Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1893

kaob eea saebt gefluit ea bat lUohtoEfer ligt op deo rug en is door behendige handen iu een halve minuut zoo geheel en al van geld en koatbaarheden beroofd dat zelfs een duivalskunatanaar geen cent meer bij hom zou ontdekken By een Europeër of europeesoh uiUienden klanl vergeten do boeven nooit te onderzoeken of bij bijgeval een poriefeuille op do borat of een gordel om do heupen draagt zij weten heel goed dat de oaï a Europ ërs neem me niet kwalijk zich door zulke kiudarlyïe voorzorgen denkan to beveiligen zclfa iedere leerling in bat dievenvak kant die op zyn duimpje Het verstandigst doet men door in zulke gevallen geen lawaai te maken Een menBcbenleveu is hier niet tegen hoogen priJs genoteerd eu de lieden die opereereu kennen geen angstvalligbeid Zij dooden niet waar dit guheel onuoodig is als men zich zwijgend liiat altschudden mnar zij badenken zich geen oogeiiblik om te steken ofte slaan zooiira tegenstand uf geschreeuw ben gevaar doet loopen den begeerd n buit tu verliezen Wie in gezelschap hierheen komt die is natuurtyk v iliger dan wanneer hy idloun is intusschen zijn mij tal van gevallen bekend waarin gewapende beuden zelfs groepen van zeven en acht heeren hebben aangevalten Eu in dü buizen zelven In de speelholen b v Gij leest zeker wel eens in de bladen dat in de ririer een tijk of ergens in een steeg een uitgosobudde en vermoorde is gevonden Ik ben er vast van over x i dat van tien zulke lijken negen uit deze wijk afkomstig zijn Nu zntt gij misBohieB vragen kunnen de overheden auu zulk een toestand goen einde maken door de gausche wijk onder de sirengste bewaking te stellen gereg lde patrouilles door de straten en de huizen te zenden enz en£ P Neen Van den eenen kant kau do autoriteit niet controleeren wie daar in de huizen wonen en at er allemaal omgaat en ook geven onze wetten niet het raobt de huizen binnen la dringen Het angelsoh spreekwoord my bou8 is my castle myn huis is mijn kasteel of vesting geldt ook voor Amerika voor de misdadigers evenzeer als voor anderen Maar er is nog iets andera tegen Ziet ge wij Amerikanen 7ijn ten opziclita vau deze dingen een geheet andere meening toegedaan dan dit in Europa het geval is Uwe politie on in het algemeen uwe staatmanskunst trncbt misdrijven te voorkomen Wij niet Onze politie bepaalt er zich toe op te treden zóodra zij nu hel plegen van eene mistlaad ter plaatse geroepen wordt Verder reikt onze taak niet Derhalva wordt de eene wyk precies betiandaM als da andere Wie hier woont eu uit nieuwsl terigbeid of met booze bedoelingen hierheen komt die doet dat op eigen risico l e politie betét bem dat niet maar neemt ook geen bijzondere maatregelen om hem ta beschermen George Kennman de bekende schryver over Siberië bevindt zich op t oogeiiblik te Londen waar een verslaggever van de FtUl Mail Gazette een onderhoud met hem had Hij deelde o a eauige belangwekkende byzondorheden mede omtrent de russische censuur waarover hij veel gegevens hoeft verzameld D censuur kortivrekt in Rusland elk talent Wai i q censoren betreft sommigen zijn menscheu vanbascbaving maar iu kleine arma districten is decensor eau klein ambtenaartje zoo dom als een boer Eeu van dazen kreeg eens oen boek in handen getiteld Dynamische Sociologie Het was doodonschaldig maar bet werd verbrand zulk een titel dacht de censor moest bepaald die van een werkovar dynamiet zyn eu hoewel hy er zelfs niets kwaadsin kou naden vond hij het veiliger het werk nietdoor te laten opdat hij zioh niet in zijn vingers zou snijden j Een der russische sohry vers houdt er eeu bijzondere wijze van symboliseeren op na welke zijn geestverwaman begrijpen miiar die de oensoren niet verstaan ZDodat zijn boeken meostal ongedeerd blyven Natuurlijk geldeu voor dan censor peraoonlykobelangen even goed als overwegingen van politieleenaard Wanneer b v een der hoogere ambtenareneeu byzondere voorliefde voor de eene of anderetooneelspeeUter aan den dag legt past de censorwul up dat over die dame niets kwaads geschrevenwordt ï vi bladen hebbon voortdurend te lijden vau de censuur Elk nummer wordt gecorrigeerd en er wordt oiiopbuudelijk in gehakt zoodat redacteurs eu meesterknechts van zetterijen soms geen raad weten als ze de proeven terugkrijgen waaruit dikwijls het grootste gedeelte geschrapt is Een redactie besloot eens a pr ef jmst zoo te zetteu als za van de oensuur kwam Hel blad verschoen in den vorm van een zee van H it papier met hier eu daar kleine eilandjes van zetsel Uit had natuurlijk ten gevolge dat het publiek nieuwsgierig geworden erop aauvial maar de politie was er dadelijk bij en nam da geheolo oplaag in beslag TuUiDS dier pliobteo maar dat dergMgke boUingen de bolangen van bet onderwija benadeelen is zeker En DU zou bet Genootiohap door de aaaoemingder motie indirect verklaren dat die belangeD niet zuU len gesobaad worden wanneer de onderwijzers zich aausluiten bij eeue of andere Teroejiigiog waarvan meo alleea weet dat zg niet bij de wet of b j eenig reohterlijk vonnis is verboden Ons dunkt bet duidelijk dat het Oenootachap dit niet kan en dan ook niet ut doen Zaterdag middag vordiepta men zioh t Hoofddorp in giisiogen Etn paard zonder tuig bespenDen voor een glazen brik in eigendom bahoorendo aan den beer Bistermans aldaar kwam in geregelden draf aanloopen Aan de brug te Hoofddorp gekomen atuitte de wagen waardoor oene mand met wijn ait den wagen viel Het paard hierdoor Terschrikt holde bet marktvcld op tot het paard struikoldu en de wagen omvitil Toen men hulp wilde bieden ontdekte msn dat niemand in den wagen zat fiy rurder onderzoek vond men een aanzienlijke lom gelds in eigendom behuorendo aan don heer Jan Smit VII iannemer der inundatiewerken te Haarlemmermeer die met een koetsier naar Viijfhuizen waa goreden tot uitbetaling van werkvolk Het paard dat een oogenblik alleen had gestaan had het wachten moede in een onbewaakt oogenblik zonder paisagiers den teragtoofat aangenomen Men schrift aan De Telegr Wat niemand verwacht had ia gebeurd De Nederlandschu Fabriok van Werktuigen en Spoorwegmateiieel voorheen de IConinklyke fabriek van stoomen andere werktuigen beeft over het boekjaar 189 t V2 een bruto winat opgeleverd van ruim zeven en dertig doiBcnd gulden I Zoo mag men dan weder de hoop koesteren dat deze rBUBBohtige ArasterdamscUe noen laat ons zeggen Nederlandsobe iodustriëele onderneming eun tijdperk van btoei en naar het zich aanzien laat TUD blyveaden voorspoed tegemoet gaat En men doet wel met zioh daarover te verheugen Onze nijvere werkmaniatand locb is in de eerata plaats daardoor gebaat Bij het begin der onderno miag nog slechts aan enkele boaderdo mannen werk en dus brood rertobaffende bedraagt het aantal wark lieden thana dua na een bijna tweejarig bestoaD reeds meer dan zereii honderd en dit aantal neemt nog dagelijks totr Hoe zijn deze lehuone ibsultaien bereikt nal men met verwondering vragen wanneer men den toestand dezer onderneming van vroeger gadeslaat Zeker wel is dit te dankeu aan de energieke manier waarop men te werk ia gegaan Ëenige der aaazienlüksta en bekwaamste mannet van ons land j or groote industrieelcn gastound brachten de nieuwe Tennooisohap tot stand Tot directeur werd aangeateld de heer 0 H Struro S her vroeger directeur van de machinefabrieken der rma Stork ta Hengeloo dia met krachtige hand do maatregelen nam om den goeden gang van bat bedrijf te verzekeren en steeda voortgaat datgene te iloon wat da fabriek bicnea weinig tyds op gelijke liju zal brengen met de eerata fabrieken van dien aard in binnen en buitenland Steeds moer en moer neemt de steun toe welken Mna fiinko en degelijke ondarneming als de onderhavige van alle zijden ondervindt ona I De omstanders keken elkander vol verbazing aan kenden da koele teruggetrokken Fidas haast niet meer MariaLouizo eobter klemde cich werk tui rel ijk vaat aan da krachtige slanke vrouwenhand die haar waa toegaatokeu als een palm des vredes dio een Dgel uit zwarte onweerswolken laat nederdalen L e muziektoneu doen zich wper levendiger hooren u auhter den stoet van vorstin Claudia in de kleine hodoge daagt weer de fraiaa japon vun Esperance op Haar bekoorlijke meesteres wendt baaatig het hoofd om en weukt haar vriendin om dichter bij haar te komen een paar seconden wordt er achter uitgemreide vaaiora druk gefluisterd en daarop wendt Hare Doortuchtigheid de oogen naar de groote loge tegenover haar en iets als een lachje zweefiombaar smachtend geopend mondje Graaf Öoseck ia achter den stoel van Maria Louiza gun staan en stelt veracbeidene jongelui aun hanr voor die duidelijk weniohen ta kennen te geven dat tij een eigen wil hebben De jonge vrouw buigt vriendelijk he hoofd zy tiet er niet meer zoo angatig uit ala tobeven maar elfs de glaos van haar oogen ea haar flauwe glimlach hebben iets weemoedlgs Luitenant roti HovfiRkliogeD dia daar net als altijd vriendelijk lachend is binnen gekomen brengt de laatata berichten uit de hofloge mee Prins Maximiliaao had mevrouw von Nenndorsoheidt xeer lang ea oplettend door sü i binocle gadegeslagen En belaagatellÏDg verdient zij zoker van iedereen in den lande De fabrioatia toch van maobioeriën ia zeker een der nuttigste induvtrteii welke men zich kan dewkeD De directie zal ook zeker balangslelInndeQ gaarne een een blik in haar uitgebreide werkplaat ü vergunnen Ia dan Courier de Sckévmwtgue is een brief opgenomen dsor dan badarts dr Fraocken gericht aan den direoteurgeneraal der Maateohappü ZeebaJ waarin da geneesheer de aandaeht veatigl op de warme zeeWdterbttdeu Al betreurt hij ook dal er nog geen zeawater baeain aan bet Kurkaui is verbondun hij wijlt er toch op dat de gelegenheid om warme zaewaterbadun te nemen schoon niet luxueus dan toch zeer comfortabel aanwezig is Voor kinduren die klierziektea faubben voor ban die aan rhaumatische aandoeningen lijden of aan bleekzucht en bloadarmoede acht hij eene warmzeewnterkuur nuttig heleÜ op zichzelf hetzij als voorbereiding voor aeae koudwaterbabaadeliug hetzij eindelijk in afwachting van eane hoogere temporatuur waardoor het baden in open see mogelijk zal zijn geworden Der Koninginne Kampioen de beer Fraooio Soamen Dymoke is op zijn buiten Scrivelsby Court bij Horncastle op vijf en zestig jarigen leeftijd overloden Hij wordt opgevolgd door zijn eenigen zoon die dazefda namen draagt De plicht van dezen kampioen is om op den krooingadag van den aouverein te paard naar de Westminster Hall te rijden en daar iedereen uit ta dagen die het recht van euccessio betwist Het ambt werd ingesteld door Willem deo Veroveraar en werd gegeven aan fMarmion en zijne mannelijke nakomo lingen met hat landgoed viin Broad ScriveUby Reeds tweemalen is het erfrecht van ambt en bezitting in vrouwelijke linie overgegaan De laatste maal dat de oernmouie der aitdaging plaats greep was bij gelegenheid der troonsbektimming van Oeorge IV Toec was de fkampioen een Anglicaansch geestelijke en daarom verscheen als zijn adoputeerde zijn zoon Henry Dymoke en deze wierp zijn handschoen in de Westminster Hall Na de troonsboklimming van Koningin Victoia werd hij tot ridder geslagen eene betoooing naar men zeide omdat hij zijn recht om bg die gelegenheid de plichten van zijn ambt ta rarvullen met bad doen geldon Merkwaardig ia voorzeker dat het landgoed Serivelsby nog altijd aan kroouleen is Indien te eeniger tijd bü ern trooi beatijging de eigenaar niet komt opdagen in persoon of bij gedeputeenie verliest hij volgens den gifibrief alle rechten op Scrirelsby en zou dit ataatseigendom worden De stiohtingon van v Marken te Delft trekken ook iu het buitenland meer en meer de aandacht Verleden week ontving de Heer v Marken eon bezoek van 17 Duitsohe hoeren gedelegeerden van de Miuisterién van Binnenlandsche Zaken Marine en Oorlog van bet Rüksverzekering bureau Directeuren van de Rij ka werkplaatsen voor oorlogsroateriëel vnn de Eijksjohoaps war van van de Rij ks m ij n werken Fnbrieka inspecteurs Oeheimraden Rageeringsraden ene enz die in opdracht van da Duitsche Regearing onder leiding van Qeheimraad Profeasor Julius Poat eene reis hadden ondernomen door West Duitsch sen was vervolgens ongeduldig met zijn vingers op de fluwealan rand van da balustrade gaan rommelen Zooals hij gewoon was te doen wanneer hij over iets peinsde Wat koekoek op wielyktzij toch I en daarop had by zioh plotseling lot den erfgroothertog gewend met de woorden Ik beo erl op de madonna van Defrwgger Zi n Koninklijke Hoogheid had nu ook zijn binocle ter hand genoman en haar beschouwend gezegd Hm gij hebt gelijkt Zij heeft er werkelijk iets van niet zoo regelmatig mooi maar wel wat uitttrukkiug betreft daar ligt bat hem in hm en naar het sohgot een paar oogen nu Max van hoeveel graden diepte Luitenant von HovenkUngen vertelde dit alles met gedampte atem en voegde er met zijn vergenoegato hoofdbeweging bij Ik wil het eena gaan namatan en eea paar mijl verder dooraturen miaschieo loont bat wel de moeite De raadounn van Defraggor natuuriijk zeer frappant zij ziet er razend ongelukkig ait I een interrtssante bijzondere rou4 I en gelijk een veertje door oen toohtwind wordt opgenomen en voorlge lragen zoo ook werd bet laatste gezegde van den prins door de juun iaie doréu angegrajwu en als eea wachtwoord van moud tot mond verder verspreid Oraaf Qoseek boog zioh over don stoel van Maria Louize ylk zie waarde mevrouw dat verscheidene uit hot gozelaohap van deze loge een wandeling door land met het doel aeniga bekende groote industrieele ondernemingen te bezoeken an een onderzoek in te stellen naar de maatregelen die daar ie het belang van bet personeel zijn getroffen Het einddoel vac de reis was het Agneiapark Ook de Nederlaudsche fabriaks inspüotenr de heer Struvo was door do directie uitgenoodigd by fact bezoek der vreemde gasten tegenwoordig te zijn De gebeate inrichting met de nanhoorigheden die zooveel mogelijk alle in werking waren gebracht werd door hen met roote belangatel ling bezichtigd en welke hun inoruk was blijkt wal het best uit het feit dat zij bü hun afscheid hetgeen lij badden gezien eane idylle in de Nijverheid noemden Aanstaanden Vrijdag ontvangt de beer v Marken weer bezoek Het zijn ditmaal leden der Engelaohe Natumale B ücker Fereenigi g 800 in getal dia op uitüoodiging van don heer v Marken van Londen waar zij hunne jaarlijkscbe alj emeene vergadering houden overkomen om een bezoek aan de Gistfabriok te brengen Donderdagavond vartrekkon zij met een eitretrem uit Harwich om Vrijdagmorgen te Rotterdam aan te komen en van daar wederom per extratrein naar Delft te worden gebracht Ook den Haag en Sobeveoingen zullen worden bezocht De fdealing Leerdam dor NMarlandsche Maatschappij ooï Geneeskunde heeft op de algemvene vergadering der maatschappij het voomei gedaan de regeering te verzoeken maatregelen voor ie stellen waardoor de toestemming tot uitoefening der burgerpractijk aan officieren van gezondheid bij koninklijk besluit verleend worde opveheven De afdeeling aoht de gronden dia tot dat besluit hebben geleid o a gebrek aan artsen niet meer geldend terwijl aan de iJlijkheid kan worden voldsaii door de tractemenAii dar otSoiar n van gezondheid te verboogan en maar in orareensteromiug ta brengen mat da hooge wetansohappulijke eischeu die aan da geneeskundigen in bet algemeen hier te lande worden gesteld De afdeeling zegt dat hot besluit als tijdelijke maatregel genomen op den duur hoogst nadenlig werkt op de uiloefening van den militairen geneeskundigen dienst hetgeen zij meent door tal van voorbeelden uit de particuliere militaire praotgk ontleend te kunnen staven Ook lydt bat prestige der officieren ï n gezondheid ouder den maatregel en wordt het coKourrearen der militaire artsen van verschillenden rang en anciënniteit in da burger praktijk voor hot prestige schadelijk geaeht zoo ook de concurrentie met burger artsen die niet in zoo voordeeligeu toostaurf ziJn als de officieren an gezondheid van rijkswege met tractemónten ea andere bulpniiddelen tot de praotijk gewapend De afdeeling wensoht echter dot hun tet recht tot het houden van oonsulteü toegestaan zij De correspondent der Köïi Zeit te Chicago heeft zeer begrijpelyk oveiigens in don laalsteu tijd ait Duitsohland ta van brieven omvangen om informaties hoe het te Chioago gesteld is rafet de veiligheid of aan bezoek aan de wereld tentoonstelling kan worden aangeraden enz enz Op die vragen geeft de correspondent thans in genoemd blad antwoord Zooals bekend is scbrüft hij tolt Chioago hoewel nauwelijks 60 jaren oud l g millioen inwoners de zaal gaan maken zou het u niet interesseeron om de sprookjes uit de Duizecd en één nacht met eigen oogen te gaan Bausohouwen Zij stemde toe achter meer uit beleefdheid dan uit belangstelling en wendde zich mat smeekende oogen tot Fidaa Ge zul toch mot ons meegaan freuleP Ik voel mij zoo gerust en veilig ala ik weet dat gg bij mij zijtl Het eenigo gevoelige hart onder al die maskers hier I schertste Eustacho met een buiging togen freule von Speyern Dit geleide sta ik u niet toe waarde mevrouw mag ik u raijn arm aanbieden om u zoo spoedig mogelijk aan da macht van dazo baminnetvka toovenares te onttrekken en om u het hewija te leveren dat ook do graven Goseck ren schild voerea waarop als devies staat gegraveerd Ik airyd gaarne voor waarheid eer en recht het vaandel getrouw waaraan ik trouw heb gezworen Maar het voornaamste ontbreekt mijn besta graaf Olivier keerde laohend zijn gelaat om en waaide zich met den waaier van Bsperanoe aan wie hij zich had laten voorstellen en die hem dadelyk in een levendig gesprek had gewikkeld En dat isP Goaook hield ave den pas m Vtel de vr üw die gij Uefhebt Zijn donkere wenkbrauwen trokken zich weer samen en Eustaohe baalde met een nietlobesohryvea blik da schouders op Ik noem haar niet en laat dus uw opvatting onbeslist Hordt vervf d onder welks niet minder dan 440 000 DuitsolieiB Lieden van alle Amerikaansobe Staten en alia Euro peesohe volken zijn bïer bijeungestroooid en boven 1 dien is er een aardig contingent aan negers en Chi neezeo Dat onder zulk oen bonte menigte veel avonturiers schurken eo misdadigers gevonden worden ligt voor de hand eu even zeker is dat de Ttsntoonstelliutr dtu uitmuulenda gelegenheid om zg islag te slaan de bevolkint met tal van bedeokelijkeelementen beeft versterkt Zoo rdeds de te Chicugo gevestigde restaurant en hotelhouders de verhuur ders van kamers kortom iedere uiun vim zaken in I de World s Fair een middel ziet om iu zes maandenmeer te verdietien dan anders tn twee of driejaren Iif hot niet meer dan natuurlijk dat een heirleger jvun avonturiers hetzelfde beproevea en bij de pogingendaartoe zoo noodig niet al te eerlijk te werk gaat De lijst der gepl egde misdrijven wordt dan ookvoortdurend langer De Europeasche bezoeker die bier vertoeft krijgt bij bel lezen van al dio aanrandini en en uitschuddingen kippevel Zoo is mij een tijdelijk hier vertoevende koopman bokei d de vertegenwoordiger van een groote bui tun land bc he hrma die s avonds geen stap op straat zet maar altijd een cab gelijkende op onze tilbury neemt Wij voor ons echter laten ons minder gauw schrik aanjasren want ij weten dnt de dagbludeu ervan houden ook de misdryven e kleuren en anpetij I telijk te maken Wat in Europa stof geeft voor een kort stadsbericht wordt hier uitgewerkt tot een formeel drama in drie eu meer bedrijven Een voorbeeld Ondfr de stedelyke berichten der Köln Zeit van 19 April staat woordelijk te lezen Een 56jarlge koopman werd gisteren middag op weg naar zijiie woning overvallen door een beruchten slagersgezel die hem met een mes een diepen steek in het oiiderlyf toebracht Stervi nd wenl da geWf nde naar het gasthuis gebracht De dader bevindt zich io arrest L a vvrslaggever die voor een amerikaaasch blad een zoo sohoonen moordaanslag op zoo onvuldoende wijze mocht beschrijven zou zijn langsteu tijd als reporter beleefd hebben Wat zou een Amerikaan Van die gcbeurteiiis een lang eu prachtig artikel hebben gemaakt Men verbeelde zich nu eens dat Chicago een Jack ihe Rapper nrijk waa Aiin dielis gruwelen zoude ongetwijfeld kolommen druks worden gew d Gij ziet duB dat er reden bestaat om zich door de couranten die op srnsatie nzen iiiet al te spoedig angst te laten aanjagen Gelonft jy vroeg ik aan een rechercheur onder wiens leiding ik omstreeks middernacht in het donkerstö Chicago rondzwierf gelooft gy dat hef voor een vreemdeling alteoluut gevaarlijk is zich in deze wyk te wagon f Wel zei hij na eenig nadenken dat knn ik nietzegKon Kijk eens om u heen alle winkelraroeu zijuhebier verlicht uit alle huizen dringen stemmen naarbulten tal van wagens rijden door de straten en linksen rechts staan groepjes menschen levendig te pratenof de drukte aan te gapen Wanneer gij u derhalveals vreemdeling hier bevindt eo in uw houding enmanier van doen den schyn weet aan te nemen alsbehoordet gü hier thttis als kondet gÜ elke plek enelk huis aoo gij niemand nuar den weg vraagt nietin het 0 g loopend omkijkt eu ook in uiterlijk enkleeding niet bijzonder de aandacht trekt dankunt giJ n even veilig bewegen als de geboren ingeEet ne van Chioago Even veilig zeg ik want dezemate van veiligheid ia geen absolute maar slechts eenzeer betrekkelijke Er overkomt htar ook den ingezetenen zelven vaak iets minder aasgenaatns Dugansche bende namelijk die gy iu het road ziet staan en 9I die menschen die schijobaar aan het wandelenzijn zooals trouwens bijna alles wat bier woont is gttljtenaas Waarom bet volk in dtze wijk nietslaapt maar den geheolen nacht boen en weer patrouilleert Doodeenvoudig omdat za van den naehtleven Gij kunt nu zelf wel nagaan hoe veilig degene is die zich hier waagt Zoo eenigen van dezetridders van den nacht de kans schoon zien om op 1 kosten van eaa eeouneo waiulalaur een slag te slaan dan maken zij er gnbrwlP yaa daar kunt ge zeker van zijn VVÏa in den nacht als vreemdeling onge plukt blyft Beeft dit alleen aan een gelukkig toeval te danken Gewoonlijk wordt hy a faira genomen woilra hij ergons een buis binnei tredd yerlaat 1 hij dit dan wordt hü bogeloid Twee kerels loopen voor bera uit eu twoi gaan achter hem of loopen ann de veraijde van do stiaat JeeftJtij teekearn van dronkenscha of laat hy een raooienhorlogeketting of schitterende dookspeld zien dan iszijn vonnis geveld Ejn armelijk uitdunden cüêutlut men meestal oa een korte moustering weder vrij zonder dat dt betrukkoiie vermoedt in welk gevaarhij heeft verkeerd maar een cliënt bij wieu wat tehalen valt wordt begeleid toftlat do gelegenheidgunstig is erijeus in een hoek of in een der eogf donkere stegen tusacban twee rijen liuizeii Een Door het hoofdbestuur van de Broedersehap van Candidaat notarisseo in Nederland is besloten op d algemeeue vergadering 31 Aug te Maastricht te houden de vrai aan de orde ta steden Moet het Notariaat een bezoldigd Staatsambt worden en van te voren daarover een praeadvies ta vragen zoowal van een voor ala van een tegenstander van bat Staatsambt Deze praeadviezeu zijn thana uitgebracht eo opgenomen in het 4 Juni varsdli nen nummer van Het fTeekblad voor Notarisambt en Registratie Het praeadvies waarin de vraag bevestigend beantwoord wordt is van de hand van Mr M W F Treub die aan het slot van zy ne besofaouwiogen tot deze conclusie I komt Het hervormen van het notariaat tot eeu betoldigd Stftataambt ligt geheel in de tijn der geschiedenis van deze instelling on deze hervorming is noodig zoowel op grond van overwegingen van algemceoen aard als omdat do practisoho bezwaren dia er tegen knnnen worden ingebracht door de voordeelen welke de verandering voor bet publiek voor den Staat en voor de notarissen zelven zal liebbeo ver worden overtroffen Ontkennend wordt de vraag beantwoord door deu Heer N J Verkoren van sGravenbage die tot het besluit komt r dat invoering van het Staatsnotariaat mot allee wat thans tot da notarieele praclijk behoort niet weuschetijk is omdat ile Staatszorg zioh verder zou uitstrekken an de hedendaogsche maatsehappeliJka toestand veroorlooft dat bij invoering van het Staatsaotariaat beperkt tol den authentieke akte aan dan notaris verboden moet worden andere beroepsbezigheden te varrichten dat het Staatsnotariaat zoowel uitgebreid als bitperkt orervleugeld zou worden door de zaakwaarnemerij welke zich daarnevens ontwikkelen zon niet aan de verwachting zou beantwoorden de kosten voor het publiek niet zoudan Termindaren en de makersatiên niet zouden worden voorkomen In vorige eeuwen waa het gebruikelijk op portretten van adellijke en andere aanzienlijke personen wapens te sohilderan Vaak is het io Waren tijd juist aan dien maatregel en aan de stelselmatigheid waarmede de wapens werden aangebraohl te danken geweest dat men heeft kunnen beslissen wiedde personen waren op oude portretten voorgesteld Met bat oog hierop geeft da heer H erkeWennink rodaoteur van jOb Friesche Adelaar te Leeuwardan ia een ingezonden stuk in het Nimws e d Dag zijn leedwezen er over te keoum dat men bij hei portret van de koningin regentes dezer dagou tan raadhuize ta Leeuwarden geplaatst van wat hïj als de gewone methode voorstelt is afgeweken Immers zijn er op een portretstuk twee wapens geschilderd dan is het gewoonte dat deze voorstellen het rechts geplaatste dat van het geslacht van den vader het andere dat der moeder van den of de afgebeelde Op het portret van de Regentes zijn echter geschilderd rechts bet wapen van dan Koning der Nederlanden en daarnevens dat van WaldeckPyrmont De heer Wennink vreest dat de latero navorscher uit deze wspenroorstelling in de verkeerde meoning zal worden gebracht dal het portret de dochter der afgebeolrta voorstelt Koninftin Wilhelmina in stede van da KonlnginBegontes Bnltenlaadscli Overzicht De Duitsche sociaiistan hebban voor da verkiezingen tot nog toe in S60 kiesdistricten in het geheel zijn er 3B7 hunne oandidaten gesteld Voor vale dezer candiilatnron beataat atuurlijk volstrekt geen kans op succes en diene lechts om later te kunnen roomea bp een groot aantal socialistische stemmen dia ia geheel Duitsohland zijn aitgebraobt De socialistische aanvoerders vinden na eenmaal genoegen er in aena soort van socialistisch plebiicit te vartoonaa Langzamerhand beginnnn zicb eenigszins geloofwaardige voorspellingen omtnml de verkiezingen te doen hooren waarbij de KrtuzmtiMi profeteert dat i le regeering den 15en Juni den alag znt verliezen omdat al worden er een kleine 20 vrijzinnige aeoessionistan gekozen en al mogen de oottservatievaa verscheidene mandalen aan da volkspartij van Richter ontnemen hal centrum veel opposilioneeler schijnt en het aantal socialisten toeneemt Tenvtjl de Groothertog van Baden zich reeds meermalen opentyk ten gunste vnn hri legerplan heeft uitgelaten gelijk weder gisteren te Offenburg in eena vergadering van militaire vereenigingen waarbij hij omdat zyne vorige toespraak veelal was oitsverstaan thaofi zijne toespraak vooraf had opgeschreven an voorlas heeft de Prins regent van Beieren aan de gezamenlijke Beiersche autoriteiten het buvel uitgevaardigd dat fij zich moetea onthouden van atla invloed op de verkiezingen en intimidatie der kiezers Do Fransche Kamer heeft twee eenmaal zeer bc