Goudsche Courant, zaterdag 10 juni 1893

De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks mat mtundering van Zon en Feaatdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlgke Nornman VUF CJtNTEN Beiersch Bierirroowerg DE AHSTEL Ti êMmummê Onderjreteekende bericht door deze dat zij de Verkoop van hare BIEBE voor GOUDA en OMSTBEKEA heeft op edraf en aan de Firma J F HËRilAH Z LAITGE HEITDEWEG No 62 te GOUDA Amsterdam Juni 1895 DE DIBEGTIE 1803 1 6067 Zaterdag 10 JodI 60UDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnt aar aanleiding van bovenstaande is ondergpeteekende zoo vrij zich beleefd aan te bevelen voor de LEVEBIKG van de BIEBEi der AilSTELBBOUWERIJ zoowel op Fust als Gebotteld op Flesschen Aanbevelend Oe Inzending van advertentUn kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave die restauratie Naar wg Temenen zal dit concert pelyke cloresy toonden eveneens gronte belangstelling hetwelk reet belangstelling wekkaA zal plaats heb Zondag aaustaaude tal het jubileum kerkelgk worben ultimo Sept of begin Ootobar j den herdacht Aan de directeuren der registratie en domeinen ia door den minister van üuanoiëD eene aanschrjjving gericht waarin met het oog opart 47 der et op de vermogensbelastiug ter behoorlijke verzekering der geheimhouding omtrent al hetgeen aaa de ambtenaren der registratie en domeinen hy da nitvoeriog en toepassing der wet bekend wordt van het vermogen der ingezetenen wordt gewezen op de strafbepalingen van het derde lid van genoemd art 47 Bg de aanstalling van personeel dienen de inspecteurs en ontvangers dan ook met de meeste voorzichtigheid te wark te gaan zoodat zij geen personaQ in hunnen dieast nemen of houden tbq wier strikte geheimhouding zij niet volkomen verzekerd kunden zgn on borendien hunne bedienden met nadn k te wijzen cp de nadeelige gevolgen welke ook voot hen aan da mtnate schending der geheimhouding verbonden zullen z u J F HERMAN é ZN De GARNIZüENS VO E DING 8 COM MISSIE te Oouda zal MAANDAG a 8 den 12n JUNT ten bareete ran len GarnizoenB Commandant alhier OFHIEÜW AANBESTEDEN de LGVERINO van AARDAFFBLEN voor het tijdvak van 16 JUNI tot ea met 31 OCTOBER 1883 De Secretarit ViK RIJSWIJK DK JONG DIJKGRAAF en BEEMRADEN van den Polder Stommdaal zullen den 22 UNI 1893 des voormiddags 11 nre in de Rohbin te Gouda AAITBESTEDEH Het doen van eenige herstellingen aan de waterkeerlng van den Polder langs de rivier de GKiuwe Het bestek ligt ter lezing in bovengenoemd lokaal Inliohtingen te bekomen bg den Architect L BUB0BB8DIJE te Oouda Wegens het verre Saisoen GEOOTE OPHinMING met 0 pet Korting van NETTE EIGENGEMAAKTE Kleedingstukken voomameiyk een GBOOIB PARIIJ NETTE PANTALONS van af 2 76 nu voor 2 00 G PUUR Turfmarkt ADVERTENTIEN in alle Btnnm m BuUMUandtehé Couranten worden dadelijk opgeaonden door hat AdvertenttaBurean na L BRINKMAN en ZOON te Gimda Opentaro Verkooping te GOUDA op MAANDAU 26 JUNI 1893 des morgeas te elf uren in het Eoffiehais HAaiioNiB aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DBOOGLEEVER van No 1 Een goed onderhoaden gunstig gelegen PAKHUIS en ERF waarin sedert 12 jaren met goed gevolg de KRUIDENIERSZAAK wordt uitgeoetend staande aan de Smalle zyde der Karnemelksloot op den hoek der Boomgaardstraat te Gouda wgk R No 318 Te aanvaarden 8 Jali 1893 De eigenaar is genegen 160O tegen eene rente van 4Vs pet sjaars onder eerste hypothekair verband op gemeld perceel gevestigd te honden No 2 Een ruim ingericht HUIS met een enkele jaren geleden gebouwde SCHUUR TUIN en ERVEN waarin sedert vele jaren de MANDEMAKERIJ wordt uitgeoefend staande in den Zak te Gouda wgk L No 297 Te aanvaarden 1 Juli 1893 No 3 Een RUIS en ERF in de Komgnsteeg te Gouda wgk K No 30 In drieën bewoond en verhuurd voor 2 80 per week No 4 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda Wgk O No 74 Verhnurd bg de week voor 1 20 No 5 Een HUIS en ERF in de Sint Anthoniestraat te Gouda wgk O No 144 Verhuurd bg de week voor 1 25 En No 6 een HUIS en ERF aan de Noordzgde van den Rozendaal te Gouda wgk M No 16 Verhuurd bg de week voor 1 30 De perceelen zgn de drie laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uien en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜIJN DROOGLKEVER te Gouda Wie zeker zijn wü de Echte Elkel Cacao te ontvangen tesamcngesteld en na vele praefnemiugen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Uichaelis vervaardigd op de beate machines in bet wereldberoemde étabblissement van Gehrig StoUwerck te Keulen aliche J rT12ie 2iLeItf Cikel Cacao in vierkanten bassen Deze Eikol Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijisch gebruik een jl 2 theelepel van t polder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bg geval van diarrbee slechts met water te gehrniken Verkrijgbaar bg de voornaamste H H Apothekers enz f 1 80 e 0 90 o 0 35 Goneraalvertogenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam KalTOTStrait 103 Aloiu te bekomen BE eOÜBSOEE eLASEN of de beBchr Tint der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Têr Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der oartonteekeningen en waarbg is to evoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde GlasBchilders de Gebroeders Dirk eD Wouter Crabetb DOOK Cents A BRINKMAN CHRISTIAAN KBAMM Pry s 80 JKen wende xich voor Dames Heeren Glacé HtNDSCHaENEN Markt A 68 Good bj J f J St l VH Gouda Snelpertilruk van A 3BINIKA Zoo BINNENLAND OOUDA 9 Juni 1893 Ba Standaard schrijft Men Bpeouteert nu weer op liat yTrome ia Bastert en op het ffOnvromo in Valetlo Maar eilieve moet er dao iu Gouda een ouderling gekaceo Of eeo diaken Of een bestuurder van eeo Christeli ke vereeoigiufc P Zoo ja dan zoudon we zeegen NoeD noch Bastert Qocb Yalette wnut aan den voet vati bet Kruis hebben we noch met den é a nooh mat den ander ook maar eccigo emeensobap Poob bet ia nUt too Ue keuEc gaat om een zetel in deStatea Generaal ËD wel om dien zetel Toor enkele maanden en met bet 00 op één bepaald wetaontwarp Al wat de gekozene in de Tweede Kamer gaat doen is zorgen dat de llaala kiesreohtuttbreiding er komt of wordt tegengehouden Wat willen nu onze kiezen P 2V dia Anale kfasreohtoitbreidiag ingaan P Oo neem dan Bastert Voor die officie een geknipt man Maar zegt ge nu Nren dat willen we niet Het is hoog tijd dat eindelijk die booze qaaestie ran de haan en alzoo de üaala kiesreohtuitbreiding nu toch tot stand kome dan moet ge wel op Valette stemman Immers thuis blijrea zelfa verhoogt roor Bastert de kans Gisterenmiddag ten ongeveer 6 uur heeftT door ophangiDg een eind aan zijn leven gemaakt Bij de inschrijving voor de restauratie van bet orgel in de Groote Kerk alhier nam de Heer Hart J Bonman het initiatief om een concert te garen a capella koren enz waarran de opbrengst soude atrekken ter gemoetkomiog in de kosten voor C S Xd XT 1 Naar htt Hoogdmittck XII 48 Ken oogenblik had de hofdame de wenkbrauwen toornig samengetrokken maar toen zjj hem Ln het gelaat zag dat van plezier zioh donker rood had gekleurd en toen zij in zijn blauwe oogen keek die haar zoo schalks aanzagen toen vordwei n die plooi in haar voorhoofd weer en eer zü het zelf wist lachte zij mee Dat was wel een aardige grap mijnheer von Hovenkliugen maar Grap Neem mg niet kwalijk maar niet Boo brutaal tegen nw meerdere I yWees nn zoo goed uw voet van mijn japon weg te nemen Slechte onder èéa voorwaarde dat gij mij in plaats van uw sleep uw arm geeft Necn ffGoed dan blijven wij voor anker liggen Ook slaande praat ik graag met u I Maar ik blgf niet staan 1 ffNu probeer het dan maar met eeu commando 1 De hoer C H van YLaoten ftastaor van da oudkatholieke gemeente oad biuèfaoppelgke clareay te 8 Grnvenhage vierde gister z n 40 JarigjubiieQm als priester Van verschillende lijden ontving de grijsaard bigken van belangstelling niet bet miubl van de z da zijner parochianen Het karkbeatuur maakte in den voormiddag zijne opwaobling bg den beer Van Vlooten en overhandigde hem een fraaien zilveren beker Ook het zaogkoor der knrk zoomade vele ledeu zgner kerkelijke gemeente gsvec op deu dag van gister zoowel door het zenden van bloemen als stoffdlgke bewgzea van belangstelling blijken van hunne vereering en achting voor deu pastoor die 40 jnar lang onvermoeid te a Gravenhaga zjjn ambt vervulde Da bisschoppen van Utrecht Haarlem oe meer andere kerkeigke autoriteiten van de oud bissohop Wel bulder dan eens los Capitana 11 Hafaaha I Behoort het fregat u dan missobiBn niet meer toef Kn Hovenklingen bleef pal staan en zag zgn vijandin ondeugend aan Er is geen ontsnappen mogelijk I Dns blgU er niets anders over dan de zeilen te strgken en u op genade of ongenade aan mij over te geven Schandelijk dat was geen eerlgke strijd dat waa een overrompeling Hovenklingen trok lachend de schouders op en bood zgn arm aan waarin freula von Speyern ongeduldig haar band legde pJa zoo n arme luitenant mnet maar profiteeren waar hij kan en zijn vgand verslaan hoe en waar bij dien te pakken krijgt 1 In het voorbijgaan klopte de marine oiBcier blijkbaar erg in zijn nopjes den ouden vorst York die zichtbaar zeer slecht geluimd in den foyer stond op den schouder Wel oompie hebt u nog ai plezier P De aangesprokene stond met de handen op zgn rug en was juist bezig om met een allergrimmigsl gezicht een paai mevrouwen Handeïsraden op te nemen die met brillanten bezaaid warpn en hem met oilenlango slepen voorbij ruischten Hü draaide zich snel om en het gezicht dat de brutale neef te zien kreeg geleek vee op dat van den menachenoter Klein duimpje De kleine grijzo oogjes schitterden onder de witte borstelachtige wenkbrauwen en zgn mond verdraaide en vertrok zich alsof hij graag zou willen lachen maar cf het van louter De arrondissementa rechtbank t Amsterdam 4 kamer veroordeelde gister Adrianus van Emmenea tot 9 maanden gevangenisstraf De centrale commissie voor de statistiek overtuigd van de wenschetgkheid om meerduri stellige gegevens omtrent arbeidere en arbeid stoei tanden to verzamelen daa tot rhtaver voorhanden zgn heeft besloten ïn de eerste plaats een onderzoek in te stellen naar bet vereenigingsleven onder de arbeidende klasse Tot dat einde heeft zij eene aanaohrijviog gezonden aan de burgemeestere waarin zg mededeelt voornemens te zgn zich tot het verkrijgen der noodige inlichtiogen reobtitreeks tot de vereenigingen te zuIUd wenden Doch alvorens daartoe over te gaan ia het noodig allereerst eene zoo otledig mogelijke opgaaf van de beataande vereenigiogen t besitten Hiervoor wordt de hulp der burgemttesters ingero n en rerzoekt de ebmtttaBle te mogeo ontvangei eene opgave van de namen der in iedere gemeente beataaide arbeid era vereenigingen verdeeld in de volgende groepen Aigemeene vereenigingen ala afdeeüngen vanbet Alg Ned Werk lied en verbond Patrimonium den Ned R K Volksbond aooiaaaldemooratischenbond ene Vakvereenigingeu in Coöperatieve werklieden rereenigingen Vereenigingen tot onderling hulpbetoon ooverzekering Vereenigingen tot nut en vermaak Da commissia heeft alleen het oog op rersenigingen van werklieden niet op de door patroons of partieulieren opgerichte voor werklieden gif en gal niet lukken wilde Plezier Plezier PI Neen dat laten mijn middelen niet toe zuchtte hij en vatte plotseling roet zekere levendigheid lloveiiklingen i arm Kijk eens naar die vrouwen ha ba naar die twee dikke daar wat denkt ge wel dst die straks zullen drinken V Kn de geilaohte dat het mogelijk wel champagne zou kunnen zijn maakte hem zo45 boos dat bij ztoh plotseling omdraaide en met hoog opgetrokken sohvuders in stormpas den togenovergestelden kant nitstevende Het was hum onmogelijk geworden de twee dikke dames nog langer aan te zien Fides schudde lachend baar hoofd en zag dea ouden henr verwonderd na voor hel eerst van baar j leven bad hij niet de minste notiiio van haar ge I nomen terwijl zij toch irewoontgk de eenigste dsme j was die zich in zijn bijzondere welwillendheid mooht verheugen misschien had trÜ haar in zijn ergernis niet erkend hg was veid te verbolgen op alles wat beden avond op prins Carnaval aanstormde en Fidet was overtuigd dat hij nu in een hoek al zuchtend en pruitelend zat uit te rekenvr hoeveel grid er aan eerste klasse huurrijtuigen waa vermorst door menseben die toch heel goed te voet hadden kunnen komen En dit denkbeeldig btdra liet hom rust noch duur want vorst York ging zelf steeds den panrdentram voorbij en dacht zijn neus opirikkiDd onderwijl met zelfvoldoening Ja dat kunnen a begrijpon I Dat zouden die kuruls Wt l willen dat