpleging wenaoheo te wijden en van éénheid ia bet daarna af te oemen examen en uit te reiken diploma De Bond traoht deze doeleinden te bereiken door 1 bet houden van bijeenkomsten waarop do belangen der siekenverpleging in haar gebeelen omvang kunnen worden behandeld 2 door te trachten eene zakelijke overeenstemming te verkrygeu tussuben ben die zich met de opleiding voor en met bel afnemeii van het examen belastrn H door in den ruimst mogeljjken zin de zedelijke en stofFsljjke belangen vao hen die van liekenverple ing bunne levenstaak maken to behartigen 4 door bet aanleggen en bijhouden vau haar op een raooien dag in een geval van nood geëngageerd en zij dio eerst de functie van eerste kamenier vervuld had was apgekloramen tot soit dit vriendin en dame d honneur barer excentrieka en niet berekenende meeatarea Madamoiaelle de Oironvale scheen in de quaeatie Nennderschoidt bijzonder veel belang te stellen Haar ktnne ipkunstige gaur met haro wippende ea vlugge bewegingen die temperament moesten aauduideu vloog op zeer boogo bakjes van don eenen gtoep naar den anderen en lispelde met haar spitse mondje haar y Mille pardons ta a waarde I spreekt gü daar over den dollen baron O toe vertel my daar eens wat van 1 Ik ben meer dan doodelijk van dien grappigan man I eu daarbij klapte zy smeekend in de bandjes en was een en al kinderiijkhei en naïveteit Haar oogen echter schitterden listig onder de zwarte wimpers en als zij bet mager scherp beaneden gezicht met de eenigszina oostersche trekküu luisterend naar voren bo dan zou men zioh moeilijk een boosaardiger en batetjjker uitdrukking kunnen voorstetten dan die welke om hsar saamgeknepen lippeu trok Freule von Speyern trad bianen koeler en ongensakbaarder dan ooit nam baastig plaats op een atoel dicht bij den rand van het baloon en zag met oogen zonder eenige uitdrukking op het gewoA neer Plotseling komt er beweging achter hiar in de loge vDe Nenndersoheidts sisto een gravinmoeder ter zijde tegen een vriendin diepe adem o een register van verplaegskn ea verpl m in bet bezit van een door dea Boad erkend dtploma De heer Ut Gallagbar wien ooaeesste is toegestaan voor detf verkoop van bloemca in at de gebouwen der wttetdtentoonstelling te € hica heeft het plan opgevat om tijdens het bezoek van praaident Cleveland iu bet tuinbouwpsleis een reusachtig portret te doeo vervaardicen van vioal omlört door klimop Hei portret zal 25 voet in het vierkant zijn I Ook wil by een standbevld voor Columbus opriobten van 14 voet hoogte uit Caoteën op te bouwen en op ieder der door de Staten vastgestelde feestdagen e ae bloemendecoratie leveren die het wapen van den betrokken Btaat moei voorstellen Tbbl De heer Jj art o de grootste stieren be vechter ter wereld beeft Donderdag afscheid genomen van het publiek te Madrid Bij zijne afscheidavoorstellingen te Saragossa Bilbao Barcelona en Valencia had hij als zyn aandeel telkens gemiddeld 21600 opgestreken Te Madrid verdiende bij 24000 benevens de helft dar ontvangsten welke helft op ƒ SÖOOO kan worden gesteld Kr waren 14000 toesohouwera die voor hunne plaatsen buitensporige prijzen hadden betaald Het publiek was letterligk dol van opgewondenheid toen de iiroote man niet minder dan zes stieren uit de fokkery van den Hertog 1 9 Faraqua wiens dieren als de woestaardtgste des lauds beracbt zijn aobtereenvolgens afmaakte B j een balfpattiouliere voorstelling voor zijne vrienden zat Logarti o z jn nooleta worden afgeknipt d i dq haarlok aan het achterhoofd die sedert de vorige eeuw hbt kenteeken der fftororos is Volgens sommigen is dvze kMtelijke reliquie bestemd tot hoogste prijs in eene loterg Ondanks zgne weelderige levenswijze en goedgeefsohheid is Logartyo een zeer rijk man Ky atslt zich voor zijne verdere levensdagen te alijten op ziju landgoed te Cordova en zioh te vermaken met het fokken en afriobten van stieren voor bot strijdperk Ëan leeraar in Konitz Weat Pruiaen bestelde bijeen kweeker in die plaats eeuen bruidsbouquet dat 7 mark zou kosten Wgl hot herfst was en er weinigrozen voorhanden waren rwfrkte de kweeker ookwitte Dahliabloemeu in hoHiouf uet De bruid maakteb j bet overreiken van dit goscbeak tegenwerping omhet aan te nemin t er Dahlia s in waren die zjjaU eene beteedigiuÉ beschouwde De leeraar zond het bouquet oomiddttllfjk aan den leveranoier terug en weigerde te betalen De bloemist klaagde hem aan waarop de leeraar zaakkundigen opgaf die uitmaakten dat dfl bloemso er niet in behoorden te zy De aanklager kwam iu hooger beroep en wees ookdeskundigen aan die echter ook beslisten dat Dahliabloemen met ia een bruidsbouquet mogen zijn Hetvounis villi daardoor voor de tweede maal ten nadoele van den bloemist uit die tot alle kosten zijnde8U0 mark veroordeeld werd TiH Uit het verslag dqr Z Afr vereeuigingblykt dat het ledental in het afgeloopen jaar verminderda van 1865 tot 1327 Het aantal afdeelingen bleef vier bedragOo De inkomsten voor het jaar 1894 worden geschat op 4100 en de uitgaven op ƒ 6940 Bezuiniging zat in het volgend jaar mogelijk zijn golvende menigte in de zaal door hun lorgnetten da revue pasareren Ër beersohi een aekere opgewondenbei l in den intiemer kring van het hofgoselaohap slechts ééa onderwerp wordt er Itesproken Neünderaoheidt I ïn vorstin Claudia wier bezoek men met zooveel belangstelling had tegauMet gooien subijnt bierdoor volkomen op dea achtergrond te sijn geschoven tfWie is gravin Herffl waarvandaan rijk F arm leeljjk of mooi Brandende vragen zijn t die op ieders lippen zweven en dadameaen hae i n die ooit het geluk hebben gehad om in het groothertogelgk govolg mee naar Uersabrunn te gaan xijn de vraagbaken en glaospunten der hofloge Er daagt een nieuwe veraohijaing luuoben de l ekende geziohten op Bspérntioe barones de Oirunvala vriendin en reisgenoote van vorstin Tautonstein Met bovenmensohelijke inspanning traoht s j de pikante fl interessante Fran ise uit t hangAU maar de oude Exottllentie Wolter voor wieo nieU in de wereld verborgen kan blqven en wiens levensdoel het ia om de zaken van vraemden veel nauwkeuriger te ondorroeken en te bespreken dan sijn eigen had reeds lang geleden overal rondverteld dat Mademoiselle Esperanoe van een emigranienfamilie afstamt die al lang verduitsoht is en dat zü eigenlijk Frederike heet geen rooden duit in de wereld bezit en een broeder heeft ia den staat Nebraska en dat zy jaren laug gezetachapijuffrouw is geweest by de vrouw van etm rijken industrieel in Parijs Daar bad vorstin Claudia maar niet zonder dat htt werk er achaOe door lijdt De Afrikaners bebben in bet afgeloopen jaar niot zooveel voor bun taal gedaan als oa de oprichting van dea Taalbond verwacht had mogen worden Aan het hoofd van het Departement vaa Onderwijs werd niet een Afrikaanach maar era Sobotseh geleerde geplaatst Ondanks dea Taalbond wordea nog vele kinderen o j scholen f plaatat waar zij niet anders dan Engalsefa te booreo krygeo Ds aaadrang om Ëngelsche diensten in de kerken in te voeren neemt steeds tor Ër bestaat dus vrees dat de laadtaal in de kolonie tep slotte toch zal bezwijken tenzy baar vrienden zich intjjda inspannen om die ramp te voorkomen Een bemoedigend veraobijosel beet de oprichting der NederUndsobe Vereeniging te Jobaonesbarg in de Z Republiek Die Vereeniging itelt zich bepaatdolijk ten doel inlichtingen te geven aan Nederlanders die er over denkeu in het ziob snel ontwikkelend Johannesburg werk te zoeken of die daar reeHs met dat doel aangekomen zijn Ook wordt geconstateerd dat ieder jaar een aantal ondernemende jonge onderwijzers ia die qustiteit hun geluk in Zuid Afrika beproeven en daar goed terecht koRen Het nieuwe bestuur van bet Studiefonds voor Z A fltudeuten bestaat uit de heeten prof dr C B Sprayt Amsterdam voorzitter mr H A L Hamelberg Arnhem penningmeesler en dr J H Gunning W Zwolle secretaris Uat betreft het uitreiken vsn diploma s van he kwaambeid door examen oommissies in Nederland aan te w zen door de Begeeriag van de A Afr Bepubliek en wat mede betreft het toelaten van Afrikaners tot de Academische lessen op een door aeif Nederlandsche commissie afgegeven bewija van admissie staat het te vreezen dat in de bestaande toesUudao geen verandering zal komen daar noch de Nederlandsche Begeering noch die der Z A Bepubliek genegen schynt de bij haar bestaande en algemeen bekende bezwaren op te heffen Een inzender in de Standaard schrijft een betoog tot verdediging van het beginsel van den peraoonIfjkea dienstplicht Hjj wyat er op hoe in de kazerne vele jongelieden zyti uit de mindere klasse die geenerlei vei standelij ke leiding hebben genoten en nu gretig luisteren en onvoorwaardelgk aannemen wat sociaal demooratea hau voorlezen uit couranten en vlugaobriften Kr zijn bijna geen elementen onder de miliciens in staat daartegen op ie komen Uit de ervaring van een aycer vrienden verhaalt da inzender hel volgende Te Naarden waar mijn vriend het laatst in garnizoen lag had een korporaal de gewoonte des avonds een cursus te houdeu ic het socialisme De man had steeds grooteu voorraad couranten en blaadjes die dan overvloedig werden rondgedeeld of opgedrongen Met tegensUnders weid hettig gedebatteerd en speciaal jongens uit vrome geiinnen hadden veel te Ijjden Toen dit ongeveer twee maanden geduurd had was een woorden wisseling oorzaak dat de faooge auSoriteiten kennis kregen van wat gebeurde en eene inspeotie gelasten De inspeotie had plaats miar hoewel elk hoekje ea elk kastje zorgvuldig werd onderzocht werd nieta compromittearenda gevonden Alle papieren waren verdwenen doordien de korporaal een wenk had gekregen van wat te komen stond 0p m n vraag of de goedgezinde toldaien niet loose stilte Fides klemt den waaier krampachtig in haar handen en zit roerloos als een steenen b eld Zy hoort zijn laehende stem achter zich en de woorden waamee h rich tot ds grootmeeetene wendt tfVergeef my Ëxettentie dat ik zonder eenig voorafgaand formeel bezoek mya vrouw aan het geselschap hier voorstel I Ik hoop dat prins Carnaval geen al te strengen scepter voert en dat de welwillendheid van de hier aanwezige dames en heeren loo vei gaat dat ik zonder eenig bezwaar mijo danslustig vrouwtje hier binnonvoerea 1 Danslusdg I Met iets als van ontroering vestigen zich aller oogen op dat bleeke onuitsprekelijk oagetukkig kijkend gezichtje der jonge vrouw dat als terueet edrukt door de smart van dit oogenlilik disp op baar borst zonk De vette onderkin der grootmeesteres werd f en onvriendelijk tegen den hals aangedrukt op sija best wuifden de liohtroode vederen op haar hoofd een groet terug rDe scepter van prins Carnaval geeft voor ons den toon niet aac mynheer de baron gaf zij zeer koel ten antwoord wen als mevrouw uw eohtgenoole dansen wil dan had zy dat verlangen beneden in de zaal wel kunnen bevredigen zonder zich dsn dwang op te leggen van deze wel wat bijzonder voorstelling te en deze propaganda opkwamen aatwoordde myn vnend Goedgezinde soldaten zegt a maar die varen er althans t Naarden hyoa niet Myn kamergenooteq waren op enkele uitzoHEkingen na Amsterdammers van de bleobtste m Hv uit de laagste ytauden brutaal en onvers MEen gretig luisterende naar de woordvoerders En ify enkele buitenjongens wij spraken wel togen maar moeaten het opgeven tegen de iriftige en gladde tongen van den korporaal en zijn vrienden Ën de inzender besluit Wat geven ernstige waarsobuwinjfen of ook een beroep op vaderiandsliefde wanneer men staat tegenover menschen die niet overtuigd willen wezen die vreeselijk bard sohreeuwen maar vergeten om steekhoudende argumenten by te brengen dus den indruk gevea van aan een wachtwoord te gelooven Lsot daarom de regoering wijs zyn en ons spoedig geien oen leger waar de meer gegoeden met den bargerman en de onbedorven elementen uit de werklieden samen een bolwerk vormeu tegenover de socialisten Sedert eenige dagen is aan het station du Nord te Brussel een toestel geplaatst dat op automatische wijze perronkaartjes aÜevert wanneer men een stuk van 10 centimes in de daarvoor bestemde opening werpt op de wyze der bekende antomatiBcbü werktuigen van Stotwerck Sedert Zondag is eea Tweede nog eenvoudiger toestel daar geplaatst dat de biljetten te voorschijn brengt zonder dat men aan een schuif behoeft te trekken Ietwat zonderiing ia t echter dal alleen koperstukken van 10 centimes daarvoor kunnen dienen welke in België eigenlijk geen wettig beUalmiddet zjjn België heeft alleen koperstukken van 1 en 2 oentimes en verderniekelstukkan van 5 en lOoentimes In de maand Maart heeft een Bussisch student te Parijs eea nihilist Rawioki gehoeten zelfmoord gepleegd In eoc op de tafel in zijne kamer achtergelaten brief vorkUarde hij zioh vergiftigd te hebben om do schande niet te overleven van de beleedigingon die een zijner landgenooten hem aangedaan bad door hem te beschuldigen dat by verraad bad gepleegd jegens de revointionairo zaak Zyne kamer en da kasten werden verzegeld en toen later de zegels gelicht werden en de meubata onderzocht vond men eene aoort van testament waarin gelaat werd twee aangeduida pakjes met brieven aan een met name aangewezen vriend ter hand te stellen die aa ze gelueo te hebben ze zou verbranden De grootmoeder van Sawicki die te Wsrachau woont gaf bet veHangen te kennen dat aan deze wilsbeschikking vnn haren kleinzooa voldaan werd De Russiache consul generaal te Parys is echter op grond van de tussoheil Frankryk en Rusland gesloten diplomatieke overdeokomst van 1 April 1872 hiertegen in verz t gekomen ten gevolgen waarvan de zaak voor het gerecht is gebracht Dit nu heeft uitspraak gedaan en den eiscb van dan consul generaal toegewezen eu gelast de twee pakjes met brieven hem ter Land te stellen De Bruaaelsohe Be orme valt dit arrest aan De bedoelde diplomatieke overeenkorat zegt bet blad heeft slechts betrekking op het geval dat de nalatenschap van oen vreemdeling die niet dadelijk door de erfgenamen wegens bunne afwezigheid de vereischte maatregelen kunnen nemen tot vrijwaring hunner rechteo zoodat do nalatenschap dan voorloopig in bezit gesteld wordt van den consul Hier nu ts het een geheel ander geval de grootmoeder heeft ata erfgename te kennen gegeven dat aan het verlangen van den overledene voldaan wa$de De Reforms vaart heftig tegen bet arrcat uit en geeft te kennen dat hiermede steohts eeu dienst san Rusland is bewezen dat nu bekekd zal worden met de namen van een aantal Buesen die strijd voereu voor de vryheid van bun lood Men kan ziob een denkbeeld maken van de belaogrijkheid der veriiezen door de schadelijke insecten te weeg gebracht door volgende cijfers Dn cultuur der granen in Frankryk brengt elk jaar gemiddeld 276 000 000 hectoliter voort en de invoer van boften levert 114 000 000 hectoliters te zamen vertegenwoordigende een bedrag van 5 milliarden francs Volgen vertrouwbsre schrijvers zou bet verlies aan granen door inaecteu veroorzaakt 3 tol 8 proc zyn van do geheele productie Deze oyfers aohyneo overdreven maar men kan aannemen dat het werkelijk veriies bet eyfer van 1 tot l s proo bereikt wat de enorme som van 50 a 70 000 000 francs zou vertegenwoordigen Watde peulvrnobten booneu erwten enz aanbelangt zoo kunnen de verwoestinK n ook geschat worden op eene waarde van 50 a 70 000 000 francs zegge in het gidieel 100 a 140 000 000 frans per jaar jilbum der Natuur Jamea White de jBookroaker die vardacbt wordt van medeplichtigheid aan den juweelendiefetal in het paleis van den graaf van Vlaanderen varaohaen Vrijdag weer voor du rechtbank in Bowstra ta Londen De zaak werd een Wt ek verdaagd er terechtzitting werd medegedeeld dat de gravin van Vlaanderen acht dagen na den dietstal een anoniemou brief ontving waarin gevraagd werd een vrouw met 100 000 frhncs in goud naar Dover te aturen Als deze daar aangekomen met eun zakdoek wuifde zou een man haar voor het geld de gestolen juweelen ter band stellen Later volgde een tweede brief WBsrin de geheimzinnige correspondent mededeelde dat 25 000 francs vooriooplg genoeg was de rest kon later worden betaald omdat een vrouw zooveel gold te gelijk niet kou dragen Üe politie stuarde uu twee damrs naar Dover zy werden daar geruimen tijd gevolgd door een man White die haar echter niet aansprak Op hare aanwyzing werd hy gearresteerd Ook ia bewezen dat White s naohts van Brussel via Oatende naar Engeland vertrok Zyn advokaat beweert echter een alibi te kunnen bewyzen Door eene firma Ie Munchen is voor de tentoonI stelling te Chicago eon miorosooop van kolossalö sfmetingen vervaardigd welke eene vergrooting geeft van 11 000 msal de doorsnede en in vereeniging met eene krachtige electrisobe lamp opgevoerd kan worden tot 16 000 maat de doorsnede Door het beeld op een scherm te projecteeren worden voor de toeschouwera de kleinste byzooderheilen zichtbaar De uiiz ttinge i waartoe de eleotrische tamp aanleiding zoude geven worden voorkomen door de aauwendiug von koolzuur dat tot op 24 atmosferen is samengeperst en besloten ia in een kleinen bronzen cilinder Is de lamp in werking dan ontsnapt er door eene bijzondere inrichting eene kleine boe veelheid koolzuur dat door verdamping de lenzen en de montuur op de normale temperatuur houdt MaandU tegen de vermlachinffen Onder de merkwaardige boomen bekleedt voorzeker eene voorname plaats de ruim honderdjarige I bruine beuk in den tuin aan den Haagaoben StraatI weg by de ZandvoortscheLaan die de aandachtvan alle voorbijgaugers trekt en waarschijnlijk zyn wedergade in Nederland niet heeft De geaohlodenia van dezen boom is nauw samenI geweven met die vnn de flrmo op welker terrein hy I staat de welbekende bloemiatenj en zaadhandel gaI naamd vBozenburg opgerioUt t den jare 1760 door den heer Johannes Rosenkrantz tuinbouwkundige Landachaftsgartoer geboortig uit bet dorp Waveren landgraafsohap Hesseo Iu bovengenoemd I jaar belast zyndo door den hoer Boudaau alstoen eigenaar van het landgoed jrElswout fe Overveon met veranderingen in den aanleg van die buitenplaats I kocht hii tegelykertyd twee warmoezierstuinen aau de Zandvoortacbe Laan met het doel aldaar eene bloemistery te vestigen en deze boofdzakelyk voor de bloembolloneultuur in te richten Deze bloemisterij werd door hem als tuinbouwkundige zeer fraai volgens de regelen van den toen in zwang zynden stijl aangelegd welke aanleg zelfs iu laterea tyd nog geroemd werd en waaronder ook behoorde de nu nog beatoaada verschillende oude boomen welke van deu Haagschon Straatweg af grootendeels te zien zyn en onder welke byeonder uitmunt de beuk waarvan wjj hier eene korto besobrijviug laten volgen Het is eene zwartbladige beuk Fagus aylvatica folatropuqmruis j op den onderstam van eenen gewonen beuk zg geplakt m die in deu loop der tijden de vo nden reusachtige afmetingen verkreeg hoogte 16 M omtrek van dea stam op I Meter hoogte vaa den grond gematee 4 60 M diameter der vlucht op twee sydan overkruis gemeten over den gebeslen hoorn SS 50 M In Juni 1875 gemeten was de diameter tijoar vlucht 26 meter en deze ia atioo in 18 jaren met 7 50 meter veriengd Het ia w rkelyk een imposant gezicht wanneer mm zich onder de laag op ilen grond nederhangende takken van daien fraaien boom bevindt onder welks ommer men aan ronde om den stam gnplaatate ta fels zeker een 300 gasten zou kunnen vereenigen Een in de nab beid van dezen beuk staande even ooflo en evettzeer bezianswaardige kurkeik quercus suber werd jammer genoeg deu 20q Mei 11 gedurende een hevig onweder derwijze door den bliksem getrotfen dat de stam geheet gespleten en van den bast ouldaau voor voortleving hopeloos verloren Kil De heor Jobannas fiosenkrojitz de stichter der zaak en planter van deze merkwaardige boomen overioed don 18n Juli 179B en werd opgevolgd door zijnen zoon Johaanes deat ds eervol bekend als Ualkundige en botooist vervolgens door zijnen neef Johaanes Stegerhoek overieden deu 7n October 1858 en deze door zijnen meesierknecht Jacob Preyde welke reeds bij den laatsten Rozenkrantz werkzaam was en na zyn overlyden op den 6n October 1877 opgevolgd is geworden door zijne drie kinderw waarvan nn tog een de beer G Preyde deu hloomiaterij en zaadhandel blyft voorzetten BnlteDlaDdscb Overzicht In de oommissie voor buitenlandsohe zakea der Hongaarsche delegatie zeide de heer FBlk vdat ala de keizer in de troonrede biet van het drievoudig verbond had gerept dit ongetwyfeld geschied was omdat de handhaving van dat verbond als zeker wordt beschouwd Met void oening gewaagde dezelfde spreker van het feit dat de keizer zich op hel ferat van koning Umberto bad laten vertegeuwoordigen door aartshertog Reinier ea grooten lof zwaaide hij den minister ven buitenlandse he saken toe voor diens oordeelkundig optreden De minister president graaf Kalnoky zette in een uitvoerige rede de buiteutandsobe politiek uiteen Hy herinnerde aan zijne verklaring in de laatste zitting der Hougaarscbe delegatie afgelegd met name aan hetgeen hjj toen over de bondgenootschappen heeft gezegd Hy voegde er b j dat de verklaringen des keizers waarin FranaJosef constateerde dal er sedert geen wijziging is gekomen in den politieken toestand oer monarchie natuuriyk slaan op de verhoudingen van Oosten rij k Hongary e tot de verschillende mogendheden Eindetyk zyn de tyden gekomen vervolgde de Minister dat bot niet moer noodig i opnieuw de hechtheid en den voortdunr van het Drievoudig Verbond te betuigen Er ia integendeel reden om zich te verwonderen dat het weglaten van eene verklaring in dien geest aanleiding heeft gegeven tot een uitlegging in tegeoovergesteUon zin lic kan tea stelligste vetzekeren da er in geen enkel opzicht ieta veranderd is iu de betrekkingen van Oostenrijk Hongarije tot Duitscbtand en Italië Met deze mogendheden staan wjj steeds op den meest vriendschappetykea voet en deze gedragslyn zullen wy steeds blyren volgen De verklaring des keizers dat de verhoudingen lot deze mogendheden van zeer vricndacbappelijluin aard zyn berust op geen enkele bijzonderen gebeurtenis Het gevoel van veiligheid en de hoop op vrede sullen niet alteen blijven bestaan maar ateeds toenemen in dit opzicht vplt eene gelukkige progressie waar te nemen Vervolgens deed de ministers uitkomen boe de Keizer iu het tweede deel zijner rede constateerdh dat de regeering het steeds ala haar plicht beschouwt by te dragen tot de ontwikkeling der of on defsA sieve atrydkrachten Toch blijft er een zeker gevaar bestaan niet zoozeer in de politieke bedoelingen der verschillende mogendheden als wel in dea geheelen militairen toestand Men kan echter reeds constateeren dai het gevaar minder wordt daak zij de goede verhoudingen tuaachen de regeeringen en monarchen en ten slotte geheel zal verdwynen lit vroegere redevceringen des keizers is nok geen sprake geweest van de Barkan stalen maar alleen wanneer do zaken een dreigend aanzien namen in Bulgarya en de onrust zich openbaarde vooral in OostoorykUongarye Uit dit oogpunt is de toestand eveneens verbeterd Is het nog wel noodig daarop te wijzen P De ovargfoote meerderheid van bet Italiasnsohe volk heeft ziek by dio gelegenheid ten gunste van eene politiek des vredes uitgesproken Omtrent Servië verklnarde graaf Kalnoky dat men wegens de kalmte waaronder de jongste gebeurteniasen verloopen zijn en de onbepaalde goedkeuring door het land aan deze wijziging gehecht eigenlijk niet van een omwenteling kan spreken Oostenrijk Hongarya volgt geen bepaalile politiek iu Servië het wenacht aleohts in eeu vriendachappelyke verhouding tot dit koninkryk ie staan en la dat opzicht is een groote stap vooruit gedaan Spreker vond het niet noodig bij ieder land afzonderijjk stil te atoan Met betrekking tot Ruatand meende graaf Kalnoky te kannen verzekeren dat loowet keizer Alexander sis de regeering Oostenrijk gunstig gezind zijn en dat men zich slaohle kan verheugen over de verbetering welke in de verhouding tot Rusland gekomen is Deze staat van zaken zul langzamerhand een der oveiwegende redenen worden waardoor aan den militairen laat die op Europa drukt eeo einde zal komen De ontwikkeling der defensieve strydkraohten in alle staten zal haar grens bereiken en er zal een normalb toestand ontstaan Oostenrijk dat slechts den vrede wil beschouwt dit als baar einddoel Tot zoolang zal Oostenrijk root omzichtigheid werken ter uitbreiding vnn z n defensieleger rekening houdende met zijn flnantieelea toestand De vergadering bracht een motie van vertrouwen uit ten gunste van graaf Kalnoky De begrooting van bnitenlandsche zaken werd onveranderd aangenomen