Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1893

dagmoi en na eeu vreeselgk lydeu overleed Ëen fabrieksarbeider werd zwaar aau het hoofd gewond door eeo neervallend stuk hout Een eveneens ernstig gewond meisje vertt lde dat een uer kruitvaten reeds eenigen tijd lekte Het kind zeg u I op straal kleine zwarte dingen liggen die zy voor atukjes ijzer hield n waarop zy had gestuinpt waarschijnlijk is nu eeu vonk uit de straatsteenen met het kruit in aanrakinjc gekomen want Uj de ontploffing kronkelde zich een vurige streep langs de straat tengevolge waarom juist het meisje werd gewond Een aantal persoueu zyn verder nog lichtgewond In de nabijheid van do piauts van het ongeluk bad een epilepticus juist een oploop veroorzaakt zoodat de anders zoo drukke straat voor hot Lamm vry verlaten wat hieraan is het te danken dat niet meer personen zyn getroffen De aaugoriolite maleriale schade is ook zeer aanzienlyk In het geheel hebben 29 huizen meer of minder schade bekomen Door den luchtdruk werduu verscheiden personen in hun woningen tegen den i roud geworpen Eeu aantal lieden verdrongen zich om de plaats van het ongeluk BDlteolandscb Overzicht Naar Dulzud uit i oedo bron verneemt li eft keizer Wilhelm verklaard dal bij tegen eene ontbmdiug van den Kijksdag was vour het gevat de tegerwet opuieuw mocht verworpen norden Dinslag is een vcrgadwinggehoudon onder praesidum van don heer öabatier van progessistiache leden van de Belgische Kamer en den Sennat waaraan 40 leden doelnaraon Door den heer Yéron word lu groote trekkeneen voorstel uitengezet volgens hetwelk de Senaat een vertegenwoordiging van bellingen zou zyn en een gelyk aantal leden zou tellen als de Kamer durhatve nanr dezelfde verhouding tot de bevolking zou worden samengesteld De Hunuatslodeu zouden volgens dit voorstel in vier groepen worden verdeeld wetenschap handel laudbouw en nijverheid De eerste Kroep zou omvatten gediplomeerden ofboieren en bekleeders van ambten voor welker waarneming het bezit van groote kennis noodig geacht wordt de e groep zou door een vaat aantal ledeu 20 in don Seiiaiit vertegenwoordigd zijn De drie andere groepen zoudeu den landbouw de uyverbtjid en den liandul vertegenwoordigen elk naar verboudii van do bevolking welke daarby bulrokken is ve statistiek toont aau dat voor die drie groepen liet bevolkingscijfer taiuolyk wol gelyk is eik dezer groepen zou dientengevolge vertegenwoordigd worden door 44 leden Elke groep zou wordeu verdeeld in twee categorieën die hetzelfde aantal mandatarissen zouden kiezen een categorie dor kapitalisten eu eeu categorie der werklieden geemptoyeerdeu en arbeiders Iu beginsel beeft dit plan oadersteuning gevonden by du leden van den Senaat prof Crorq en graaf üoblet d Alviell terwyl liet bestreden werd door dö beeron Finot en baron Se lys de Lonchamps die de voorkeur geven aau den bestaanden toestand met de verkiezing in twen trrppen Ten slotle it de byeenkomst verdaagd tot de volgende week Do Kamer commissie welke belast is mot het onderzoek van het voorstel om Baarle Hertog aan Nederland af te staan in ruil voor de gehuchten Casterlé en Uleooten hield heden zitting Het voorstel werd met grooto mHerderheid verworpen slechts één lid verklaarde er zich voer Het Engolsche Hoogerhuit uam in eerste lezing het wetsontwerp aan om een voorloopige overeenkomst te sluiten met Ilusland in zake de visscbery iu de Behnngzee Een door den bisschop van Cheater voorgesteld ontwerp om bg den verkoop van sterke dranken het Gothenburger stelsel toe te passen werd zonder stommiog verworpen c Italinaosche minisler prasidentGiolitti verklaarde in de Kamer dat de regeering de beraadslaging over bet wetaoutwerp betreffende de banken niet kan uitstellen en dat de verwerping der wet bel crediet van Italié zou benadeeten De Franacbo bladen bespraken de redevoering van den gewezen rainisler presidont Conslans De lepublikoinsche bladen prijzen ze eenstemmig De France zegt dat de denkbeelden vau don beer Conslans byzooder geschikt zyn voor faet land Naar de meoning van de Paru heeft Cor staiis gesproken ala een hoofd van don Staal De I atioH zegt dat zij zich verheugvn over bet plan van deu heer Constant om in Frankrijk ee i Toryparty te vormen De Tv atwnal keurt het eheele programma van den gewezen minister president goed maar deukt dat hy te toegevend wil zijn voor d conservatieven die pas tot de republiek bekeerd zijn De Liberty legt dat de gewezen miuister van plan is ziob aau bet hoofd der coneervatief republikeiuaohe party te plaaiaen waarvan hy te Toulouse bet programma uiteenzette De letufu meent dat de rede van Constans eeu grooteu eu gunsiif en indruk zal maken eu tegt verder Zelden hebben de republikeinen een meer ervnren en welsprekender woordvoerder gehad zeldeu is bet programma der nationale republiek zoo beslist eu zoo krachtig uiteengezet De Oasetle de francif voorspelt dal Constans de raUlttf zal laten stjiiiaten nadat bij hen gebruikt heeft De Momteur Uuitiersel zegt dat hel programma van Coustans het program van een veroveraar ia die de onderworping der ovtrwouneliogeu aanneemt De UMwerg merkt op Ondanks de viigo beI loften van den hoor Constans zulleu de katholieken besliste tegunsUndera blyven van de militaire en I onderwijswetten De oommissie voor buileulandsche zaken uit de Hougaarscbe delegatie keurde gisteren hel verslag van haren rapporteur dr Falk goed Iu het verslag wordt gezegd dat de staalkuude vau het dneI vouilig verbond de eenige buiteninndaohe politiek is welke zouder voorbehoud kan worden gesteund door alle HonizBren zouder ondersohe d vun partij Deze I staatkunde echter i volstrekt met onvereenigbaar I met een vriendschappelijke verhouding tot Rusland Ten slotte wordt in hot verslag de politiek van graaf Kainoky goedgekeurd en het vertrouwen uit gesprokou iu zijn regeenngtbeleïd MARiLTBERICHTËN Gouda 8 Juni 18V3 I Tar v was beden goed Ie verkoopen Haver met veel vraag 15 a 20 cent hoogor Overigens onver auderd 1 Turwo Zueuwsohe 7 A 7 40 Mindere 6 60 II ƒ 6 90 Afwykeode 5 75 ü 6 Polder ƒ 6 i fi 90 lloode fi 75 i 6 10 Angel f 0 f Kogge Zeeuwsohe 6 60 a 5 80 Polder 4 75 a 5 10 Gerst winter i k J 4 C0 Zomer 3 90 a 4 80 Chevalier 5 0 ƒ 6 76 Haver per heot 4 25 4 90 per 100 kilo ƒ 8 50 a 9 25 Hennepzaad Inlandsch U a 11 50 Buitontandsch 7 6 a 7 50 Kanariezaad ƒ 13 n 13 60 Ërwlen niet kokende a Buitenlaodscbe per SO Kilo 6 85 a f 6 40 Boonen Paardeoboenen 6 25 i 6 76 Duivenboonen 6 40 il ƒ 7 10 Koolzaad 9 25 a 9 75 Mals per 100 KG Bont Amorikaansohe f 6 30 6 35 Clnquaatine 6 25 a 6 60 Veeha kilT Melkvee redel aanvoer handel ea prijzen flauw Vette varkens red aanvoer handel matig 20 ü 24 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig JÏO a 21 ot por half K J Magere Biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 90 a 1 75 per week Vette schapen godde aanvoer handel flauw 16 24 Lammeren groolto aanvoer handel flaauw 3 u 7 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel flauw 4 n 8 Fokkalvoren 8 af 12 Aangevoerd 147 partijen kaas Handel vlug Ie qual 27 ü 30 2de qual 28 a 26 Zwaardere 31 a NoordHollandsohü a I Boter goede aanvoer bnndel vlug Goeboter 1 30 a 1 40 per kilo Weiboter 1 10 1 20 per kilo StOlWÜJterSluiS 8 Juni 1893 Aan de kaasmarkt aangevoerd 61 partyea kaas Isie qual 27 it 29 2de qual 88 ü 26 Handel tamelyk byua allen hier verkocht Burgerl ke Stand GKBÜltEN6 Juni Willom ouders W Boon en I M Lourier 7 Dirk ouders A Verblauw en M Verwey OVERLEDEN 7 Juni J de Beij 43 j A Oskam 16 d A Pieper 6 w GEHUWD 7 Juni II Uurier en A M Boero J F de Vroom en A vsn Reede 8 van Gich en K Cats W Jansen en K van Schaik ADVERTENTIÊN V Getrouwd BEHNABD J M SISTfiBMANS COBNBUB A A P i DILLEN die ea wederzgdsche familie han harteiykeo dank betaigen voor de rele bewgzea Tan belangRtelliDg by hun fanweigk ondervonden Oouda den 6 Jnni 1893 Boote freule 8 t L Hob bnirelqk vu nut één kind wou geugeod dat omitreL ki 7 jaar oad it Üe echtgcDOOteD leefden op vrg ruimea voet Zy aoupeerdeii gUterea arond nog tuttig te zaïnen ea giogeo daarna naar bed met bet voornemen om van morgen uaar Hilversum te reizen ToeD na de kneoht ban wilde roepen vond by dedeardar ilaapkamer aan de bisuenigde gealoten wat bem noopte de kamer van de buitenzijde over een balkon met rerbrekiag eener glairuit te betreden Vreeslijk was ket süboawspel dat ziob tbini m da kamer voordeed Uan eu vrouw lagen daar zielloos op buu bed terwijl io de vab büid een piatool en eeo geweer gevonden werden I e vrouw lag bgna geheel onder de dekens verborgen met verbrijzelden gebedel waaruit de hersenen aan vertcbUlendo zijden waren gespat De man kad ziob met een geweer dat bij met den voet noet afgetrokkeu hebben onder de dekens dooJge cboten na alvorens met bet pistool tijae vrouw m baren slaap ook vermoedelijk onder de doken a bout portaiit te bebben doodgescboieo Door Ie bedirnden werd geen gedraiscb vau het afgaan dor vuurwapeuen geboord Ëtm dout den heer P acbtorgelatcn briuf deelt mede dat liij het voornemen tot den zelfmoord bad dooh dat bjj eerst zgoe vrouw zou vermoorden Medelijdende buren hebben zich vooriuopig over bet lot van hel ou elukkige achtergebleven kind ontfermd Men gist dat fiuanoieele aohteruitgang de beweegreden deur versobrikkelgke gebeurtenis ii Statan Oeoel aal 2 Kahir zitting vi a Woensdag 7 Juui 1893 De algemeene indrnk dor beraadslaging was dat eeu groot deel van de K amer niet overtuigd is v in de billijkheid der vrijstelling van den lanilbouw vru de bt drijfsbelasting maar dat meu voorziet dat de wet er zouder die eioaptio met komt en du de meerderheid bereid zal worilou bevonden dit offer te brengen anu den nood der tyden die gezegd wordt voorid te drakken op dea boerenstand Alsof winkeliers on kleine ambtenaren met gebukt gaan onder de heerschends matalse Mitar wat te doen Uetur eene inconsequente en onweteaschappel ke bed rijt sbel ast ing dan in t geheel en Vele leden ala De Kantur en Kutgers ven Aozenburg zeggen doodeebvoudig belast den landbouw en ge krijgt mjju stem met Kn er zijn zooveel districten waar de boeren het beft in banden liubben I Men draagt atlerlui utiliteits en opportumteitsgronden aan om Xte rechtvaardigen wat wetenicjiappelijk eu oaoooomisob niet te kerdedigen is De beer Mees zal er zich in fiodsnaam liij nederlagen de commissie van rapporteurs pleit by monde van den Hoor Van Houten voor bei verballen van de paragraaf amendement Poelm ui maar voomendo dat de agrariërs hel zulleu winnen waarschnwt hij dat het vrystelloii van don laudbouw zal zyn eeti reculer pour mieux Hauler Nog U het debat met ten eiude Ook enkele ondergescbikte vragen eisuhen hier nog een beslissing Zoo deze of de tegenwonrilige bela te bollonculluur iu de vrystelling begrepen isal blgven wat xie heer Mees beatreüd eu deze of de coöperatieve zuivel bereidiag daarin zal worden opgenomen hetgeen amendementen der beoren Gerritsen en Lieftiuok beoogden doch de rapporteurs met den beer Mees on ook met dan beer jongen officier een oogenblik staat hij onbowegelyk dan werpt by lijn blouden krullekop in den nek en luid lachend ze it by nWal fameus Snel komt bij naast haar staan ffZeker eet ik dat freule zou ik auders oo recht koert getet hebben op uw ongenade OnwillekeuKg draait zij het hoofd om en ziet bem nrwondurd aau hij gaat echter plagend voort fOü denkt zeker dat de groote pauk mij een pools Meft f peeld omdat hy juist bij t woord fregat lioh vijf minuten stil hield P Maar dat bebt gjj mis tllet as vooruit door my too bedaobt en gij moet mij OU aitnboortfn De hofdame maakte een ongeduldige beweging rOoed dan mynheer von Hovenktingen ik ben overtnigd dat gy m op zeemansmanier een oompliraenlje kebt willen maken en Een oomplimentjcP Dat het God moge welgevallen om u van deze dwaling te genezen De rergelyking met oen fregat zou zelfs een cheepsjongen nit zijn vel doeu springen Ken fregat tooh is het ondoelmattgsta aller vaartuigen die ooit zijn neus in iQUtwater hraft geitokeu te smal het slingert D stampt hat is iQot ontzettend veel bombarie opgetuigd eu daarbij inwendig tooh eigenlyk niets Waard tn één woord ik had u op dat oogenblik geen grootere grofheid kunnen zeggen Verbaasd ug Fides den spreker aan wiens woorden in het geheel niet met syn uilerlyk overeenstemden Zoo dus wildet gy my buleedigenf vroeg Zylmt betwUtan Wat dit laaUte punt betreft schijnt bet moeilyk eeu juute grens ie trekken Ëen op bet laatkta oogenbhk ingediend amendi ment van deu beer Heldt trachtte de zaak op te lossen door elke niet fabriekmatige bereiding in de vrijstelling op te nemen waarover morgen nog wel t oen eu ander zal worden gezegd Inmiddels is het aantal amendt menleo op dit artikel gestegen op 14 In do K oldei veensche Boveuboer in de nabgbeid van ateenwgk woont de oud slrijder Hendrik Wolters Snyder gelrareu Ifi Juni 1703 en dus binnen enkele dagen honderd jaar oud Hg ia eeu der laatst overgebtever un van hen die deu i i van Waterloo medegemaakt eu met de legert der erbondeo mogeudiieden onder de muren vtin Purija vertoefd hebben Vyf jaar lang hueft hy de zware vermoeienissen van het krijgamausleven in die dage uitgestaan en daarvuor later de zilveren Waterloo medaille ontvangen Tot vódr korteu tgd erncbtte do krasse grijsaard die niet groot docb zwaar en 8l rk gebouwd is nog zijne lagelijksche be igliedeu manr nadat bij verleden jaar door de influensa werd aangetttst moet hij meer rust nemen Zijne zintuigen zyn nog goed zyne geestvermogen tameiyk helder Hij loopt nog rechtop liet mX den dapperen oud stryder op zyo aanstaanden bouderdïteu verjsardag soker niet uau be wyzen van belangstelling ontbreken Naar aanleidiogr van de klachten die in de laatste dagen zijn opgegaan o er de onaangeoamen veen of moifendamp deelt de h er A J C ICreiuer in de Arnh Ct eemge geschiedkuudtgo by ond rheden mede ovor bet heltUbrandeu in jelderlaud Veendamp IS namelyk niets anders dan de rook van door meiiiohun m brand gestoken beiden en veenen Oiwitijds brandde men geen hotde of veen af om er boekweit op te zaaien By plakkaten waarvan het uudste uU 14 3 dateert werd het lu brand steken van beitle streng verboden Iu liet plakkaat van 7 Met 15 6 leest men zelfs fhijdieden brand zat geslicht hebben zal verbeurd hebben hjf en goed en Boe verrii meu zyo persoon bekhommeu lau hy methen viere geéxaouteerd zal worden oe verre uijet hy alle syu goed evenwael den Heere gebruecht zal hebbeu Get U der anitere plaksteo dreigt zulke ware traffiio üeeselmg verbanning en by herhaling zwaardera straffen am deu lyve stonde den brandstichter m 1683 te wachten en ook nog in 1729 Uit geen dezer plakHten blijkt dot in ielderland veen of heide gebraml werd om boekweit te teeion Hot plakaat 1720 begint mot de vermelding dat baeizoukende rmckelose eu quaedaerdige muoschen hnnr moer on ineor verstouten om hcetvelden ia cUn brand te steekeu Sommige om hare schapen op do afgebrande hi ide te weiden Maar van boekweit zaaien vindt men niets Uut afbranden van heidevelden werd verboden omdat daardoor boscbbranden ontstonden en de landvlakten beter gelegenheid kregen zioli te vergrouten Het lorbod de afgebrande heide binnen driejaren da deu brand met sobapen te beVeiden was ook een maatregel tegen bet vergrooten der zanden Uil oen andore bron vernemen wy echter dat in zy teu hoogste verbaasd Naluurlyk en wel om eeu goede reden En zou ik die ook mogen weten Zeker Zooals gy zelf terecht opmerkt mag een luiteuant geen fregat commandeeren dal geldt voor gewone omitandigfaedoR oorlog echter maakt bieiop een uitzondering en als het een luitenant onder zijn passepartoul kan gelukken om zulk een slanke opgetakelde vyand te enteren dan voert hij daar het commando over en brengt haar zegevierend naar zijn vaderland op Weor lachte hij zacht terwgl zijn oogen haar zoo vroolyk en zegepralend aanzagen dat freule yon Speyern onwillekeurig moest meêlacben Er was iets in hem dat aan Olivier deed denken hy was eobter naievet eu onverdorvener Dit vroolyke gezicht met zijn trouwhartige en tooh zoo overmoedige en eerÜjke uitdrukking had op baar de uitwerking van krachtige verkwikkend zuivere zeelucht terwijl bij baron von Nunnderscheidt zeer veel resiilenltestof en zoele wonderlijk dooreongemengde modepurfums reeds lang de zuivere oorspronkelijkheid baddeu verdrongen Volkomen waar wanneer bel hem gelukt Ala ervaren eeemao zult gy wel bet bette weten dat dit ondoelmatigste allor vanttuigen nooit beti r gepantserd en nooit sterker uitgerust is dan tegenover den yaud I Ën des te grooter ui de verrassing zijn van de trolsohe boot om plotseling vast te zitten I Wilt gy met roo u vaart er achter heen Eeo de 10e eeuw reeds op de Velawe beide werd a brand om in den asoh graan te zaaien Onder de oude stukken van het Hof van Gelderland is fen iu pakket oo 959 waaruit dit ofdoeode blykt Ia bet midden dezer oeuw begon men met veeabranden in de NoordBra ban f acbe Peel Te Deuriie werd in den revolutietyd een schutter uit Drente de heer Pceriboom onderwijzer Hy verstond het veen branden on kwam al spoedig tot het besluit dut do Deurnaobo Peel daarvoor althaus ten deele geschikt was Na vele jaren gelukte het h m ttn paw personen te vinden die hem met liuu invloed en geld hielpen Zy pachten eeu geschikt stuk veengrond en begonnen met vuenbraud n Zij hadden slechts een geringe pacht te beiilen Nanr men verbaalt heeft Feereboom in senige weinige jaren meor dan een ton gouds verdiend Natuurlijk vond dit veenbranden navolging in de Deurnsciia en Astenache Peel Er zijn toen tal van faiuilies door tot welstand gekomen Naar schrijver meent brandt meu tlinns in de NoordBrabantsche Pee geen veen meer om die te beboekweiten Ten slotte wijst de schrijver er op dat een er bod van veenbranden veleu daglooners io Drente eeo gro t middel van beataan r ou ontnemen Is hier een ander middel in den stryd van t bestaan aan de band U doen MugfUjk zou het antwoord uit de Noord Brabantsche Peel kunnen kom n zegt schrijver Ik kan nteta dan vermoeden en nanwyzea maar wengch eo geloot dat bot wel zou kunueu De Standaard schoon den heer Gerritsen een neldzasm voorbeeld achtend vjn iumand die nreeds iu zoo knrteo tijd tot zulk een beteekrnis als spreker wist te gernkiju protesteert tegeu diens ad aesie aiin de verklaring van Adolph VVaij neri müIIu belsS tingreguling moet voor een deel i trukkeu om de sociale ongelijkheid te lomperen Het blad aanvaardt hot füit dor ongclijkhmd als van God gewild Daarom juist is het vriend vau hel proporlioneelö dat niet te pas kwam als bet leven gelijk was Juist nu wij overal op ou elijkheld stuiten mag de overbt id niet alles over éea kam schnren en ligt it h it proporiionoeUde furmula die liet ongelijke leven dek Maar de overheid mag niet allerlei maatrugelee uemun waardoor die ougelyklieid uitwies boven haar natuurlijken maat Ën dat deed ze Dal is ook socÏAlisme Driarom is bet dao oo noodzakjiyk dat de ov v hei l ten deze al meer tol het inzicht van baar on recht en verkeerdheid knmeiido haar wetten zoo wijzige dat ze niet langer de natuurlijke ongelijkheid verscherpe Uit dien hoofde is De Stand dan ook voor proporiioneele belaitiugbeffing gelijk ze blijkens onze sch 00 rsteenlie lasting hier te lande roeds jarru in de idée bestond ofschoon op dit punt potsierlyk toegepast ffoen progressie met guldens te golyk oor elkei sohoorstouu meer Docb op zichzelf ia doze progressie noodzakelijk mits men ze in den vorm van dogressie neme zal ze niet of fictief zyn of ten U ste bet bezit vernietigen Ën noodzakelijk is die profi ressie eenvoudig omdat een belasting die gelyk wordt geheven de bestaande ongelijkheid altoos verergert en grooter fijn spotlaohje speelde om barea mond Ten minste met zooveel energie Hoe zekerder hel fregat op de baren schommelt on hoe overmoediger de zeilen zich sp mnen des te eerder loopt het op de klippeu vast Fides wierp hel hoofd in den nek Dat zou ik wel eens i llen zien Voorloopig gebruikt het schip zyn ZLilen om de schermuladingen met den vyand af te breken en onder bevel vaii een ervaren held koers te zelttn waarheen het hem behaagt I Dal zou wel eens te laat kunnen zyo de wak kere luitenant van Zijner Majesteits scbip Print Albert heeft nog meur vaart gezet dau men ge dacht had het fregat zit reeds vast I Ijuitedant von Uovenkliugen begon hardop te lachen en freule von Speyern die hem reedt den rug had toogedraaid om verdur te gaan keerde met een snelleu ruk weer terug Mei groote haast verschrikte oogen staarde zy bem aau en keek toen naar beneden naar syn voeten Ongeboord de jonge officier itond op haar sleep l Nu P Znil dan toch door spotte hy en sloeg de armen met tergende kalmte over elkaar Gaal höt nietP Aha mynheer de luitenniit tcrtn Kal hebben bevolen l at anker vallen Nu dan zal aan het gepantserd l fregat wel niets anders overblijven dan gehoorzaam de vlag te siryke eu zyn nieuwen oommandaot te erkennen 1 ordi vtrvél d maakt Een gelyke bdoting behoart fa een aat chappij waar gelijkheid heerschl j igÉ Had de b er Gerritsen dat gezegd dao rou er van de zyde van De Stand geeu bezwaar rijzen Nu wel Want t erriuen wil juist dat allen gelijk komen te staan Hel idexal der socialisten Op schoolgebied slaat het evenzoo voegt het blad © r aan too Ook op dit gebied zyn we voor bet proportioueete stelsel om redenen die we eerlang nogmaals ontwikkelen zullen Mits mor maar wel verst dat we ook hifr volstrekt met bet io deu groud socialistisch stelsel der radicalen overnemen maar uit oozn eigen beginselen tol on e oonclusicD komen ïitelt dit nu vrauiit De Stand ten slotte een onoverkomelijk bebtael uaa pracliacbe samenwerking op parlemenlnir gebied met de radicalen in deu weg O i m het ininat niet Mits maar ter dege up do contiderauten en de formuleeriug vsn elke wet gelet worde en men bij elk debat iluidelijk doe uitkomen dat we ook waar onze conclusicn in een bepaald geval aaamgaan principieel eikaoderh tegenvoeters zyn Gedeputeerde Staten van Ëriesland hebben uit 1 spraak gedaan tn de bekende zuak van den heer A van ZiudtTen Bakker dia iceaohorst ward als lid van den gemeenturadd vun Opsterland omdat hy door het herstellen van i en brug Oïer het Koningadiep by BeelHterzwaitg indirect loioringen aan degemeenie had gedaan Ged Staten achten dez lnvenng niet gedaan tenbehoeve der gemeente Opsterland op grond dut decommisftie van beheer oter do brug en den kunstwegeen geheel zelfstandigen werkkring heeft waarby zyteu eenenmale onafhankelijk is van de administratieder oudHrseheideiiü gomeenten uit wier vertegenwoordigers zy IS samengesteld I itovendien is iiocb de begroeting noch de rekening van het beheer dier commissie uau de goedkeuringder betrokker geinfenteboslurtin onderworpen maarwordeu d ize hun alleen ter kenuisnemiug medegedeelü Kn eindelijk kun de levering uiet geschiedzijn ten liehoevu eener b pinlde eeraeenle omdat decommissie den wog beheert als een ondeelbaar geheel evenals hij is bet ongodeehl eigendom der betrokkengemeenten zoodat ala eene levering ton behoevevan eenig werk in dien weg wordt gedaan onmogeijkis te bepalen ten behoeve van welke bepaalde gemeente dit zou zijn geschiet Op die gronden besHsseu jed Stalen dat do tegen den boer Van ZinderenBakker ingediende kiaoht ntut op de wel ia gegronden alzoo geen nunleidtng bestaat tot toepubsing van art 86 der Gemeentewet over te gaan De Kremnacher ümeralameiffer deelt de volgende bijzonderheden mede ov r do vreeselijke ramp welke te Kim heeft plaats gehad Zaterdag avond te zeven uur werd het stadje Kiru door een vreeselyken knal opgeschrikt In bet eerste oogenblik wist uiemhud wkL geboord was en eerst een boven de niHrKt opstygende zwarte wolk liet een ontploffing vermoeden De van ulle zijdi O toeBnelIuuden werden door oen vorsobrikkolyk schouwspel getroffen Verscheiden I huizen stouden in vlammen terwy l een brandende wazen in woeste vaart voorljoeg Een eind weegs verder bleef de voerman die raedegesleept was vreeselyk gewond liggen de aan manen en siaart brandende paarden werden iets verder tegengeliuuden In den tuin naast het huis van den horlogemaker Kotiig lag een verschrikkelijk verminkt lyk j een aantal personen hadilen levensgevaarlijke brandwonden bekomen Eerst toen de brand tvas geblusoht en het gevaar geweken scheen bleek de oorzaak van de ramp Men rond n 1 in de zakken van dan voerman een rekening voor 5 tateo kruit De heer Pieck eigenaar van steengroeven te Bundenbaoh had AUD zijn knecht lust gegeven te Kirn S vaten kruit ieder ee i centenaar bovHtlende te koopen Hy hfld leveo zijn knecht anubevulen bij de politie de voorgeschreven mededeelinir au het vervoer van kruit te rioeo de kneoht echter deed dit niet Na bel kruit in ontvangst te bobben genomen reed hy naar de stad onderweg een oorbijkomendon arbeider in zyc wagen opnemende Voor het logement Zum goldenen Lamm had daarop de ontplofling plaats Het uchtergedeelte van den wagen werd geheel verbrijzeld die op een dor vaten zittende arbeider vloog in de lucht over het buis van der horlogemakei en oen aangroozeoden tuin viel iu de gooi van eeu buis en van daar op den grond waar by als een vorniulooze massa neerkwam Oe brandende kleeren waren bem gedeeltelijk van bet ly f geaoheurd zy vielen in den tuin ec staken daar de kleeren van een vrouw in brand waardoor deze erustige brandwonden bekwam Ook twee meisjes welke juist op bet oogenblik der ontploffing voorbijkwamen zjjn levunsgevaarlyk gewond De voerman kwam apoeilig weor tot bewustoÜu hy werd naar hel hospitaal vervoerd waar hy Zon