Goudsche Courant, zaterdag 10 juni 1893

of ïoatellingeB tm godadienstigeo ei liefdadigen aard werkzaam njo oerworptn met 79 tegen IS stemmen Amende men t iSmi om alle pensioenen en wachtgelden op 50 pet ran hon bedrag te berekenec eo lyfrenten op het volle bedrag De voorzitter gt dal de aanteekeningen van het bureau niet beslimend zijn 44 tegen 46 De som van welke c fers niet overeenkomt md het aantal aanwezige leden 91 Kr hreft du een tweede slemmiuK plaats met het gevolg dat het amendoment wordt verworpen met 47 tegen 46 atemmeii Amendement Ral berekening naar 50 percent voor de eerste 1000 van alle vaste tractemeoten pensioenen wachtgelden en Igfrenten verworpen met 67 tegen 26 stommen Amendement iTer MttM berekening naar 50 percent Toor de eerste ƒ 1000 van pensioenen wschtgeldeo en lijfrenten aangenomen met 64 tegen 2Bfltemmeu Het ameodement oc ina belasten van landbouw verworpen met 73 legen 20 stemmen De amendementen ÖerriUen en LteJUnck coöperatieve laudbouwprodncLir worden ingetrokken om later weder in behandeling te komen Amendement ye iJ om de bloemboUen cukuur wel te belasten verworpen met 70 tegen 22 stemmen Op tnee na zijn dus alle amendementen verworpen Die twee waren bet amendement Donnor dat de De heer P werd boven de dekens gevonden met j zoogenaamde huisjesmelkers vrijstelt en hetamend Gisteren werd ds algemeene jaarvergadering gehouden van aandt elhouders in de maatechappij v eebad Sobuveniogen Nadat ie nieuwbenoemde directeur generaal de heer Goldbeok in eeue korte toespraak had verplaatst i p onderwgzcrs en op ben die bg vereeoigingen i kla rd zich te zullen begveron om het vooTbeeld van De Franacbe bladaa gaan voort lufrodenen te houden op Conataiia en men vurzekert dat zelfs de Freaident dcr Republiek zijn hooge goedkeuring over tot het maken van wetten Hjetreffenda oprooretokeni weer aan het ondurwijs gaat wijden Tor vor kiariag zelfde te doen met betrekking tot de procedure ia van hnt Zf uderlingif veracbtjosel dat Couatani met crimineyle zaken ten inde aldus et a uniform weteen enkelo redavoeriug waarin eigenigk nieti by ijoek fau crimineele procedure te handhaven onder zondere aiaat en sleohts herhaald wordl wat reuda do controle van het Bijkaparlemunt dikwyls ig gezi gd op ecna de man ia geworden i Nog ditMit muldin te worden gemajtkt van een ZtD gneltoliAp ran drie dames en eea bear rioli noemeLde J A Oudafaoorn itudeot te Leiden kwam enkele dagen geleden per laudauer bij den beer Fritz Kifluwenhui fotM Funckltr te Hairteoi De beer betteldfl fi dinera n 5 per courert um 6 ourtogabruikea lietwelL natuurlek werd aangenomeD Na de beatelling heengaande kwam fajj oog even terug seggfnde wlioeu mij even 15 galden welke van arond met de rekening vereffend kunnen worden Hieraan werd voldaan I ea Étroods ia er met het diner gewaoht tot S i nre maar niemand kwam er om i en volgeoden dag werd Ie Leiden een ondertoek ingesteld waarbij bleek dat de beer Oudthooru nooit student ia geweest maar wsl voor dergeljjke feiten bekend ataai Uit Arnhem meldt men Aangaande bet droevige feraUte draüia in eeno rilU alhier afgespeeld kan nog worden medegedeeld dat de beer F don avond te voren een telegram ontving dat niet meer teruggevonden werd en dat Eoede kepniseen voor de drgfveer houden niet vereerde specuiatie maar jaloerscliheid Uit twee gevonden concept telegrammen aan faipiliplcdon blykt dat de heer P na zijn moord aan 1 familieleden wilde hebben kenbaar gemaakt dai treu rige redenen eene overkomst beletten Denkelijk I tin die na mevrotiws dood geaohreven het gewMr onder de kin die hevig was verwond Des nachts omstreeks 2 uren hoorde do kinderjuffrouw oinig geraas waarop zg echter in demeeuing dat er onweer nas niet bgzonder acht gaf DeukeIgk WB8 dit het acbot van bet geweer waarmede de heer P zich doodschoot Staten Oeneraal s Kahbk Zitting raa Donderdiig 8 Juni 1S93 Na nog den gansohen morgen gedebatteerd te hebben over de vrijstelling van den landl ouw en de bollenoultuur waarbij ztch da hceren Van Dedem Harte eu Aeekers nog eens voor Jrze uitzondering warm mankten eu de beer Hennequin daerenlegen uit aympatbie voor de landbouwers zelven deze beroorrechting bestreed volgde de stemroiug oflievw de sUchting der amendementen De mioialer had natuurlijk eerst nog met overtuiging tgne voorstellen verdedigd De stemming had den volgende uitstag kta mUmmi Beaufort regeling by koninklijk be lait van den aftrek van beroepskosten voor openbare Mnbtenaren verworpen met 69 tegen 81 atemmeu Ameudemeut i on er om geen belasting op het verhuren van tien wooiugen en meer te hetfen ttangeHOateH met 63 tegen 28 stemmen Amendement o om de regeling van den aanslag Van verhuurders van woningen aan de administratie over te laten is vervallen door de stemming ovor bet vorig atMndement Amendement Tam Bevniugen om de balveering van f tensioenen wachtgelden enz geheel te doen vervalen verKorpm mot 67 tegen 36 stemmen Amendument JPfcMa om vaate tractemenieu naar 76 percent te berekenen mrworpen met 7 tegen 16 temmen Amendement iwfM tr om de berekening naar 60 Eeroent ook toe te paüseu op beu die in militairen erkelyken of openbaren bargelykun dienst zgn ge ik nu ook eeoa ging rgden en mga beun trok 1 Slen dubbeltje van hier tot aan bet Miniaterie vao Financiën Dan tou men toch een pak slaag verdienen 1 Neon neen laat anderen gerust rjjden mijn middelen laten dat niet toe En in zijn kale winterjas draafde hg door regen eu wind en Ifevooldd zich verbazend gelukkig in het idet dat hy dien geheten paardentram een paar stuivers minder had laten verdienen Ja er waren zelfs aleohte menaohen in de residentie die beweerden dat vorst T9rk dikwgts zgn maag voor den gek hield doordat hg met krgt een worst op de tafel uitteekeode n zijn brood er droog by opat maar by eiken hap e u stukje van de geteekeode worst uitveegde en tot besluit ala er niets moer van overgebleven was dan de beide houten pennetjes zioh ontzet bij de haren trok ïork York waar moet dat heon Ben geheele leverworst by uw ontbijt Tun gevolge biervan noemde men hem in zgn kring den verkwister Fidet had Hov nklingen gaarne gevraagd lioo hettoob mogulgk waa dat zgn wonderlijke oom tegenwoordig kon zijn op een feeat dat hum tooh opeonigo onkosten joeg daar zy echter zelf wel nakon gaan dat de arme milliooair de eotreiSkaart tengesohenko had gekregen en omdat zy eigenlijkook niet van plan wss den vrgmoedigen zeeofficiermet eóo woord te begunstigen liep zg zwygenden o ngL u aak baarde r dan ooit naast hem voort Granf iuseck heeft de echigenoote van zyn vriend Borgesma dat van pensioenen wachtgelden en lijfrenten alleen de eerste lOOi vQor de helft berekend wil hebben Er was eenig beleid toe noodig de volgorde to bepalen en als bet amend Soret de halveering dos Ministers tot pensioeoen en wachtgelden beperkende dat met twee stemmen meerderheid verworpen werd ware aangenomen zouden lun onrechte verschillende amendementen van de baan zgn gerankt Die overweging deed het amendement zekor medo verwerpen ofschoon de grondgedachte verwgderiug der Igfrmite uit de bngunstigdo inkomens juist waa Tegen de vrijstelling van den landbouw verklaarden zich 20 stemmen waaronder alechta een vnn de rechterzijde die van den heer K euchenius Met de landbouwvrgatelling bleven ook de bloembollen vrijgesteld waarvoor teer zeker het meest pleitte hét argument Heekers dat de paraequatie voor deze cultuur ia geweest een opvoering der grondbetaating die hier min of meer als bedrijfsbelusting werkt De quaestis der landbouw coóperatie werd verwezen naar een volgend artikel dat de wijze van aanslag van vereeoigingen behandelt Ue pogingeh om de vaate bazold ng te helpen vonden betrekkelijk weinig etenn het stelael Poetmau dat der 76 pet kreeg 16 stemmen het stelsel Heemakerk ten gunste der ambtenaren en der ohriatelgke onderwijzera waarvoor zgn eigen vrienden tamelijk ongevoelig bleven sleohts 13 het stelset Do Ras berekening der eerste 1000 voor de hettt 25 waaronder üleclita enkele liberale atemmea Art 8 werd ten slotte zonder stemming aaoge nomen en de discussie geopend ovor art 4 berekening der vaste tractementen naar deu rood nnweelen divan gebracht om voor een oogenblik uit te rusten op een plekje waar de fonteinen bun geurende stralen neerklateren eo bloeiende heesters een rondte van den foyer afperken waar de muziek der zaal sleohts zeer gedempt en tacbt doorklinkt waar de dames vluohtig roorby ruisoben eu de kaarsen ongestadig flikkeren door den toevoer van versche lucht Hier was bet stiller dan ergens andera bier slechts kon men heden avond ongestoord praten zonder beluisterd te worden de andera zoo koele en denkende oogen van Ëuatache schitterden nu ongeduldig en hartetocbtelijk ala bad hij de jonge vrouw veel te vragen Hij bad baar nauwlettend gadegeslagen en begreep niet boe zij zoo koel eu onverscliillig al dieongewone pracht kon voorbypaanL Graaf Goaeckkeude immers de vrouwen en zjijn oyni ime waa teingekankerd dan dat hy aan een uitzondering hadkuunon geloovon Het kleine viodlFjo uit Horaabrunnwaa naïef ooachuldig en beschiiden zoolang he niets beters kende dan haar billed en moestuin maar zoodra zich eenmaal de gouden poort voor haargeopend had en haar voratelyke pracht en heerlijkheidgetoond had zou zy wel apoüdig het hoofdje opbefTenen wedyroren om met roos en lelie gelijk te staan zie de zon chgnt un de stof verblindt de heldereoogen en de vlinders komen om het BelU Duuna j vergif in haar kelk neer te leggen j Nog gelooft Goaeck niet aan vrouivelijko trouw en zijnen voorganger na te rolgen de bem toevertrouwd belangen te behartigen en aan de van bem gekoesterde verwachtingen te beantwoorden werd door den heer i D Ruijs commissaris het verslag ui ïebrarht Hoewel de resultaten van het seizoen 1892 altgd nog zeer gunstig mogen genoemd worden hebbeo tooh omatandigheden samengewerkt om de schoona vooruitzichten die tijdidijk bestonden zeer te verminderen Deze omstandigheden waren in den aanvang van het seizoen de strgd over het al dan niet epidemisch heerschen van de typhus waardoor vele vroege gasten rich lieten wachten en bg het einde van het seizoen de overdreven vrees voor de cholera waardoor velen hun verblijf inkortten en de late gasten wegbleven Ook de Sportten toonstelling heeft aaa het Kurhaua niet die voordeelen gebracht welke daarvan verwacht waren Hut aantal buitenbaden bedroeg 48 691 tegen 44 760 in het voorafgaande jaar do bioDenbadan verminderden van 6668 tot 4563 Het aantal abonnementen en het gemiddeld bezoek per dag aan het KurhauB verminderden iets het aantal geabonneerden bedroeg 4676 te eo 4708 in 1891 en bet gemiddeld bezoek 3221 peraonen per dag tegen 3341 in 1891 In het Hotel werden verhuurd 20 748 bedden tegen 22 969 in 1891 Het aantal oouverta der table d höte bedroeg 1 3 720 tegen 14 835 in 1891 dat in den reataurant daarentegen 9403 tegen 8606 het bet voorafgaande jaar Door eene commissie te Kotierdam bestaande uit de heeren mr G Bicker Coarten dr R H van Dorsten mr i G L Nolst Trenité en M Symona benoemd door de Vereenigiug tot verbeteriug van armenzorg nldaar ia een rapport uitgebracht over de pensioen verzekering van werklieden Dit rapport kwnm in de vergadering van de algemeene commissie der Yereeniging van 8 Mei Jl ter tafel en gaf bij de disDuaaie tot weinig instemming wel tot groot veracbil van moening met de opatollers van het rap port aanleiding Het bestuur maakte uit dien hoofde bezwaar het rapport zooals hot daar lag te publioeeren maar beeft bet tliaos als aanhangsel op het jaarvoniUg over 1892 met eene uiteenzetting van de bezwaren tegen den inhoud er van doen drukken In het rapport wordt iu herinnering gebracht hetgeen door de Vereeniging tot verbetering van armenzorg reeds op het gebied der werktiedenverzekering is verricht en daarna medegedeeld wat op dit gebied in Engeland Frankrgk en Duitschland is voorgevallen Do eigen beschouwingeii die de commissie daarop laat volgen hebben haar geleid tot de volgende conoluaién lo Do vrijwillige oudondag verzekeriug der werkmanaklosstf 13 bet doel waarnaar gestreefd moet worden 2o Deze vrgwlUige verzekering is echter vooralsnog onbereikbaar 3o Onder de tegenwoordige omstandigheden ia het wenaohetgk de oudendag verzekering der werkmansklasse door dwang van staatswege te bevoriieren 4o Het is af te keuren hierbg tenzij als overgangsmaatregel van staatswege getdel keo ateun te vorleenen betzg in den vorm van gedeeltelqke premiebetaling hetzij in dien van verhouging van het pensioen Ko Directe ataatadwang op de werklieden ia in dezen verwerpelijk oprechtheid hg ia de vliegende Hollander van don modernen tijd hg staat midden op de rijkste jaarmarkt en hoort slechts het geld rammelen waarvoor harten verkwanseld worden Maria Louiae ie hem vreemd en onbegrgpelgk voorgekomen hg heeft aan haar getwyftld en een blik in haar hart geworpen waarna hg ontzet de handen voor zgn gezicht heeft geslagan ala een blinde die eenklaps helderziende is geworden Hg heeft haar gevonden de vrouw zijner droomen de vorwezenlgking van al het edele dat hij zijn levenlang cynisch heeft geloochend Een weldadige warmte ia in zgn hart gevloeid de bloem der zuivere heilige Uefdc ledekt ender den aschregen van wilddoorleefde jaren ateekt het gebogen hoofdje op en ontvouwt haar kelk Waar echter mag het voorjaar zondtr strgd de kluistert van den winter verbreiten De oude Adam dringt zich oderom nanr oren heftiger dan ooit woelt hij de gryze asch op en bedekt daarmee de jonge teera bloesems onderdrukken wil bij ze en vernietigen 1 Al de I booze geesten vnn ongeloof en lichtzinnigheid dia zoolang don voorrang hadden rukken en P J aan het teore plantje om het uit te trekken 1 Hecht niet aan haar vrome oogen sisten zij De ma donna zal don gids volgen die haar de wereld zal binnenvoeren ffnrdt verfkd 6o De staat moet de werklieden biertoe alechta indirect door middel van de werkgevers dwingen De bedenkingen waartoe het rapport der commissie ia de vergadering ran de algemeens commissie der Vereeniging aanleiding gaf waren tegen dwang vun staatswege gericht Zy die deze bedenkingen opperden waren van meening dat er voor den ouden dag van den werkman wol iets behoorde gedaan te worden mits de persoon van den werkman daarbij op den voor wordt gezegd dat Frankrgk arm is aan staatslieden en na den doo4i van Ferry Oonstanaeigenlyknogde eeoige ia dia aanspraak kan maken op dien naam de bedwioging van het Boulangisme was ala staataman zyn grootste verdienste In een naar t schynt officieus artikel noemt de NorddenUcke AUg Ztg de rode van den gewezen Fransoben ministerpresident Conatans te Toulouae byzonder belangrijk Hy ii een bourgeoia republi grond trad en men hem met opvoedde in het geloof kein en heeft dit duidelykcr dan iemand bewezen dat anderen geroepen zgn om voor zijne toekom te daar hy bet was die de verradorlijka samenzweringzorgen mits men dus het beginsel van eelf help hoog der Boulangisteu vorydelde Uit hetgeen Conatanshield tn de krachten van de guxeenschap niet stelde van de staatkunde tuide maakt de A orrfi Mig Ztg in de plaat van de zijne j op dat hij Duitschland beaohouwt ala de mogeudheid j lig jpy jg p jQy kuiinen varatoren Het waa een Een Pool onlangs te Pariji aangekomon ontmoette iu peüiK dia eenige minuten lang werd toegejuicht daar in de rue de Turonne een jong © vruuw die daarom kan volgens het blad geen vredelievende gearmd liep met een heer Hij lierkondo in baar zyn tking aan deze worden toegekend eigen vrouw die hem verlaten had en hield haar waar hijnlijk dat de Duitaobr rogeetogen de ander een Franschman beweerde dat de dame K terugdeinzen voor een tweede ontbinding tyo vrouw was Uil het verhoor voor de pohtio j Bykadag en dat de keizer dit zou hebben bleek nu dat do 20 jarige Anna Ratu achtereenvolgens i Selï®U d zal wel en verzinsel zyn In antwoord te Amsterdam met een Ras te Brussel met een Belg liamb Nachr en do Freia Ztg verklaart de te Parijs met ma Franschmao wettig wns getrouwd orddeutacit dat bet uit een rechtsgeleerd oogpunt De ijohtierechter besliate dat de trouwlustige dame f gaat te beweren dal een tweede ontbinding voorloopig bij haar laatstun wbezitter zou blijven Uit de legerplaats bij Oldeabroek wordt van 7 Juni aan de Zk O gemeld ïisteren avond ongeveer 6 uur gebeurde bier door ouvooizichtigheid en ondanks de velu waarschiiwin ron in alryd zou zyu met deu geeat der rgksgrondwet Allerminst ten opzichte van een militair vraagstuk kan zoo scbryfl bel officieuze blad do bedoeling van deu wetgever geweest zyn aan het besluit van den Rijksdag het karakter te geven vau eeno uilsprank in den laalsleu aanleg aan welke de regeering nnfffllnlr Ha r V 11 S zlch oovoorwaaruolijk moest undcrwcrpen ongeluK ua Bür eantL n Kaatolehn en Rottier van t li i r t i i i eene d lieK m ken op 1 chietl rei hZ Du l hla d met er l eeu ga g mdruk te waarschgiilgk mei het doel eenige onderdeelen van projeclioleh te zoeken welke voor hun atuilis min of meer waarde hadden Op oen 2000 meter van de legerplaats vonden zy een ongeaprongen projectiel naar men denkt eeno Kranantkartets waaraan zij moeten gedraaid heliben of idta hebben verricht waardoor dit projectiel eonaklapa sprong Beiden waren zwaar gewond De kameraad welke mot hon waa yerlrokkan en die op dat oogenblik een 20 ü 30 pas van hen verwijderd wus bleef ongedeerd Hulp kon hij niet verleeuen maar zoo snel mogelijk begaf hy zich naar het kampement waarop ocmiddellyk het hospitaalperaoneel mot verbandkiat uitrukte Natuurlijk ging met het heen en terug een goed half uur verloren waardoor de ewonden veel bloedvorliea hebhen geleden Sergt K had zijne linkorvoorarra verloren terwijl zijn linkerbeen zwaar waa gekwetst De lickerhaud van aergl R was verbryzeld en hy had nog eeoige kleine wonden aan borst en beenen De otficior van gezondheid 2o klasse Verraaaa was spoedig ter plaatse bezag de voorloopigo verbanden die door den aergeant en eeuen soldaat van het hoapitaal peraoneel met behulp van eenige onderofficieren gelegd waren on gaf daarop Iaat hen naar de ambulance te vervoeren Van den ziekenwagen welke intusschen was aangebracht kon geen gebruik gemaakt worden daar dit vervoermiddel door de beide te veel zou schokken u soldaat gaarne het zgoe er toe bijbrac 1 om de smart van de gewonden te verlichten werden zij zoo voorzichtig mogclyk op brancards naar de ambulance gedragen om daar verder te worden geholpen Al Bpoedig bleek dat serguant K behalve L i i B I hebben gemaakt Verscheidene bladen tooiieu zioh ontstemd ov r do uillaliugen van den Oostenrgksch Hongaarscheo minister ï o aobrgft b v de National Zeitung Hm men te W eenea voortgaat in den veriasaendon toon van het berderspel kan men ziob in Duitschland niet onttrekken aan de taak de zaken iets nauwkeuriger te beschouwen Wy willen daarbij niet nalaten te wijzon op een met de booge politiek in verband ataande omstandigheid die wantrouwende zielen welliofat zal geruststellen Oostenrijk tlongarye houdt zich bezig met de aluiaregeling eo heeft vootal nu deze regeling niet van een leien dakje gaat daarvoor aan de Europeesche beurzen een ffvaate stemming noodig Toch is dit slechts een bijzaak Naar annl0iding van de verzekeringen ovor de goede betrekkingen can de Uababurgschu monarchie met i ualand kunnen wij niet nalaten de heftige tegenspraak der Oosteurijk Hongaaraobo perü te herinneren toen wij enkute maanden geleden beweerden dat bet Duitsohtands taak met waa de Uardeuelten eventueel zulfa aan het Brandenburger Thor to verdedigen Toen zou ons Dultschers die taak in het belang van Oosteuryk Hongarije worden opgelegd eu het Icgerontwerp word in dat land zoo toegejuicht dat wy hoewel in beginsel voorstaudera van legeruitbreidiog deze geestdrift op koaten der Duitschera vrg lastig vonden Wtl men zoo vraagt het blad verder ona da ml r j ie litaire otfera en de gespannen verboudiugeu in bet Daar ieder ooderofflcer i i e i o l eikcer o erlatei eotelf zieli geriagere j ra om e legerkoscen onaangenamer vehoudingen voorbehouden En verwacht men dan ook nog dat Duitschland roor de Ooateurijkscbe belangen op het Bal kan schiereiland in de bros tal springen P verwondingen aan arm en been ook nog in zijn huik I n ï T i waa ge roffen Beiden waren intusschen gL b r i H 7L hun wustzyu gebleven Oostenryk Hongarge geen beduchtheid me Up verzoek vao den officier van gezondheid was dr P Loeff oil Epe ontboden om behulpzaam te zijn bij de amputatie Hg was onmiddellyk bereid te kottien met dr Simon Thomaa die bg hem vertoefde De toestand van sergeant K was reeds hopeloos zoodat men zich bepaatdo tot de amputatie van de iiukerhand ran sergeant R hetwelk zeer gelukkig is volbracht Kastelein verloor langzamerhand bet bewustzijn en om ll j ur s avonds overleed hy De toestand van Rottier is ernstig maar tot nog toe heeft men boop op zijn behoud flWy hebben niets tegen een goede verhoudingischen OostenrijkHonga Oosten rij k Hongar ge geen beduchtheid meer koestert ten uanzieu der Ruasiscbe staatkunde Duitaehlaod heeft zeker daartoe guen reden en zal daar dan ook naar handelen Dnitschlatid en Rusland konden hun betrekkingen weer aaiikuoopen op den traditioneelon grondalag dat beide landen naburen zijn zonder eeuige natuurlijk tegenstrydige belangen in de hoogere politiek De volgende amendementen waren het die Dinsdag in l et Lagerhuis op art 3 van liet Homerule outwerp ingediend Iwhandeld eu door de Gladstonlaausche moemerheid verworpen werden BDltenlaDilsch Overzicht 1 Een van den heer Butcher strekkende om bet lersche Parlement te beletten wetten te maken beiretfeode samenzwering oproer onwettige bgeenkomatcn en miidaden tegen den porsoon de rede te Toulouse heeft te kennen gegeven fa dit zoo dan kau men een verzoening tussohen Carnot en Conatans verwachten en kunnen de Franachen ruatiger alapen hij de gedachte dat er nog een goede Minirtorpresident is wanneer Dupuy zich Wfittf nnr Ual 1 l rT i r 30 Een van den heer Sliiart Wottley atrekkende om iutimidali en onwettige bijeenkomsten te stellen buiten de legislatieve bevoegdheid van hot lerscho Parlement en Een van den hoer Barton strekkende om het 2 Een van Sir H James strekkende om aan het lerache Park meut de bevoegdheid te ontbonden gisteren verworpen amendement van den heer Courtney strekkende om uit de biil weg te laten de woorden die aan het lersche Parlement verbieden wetten t maken met betrekking tot handel en quarantaine Gt dalono beatreed namenigk dit amendement met het betoog dat de handel ten nauwste samenhangt met de I betrekkingen tot bet buitenland eu dat het dus noodig ia de daarop betrekking hebbende wetgeving te doen blyven resaortrereu onder bet Rijkapartement 1 DVERTENTIEN Frijstrekking 28 en 29 Juni 500 000 Mark als hoofdprga in het gelukkigst geval biedt de rieuwate i roote eldv rlotlil die door de ikooge Regeering van Uauibui goedgekeurd ein gewaarborgd is Ue voordoeligo iorichtioff van het nieuwe plan beslaat daarin dat in den loop vnn alechta woinlge inuanden in 7 veilotingeii van 110 000 lOteil dd 400 prezen bedragende 10 452 425 Mark ter volledige besliaaing nullen komen daaronder zijn kapitale prgzen van eventueel M0 000 Mark bg uitnemendheid echter Iprg aM 300 000 S prijzen a M 16000 1 prijs liM 200 000 26 prijzen a M 10000 1 pr j aM 100 000 66 prijzen a M 5000 2 pryzer aM 76 000 108 prijzen a M 1000 Ipriji aM 70 000 263 prijzen ÜM iOOO Iprljt aM 66 000 6 prijzen il M 1600 1 prlja aM 60 000 756 prijzen 11 M 1000 Iprg aM 66 000 1237 prezen a M 600 2 prijzen a M 60 000 38960 prijzen a M 148 1 prije aM 40 000 18891 prgzen fiM 300 200 5 pryaen a M 80 000 150 127 100 94 87 40 20 De aanstaande eerste prystrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting ia van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 28 en 29 JUNI en kost hiervoor 1 geheel origineel lot sleobta M 8 of 3 801 l a f p fr ff 3 1 80 1 kwart H K n 1V ÖO tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwisael Alle oommisaiea worden onmiddollp met de grootete zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder apeler ontvangt van ona de met het wapen van Jen SUat voorziene Orlgllieele Loten zelf in banden Bij iedere beatelling wordt het voreiechte offl ieelo plan waaruiA de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betrelfende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de offieieele lysten Do uitbetaling der pryzen geschiedt steeda prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaataon van Nederland bowerkatelligd worden Ona debiet ia ateeds door het goluk begunstigd eu onder vele andere aanzionlyke prijzen hebben wij meermalen volgena offieieele beayten de eerate HoofdtrofFora vorkregen en onzo BegunstiKcre zelt uitbeUald o a JNark 1 60 000 100 000 80 000 60 000 40 U00 enz Het is te voorzien dat by deze op den beohtaten grondalag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deeluMoiug bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophaoden zijnde trokking alle orders ten apoedigate rechtstreeks te zenden aan KAUFMAlVf SIMON Bankiers en Geldwisselaars In llaiiiburr P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ona tot biertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wy ook voor bet rervolg bemoeid zgn door een stipte en rewie bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUeulanilHc ie Couranten worden dudelgk opgezooden door het AdyerlentieBnreiiii rtn A BlilNKMAN en ZOüN te Oouda it