Goudsche Courant, dinsdag 6 juni 1893

1803 N 6064 Woensdag 7 Jml GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inieiiding van aarertentien kAn gesolitedeii tot eta nnr dea namiddags van den dag der uitgave Gouda Snelpersdruk van A BaiNKMAK Zoon D luteto zitting dar Franiche Kamer trok ds unduiht Vele Diouwtgierigen woondea haar bij om teziea hoe de afgeraardigdea zich gedragen toudea nu alle bladun ronder oadersobeid hun zoo duchtig de let j etezen hadden over het onverstand dat zij ten tooD bpreidden bij bet nemen vin beiluiten over parlcmentaira verkiesbaarheid Ook wenschte men te weten of de heer Dupuy de mioiater president fay zijn stilr wgeea zou volharden Dit geaobiedde ereoirel niet De beer Dupuy verklaarde dat b eens eentga dagen toehoorder had villen zijn nu zou bij zijno meening zegi n Kt i had zeer lang geduurd seide de miDÏBtor preBKli nt voor de wet by de Kamer iogodiend werd Dit bewees dat er wedarzgdscb wantrouwen en ook wantrouwen in het algemeen stemrecht bestond Het voorstel van Douville Maillefeu niemand is verKiesbaar die eeoïg contract met den ntaal beeft of daarvan afhaukelijlc is cal ongeveer iedereen treffen die een inkomen bezit en alle personen uitsluiten die verstand hebben van den aanleg van spoorwegen bruggen en wegen Deze poging om de verkiesbaarbeid te beperken bewijst boe weinig vertrouwen de repabltkeinen in hun staatkundige begiuselea en in bun openbaar ondorwys stelten zeide de heer Dupuy Da wat wyrd teu slotte ie den volgenden vorm aangenomen Het ambt van afgoveardigde ii on vereen ig baar met h t bekleaden van oen bezoldigd openbaar ambt Hieronder zyn begrepen de geestelijken Het ambt van minister onder secretaris van siaat en personen die belast zijn met bet tydelijke waarnemen van een ambt voor een tijd die 6 maanden niet te boven gaat zijn biervaa uitgezonderd Het oorspronkelijk plan dat deze wet ook voor den Senaat zou gelden is niet doorgegaan De Berlijnsche oorroipondeni van de Frankfurter Zeitung zegt dat aan don nienwen Kijkadag die in de laatste dagen van Juni zal bgeenkomen niets andtrs 7a worden voorgelegd dan het militair ontmteip Hier is baast bij daar het reeds op 1 Octt flt in werking zou moeteo treden daarom en ooV met het oog op het jaargetyde ziet de regeering af van de indiening van andere wetsontwerpen Qff i de nieuwu belasting ontwerpen die ten behoeve tso dekking der verhoogde legeruitgaven noodig zyn zouden eerat in oene volgende zitting worden ingediend Da regeeriugsbladen zijn van oordcel dat de behandeling van het ontwerp zeer spoedig uiterlijk in veertien dagen kan afloopend vooreerst omdat de regeering geen oonoesiiën meer kan doen maar haar laatato woonl heeft gesproken en in de tWMda plaats omdat de gehoele quaestie sedert maanden van alle zijden uitvoerig is toegelicht De correspondent meent dat dit inderdaad gebeuren zal wanneer de nieuwe Rijksdag eens besHsie meerderheid voor of tegea het ontwerp aanwijst schoon in het laatste geval de regeeriug misschien zal beproeven door onderbandelingeu hare minderheid iu eane meerderheid te veranderen Maar het geval is ook denkbaar Ja zelfs waursohgulÜk dat zulk eene meerderheid voor of tegen niet dadelgk bestaat maar dat de beslissing afhangt van enkele nog onzekere elementen dio hunne stem afhankelglc maken van de vervulling van zekere voorwaarden In dit geval zou er met de zaak meer tijd gemoeid zgn De VOORZITTER van den EAA D dar Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeenten zijn toegezonden do Oproepingthrimen en Stmhüjetten tot bet benoemen van een Lid van do Tweede Kamer der Staten Generaal en dat waaneer eenig Kiezer zyn stembrieQe verloren beeft of er geen mocht hebben ontvangen hy zich tot bekoming daarvan ter Plaatasljjke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering dor Stembriefjes zal aanvangen op den ISdeo Juni aanstaande dea morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het Stembriefje aobriftelyk ingevuld door den Kiezer in persoon in da atembu moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het cegel der HoofdplaaUen van het Hoofd en van het Onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de ia hatBriatjeiD te ul 0 P U i roet naam en voornaam moet worden aangewezen dat het Brieve niet onderteekend mag zya en geen andere briefes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht GOITDA den 5 Juni 1898 De Voorzüter voornoemd t H W G KONING Z B ADVERTENTIËN Berallen van een Zoon Me roaw LION Spaanderman Soerabaïa 15 April 1893 Algemeene kennisgeving mum TE miL Wtr CURATOREN maken bekend dat het EXAMEN voor beo die ala Leerlingen wenechen te worden toegelaten in de eerate helft der volgende maand za plaats hebben Aanmelding vöór den 26 JUNI e k bgden Rector Dr A vak USENDIJK F J BLANKEBT Breirersqnay London verlangt Sole AGENTSCHAP besteGOUDSCHEen DERBYS omstreeks 27 jaar gehandeld met Firma DREKHUIJZEN DB MOOR Rottirdam Eiammer Agentschap reeds voorzien H H Kapitalisten Een BLOEIENDE ONDERNEMING hier t r stede VRAAGT Ei SOI van 8 a 10000 GULDEN waarvan een gedeelte voor hypotheek en het restant jaarlyks af te lossen op nader overeen te komen voorwaarden Aanbiedingen onder No 2277 aan het Bareaa van dit Blad SIIJGEBIPSOSENZEEF Zooeven ontvaiïgen eene collectie FIJNE TOILET ZEEP nitmuntende in hoedanigheid en voordeeligen prfls Merk Hoogenboom T Gouda Wed A aUANT OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING L De Notaria J P MAHLSTEDE mKs 3 Atnbaeht is voornemens op ZATERDAG den 10 JDNI 1893 des morgen ten 9 ure vóór het hnia bewoond door ADE OOMS ALBSzooM te Ammerstol in bet openbaar te verkoopen en andere Roerende Goederen als eene SCHOUW SLIETEN RICHTERS PALEN KOLDERS SCHILÏJZER8 enz Vóór den verkoop te bezichtigen PEMSCHE STOOMVEEYEEU Cheniische en Zwitsepsche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het atoonien en verven van alle Heerenen Oameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen gepe st Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander biyven en worden on schadeiyk voor de gesEondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Goada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Schat voor de ongelukkij e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIXG Hollandscbe uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen vau deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg het Verlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen BE mm sum of de bescbrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Óottde benevens de geschiedenis der St Janskerk Jcr Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasachilders de Gebroeders Dirk en Woater Crabetb DOOB CHRISTIAAN KRAMM Prys 80 Cents A BRINKMAN Jlfeji wende ich voor BEST LINNENGOED MarktAeSGoODi by W JMVMaVS D iiitg Te dein Oonrant geschiedt dagelgka at nitundeiuig van Zon en Feestdagen Da piga p r drie maaaden is 1 25 franco pn poit 1 70 Afionderlgka NommeTs VIJF GENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Juni 18 3 Omtrent de fristeren bier gehouden rerf aderin TKii de oentrnlu antiroTolutionair kiesrereenigicg Nederland en Oranje meldt meu nog liet volgende San voorstel otn de randidatuur ran den beer Valetto te steunen werd door enkele ledeu met nadruk beBtreden o a door den beer A van Walsum Kz lid van het bestuur die er z Q leedwe en over aitsprak dat deze candidatuur sou gesteund worden door osno anti roT kieaverpeniging Daar onder de lutirev partij zooirei voor als tegenatBoders van Taka ontwerp wenlen gevonden zou het meende hy onverstandig zijn door bat stelleu van deze candidatuur ue tegenstanders te prikkelen en zoodoende de scheuring nog grooter te maken Werd bij het besluit om de candidatuar Valstte te iteunen volhard dan zou hjj zich genoodzaakt zien als lid van de kiesvereeniging te bedanken Maandag 17 Juli zal uit Gouda de processie plaats Ikfbbea naar Briella De uitfflag van den afstandsrit over 0 kilometer uitgeschreven door de W V Thor te Botterdam ia dat eerstann komend e was A J A de Wolff te sHage in 1 uur 49 min tweede F Ernst te s Hage in 1 uur 68 min derde A C Coster te 3vBda in 1 unr 57 min De Exploitatie maatschappjj laat van 16 dezer af lot nadere aankondiging eiken Donderdag eeoen exoursietrein toopeo van stations Den Haag Rotterdam Maas Gouda Amsterdam W P en Utrecht Daar Arnhem Velp De Steeg Dieren Brummen Zutfen on Nijmegen De prga der voor deze exouraie FEVILLETOI Gr TT IC Naar iet HoopduitêeA XI 40 Kr speelde een ingehouden lachje om Olirier a mond UariaLouize echter zag de oude dame met eulke groote oogeu aan wierp haar zulk een blik van ont wtting toe dat twee attaches elkaar tegelijkertijd toefluisterden ffMaar dal is te erg arm vrouwtje firDat zou wet de kortste manier zijn geveest Exelleotie 1 zei Kenndersoheidt huigend en niet zonder pot eR vermaak maar nu wij evenwel met A zijn begonnen moeten wy er ons ook tot X ï cu Z doorheenslaan I Permitteer my waarde gravin mgn roQw Ik heb bet genoegen baronesse Wer4her f mijn vrouw I en met opgeheven hoofd ging Ie baron de loge in haar geheele lengte door tts iemand die zeer tevredsu met ziclizelf en zjjn publiek ia Maria Louize volgde hem als een lam dat ii ar de alaohtbank geleid wordt Haar band die op zjjn arm rustte beefde en haar lippen atyf op elkaar gedrukt alsof een kreet van de diepste smart mot geweld teruggedrongen werd Ken styf hoofdknikje een stilzwijgende monsteiing van het te nemen kaarten bedrangt S voor de eerste 3 voor de tweede en 1 60 Toor de derde klasse Zola ia wielrijder geworden Op de literaire Soirééa de Medan zullen nu Journéet nub een andt r karakter volgen Het Centrum karakteriseert d n uitslag van Gouda ftts een nederlaag voor de aoti cieBwetmannen ffZeker is het zegt het blad dat de verkiezing bedoeld en ingerioht als eeu plebisoit over de kieswet duidelijk heeft aangetoond dat de overfïroote meerderheid der huidige kieMrs ook in het district Gouda vó $r de wet zich uit8 ve kt Advies voor de herstemming gobft het hlad nog niet aau zyn lezers Tussohea de voorzitlera van Pairtmonium den RoomsohKatholiekeo Volksbond en het Alg Ned Werk I verbond heeft een gedaohenwisseling plaats gehad over het in bet leven roepen e ner landelijke beweging ten gunste der kieanwioutwerpen Toen de zaak eohter in de hooCdbeaiuren kwam vond daar bet plan geen steun het centraal bestuur van den E K Volksbond besloot ziuh vooralsnog van alle deelname te onthouden en het bondsbestuur van Patrimonium achtte zich wZom er iols af to doen van de noodzakelijkheid om op het ter hand nemen van de kieawet aan te dringen vooral door het groot aantal werklieden door hem vertegenwoordigd niet geroepen daarvoor de gaat te zijn van het Atgem Nederl Werkl Verbond In een bijroegsei tot den besohrijvin tbrief voor de algemeene vergadering vaa het Nadarlandeoh OnderwijzersGeuootaobap is opgenomen het vuontel der afdecting Amsterdam luidende nDe algemeeiio vergadermi spreke ala baar oor hoold tot do voeten en daarop keerden zioh de damm weer om en hadden onder elkaar iets bijzonder gewichtige te verhandelen O dat de aarde zich opende voor de gemartelde vrouw aan Oliviers zijde dat zü haar ruste bood in de stille diepte van hot graf I Üaria Louize voelt hoe de warme lucht donkere vlekken voor haar oogen doet schemeren hoe hare voeten hun dienst weigeren n in haar doodsangst wendt ze zich terug tot Gk seok dio hen tot in do loge gevolgd is Hü staat druk te praten in een kring jongelui ziet jui t haar kant uit en knikt haar glimUobend toe maar een donkere dreigende plooi ligt over zijn voorhoofd en door zija glimlach heen trekt iets van medelyden en smart Na weet bij hoe diep ellendig ik mij voel en nu tal hij mij veriossen van de pijnbank waarop hij icij onwetend heeft gelegd denkt de jonge vrouw met een dirpen zuobt als een verademing valt het haar in dat er ten minste één onder dezeu vloed van menschen is tol wien zij kan vluchten evenals een schipbreukeling zich vastklemt aan de reddende plank Ohvier heeft baar onbarmhartig met zich meegO trokken tot aan de balustrade dor logo Mijn waarde freule freule von Speyernl Mijn vrouw verlangt vurig kennia mei u te maken Ditmaal klinkt zijn stem anders niet zoo zeker ala te voren De aangesprokene draait langzaam haar hoofd om ADVERT 8NTIEN worden geplaatst van 1 5 i gels ii 50 Centen iedere ngal meerlOGenton GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt deel uit dat ook voor den onderwijzer onverkort worde gehandhaafd het grondwettig recht om getuigenis af te leggen van zijne beginselen op politiek of eoonomisoh gebied welke ook en om zioh aan te sluiten bij elke niet bij ene wet noch bij een rechterlijk vonnis verboden rereeuiging Het hoofilbeatuur brengt hierover bet volgende praeadvies uit ffGaarne had het lioofdbestuur gewild dat de ufdeeting de bovenstaande motie bad teruggenomen daar hot de bespreking daarvan niet in het belang van het Oonootaohap acht Nu echter de afdueling gemeend heeft met aan de daartoe strekkende uttnoodigins te moeten voldoen wensoht het hoofdbestuur zoo kort mogelijk aan te geven waarom het de aanneming der motie ten ernstigste moet ontraden yKr is zeker geen lid van het Genootschap dat niet de bepaling der Grondwet toejuicht waarbij aan ieder burger het recht wordt gewaarboi d behoudens de bepalingen der wet vrij uit zijne raeening te zeggen over staatkundige en maatschappelijke viatgstukken Maar men vergete niet dat deze motie eene gesobiedetiiB en eene leer bepaalde strekking heeft VVjj zullen wel geen tegenspraak ontmoeten wanneer wij verklaren in de motie eene poging te zien om vanwege het Genootschap voor den oiiderwiJEer het recht te vindiceeren Hd te wezen van den aooiaaldemooratisoh Bond Dit nu meenen wij mag h4i Genootschap niet doen Na de bekendo verklaring te Zwolle mag o i het Genootschap zjjaen steun niet schenken aan hen die door hun lidmaatschap blqken in te stemmen met het streven van dien Bond Doch er is meer De onderwijxer vooral dé openbare onderwijzer heeft naast ziJne reebten ook zijne plichten èn als ambtenaar tegenover de autoriteiten èn als mede opvoeder dor kinderen tegenover de ouders Nu zal het wel altyd moeilijk blijven precies te zeggen waar de uitoefening dier rechten in botsing komt met een behoorljjke ver over den schouder wit als albast Ijskoud en uit de hoogte ziet zü hem akn met een blik die hem tot diep in het lichtzinnige hart dringt daarop staat Fides haar oogén onverschillig ter zijde om over mevrouw von Nnnndarsobeidt heen te zien Ptoiseling echter doortrilt haar een schok als door een ouweeratannbare maoht getrokken blijft bitnrbUk op bet parelsnoer van Maria Louize gevestigd Werktuigelijk staat zü van haar stoel op keert zich tot de jonge vrouw en kijkt haar met verbaasde oogeo bgna ontzet aan Het is alsof haar sen rilling door de leden gaxt haar blik valt op het bteeke lijdende gezicht dat met een bartroerenden glimlach tot baar opziet er glinstert iets vochtige tusachen de wimpers een zwügende aanklacht geluk de paarlen om haar bals Haastig bijna woeat steekt Fides de echtgenoote ran Olivier beide handen toe en drukt de bevende vingera met byna hartstochtelijke ontroering En als da andere leden van de hofcöterie eeuigsaios nadsrbQ komen om deze zonderlinge egroeting die zoo geheel tegen het programma ii beter te kunnen gadeslaan laat zü baar blik toornig ov r al die verwonderde gezichten glijden en met nüder stem heot zü de jonge r vrouw welkom in de residentie Blyf by mg ga naast mü zittenl vervolgt zü vriendelük terwül zij een stoel iets naar voran schuift irik verljeeld mg dat wü elkaar veel zullen I hebben te vertelteo en hoe eerder wy het titelbUd van ons vriendsobapsboek omslaan des te beter roor