Goudsche Courant, donderdag 8 juni 1893

1803 N 6065 Donderdag 8 Juni GOUDSGHE COURANT Nieuws én Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Du iDzoadlng ran advertentlön Iud gescluedou tot eöo uur aue namidcUtgs van üjeai dag der uitgave HEIl ËKËiVS 9 Ot per Fl 5 Ct per Fl prachtig helder en goed werkend Dep6t A aNOETlKR Gouwe C 34 35 AD VERTENTIEN in alle £ inn n en SuUenlan tmhe Couranten worden dadeiyk opgezonden door het AdTertentie Burean ran A BRINKMAN en ZOON te Qimda atradeii beginielea op de TerantiroordelQkhflii tbd arkKerers b ongelukken aangenomen de beroaps ebadekaDB en de Terphchte verzekericg Zg nam aan dat voor ongelukken dieeengerolg ziJD van het gebruik van machines m werkplaatsen de werkgevers verantwoorJelijk zgn oq dat z da laehtoffers schadeloos moe stellen en ten tweede dal deze sobadelooastelliug enkel door de verpliehie venekeriag kan wordao gewaarbort d De mioister voor landbouw de heer Viettr hield gistereo bij eeu feestmaal eeue red voenag waarin hij betoogde dat de regeeriog die eerlijk en rechtvaardig is voor de aaustaanda verkiezingen den kiezers D atB behoeft aau te bevelen Ue oud minister Constans beeft te Toulouse eone groito redevotiriog gehouden De heer Constaus zeide dat bij de aanstaaode verkiwingen bqiia uitsluitend republikeinen zullen gekozen worden Het ie echter met voldoende dat er eene meerderheid zq maar er moer een Ran engosloten meerderheid zijn in staat te regeeren Vervolgens zette de redenaar uiteen dat de republiek nu er overhaar bestaan niet racer valt te twisten daar de teg nstandor de wapenen hadden neergelegd een tijdperk van organisatie moet binnentreden Zij moet verdraagzaam maar krachtig zijn en de toegetreden conservatieven toelaten zonder huu de rogeenug toe te vertrouwen De republiek wil den godadienst vrede maar wenscbt geen echrede achterwaarts te doen Voorts behandelde de heer Constans de sociale vraagstukken en zeide dat de arbeiders dan eigendom moeten vemeerderen en niet vernietigen Men bekoort het sparen bij de arbeiders aan te moedigen en onderateuningskasien voor den ouderdom te vormen Daarna snmdc de redenaar de middelen op om het welzgn van den landbouw te bevorderen Aan het einde tijner rede zoida de heer Constans Na 1870 heeft de republiek Frankrijk omboog geheven Frankrijk wil alleen zijn kracht bezigen om het welziiu van allen in het land tebevordaror Tevens wenscbt het den algemeenen vrede te verzekeren met ongeschonden handhaven zijner rechten die bet voorD nan is door allen en overal te doen eerbiedigen Dr Imjm eial bavat een telegram uit Fampelona meldende dat volgens eeu mededeeling der overheid van Puenm la Eeyna in Navarre aan den prefect een sergeant en eenige soldaten van het garnizoen van bet fort 8l laabelle gesteund door burgera in verzet Egn gekomen da overige soldaten hebben ontwapend an gevlucht zijn in de richting der Fransche grens X oproerige beweging draagt een CaTlistiaoh karakter zy vindt onder de bevolking geen weerkï k De Carliitische afgevaardigden deiavjuieeren bat gebeurde en verklaren dat de uitdrukkeigke bevelen van den pretendent voorschreven het legenwcordlge régime te eerbieiigen Zaterdag hielden 10000 personen te Fampelona een betooging tegen de bezuinigingsplannpn der regeering De manifestatie liep kalm en rustig af Over de oproerige bende ia Navarre wordt nog genteid dat zij Zaterdag den nacht doorbracht te Arraica en van den burgemeester van dit plaatsje levansmiddelen eiachte aan welVen eisch werd voldaan De gendarmerie vervolgt den troep die echter het gebergte ia ingetrokken waar een vervolging moeilijk is De bevolking keurt wel de oproerige bew ng af maar is lueltemin vast besloten zich te verzetten tegen elke pt ing om de nog bestaande pivilagiën op te heffen purgeriyke Stand GBBOUKN 3 Juni Johanna Maria ouders P de Grugl en E van Maaren 4 Agatha Wijnanda ottdert A M Sohoonderwoort m J Verkerk 6 Huibort JohaoneB oudem J H Verkerk en A Soheepbouwer Oorneiis Adrianus ouders H de Jong en M J Zoeteman Jan Pieter ouders L Honkoop en H van Hertum Johannes ouders F Borst en C Vupr r GEHUWD 6 Juni B J M Suiermaos en C A A P van Dillen OVEBLEDEN 8 Juni C Berendaen 18 w 8 A de Hoop 11 m A de Vries wed D V 0 Lomiwen 60 j B W de Boer 21 m 6 O Uithof hnievrouw van B Boore 71 j en J h Breederland K m AP VERTENTIfiN SmPPÊÉFABRIEZ TA W HULLEMAN Adï © Grou We C 43a NaatschappU tot Exploitatie van Staatsspoorwegen GOMOOFE WiillËDËI Eiken DOi DERDAG van af IS Juni 1893 tot nadere aankondig ing EX€IKSIË van dun Haag Bolterdam Haas Gouda Amsterdam Wees perpoort en Uirccbt naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Brammen Zutfen en IMUmegen B geao ffzaoie deelname zullen voor deze excursie extra treinen loopen van den Haag Rotterdam Maas en Amsterdam Weesperpoort naar Arnhem Vertrek den Haag 7 00 Botterdara Maas 7 o Gouda 7 Amsterdam Weesperpoort 7 o Utrecht S aankomst Arnhem 9 1 en wel in aansluiting te Arnhem op trein 31 Tan Arnhem tot Zutfen en op trein 31 Tan Arnhem tot Nymegen Is echter het aantal nitgegeTen biljetten te gering dan loopen deze extra treinen niet en heeft het TerToer tot Arnhem alsdan plaats met trein 31 en Teider op dezelfde wyze TBÏSTJa RElIS Vertrek Zutfen 8 12 trein 52 Brammen 6 8 trein 116 Dieren 8 28 trein 52 de Steeg 8 3B trein 52 Velp 8 treio 52 Nymegen 8 21 trein 52 Arnhem 8 55 trein 52 Bö genoegzame deelneming aollen voor het vervoer van af Arnhem extratreinen loopen vertrekkende van dit tion achter trein 52 Frge der Bpeciale retoarbitjetten voor bovengenoemde stations alléén oor aan m trnnm geldig Ie kl f 300 2 1 kl f 2 00 3e kl f 1 50 De speciale retourbiljètten worden aan de 5 stations van uitgifte verkocht den geheelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s middags 12 uur voor de excursie op den daaropvolgenden DONDERDAG 1 Alle uren zijn in Greenwich tijd Oude Kennissen Tegen rhuraatiache aandoeningeo van allerlei aard snn de echte ABSHAUBBIN S Anti Rhumatisclie WATTEN Toorzeker onde kenissen welke geene aanbeTeling meer behoeTen Verkrygbaar 80 cent per pakje o a bj T K G TUI Detli Hej de Wed Bosman Gouda F W J denUijl Schoonli A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A HoQgendijk Cappelle d KraatB Bleiswijk De NIEUWE LONDON doethelgrgze Haar binnen enkele dagen Terdwgnen maakt het glansrijk en zacht is onschadeiyk Toor de huid en Terft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen TerkrSgbaarbflJ A CATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten franco per post 15 ct per flacon hooger C B Verheul Ouda ater A Bos Berkel J van Dorp Zoetennfler A Kauling Alphen Gebr Kauliag Bodepaven K OostsrUnp Haaitreohl Gebr Kaulinu Woerden Q V d GeurfWaddinlveen Men zg gewaarschuwd tegen de namaaksel en lette Tooral op de onderteekening n elk pakje A BREETVELT Ai Men wende tch voor STOFJASSEN COLBEIVTS MarktA68GoDDi bjj W f JMl I V Gouds Snclpersdruk van A 3 isimah ZooK h uitgaTe dezer Cf urant geschiedt dagelgks met nitzonderfng ran Zon en Feestdagen Dd pr s per drie maanden is t 1 25 tranco per post 1 7Ü Izoiiderlijke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 Juni 1898 Nasr aanteidioit vao het b riolitje uit Gouda F in pen Haa oh blad ala zoudeo verscheidene leden Tsa A Burgerplicht bedankt hebben nmdat dese Vereeniginsï opnieuw de candidatuur Valette jesteld heeft kunnrn w j aan onze lesera met zekerheid berichten dat na de laatite vergadenns van fiBurgerplioht gem enkel lid oor het lidmaatschap bedankt heeft Id enkele kalholioke blaliea wordt van den oandidaat der vooruitstrevende liberalen in dit district de beer Valette gezegd dat deze katholiek i8 en natuurlgk verbinden z aau dia mededeeling allerlei hatelijkheden zeker ter betere bestrydmx f n die camiidatuur Hoewel in dit geval waar alleen van eene politieke meeniog sprake is liet geloof uiei in aanmerking behoort te komen achten wij het in het belang der waarheid y qg emclU dau Jwwering pertinmt tegen te spreken De beer Valette is protestant en behoort tot de llemonstrantsche broederschap De Standaard rjchryft i De nederlaag vau het Conservatisme in Gouda was zoo gevoelig eu in het oog loopend dat zelfs de Indépendance in haar hoofdartikel waarin ze van ons land bgna nooit notUte neemt breedvoerig den uitslag van de gebonden temming meedeelde Heel het land ie het er dan ook over eens Het Conservatisme beeft in een district waar het zijn beste kansen had zyn kansen in weerwil van zyn monsterverbond verspeeld De eerste indruk bij de Antirevolutionairen alsof we deu slag verloren hadden heeft dan ook nu reeds allerwogen plaats gemaakt voor de overtuiging O E3 FEVILLETOK xjir Naar iet Hoofdintêei XI tl Kijk daar begint net de eerste wals 11 riep Neunderscheidt blijkbaar iu z jn sohik hen na kinderen doe mij nu ceul naar bjj kwam niet verder h j verstomde plotseling ü der den blik die hem uit de strenge oogen van freule von Spryern trof en evenals eeu knaap die met zijn figiuir vertegen is dit tracht te verbergen door verrcgaauden overmoed eoo kruiste hij aanstellerig bibberend zijn armen over de borst en zeide vJoukvrouw Germa uia ik bevries I Zij nam hem van het hoofd tot de voettin op toen keerde zij hem haast roet verachting deu rug toe Voor het eerst steeg bet bloed hem naar het hoofd mademoiselle de Gironvale echter trok snibbig haar neusje op en zeide op zeer vertrouwelijken toon irEen hoogst onaangename dame deze freule de Speyern n ést ce pas cher baron f men heeft zoo het gevoel als men bij i aar i alsof m n tot aan de knieën in koud water staat Vorstin Claudia 3ei ook al dadelgk toen z j baar zag dat men in baar dat we integendeel in het punt waar de slag om giaii schitterend hebben overwonnen legen Beutert l is dan ook tke good org die QU reeds door heel bet diatrict geboord wordt Niet om Valelie Veelmin om den Liberaal te helpen Maar om deu man tn weren die Q eheel onze gezonde votkeontwikkeling zon tegenhouden Bahlmann Baslert Bronsveld is het triumviraat dat op 13 Juni opnieuw moet worden afgewezen Gouda dat dusver zijn vlag met eere zwaaide moet ook by de herstemming toonon politiek r jp te zijn Kn wie daarbij ook aobterblljve onze Antirevolutionairen moeten in het voorste gelid staan Den fltryil tegrn de doodel jke omarming van bet CoQservatiime te voeren U zoo er van prifilegie ooit sprake kan zijn bet prirÜegie dat dna van rechtswege toekomt Heden middag had ten Raadfcaize dezer Gemeente de aanbosteilin plaats vau o Het onderhoud d r t aaii ir ii Unf derivie ren de IJsel en Oouwe bq laoga de wateren en grachten enz binnen de Gemeente Ingeschreven werd door J J Duim voor 5930 P A Burghout voor B71B J de Joug voor 8670 H J Nederhoist voor BUSS C P W Dessing voor 5633 en W Bokhoven voor 669B allen te Gouda b De vernieuwing van het bovendek en de trottoirs van de draaibrug in den Kleiweg lugesohreven werd J de Jong voor ƒ 1393 J J Duim voor 1390 P A Burghout voor 1370 H J Nederhorst voor 1847 C P W Dessing voor 1310 en W Bokhoven voor ƒ 1293 allen te Gouda nabijheid verkouden wordt 1 Olivier lachte wel wat vetstrooid ffMooi gezegd I In ieder geval ben ik vaneen zoo kouwelijkenatuur dat ik liever met vuur dan met sueeuwballen speel fiijvoorbeuld mei bet vuur vau die alpenrozon in uw haar die m de oogen verblinden evenals do dwaallichten het deu armen Taunb iiser deden in den llörselberg I Met beide handen greep zg naar de bloemen in baar korte lokken en koketteerde iq het Pransch xhet hem terwijl zg hem pruilend aanzag MecbantI om zoo te spotten over de teere bloempjes die mg zoo n ergernis bezorgen I Daar zie nu eens alle blaadjea vullen of eo zg schudde bevallig met haar hoofdje zoodat de kleine roode vlobjesj over baar hoofd d varrelden f Binnen een half uur is er niela meer van o er dan de bruine stengel afschuwelijk dites müi que faire cher baron P Zy draaide zich voor hem om op haar booge liakjea en zag er warkelgk ontroostbaar uit qZnl ik ze misschien weer met mijn Larlebloed vastlgmen F vroeg hg met een zeer brutaten btik naar hnar toebuigeud Kon luid gelach en mademoiselle liïspéranoe vloog als een vogeltje been de scbit terende vorsttn Olauriia tegemoul die tot alter verba zing de hofluge binnenkwam Vleiend vatte zjj den arm van hare bekoortgke meesteres en Jlui8t rde haar zeer haastig in het oor f Eun bctooverende en allervermakelijkste man De groote met vochligoii glans omdoersde oogen ADTBKTENTIEN worden geplaatit Tan 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS wordep berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt c De vernieuwing van deu bovenbouw der brug in de Peperstraat over bet water naar de Baam iDgesohreven werd door H J Nederhorst voor 600 J J Duim voor ƒ 590 J de Jong voor 547 C P W Dessing voor 640 P A Burghoui voor 539 en W BokhoTeo roor 524 altea ta Goods Op 9 Juli a s zal door de Rolterdamsche wielrüderivsreenigiug T H O B een Internationale wadstryd van meet worden gehouden over 100 of US km De weg zat genomen worden over Gouda Bodegrave Woerden Utrecht en terug Bij de A N W B zal aanvrage worden gedaan ingeval er een record wordt gemaakt dit te doen erkennen Id de Maandag avond gehouden raadsvergadering te Woerden werd het voorstel om de k rmia iu October 4 dagün te laten duren in plaat vau fl waarover in eene vorige vergadering de stemmea rtMJttwii mmi êrk m é nx e m mi ÊB Mfenmneo Gisteren werd te Rottenlam dn algemeene vurgs dering der lUmoustrantscbe Uroedersohap door den voorzitter ds G Buisman van Delft geopend In zijne toespraak richtte hij een woord van hartelijk welkom tot de jonge predikanten die voor het eerst de vergadering bijwoonden dü heeren Eldering rao Frederikstad a d Eider Oort van Dokkum en Hooykaas van Amersfoort brMht hij hulde aan de nage dacbtenis van de emeritus predikanten J van Leeuwen en J Herman de Kidder en den heer dr A Homeün nds vele jaren lid van het bestuur der gemeente Trouda alle sedert de vorige vergadering overleden en gedacht verder de leden wier heengaau men moest betreuren of aan wie een gulukwensch kon worden aangeboden richtten zich met droomorige uitdrukking op Olivier Claudia stond een oogonblik onbewegelgk terwgl lij hem aanzag Als eeu gloeiende stroom ging deze blik hen door mo en been baron von Nenndersoheidt klenul plotseling den kanteu waaier von Ëspërance in zgoe handen alsof bij diea met geweld wilde lijnkugpen Vervolgens keerde Claudia zich op haar groeieuw manier naar de dames die om haar heen stonden om ze toe te knikken of baar een b nd te geven over haar geringste beweging lag een zeer sentimenteel en teerhartig was Espérance echter was andermaal naast Olivier gaan staan eo hing zeer ongegeneerd aan zijn arm AUei vite charmante cavalier I Ik zal u aan mgn godin Veuus voorstellen opdat gij spottenile man ten minste ééns moogt ondervinden wat h t is om verblind te worden 1 en schalks naar hem opziende vervolgde zg zachter f Zeer onvoorzichtig m mg mot waar Wie weel of gij oog een blik of een enkele gedachte vour de nrme Elisabeth zuil bebben als gij eerst in den Horselberg betooverd zgt geworden Dat mademoisfUe de Gironvale zich zelve bedoelde met de lilomie koningsdochter sclieen von NennderBcheidi buiteugüwoor grappig toe zeïfaop ditoogenblik waarin er slechts één ding was dat belang voor hem bad Lachend keek bij hot magere geïiohl met den flaamgL kncpju mond en den zigeiiiiiTHcInigen gelaatv