Goudsche Courant, donderdag 8 juni 1893

N 6066 189 3 Vrildag 9 Jont Prijstrekking 28 en 29 Juni 500 000 Mark als hoofdprijfl in het nelukkipit f eval biedt de uieuwate groote f eldv rlolintt die door de Hooge Eageöriait v a llanibur goedgekourd eu gdvaarborgd is Ue voordwligo mriohttuir vao het nieuwe plan bestaai dnann ilat in dea loop van Bleohta w i nige maflniieii in 7 voilotingen viq 110 000 loteu 55 400 prUzen bedraftende 10 452 425 Mark ter volledige beslissing nullen koraenj duaroiider zijn kapitale prjjzeu van eventueel 500000 Hark bij uitnemendheid ecbttir 8 prijzonaM ISOOO 26 prijzen a M 10000 SSprjjzenaM 108 pryzea a M 353 prijzen a M fl prijzen a M 756 prezen a M 1287pryzenaM 33960pryzwnaM 18991 pryzenaM300 200 150 127 100 04 67 40 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oa iozeadlng van advertentlSa kan gesohleden tot afln aur dos namlddagB van dan dag der uitgave Hederlandscbe Stoomboot lllaatschappij De Stoomsohepen HOZLANJJ kapt J SMIDT ea BATAVIBB kapt J 8AÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepea lossen te Brewersqaay de markt van Boter en Kaas te Londen twNLT wordt gemukt ui un dan dukuDdigo eeo peciale oommiBtie wordon loeficvoaftd Do Serriicbe liberateu bebhen ZQoali men weet geen deetgeaoniRn rsd de verkiezinKon nn doii Staatsgreep fan den onmoDdijten Koning zoodat er ter bewaring van het aoort eleobt 6en Hboraal werd rerkosen De radioalen thane weer de overboersckeode partij TertrouwoD met dat al de liberalrn niet en vreezen dat z wat in bun icbutd roeren Vandnar dat ds hoofdeo der radicalen zijn oTererngekomen om bet vroegere liberale MiniBterie in ataat van heaohuldiging te stallen en de rroeicere regenten BiitioB eens de Serviscbe Biamarck genaamd eo tiebmarkawitoh lerenalang uit bet laud te verbanen aU gevaarlijk voor de veiligheid van den Staat Ue liberale zeg en dar dit plan ïb geopperd om beleefdheid te bewijzen aan Natalie die indertijd door de liberalen bet land ia uitgezet ADVERTENTISN Harteiyk dank aan alten die ons 3 JUNI biyken ran belangstelling gaven G U88ELSTIJN P C ÏJS8EL8TIJN V4N EküWKK Dankbetuiging Mgn harteiyken dank aan allen die tydenn de ernstige ziekte mgner Ëcfat enoote blykea van belangstelling gaven maar vooral aan den Zeergeleerden Bper Dr P J A LEVEDAO die geen moeite heeft gespaard dat te doen wat tot bet behoud myner Ëchtgenoote mogeluk was C P W DESSING De GARNIZOENS V0BDINÜSC0MM18 BIE te Qouda zal MAANDAG b s den 12n JUNI ten bnreele van den GarDizoens CominuidaDt alhier OFHIEÜW AANBESTEDEN de LEVERINQ van AABDAPFËUGN voor het tijdvak van 16 JDNI tot en met 31 OCTOBER 1893 De Secretariit ViS RIJSWIJK DK JONG OpenTjaar Onderwijs ToeUting vao Leerlingen op de Burgersohol o De COMMISSIE van Toelicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de InschrUving van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1S03 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 30 JUNI 1893 des namiddags ten v f unr Voor verdere biionderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretariat J H VAN DBB VOORT Gouda 7 Joni 1893 FEMSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersche Wasscherij GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit Toor het atoomen en verven van alle Heerenen Uameskleediugstnliken ook alle soorten Meubelen Ledikautgordynen Tatelkleeden Trüpen met meawe patronen gepe at Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren eni Alle goederen kunnen in elkander bleven en worden onschadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen konnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevjekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s li LFBEWABIi G Hollandsche nitgave met 27 afb Pri s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Stollirepck s Hart Cacao tlgffoste eiwit ft hstfita tlieofaremlii gobtltfl Voordeeligt Hart Oaoao Ïb flj ite FoederCuao in hart ▼ om geperad Spoedige oploBbaarhald tjnt genr delIcfi nH araaak Ht edB gel knatlgbeld dea dranks la blikken bnses i 25 Caoaa bariM = i 49 cent 1 CMifr htrt = iS cent = 1 kop Cuao VeritriIjgbaBr b H H OoaflaeQrs Bankrtbakkera ens Engroa Expedltlfl JuUus Mattenklodt Anutardani Kalventraat lOlt 5000 3000 2000 1500 1000 600 UB 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 Iprya ÜM 300 000 Iprys a M 200 000 I prys a M 100 000 3 prijzen a M 76 000 1 prijs ÈM 70 000 1 priJB M 1 prgs aM prijs a M prijzen a M 1 prijs a M 5 pHjzen a M De aanstaande eerste prijetrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Gteldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 28 en 29 JUNI en kost hiervoor 1 geheel origineel lot Bleoht M 6 of 8 601 lialf H 0 Z t 1 80 1 kwart K r n 0 VUn h 0 90 tegen inzending van het bedr in bankpapier of per pOBtwisBel Alle oomroissies worden onraiddellyk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd ea ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene ürlglneele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt hel voruisohtc offltieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de verschillende klassen alsook du betreffende inleggelden te vernemen is gratis bygevoegd en zeodea wij aan onze BegunatigerB ouaange vraagd na elke trt kking de offioieele lysten De uitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstellixd worden Ons debiet is Bteeds door het geluk begunstigd en onder ve a andere aanzienlijke prezen hebben wij meermalen volgens ofRcieele bei ijten de eerste HoofdtrofFers verkregen en onze Begunstigers zolt uittKtaald o a Hark 850 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heobtflten grondslag geveatigde onderneming ran alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds oplianden zijnde trekking alle orders ten spoedigste ruchtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en GeldwlBseluurs In Hambnif P S Uiermedo danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij by het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zulten wij nok voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en recele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstij ers te verwerven Zeer ITette Gesteendrukt mmiBTJES worden GELEVERD door A BRI KMA en Zn Men toende xich voor Sporthemden op maat MarktA68GouDi bj W W JMViiV Gouda Snelperadruk fan A Brinkman Zoop De uitgaTe dezer Coaraat geachiedt dagalgka met aitEondering Tan Zon en Feestdagen De pr s per dne maanden ia 1 25 trauco per poat 1 70 ilioaderlijke Nommen VIJP CENTEIN BINNENLAND GOUDA 6 Juni U93 N ai r wij vernemon zul Maandagavond 13 Juni in de Sooialoit Ons ïenoegen de heer Mr H P de Kanier vour de kinzors optreden tot het houden eener politieke rede De heer T G G Valette treedt Zaterdag te Lekkerkerk op in het koffiehuis de Groote Boor tot het houden eener politieke rede De heer Sraeenge lid der Tweede Kamer zal beden avond te Ouderkerk a d IJsel voor de kiezers bet woord voeren over de verkiezing in het district Gouda De N Prov Gron redaoteur A Brumraelkamp Jr Bcbrijft ffOazB vrienden kunnen o i niet beter doen dan IbaoB al hunne stemmeit te vereenigen op den heer Valette Hoofdzaak was by deze steralms een verklaard roorstander der kiosrechtuitbroiding naar de Kamer ta zonden en ann die voorwaarde voldoet de heer Valette btykens de openlijk door hem afgelegde verklaring De antirevolutionaire kiezers kunnen thans toonen dat zij betor de kuDBt verstaan om de politiek politiek te laten blijven dan do liberale kiesvereoniging te Krimpen aan de Lek ïn baar strooibiljet en de oon Bcrvatiovo Vaderlander in zgn door ons vermelde artikelen hebben gedaan Geen conservatief Dit moet by de herstemming de leuff zyn want de oonaervatïeven met den beer Bastert voorop willen de kiearechtuitbreiding tegenhouden on wie weet voor hoe lang deze FEViLLETOJM G B Naar het Hoo duitaei XII Al f loeit een stroom nog zoo rustig eo effen voort toch zal hy zijn golven wiiachmmend in heftigen toorn voortstuwen en het omliggend land oversproeioD Boodra rotsen in zyn wateren neerploËT i die zyn loop atremmen en hem plotseling uit züu bedding wegdriagen en dikwylt heeft bij vele mylmi noodig voordat do hooggaande golven zioh geeffen hebben en bij weer zijn gewone aanzien van helderheid en kdtmifl vertoont Zoo had heden het noodlot ton tweeden male een steen in den stroom rener ziel ge worpen en Fides von Spoyeru drukte angstig de handen tegen haar Blapon daarachter bruisten so stormden de gedachten wild zioh vorheffend zonder te weten waarheen Als een bedwelming bad het haar plotseling aangegrepen en bad haar het doel voorhy doen schieten on wierp nu in eens alles omver wat zy een oogedblik te voren sla eec uitgsnaakte zaak had beacbouwd Zij had Maria Louize gehaat en was naar het operabal gegaan oo haar te vernederen en te krenken quaestio als een struikelblok laten liggen op den wej der natie m on buiten bet parlement Stennen do antirevolutionairen hoe ooriddertijk ook door de Krimpener liboralen bejegend nu den hoor Valette dan neemt de Qoudsohe verkieztngsstryd ton slotte nog oen ndderiyk einde In de SchoonA Ct leest man Onzu voormalige stadgenoot de heer M Hooghwinkel thans wonende te Gouda hoeft aan onze gemeente aaugebodan een door hem zelf vervaardigd sohildery voorstellende hot Raadhuis Het zeer fraaie en fijn afgewerkte sluk mag als byzondor geslaagd worden aangemerkt Gezien van af do Haven westzydo op een herfstachtigeo dag sobynon da woningen het Baadhms flankeerende bijzonder vriendelyk door de boomen en guv ii aan hel gehoel oen loïeudig voorkomen terwyl do raadhuiagevel met het hongopsohieiende tcreutje in alle Ijljnen scherp vooruïtspringl Dit echt eigenaardig geschenk doet den gever als Schoonhovenaar alle ew aan Geboren in dezo Gemeente en baar reeds tter jong verlatende mocht hij dt laatste drie jai a eder in oos nüideti levou en ibeoefende als amateur do schilderkunst Dat de oefonschool door hem mst suocos wordt doorloopen bewyat ook weder het aangeboden schilderij Dankbaar aanvaardde de Baad dit fraai geschenk dat een sieraad te meer zal zijn van onzn sohoone raadszaal In de Dinsdag gehouden ergaderiog dor RemonBtrantsche Broodersohap werd aan de gemeente te Gouda die reeds meer dan een beroep uit den kring der Broederschap beeft uitgebracht doch er nog met il slaagde eonen nieuwen predikant aan zioh te verbinden vrijitelling verleend van het bepaalde bij art 84 2 Alg Eogl on alzoo vergund een beroep uit te brengen op eenon predikant die nog niet tot do Broederschap behoort altijd met inacht om don beker van haar jeugdig geluk meedoogenloos te vergiftigen en setcevterend toe te zien dat de beleedigde hofodterie baar geheel negoeren zou eu wat was er van dit alles gebeurd Zg had haar beide handen toeg tokon en was haar beschermend tor zijde g lreden en bad met baar gepraat alsof zy haar vriendin was Het was toch eigenlijk kinderachtig on dwaas van haar geweest dat zij de energieke Fidos die zooveel wilskracht had zich liet verblinden door een pareU snoer rn zich daardoor liet meealeepen evenals bet brooze riet door den storm Het was alsof er oen kreet door haar ziel bad geklonken en al die overspannen ideen van haat en wraak waren als yle morgennevels zich oplosaend weggetrokken voor dat bleeke gezicht dat met oen betraanden blik haar geheele hart had gewonnen Hy bemin haar niet I Op dit verwarde rage donkbeeld brak de storm van haar govaelons Iemand die zinnend op wraak in verblinden toom het zwaard opheft om zyn vijand te tieffea laat het ploueling zinken zoodra hy het hariebloed reeds uit zyn tegensUnderB borst ziet loeien Hier is geen sprake meer van bostryden maao sleohts vau gemoensehappelyk leod dragen want er is geen grooter on maobtiirer verzoening dan de smart Fides was len stryde getogen en de booze machten hadden haar op verkeerde wogen weten to lokken maar zegevieren zullon zy toon niet Zij sloeg nu ADVBUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Uanten GROOTE LETTE ttS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien vrorden alle Advertentiên gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt neming van het daarcmtreot bjj de mi roorga sohrereno Benige Ainsterdamsohe heeren zegt De Reizende Nieuwsbode hebl Bn een weddenschap aangegaan om op stelten om het hardït van Amsterdam nair Ouderkerk a d Amstcl te toopen Uit den Haag sohryft roon aan de Amterdammer i Duiadag avood vergaderde do liberale kamerclub Ofaohoon men da gevoerde discussies geheim tracht te houden kwam ik toch te welen dat de houding der liberalen tegenover de kieswet behandeld ia Do stryd moet eer hevig zyn geweest zoodai men haast van oen Reuring kan spreken Ër waren er dia Tak als liberdll niet langer erkennen wilden hy word eon radicaal genoemd De helft zoo zeide men mij wil van de kieswet niet weten zoodat de kans op verwerping groot scheep Men begrypt echter dat verBoheideu afgevaardigden in geheime vergadering veel heldhaftiger zyn dan in de openbara liUuiit Zooveel is zeker dat de liberalen eerstdaags wad r bijeen zullen moeten komen want de quaoslie die eigenlyk besproken sou worden kon niet aan de orde komen De vraag namelgk of men met 12 Juli da kieswet in behandahng zou nemen Men schrijft uit Arahom aan de iV R Ct Zooals te bogrjjpen ia vervult hel droevige drama waarvau met oen kort woord word melding gemaakt eeo ieder alhier mot grnot afgrijzen Ziehier volgens my van woUngelichte zijde gedane modedeeling in hoofdraak de jutslo toedracht dor zaak De hoer C E P oud omstreeks 45 jaar vroeger burgemeester te A P en lid der Prov Staten van Noord Holland woont hier sedert eectgon tijd aan den Velperwpg hoek Hoflaan met zyne SSjarige eohtge zelf met bewustzyn de oogen op en zocht deo weg terug langzaam stap voor stap on al hing ar nog een dikke nevel om haar hefu de wtltepaarlen z in lichtgevendo storrun geworden die haar don weg wijzen Eensklaps boort zy een vroolïjke frisscbe stem in haar nabijheid dia hei ptotBflliog zwgnend orkest geheel overstemt en luider dan bedoeld was door de zaal klinkt Freule von Speyrnl Zoo n trotsoh fregat wet drommels ligt dat nog voor anker I Frenle von Speyorn keert zich om om ztch aoht f in de loge terug te trekken zy houdt de lipp tt stijf op elkaar gedrukt ffFreule von Speyrrn wonsoht gij ook naar de zaal te gaan Mag ik u dan mijn bescheiden diensten als loods aanbieden F Luitenant vod Hovenklingen staat naast haar et ziet haar met zijn trouwhartige blauwe oogen laehend eo innig tevreden aan Fides haat al diu lachende conventioneelo menBchen die baar verachtelijk zijn geworden door hnn gedrag jegens Maria Lonize Koud en trotsch ztet zy hem ann ze vindt hrt een haerlykheid om bsa te kunnen bespotten ffWeut gy niet luitenant von Hovenklingen dat een fregat slechts door een kapitein gecommka deord kan worden f dit zeggende keerde freule vou Speyern hem den rag toe Ken gloeiend rood overdakt het gelaat van den