Goudsche Courant, donderdag 8 juni 1893

Uit het reedi ia druk roadgesoadea rertlag der eommiwie tot de zaken der Broederschap bleek o dat de meeste getneeoteD in ledental Toomitgiagen loodat de Broederschap tbaoe 593 leden mnr telt dan ten rongen jare Op vooratel trd den vooreitter worden tot voortdurende leden der Vergadering benoemd de beerea da J H Marottter en A A Uumme Ia het laoTuIliogiTeralag der boTengenoemdeeom miasia werd o ii medegedeeld dat de commisaie een brief van rouwbeklag gericht had aan H It de Koningin Begeotee na het orerlijdeD van H U a vader den rorat van Waldeck en Pyrmont eo aamena H M eeoe ilankbetuigiug bad ontvangen De boekhouder der Broederschap had in zgn verslag o a mede te deelen dat de Broederschap twee legateit elk vau SOO ontvangen had van de heeren C E Tiruly en A E Boest laa Limburg beiden t Rotterdam overledea De rekening sloot met een betrekkelijk grooi voordeelig aaldo Tot eeraten voorzitter van de volgende vergadering werd benoemd dr J Herman de Kidder van Meppel tot tweeden voorzitter da A K Ë Horal van Loehem tot eersten en tweeden aeoretaria de heeren da H A van Oordt eo W A Terwogt die alle deze benoeming aanvaardden Tot lid der commisaie tot de zaken der Broederschap benoemt de vergadering dea aflredenden secretaris ds H P Schim van der Loeff van Leiden en tot curator van het seminarium den emeritui predikarit 3 H Maronier Ue boksende kangoeroe waarmede te Londen te Farys en elders in het buitenland voorstellingen werden gegeven ia te Amsterdam aan het OentrftaI station esterren Hel dier was derwaarts gevoerd om bet in een café ofaaotaot te doen optreden Beohtsingang is verleend tegen den klerk b de Btaatsapoor J K h te Eindhoven wegens hetaohrqven ea inzenden van een voor den atationsaaaistcnt b de Staatsspoor J A Huome te Eindhoven beleedigend stuk m bet aoc Klem weekblad De Seinffever oi aan ran den bond Spoorwegpersoneel Staten Oeneraal 2 Kahik Zitting vun Dinsdag S Juni 1698 Bgna de gobeele dag werd gewijd aan de vraag of de inkomaten uil bedrijf on beroep gelijkelyk in de belaatiog moeten worden aangealagen De opinïën over de draaekraobt van vaatu inkomen zgn ze r verdeeld hield men vaat aan bet beginsel dal een bedrijf in den regel eenige waarde vert enwoordigt die met dun dood niet geheel verloren gaat terw j een beroep inkomsten geeft die geheel met den dood verdwgoen dan zou men dunkt ons het spoediger ena zgn over het te maken onderaoheid Doch de meeste leden volgen de inspraak van hun gemoed De een voelt veel voor de kleine ambtenaren de tweede voor gepenaioueerden een derde voor de arme tobbers van winkeliera zoodai het een wedatr d lykt te orden wie voor lijn proteges den maeateu aftrek kan machtig worden De heer Poelman verdedigde een amendemeut volgeqs hetwelk alle ambtenareu naar 76 pot van huu inkomen zullen worden getroffen De heer Borgesiua wenacht de eerate 1000 van E ensioenoo lüfreoten en wachtgelden aleohts voor de elft in rekening te brengen kleur aat Db Horselberg en de Blockaberg zgn tegenwoordig met een telephoniaobeu en electriacben spoorweg verbonden en als ik mevrouw Venus vertel dat ik reu cbarmante vriendin heb onder de kleine heksen daar dan zal eg mjj waarsebgnlijk wal eons een vrgkaartje geven I irVerBohrikkelgk menaob I Ik 1 den bazemateel in zont water aioppen T dfaigde Bspérance zoo alleriiefst ala baar mogetijk wai eu op eena sprak ie weer zuiver Dultsoh soonta gewoontgk als zg m TUur geraakte Claudia zag naar Olivier rond daar zij sgn naam hoorde noemen Een langen op vreemde wijze schittarenden blik wierp zg hem toe en daarop krnldes zich haar lippen apoitend en de enkele losse diamanten iu haar kapsel fonkelden als dauwdruppels op een roos De hofmaarschalk aoheen niet bgzooder gesticht te wezen voor de eigenzinnigheid van freule Gironvalo en vóórdat Claudia baron von Nenndencheidt nog met een woord kon verwaardigen boog bij diep voor haar Permitteer mij Doorluohtigheid men is van ylan om dadelijk een ommegang door de zaal te gaan ondernemen mocht gg wellicht ook laat faierlo gevoelen dan ffDoorluchttgheid ik hoop du ik u mgn arm en geleide zal mogen aanbieden hiermede drong prins Honeok naaat den spreker hg had te roron vorstin Claudia in de logo mogen binnen brengen en liet rich DU verder ook op zgn recht ala Cicerone voor De heer De Bas weMcbt dezelfde reductie toe te passen op alle vaste inkomens De heer Heemskerk stelt voor ook redactie te geven voor hen die ïn dienat zgn van bet bgzonder ooderwys en inatellingen vau liefdadigheid De heer Van Beuningen vr est voor onzuivere stemming bg al die vrgstellïngen en wil dus de beele paragraaf der vrgalellingen en reductiën doen vervallen Dat E n zoo ongeveer de voornaamate wgzigingen die in debat waren De minister erkent geen rersobil tuwcben bedrgf en beroep doch wil pensioenen enz wel minder tieffen Intusschen laat hij de besliaiing over bet amendemrnt Borgeatus aan de Kamer over De heer Levy bepleitte de aaoapraken der ambtenaren op mindere belasting dan de bedrijven doch vond tegenspraak bij dec heer Van Houten Do heer Bulgers die zooveel voelt voor de landbouwera bleek onvermurwbaar voor de ambtenaren Ook de beer Farncombe Sanders was van die meening doch wilde ook de lijfrenten ten volle aanstaan Tot eene stemming kwam het niet daar alle paragrafen van dit artikel 3 eerst moeten besproken worden Zioover is men nog niet want Ibana la de veelbesproken landbouwuitzondering aan de orde Beeds ia voorgesteld door den hoer Poelman om eenvoudig die parasraaf te schrappen en de winst op bet landbouwbedrijf to belaatou ala van eik ander De heeren Oerritaen en Lieftinok stelde voor ook du coöperatieve landbouwproductierereenigi ngeii in de uilzondering op te nemen Heden voortzetting meer vinden kan toodst meu baar moet geven aan personen die reeds 2800 pensioen genieten dan ia toch inderdaad het bewija geleverd niet waar dat er geen gebrek is Maar in ernst is sulke bevoordesling van vrindjes ten kofte van mensohen die naar een baantje hunkeren niet ietwat argeriQkF Haagtche Ci De mode van 1880 zat eerst oompleet zgn z t het Amaterdamsob fFbl ala men er ook de coiffure ait dien tijd in haren leer karakteriatieken vorm bij draagt bet baar van achteren boog opgewerkt es van daar in twee lange gefriseerde bossen naar da slapen afbang ud een kapsel dat veel meer flatteert dao men het op het oogenblik wel wil inzien Het geeft toch door de slapen te overpobadsweu meer uildrnkking aan de oogen evenals nog niet lang geleden bet poiiny en het kroes op hal voorhoofd maar daarenboven geeft het naa t de wang afhangend iets zacht vroawelijks aan het gezicht dat zeer bekoorlgk kac staan Vooral magere amatle gezichten te lange neuzen te spitse kinnen schgaen er mindor onevenredig door Hen is intusschen nog maar aan de overgangen en vindt die in de kapsels Dubarry en Pwnpadout Deze vormen toch ook een overgang luaauhen het haar naaat bet gezicht dat men bv op het portret van mevr de Stirigné vindt en het open voorhoofd van MariaAntoinette Zeker is het dat eene revolutie in het kapael aanstaande is het bigkt zoowel uit de geiaoleerde pogingen der verachillende kapperstijdschrifteo eo conoouraen als uit de onzekerheid bij de draagsters zelven In de Militaire Spectator komt een ingezonden atuk voor van den gepens majoor dor O L infanterie Keaaler waarin hg optreedt tegen het te vuur eu te zwaard veroveren vaU Aljeh Integendeel wijst de heer Keasler op bet vroeger door anderen uitgesproken oordeel f Atjeh te verlaten is in het belang van het vaderiand van da koloniën van het leger ec van de humaniteit een gebiedunde plicht Na al hetgeen is voorgevallen aoht hg het nchter daartoe waAraohijnlijk te laat Maar nogmaals eenë expeditie tegen Aljeh uit te rusten zou het gevolg hebben dat wij uitgeput rake en eene aofaterwaartsche stelling aUlIeu moeten innemen Ona prestige zal dan nog meer dalen terwgl niet gedacht zal kunnen worden aan het gebruiken onsar militaire macht waar se elders noodig mocht zgn Uit Utrecht schrijft men Een stukje sociaal ma stuk wordt wel eena beweerd dat t voortdurend moeilgker wordt eene betrekking te krggen dat er voor elke plaats 10 of 12 of 15 liefhebbers opdagen Malligheid ia dat onwaar een verzinsel De minister van Justitie lieett dit ten duidetgkate in het licht geateldin doiSf C van giaterenavond die de benoeming rer neldde van de nieuwe inspecteurs der rgkaveldwacbt Vooi dia negen betrekkingen die in rang en bezoldiging 1200 gelijk staan met die van inspecteur van politie heeft de minister nl zoodanig gebrek aan sollicitanten geiiwl dat hg is moeten eindigen met het baande o tedragen aan twee gepensionoerdo kapiteins vau bet O t leger en daarna ook zelfs aan twee gepensioneerde Ii discbe majoors AU men voor een belrekking van 1200 niemand Als men oen bewgs wil dat eene algemeene keuring ran voedingsmiddelen noodzakelgk is dan vindt men dit in het verslag van de commissie van toezicht op vee on vleesch in onze gemeente Volgens de bestaande verordening moet vleesch dat in kleine stukken ingevoerd wordt op do plaa van herkomst gekeurd worden Nu zijn in verachillende gemeenten die vleesch naar hier uitvoeren geen veeartsen gevestigd Men moet daar vertrouwen stellen in beeedigdti keurmeesters wier kennis van vluesohkeuring in de meeste gevallen volgens het verslag nterecht mag worden botwijfetd Daarop wordt in het verslag aangehaald wat da eerste keurmeester over dit punt zegt Het zou zeer weoaobtilijk zgn dat een dergelijk bewgs van keuring en herkoniat alleen geldig waa wanneer bet werd afgegeven door een gediplomeerden veearts Ware dit het geval dan kan bg eene aerieuse opvatting van hunne taak h ingevoerde vleesch aan eene behoorlgke controle worden onderworpen Deze veeartsen moetfo dan de dieren waarvan het vleesch naar hier zal worden verzonden levend en geslacht keuren en hun goedkeuringaatempel drukken op het gedeelte dat verzonden wordt Thans gebeurt het wel dat een goedkauringébowgs wordt afgegeven voor vleesch hetwelk daar ter ptaatae werd ingeroerl en dat daarna naar bier wordt doorgezonden Daarom geef ik de commissie van toezicht op vee en vleesch alhier ui overweging bij het dagelgksch bestuur onzer gemeente alsnog aan te dringen op verbetering in dezen toestand Tot beden heb ik hier niet cp aangedrongen daar verscheidene staxera alhier door d ze bepaling in moeielijkheden zullen komen omdat niet overal reeartaeu zgn toch moet ten alotte het algemeen Als een onheschrgfelgk zacht luchtig en goudgetint wolkje zweefde vorstin Tautenatein aan de zgde van Oliviur voort en haar iud uk wekkend e cavalier moest zich laag neerbuigen om haar meteen gloeieaden blik bartochtelgk toe te fluiatereo Toen Ulysses geheel onder den indruk der bekoring was en aan ICa ypso s zg hem de jaren ala minuten toeaoheneu toen vargat hg alles den langen tgd dat hg rondgedwaald had zijn avonturen zijn tehuis en zgn vrouw en toen nprak hij niet over het verleden maar slechts orer hot lieflijke en wonderschoone heden I De brillanten in haar kapsel nibotai stralen dansten voor zgn oogen en vielen als vonken vuur ia zgn I hart vlammen sloegen uit gloeiend boete gevaarlijke vlammen I XII Fides leunde zwaar op den rand der l i en zag geheel afgetrokken op de menachenmaaM neer die zoo bont en luidruchtig dooreen woelde evenals de koortsachtige gedachten achter haar gloeiend voorhoofd staau Zal Uwe Doorluchtigbeid de vriendelgke goedheid willen hebben grande ronde door zaal eo foyer I eu hg lachte zóó AtX zgn melkblond snorretje over zijn IVaiie wilte tanden opstak en bood toen met twee korte buigingen zgn arm aan Claudia boog even half achtetoot half mioKaam Zou dat niet te veel van het goede zgn waarde HoneckF haar stem klonk week ec gedempt Wif hebben elkaar reeds zoo goed loeren kenoeu eu alle uieuwtjtis reeda zoo van alle kanten besproken een weinig changement dea dócorationa sou werkelgk niet kwaad zgn I Bedenk u intusaoheu maar eena een grappige anecdote ieu uit het kazerneleven of een pendant van den dooden boer latar zal ik u dan wel weer geduldig aauhooren en er om lachen I en daarna reikte de betooverendste aller vrouwen hem met eeu niet te beaohrjjreH lachje haar hand tot een kua en wendde zmb haaatig tot Nenuderaoheidi Weea gij mgn gids baron maar neem geen Baedeker maar aleohta uw eigen berionoriugen ter hand een enkele ewerftucht van uw zoo storm ichtig bo wogen leronscheepje vindt ik veel ini eressanter dan al die met bloemen versierde gangen eu dwaragangen van dit optiragubouw 1 l 9nM Btrvh Olivier stond met tier opgerichte gestalte lachend over al de hoofden heen te zien van hen die te vergeefsch hadden getracht om den naam Neiinderaebeidt in het stof ie treden Het slot an het eerste bedrijf was Aan mg het rijk aan mg de macht I hygiënisch belang in deze zwaarder w en dan het eigenbelang der slagers Dat is goed gezegd maar hoe oordeelt deze autonteit die zoo hoog oïachen stelt zelfs aan plattelandsitem eenten len aanzien van riaeach dat naar bier zal gaan over zijne eigen plichten ten aanzien van vleeBch dat van hier verzonden wordt De omstandigheid dat het aantal afgekeurde runderen verre beneden dat van andere jaren is wordt in het verslag toegelicht door de volgende mededeeling van deu eersten keurmeester ffDit verschil is zuer groot on laat zich door het volgende verklaren Gedurende de drie eerate jareu van mijn verbigf alhier heb ik steeds het vleesch van runderen dia aan algemeene tuberculose lijdende waren geheel voor de oonsumtie afgekeurd ondanks allerlei weeklachten vau slagers en veehouders met la daaruit voortvloeiende onaangenaamheden heb ik langen tijd beslist geweigerd dit standpunt te verlaten hoewel iu Amstertjam en Botterdam het fleesch van deztj dieren in de meeate gevallen aan den veekooper wordt teruggegeven Ofschoon uit een algemeen sanaitair oogpUnt dit teruggeven niet te verdedigen is is het toch van eene andere zijde beschouwd voldoende wanneer de inwoners der gemeente gevrijwaard worden voor het eten van dergelijk vleesch terwgl andere gemeenten dac maar moeten zorgen eene hehoorlgke gereglementeerde vleesch keuring te hebben Langzamerhand ben ik tot de overtuiging gekomen grootendeels doorcourantenberichten betreffende processen tussoheu gemeenten en 8lng 8 b V Meppel tn Helmond dat het voorloopig het beste zal z jn het vleesch van tnberculeuae dieren zooveel mogelgk naar buiten te doen vervoeren terwgl dat wat hier kraohtona de verordening nog verkocht kan worden aan zoodanige bepalingen ia onderworpen dat de slagers het zoo oenigszina mogelgk liever naar buiten zenden In zulke tngenstrijdigheden kan aloohta eene algemeene regeling voorzien die ook noodig ia op bitIgkheidsgrunden want is het noodig dat da getondheidsbelangeu niet geschaad worden door de toegeeflgkhüid of onvoldoende kennis van keurmeesters hier of daar er moet ook tegen gewaakt worden dat te strenge opvatting bg de keurmeesters de geldelijke belangen van slagers en veehouders meer schade dan iu bet algemeen belang onvermijdelijk is Strafvervolgingen tegen sociaal democraten Men gaat meent de Ar h Crt tegenwoordig wel wat ver met het voor hut g rAobt brengen van sprekers op vergaderingen van sociaal democraten en indien het gerucht waarheid be at dat de veelvuldige rervolgingen weeeiia mnjeateitaachennia opruii ng en dergeIgke op zich zelf zeker af te keuren zakeo toe te aohrijven zijn aan eirculairea uit Den Haag dun wordt het tijd dat in de Tweede Kamer dit punt eena ter sprake wordt gebracht en em votum van de Volkavertegenwoordiging uitgelokt over deise nu en dan niet weinig kleingeestige altoos hatelijke eu verbittering wekkende vervolgingen Uit een zedelijk oogpunt is bet optreden van deze kinderen van het Zwolsoh congres niet anders dan streng af te keuren en de stokerijen en oprulerg Welke zg zich veroorloven ten aanzien van onkundige liohtgeloovigo lieden kunnen zeker even gevaarlgk werken ala wanneer men kinderen vuur en wapens tot apeeltuig geeft Maar de strafbaarheid van zulk een optreden wanneer er geen gerolg aan gegeven woret geen verzet geen rustveratoring er uit voortgekomen is moet men zoo boog niet rekenen voor de politie die tot vervolging den eersten stoot geeft is het steeds ongeraden eo gevaarlgk zich te gedragen naar het voorechrift ouver uTc eatprevoir Opmiiag die afstuit op het gezond verstand van de menigte en dus niets uitwerkt heeft hoegenaamd geen gevaar in men geeft daaraan een ongeweniohte beteekenis juist door bet rervolgen En heeft zjj gevolg dan geeft de wet de wapens nietalleen tegen de dadelijke bedrijvers van de misdadige gevolgen maai ook tegen hen die de feiten door faunue strafbare woorden en aanhitsingen hebben uil i elokt Met verbazing heoft de mh Crt o a vernomen dat oen sociaal democraat die de weoaoh had geuit dnt twee Europeeache potentaten die olkaar gekuat badden elkaar hadden iloodgezooud en die ze grootmoontenBars of zoo ieta geoo md had vervolgd zal worden Dit is iemand zoeken voor een feit dat indien het door een geestig teekenaar in beeld waa gebracht dezelfde rechters die thans zulke vonniasen wellicht had doen lachen Een vervolgenspolitiek is altoos een rerkeerda politiek vooral verkeerd wanneer daartoe van hooRsrbnnd mocht worden Hnngespoord of gedreven Het Uu ons daarom genociden doen schrijft de ArnA Crt itulieu or op eeaigurloi wijze licht kon gegeven worden over de loopende geruchten dat dergelijke aanspoing tiier te lande tegenwoordig gegeven wordt Wg behben het tot nog toe niet geloofd ook omdat wij bet met de eer onafhankelijk beid en diaoretie van de rechterlijke macht in strijd achtten dat de ambtenaren van bet openbaar miniatarie van hooger autoriteit bevel zouden ontvangen en blindelings gehoorzamen tot sévir zooals de Franschen het noemen Maar het gorncht ia zóó taai en wandelt zóó onvermoeid voort wenachelijk ia t dat mun dat tracht uit te roeien want bet doet aan de regeering en aan de regeering eu aan de jvaütie meer kwaad dan het optreden van de aociaat democruten zeif De Reforme heeft in bet park van het kaateel van Bouchoute van achter het loorar de gewezen keizerin ran Mexiko prinses Charlotte gezien De Ri erin leunde op dan arm van baar dokter en was vergezeld van een harer vrouwelgke bedienden Haa gezondheid schgnt goe 1 te zijn Zg ging met groote als afgemeten stappen nen weinig gebogen en hield het hoofd gericht naar hare volgster dio haar lett vertelde waarnaar zg met aandacht scheen te luisteren De gelaatsirekken der Keizerin gelijken op die van Leopold I met de juren zijn die trekken acherper geworden Haar korte baren breugeu het portret te binnea dat Ds Winne van den Koning sohildurde Nieta duidde bjj de Keizerin aan dat zij in zioneloozen toestand verkeerde men zou deuken een zieke aan de beterhand te zien wandelen Zij was gekleed in een grgs maatlekeu mantel haar hoedje niet zeer bevallig ia aedert tant uit de mode In een ander gedeelte van bet park zag de rerslaggever de Keizerin terug altyd wandelend Zg liet snel den arm van den dokter los gin r een bloem plukken en bleef staan op een brug om de bewegingen van een zwaan gade te slaan Op vijftien meter van elkander slouden een kamerdienaar meteen parapluie in de hand en eeiijachlopzieuer met het geweer over den schouder gehangen zij wachtten unbewegelgk totdat de Keizerin hare wandeling voortzette Twee maal daaga wandelt de Keizerin in het park nis het goed vter ia Zij zegt hWij gaan uit 1 en kieat zelve den weg Hierin volgt zg atipt hare gewoonte hetzelfde uur denzelfden weg Haar gezelschapafuffrouw of haar geneesheer stelt baar soma een andereu weg voor Dan antwoordt liJ kortweg Men vraagt dat niet Zij luiatort maar spreekt alechls als man tol haar bet woord richt oen oordeel over iets geeft zg nooit De gesprekken die meu met haar houdt loopen jver betgtfen zich roor het oog opdoet nooit wordt tot de Keizerin over de gnbeuiietiiaaen vau den dag gesproken Zod ieta zou Mx Rstig zgn zij is zoo gewoon aan het leven te Ö6uchoute dat de minste verandering hierin rou hinderen Zij beschouwt zich ook niet nis een opgelotene en in werkelgk beid wordt zg ook alleen in betoog gehouden De toestand laat aan die ongelukkige vrouw de begoocheling van hare verloren souvereiniteit zg wordt door geheel haar omgeving als Keizerin behandeld Ook is zg volkomen kalm beeft geen oniraering en geen bezorgdheid en men voldoet aan at haar verlangens De uitspauning van dit zoodt rlingo Hof ia altgd dezelfde wandelen muziekmaitan en lezinijen In de laatato jaren leerde da Kei rin de harmonium bespelen eu zg speelt aoma melodién van Schubert De damea van haar omgeving lezen haar verbalen van Walter Scott voor eu soma gudsdienstige boeken Ook borduurt zg De arme zinnelooze ia in de laatste jaren reel rustiger geworden de gezondheid is goed en nog lange jaren kan zg leven doelt genezHU niet meer Bgk is zij maar wat geeft hiet rijkdom De werklieden die met ontbloot hoofd haar zien roorbggaun lijn voorwaar gelukkiger dan zij Vrijdag ochtend te 9V ure heeft de plechtige overhandiging van de Gouden Booa plaats gehad in de marmeren zaal van het paleis te Brusael De zaal was in een kapel lierachapen en te midden van een dichte versiering ran levend groen waa een altaar opgeriobt waarvan reckia de zetela atonden bestemd voor de koninklijke familie en het Huia des Kouinga en tinks fauteuils voor den aartabisaohop van Mecbeton en roor den uuntiua Tegeuorur het altaar zaten de genoodigden alle miniaters en hunne eohtgeDooten de roorzilter van den Senaat en Kamer de miniaiers van den Kongoatant van Ëetveldeen DeGrelle Üogier de dekens der St Qudula kerk en der kerk St Jaqueasur Coudenburg en twee kanunniken van Mechelen De mia werd gelezen door deu nuntiua bggestaan door mgr CeUi auditeur der nudciatuur en mgr Simon aalmoezenier van het Hof Na afloop van de mia laa de speciale pauselijke gezant mr Nicotra de pauselijke bié e en een Latgnache brief dea Paustin BBu de koningin voor nadat de Koningin persoon Igk hot zegel van den brief verbroken bad Hierop stond de Koningin op aohreed naar het altaar ea ontving daar uit handen van den nuntiua de fiiïeuoa vaas waarin de Gouden Boos lag en na tweemalen gebogen te hebben knate de Koningin tweemalen het kleinood en begaf zich naar hare plaats terug Hierop heeft de nuntius tich van zgn miekleeding ontdaan eu do pleobtighoid met gebed gesloten In pleohti e stilte verheten allen de kapel en begaven zich naar de zoogenaamde prinaelgke rertrekken waar hut koninklijk fpaar eerde hield Hier overhandigde de Koning eigenhandig het grootkruis der Leopoldsorde aan den nuntius en het kommandeurskruis aan de heeren Celli en Niootra Vanden anderen kant heeft te dezer gelegonheid de Paua deu aalmoezonier van het Hof mgr Simon tot zijn huisprelaal benoemd Bnltenlanilsch Overzicht Volgena de Oauloii en de XlXOme Siècle zullen de algemeene verkiezingen iu Frankrgk den 20stan Aug plaats hebben De rede door den oud M luister Constana te Toulouse gehouden beeft in vele kringen beter indruk gemaakt dun Preaident Carnot en Minisier president Dupuy aangenaam ia De kracht van die rede achijnt voornamelgk gezocht te moeten worden in de meer welwillende houding door Constans aangenomen tegenover de conservatieven of bekeerde republikeinen rfe rallié en zgn uitval tegen de aocislen Iu de J arozegt Magnard die in het comité zit ran de oonatitutiooeele recliterzgde dat de bekeeroe monarohalea nu een aanvoerder hebben indien ze dat willen De Evenement zegf dat de rede ran Constana juist een program is voor ie verkiezingen Ket Engelsche Lagerhuis hervatte de algemeene beiaadelagingen over het Home Bule ontwerp nadat bet een grootaaotat amendementen verworpen bad met een meerderheid van SO 37 stemmen afwisselende Een amendement van Sir Henry John strekkende om de lersobe wetgevenda vergadering htt recht te ontzfggen uitleveringaverdragen met vreemde mogendheden te stuiten werd met enkele wijzigingen BHUgenomeu Bismarck s orgaan de Hatub Nae tnckien pleit tegon een nieuwe ontbinding van den Bgksdag Het blad acht het niet waarschgnlijk dat de bondaregeeringen ernstig voornemens zijn de offioieuia bedreiging uit te voeren Wel is er geen artikel in de grondwet dat dit verbiedt maar wel strgdt het met den geest dier grondwet Als de regeering niet den gewenschten uitstag vindt op haar beroep op het volk is zü genoodzaakt eeoe schikking te tretfen Om een tweede ontbinding te reohtvaardigen is het niet voldoende nieuwe redenen eo geziohtspuuteu aan te voeren Het artikel eindigt als volgt Hwanneer ondauks dezen aland ran zaken de Bgksdag nogmaals uithoofde van het legerontwerp ontbonden ward zou de acbiju gewekt woiden alaof men door de duimschroeven aan te zetten eou anderen uitstag van de verkiezingen teweegbrengen of de kiezers door de voortgezette ontbindingen en nieuwe rerkiesingen tot toegeven dwingen wtlde Beide zou iu strgd wezen met de grondwet en gelijkstaan met dwaug op de uitspraak der kiezers Daarmede zou een ScAetnConetitutionaliimus beginnen dat in naam der grondwet hel absolutisme der regeering invoerde Het moet groote ontevredenheid bg de kiezers wekken wanneer de regeeriug eerat tegen den Bgksdag een beroep op hen doet maar dan hunne besliaaing als van nul en geener waarde beschouwt als deze haar itiet bevalt In een blijkbaar geinapieerd artikel keert de iVa nalZtg zich tegen de rerklaringen vau Kalnoky die zg als een gemoodeljjk herderupel betitelt De reden dat aldus op de vredesbaiuin wordt geblazen is niet ver Ie zoeken zegt het blad Oostanrgk wil de beurs io een goede stemming brengen dat komt het ie paa bg den overgang tot den goeden standaard Tot nu toe had men in Oostenrijtt altijd rertaugd dat Duitaohtand Ooatenrgka belangen in het Ooaten mede hielp verdedigen en daarom miliaire offers bracht maar nu achgnt men Duitachland niet alleen de militaire offers maar ook da geapannen ïnteruatonale verhoudingen ten laste te willen leggen en gast men met de vriendachap van Bualand coquetleoren Duitsohtand beweerd het blad vorder is tevreden ala Ooatenrgk met Busland op goeden roet maar Duiachland staat met Busland op minstens even goeden voet Als Oostenrijks belangen niet meer in aanmerking komen kan Duitachland zgne betrekkingen t t Busland eerst Ier wille van Oostenrgk afgebroken regelen op den root der ran oudsher bestaande opvatting dat Duitachland en Busland buren zgn zonder tegenstrgdige belangen in de hooge politiek Uit Chicago wordt gemeld dat omtrent de quaestie der bekroningen hot rolgende besloten ia Er zulten dertien juriea zg n voor elke boofdafdeeling ééu In elke jury zal één deskundige de tentoungestelde voorwerpen ooderEoeken en in geval daariegen be