Goudsche Courant, zaterdag 10 juni 1893

1803 Maandag 12 JobI 1N 6068 GOUDSCHE COURANT JSieums en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De intending van advertentlên kan gegdUeden tot een nnr dea namlddaga van don dag der uitgave Beiersck Bierkonwery JE AHSTEl Ti M MmEm BêM Onder reteekende bericht door deze dat zij de Verkoop van hare B1EUË voor GOUDA en OMSTREKEN heeft opgredra en aan de Firma J F lIËRilAIl ZI LAUGE TIENDEWEa Uo 62 te GOUDA Amsterdam 8 Juni 1895 DE DIRECTIE aar aanleiding van bovenstaande is ondergeteekende zoo vrij zich beleefd aan te bevelen voor de LEVERIfVG van de BIEREi der AMSTELBROLWERIdl zoowel op Fust als Gebotteld op Flesschen yianbevelend J F HERMAN t ZN Da Ceotnie AntireTolnticinaire Kieavereeniging NGDE E LAND kn ORANJE in het HooHk flsdiBtrict Gouda heeft eerst nii ernatige overweging in hare Vergadering Tan Maandag j l bedoten bg de beratemming de Randidatnar te steunen van den heer Ih G G VALETTE Ky had party te kiezen tuBschen dea heer BASTERT ali conserratief en den heer VALKTTE die evenals de heer BRUMMELKAMP in zake het Kienrecht tegen de censas ia en ons volk niet langer zgne rechten wil ontbonden Met den meesten aandrang neemt zg dan ook de Trgfaeid den heer Th G G VALKTTH aan te bevelen Kttmmt het Butm dtr Ceninle Antirevolutionaire Kiemereeniging De Secretarie H M ÜERCKSES Opentare Verkooping op Woensdag 14 Juni 1893 des voormiddaga ten 10 are aan de Vbst bg de Gasfabriek te fturfa van eene partij AFBRAAK afkomstig van eenige geatoopte Huisjes en dea namiddags ten 2 nre aan het Lokaal ijjk K No 252 aan de Peperstraat te Go tia van eenige MEUBELEN en HUISRAAD BEODEN en BEDDEGOED em Daaga vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris 0 C FOBTUIJN DBOOOLEETER te Gouda ftctorlawdter ui f de VictoriaJBron f e Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Van h£f ninklykef uis e erjl ecfer anc e i Uaatscliappij tot Exploitatie der Victoria Bron te ObeTlahnstein Gevestigd te Rotterdam Zuidbiaak 8 SCHOOLSCHRIPTEir 12 stuka ï 50 Cent BEST PAPIER met ETIKET e VLOËi verkrggbaar bg J T 8wartsenburg 1 E 92 KLEIWEG E 92 HEIl EKEl S 9 Ot perFl 5 Ct per V Fl praciitig iielder en goed werkend Depot A NORTIEK Gonwe 0 34 35 Atipj Kraepelien en HolnCs l iiina ijdrof iie quina laroche is de meest Krachtige en Versterkende KilVA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandaohe geneesheeren Bekroond met KEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES V rkrjjgbaar in flacons k flSO en f 1 Dopöt te Gouda bj den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Zeer ITette Gesteendrukte mUEAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en U Men wende xtch votir Nieuwste Dassen MarktAÖSGouDi bg T JP JMCIjVS Goudfc SDelpondruk van A SaiKUUJC tZoos De altare deser Coarant geaohieüt dagelgkg mat aitBOndering ran Zon en Feestdagen D priji per dne maanden ia 1 25 tranoo per poat 1 70 Afzonderlflke Nommeri VIJK CENTEN BU dwe Counuit behoort een BUvoegwl IFWeeezing IV De kiezora in oua district hebben niet tekitsen over gebrek aan Jbelaogst IUng in hundoeo en laten Niet alleen dat liberale kamerleden zich intereflseeren vodr den afloop der stemming en niet lofwaardigen ver zich beschiltbaar stellen tot persoonlyk optreden voorde kiezers maar ook de couranten pan allerleikleur houden zich met ons bezig Dit is trouwens begrypelijk nu de aandaeht Kich niet als ig aigeiyeene verkiezingen behoeft te verdeelen over allerlei districten en het voor debehandeling der kieswet wenschehjk ia dat drmoreele indruk in het laad niet storend werkeop de oplossing der hangende groote quaestie Op dit moreel effect komt het in dezen in deeerste plaats aan een stem meer of mindermaakt bij zulk een ingrijpenden maatregel nietuit hoofdzaak is of de uitslag dezer verkiezing jals uiting der openbare meening zal worden jgeëxploiteerd door vóór dan wel door tegen standers der kieshervorming I Dit begrypen de antirevolutionaire leiders zoowel die van de Standaard als de kiesvereenigingen in het district Ruiterhjk ia partij gekoiten voor den heer Valette niet om zyn persoon niet om zjjn beginselen maar om z jn duidelijke verklaring dnt hij voornemens flUes te doen wat strekken kan om de kieshervorming tot oplossing te brengen Terecht merkt FEVtLLETOX CST B X TT S Xaar hel HoofdutKk xn Z was vroom en f oed omdat z i Keen gele eiiheid tiad om bet tegeniloel te sijii Gij zii t uuHervinden a y dwaas boe ipoediK die reronaohtzaAnide en onbeminde Maria een Maria Mafidalena wordt liet suilt Goseclc in do ooren Hy keert zioh tot MariaLouize m ziet baar met een langen woiiderlijkea blik aan Gij zijt zoo bleek mevrpunr zegt bj haastig fvoelt ij n niet wel Weemoedig schudt zij het boord eu Toufft de handeii om den verttellcten bouquet op haar scboot irik stond ens ir den pastoricti iii te Uersabrunn voor een jongen rozenstruik w iarvan de dominé zonder medeleden de jongste en schoonste lotuit uit de kroon sneed antwoordt zij outwijkend Aati hartaütoed gelijk druppelde het sap uit du verbohe wond ec hrt scheen my of elk blad van hevige nart trilde Waarom kwelt ge uw liavolmg zoo P vro ik den oudan hoer en bg antwoordde mij jtKozen en raenjcbonharten gelyken bijzonder vee de Standaard op de keuze gaat om een zetel in de Staten Generaal £ n irel om dien zetel voor enkele maanden en met het iJRr op 6éa bepaald wetsontwerp c In dia omstanaigheden is het stemmen van een politieken tegenstander niet alleen verstandig maar uoodzakelgk en om dezelfde redenen zonden de voorstanders van Valettt op Brummelkau gestemd hebben indien deze laatste hy den ffsten wedren een koplengte vóór geweest wan Dit wil nog niet zeggen dat nlle part eno ten gewillig dien weg zullen opgaan veU kiezers doen aan gevoehpolitiek en letten ni t op de einchen der practyk Het is eohier al veel dut de leiding in bevoegde handen ia deze consequentie verheugt om aan di4 zijde omdat zy bewLJat dat de anti revolutioAaire party leert zich los te maken van den godsdienst en zich meer en meer bewust worat eens politieke party te zijn Het staat ia aan de kioz ers dier richting te bewtjzeu dal zü inderdaad in staatkundigen zin mondig zyn De katholieken slaan bg deze verkiezing ongftwyfeid bet treurigste figuur Zy scbynen het er op toe te leggen het stemmen op hun candidaat den couservatief litwralen of hoe men de liberalen die overwegende bezwaren tegen de kieswetTak hebben noemen wil zooraoeilyk mogelyk te maken Hun aanbevelingen stempelen den heer liftstert tot een verstokt behüudsman Wij hebben in de Maa$bode b v artikelen gelezen waarby niet meer of minder werd betoogd dau dat onderdrukking der katholieken een ware geloofsvervolgipg het onvermijdelijk resultaat zou zyn der verkiezing op ülkaar Hoo dieper hst lot in hun hart kerft on hoü meer groene illusie het wegneeral dea te schooner zullen zij bloeiun Wat ai te Mecldorig en gelukkig opgroeit brengt slechts uoodeloos blad on geen bloem voort Id eenvoudige woorden rertett gj mij een gelijkenis Tol diepe beteekenis maar ij antwoordt niei op mijn vruag Kr kwam een vochtig waas over haar ooger zij hief bet hoofd op en zaï hem vlak eu eerlijk ui het gelaat Niet direct maar toch lion ik overtuigd dat sij mij liegrepen hebt grftaf Goseck want wie is butür in staat m het ttor k mijns levens ta lezen dau gij Haru stom bi efdo krampachtig drukte zij de bloemen ia haar hand en de witte Chrislusroos tiet haar blnadjes langEiuim over haar satijiien kleed neervallen Het is mot mij gegaan als met het jonst s ruikje dat van kommer en ver riot scheen 10 verkwijnen Maar hot was iel het blinde loeval maar Gods hand die al die bloeiende boop al die laoheade gelukzaligheid al mijn overmoedig zelfvertrouwen in mijn hart berft vernietigd ik heb geledeu en gestreden gemord en geklaagd en ten slotte brrust in den wil van de tuinman die weet dat boe raaer nieuwe loten men aau de roos ontceemt ZIJ des ie schooner zal bloeien Goseck had de oogon lerneargeslagen zijn tanden diep in zgn lippen geklemd BNenndet Bchoidt hoeft meer beloofd dan hij nage ADVEUTËNTIEN worden geplaatit van 1 5 regels ï 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berakend naar ptaateraimte BoTendien worden alle Adrerteotiên gratii opgeaomen in het ADVERTENTIEBLAD twelk dea Maandags verachynt van een kipswet ninn En boe de candidatuurBastert overeen te brengen met hun houding tegenover de wet Bergansius Terecht leest bet Centrum hun de les over hun inconsequentie i hebben met hand en tand do plaatsvervanging vastgehouden alles op haren en snaren gezet om de voorstanders van den persoonleken dienstplicht als schurftige schapen uit hun midden te stooteu en daarvoor zelfs hun ministerie en de eenheid der par j prysgegeven nu verdedigen zy de candidatuur van den heer Bastert die aedert jaren een ijverig rooratunder is van den persoonljjken dienstplicht eu in het openbaar zich heeft doen kennen aia een geestverwant der heeren Vos d Waal en Borret Verkhiarbaar ia danrom de spot die het Centrum over heeft voor d © leidende ge steu ouder de Oondsche katholieken maar onverkUarbaur de houding der heeren De Rai c 8 die dezen leideudeu geesten tofc gids vdrstrekten op do woelige wateren der politiek Wat zullen nu de liberalen doen by de heratemming Voor de voorstanders der kies wetTak is dit geen vraag hun candidaat ia in herstemming zjj hebben slechts yrer te toonen om den mnn hunnen keuze te doen slagen Maar zij dir bezwaren hebben tegen de voorgestelde fiualö kipHhervorming V Zy behooren zich dunkt ons tweemaal te bedenken en meer dan dat eer zj liiiu stem geven tian den heer Bastert Na al wal er vmi dient candidtttuur gemaakt is en met de betcekenis die z gaandeweg gekregen ht oft kan een liberaal die werkelijk deu vouruiti Kig lieliieeft komen is mompelde h hij zal ti misschien op zijn onbezonnen manier hebben medegedeeld ffAlloe ft Alles KustsBche schrok op en een oscbgrauwa tint verspreidde zioli over zijn gezicht Kn heeft hij m als aaulei gor van alles gi noemd als degeen die I Ham hot mooielyk werk uit handen nam en minnebrieven aan zijn bruid heeft goaohroven MariaLouize haalde diep adem de gedachte aan die smartelijke krenking deed haar oogen flikkeren èn ondanks den zaobten sleependen klank hnror stt iB roeiigde er zich toch een toon van bitterheid doorheen ïosock boog zich plotseling naar voren alsof by zijn ooren niot vertrouwde Honsklaps was de uitdrukking van zgn gelaat geheel vurandi rd en als eon vrouglekree klonk hut van zyn lippen i i Ah onmogelijk iij verbaHSt my io houge mate waarde mevrouw heeft Olivier vrijwillig bekend wat ik heb gemoenil altijd te mootOD verzwijgen en bedekken als ii ts dst len blaam op het blanke schild zijner reelitscbapenheid zou werpen I Zijn oprechtheid en do overmoedige oppervlakkigheid waarmee hij de geheele zaak behandelde is voor mij de eenige waarborg dat ik met een piloUen jonker maar niet met een man te doan heb die ly met op et wilde krenken en beleedigen Ken secende drukte Goseck harlslocbtelgk haar urm aOij hebt groot gpl k on hei is heet lief van u om d jor d ze opvatting mn die fatale ge