Goudsche Courant, maandag 12 juni 1893

Riesvereeniging Burgerplicht ie GOUDA Voor de aanataande Herstemming die zal plaats hebben a a DINSDAO 13 JONI wordt met den meeaten aandrang aaaberolen de Heer T G G VALETTE stembureau geopend Tan 9 5 uur Namens het Beatnur G PRINCE Secretaru OPRUIMING VAIV MANTELS Wpg ens vergevorderd Saisoen zullen de nog voorhanden zijnde Mantels tegpen verminderde prijs worden opg eruimd Bahlvnann en Co Klesvereenigins Bur erplicht te GOUDA Openbare Vergadering op MAANDAG n JUi l 18 3 des aronda ten 8 ure in de Zaal KUNSTMINt der Sociëteit ONS GENOEGEN Sprïker de Heer Mr H Ph DE K4IVTER Lid Tan de TWEEDE KAMER der 8TA TBN GENEBAAL Gelegenheid tot Debat Nametia ut Bettuur G PKINCË Secretarie VEUWILLI EVEEKOOPINGEN Na bekomen machtiging van de Arrondiasementa Rechtbank te Rotterdam TB Waddinxveen ten overataan van den aldaar geveatigden No taris Mr I MOLENAAR VAN DB i nagelaten door Mejnfvronw A C db LANGE Weduwe J A van db Wbevb voor zoover die gelegen zgn onder de gemeenten WADDINXVEEN EN HOERCAFELLE en wel gilS lopMaandagUJiJulilSOS s morgens ten il ure in het Koffiehuis Tan DE RUITER aan de Brug te Waddiniveen Tan 24 Perceelen zgnde de panden gelegen aan de Kerkweg de Brng het Jaagpad Noord en Zaidkade en bÏ Ifsli op W0EMAfi 9= Jüll 1893 1 s morgens ten II ure in het Koffiehnis Tan Ds Ti NIEKEKK a h Dorp te WaddinxTeen Tan 16 Perceelen Zynde de panden gelegen aan het Üorp het Noord Einde en den Donderdam Al welke perceelen met de prijzen waarvoor zg zyn verhuurd in hetbreedeomachrevenzyn in gedrokte Notitën welke intyds op franco aanvrage gratis te verkrygen zyn ten kantore van genoemden Nofctiria MOLENAAR te Wad dinxveefi alwaar atle inforraatien worden ver 1 strekt en de Eigendomabewyzen kadastrale j kaarten en Extracten met de veilingsconditiën ter inzage zullen liggen BEÏAALDAG 1 SEPTEMBER 1893 Aanvaarding direct bij toewjjzing LASTEN van den In JANÜABI 1894 af voor rekening der KOOPERS MAANDAG 13 JUNI hoopt de Heer J K BASTEUT eene politieb roordrocht te houden in de zaal Nut en vltliaak der Sociëteit De Béunie OoathaTeu No 38 Gouda Aanrang S uur Namens het Centraal VerkieiingacoDiité P W KAMPHUIZEN K VAN WALSUM Am te Krimpen a IJsel P SADEKBIEE GEEN DEBAT FIJNE WITTE f PORT B SLOTEMAREa Co Piomtière Taartjes ROZET D AMAMI WElllKroWS Arnhemsche Meisjes Zandkoekjes Krakelingen enz i 1 1 miL OOSTHAVEN B 36 er uch niet meer mede Tereenigen Wg eerbiedigen ten Tolle de bezwaren dien een liberaal kan hebben tegen de voorgestelde kieswet wg hebben ze ook en dachten ia den beginne dat a gentU hint aan het adres van den heer Tnk gfeil kwaad kon Maar daarvan is thani geen aprdke meer De raodidatuorBaetert is geworden een candidature dé combat een utrijdleuB tegen den voorait ng en tegen een zeer uitgebreid stemrecht Daaraan nu willen wg niet meedoen De poging dpr liberalen om de brandende vraag der kiesher vorming op te lossen m niet op niet uitloopen althans niet door onze medeplichtigheid Zooals wg reeds in een vorig artikel zeiden wg zijn orer onze bezwaren heengestapt en hebben den heer Valette gestemd in het vertrouwen dat de liberale meerderheid ook letten zal op de bedenkingen van haar rechtervleugel Wg mogen zulks verwachten van de beproefde ieidalieden die thans in het ministerie en de Kamer on e beginselen moeten toepaasen Deze beschouwing bieden wg onzen geestverwanten ter overweging aan Nergens meer dan in de staatkunde geidt de reget dat men van twee kwaden het mintite kiezen moet Wg zeggen het de Kamper Courant na Erger ramp voor hetVaderjiiud dan een Kiesrecht dat niet naar ieders ziü is zou een verdeelde liberale partüzjjo Ja wg zonden het nog sterker wiüen uitdrukken Erger ïitmp voor het Vaderland dan een slechte kieswet zou de toestand van hopelooze verwarring en jarenlangen stilstand zgn die het gevolg muet worden van eenvoudige afittemming der wet Tak Na r onze meening dus eischt het belang van de liberale partg en van het land dat liberalen zooals wg zich voegen nacr de omstandigheden waar de keuze staat tusscben stilstand en vooruitgang kiezen wg den beer Valette omdat de verkiezing van den heer Bantert in den lande den indruk maken zou dat de openbare meening gekant is tegen een ruime kieHhervorming Wg zouden betreuren dat dit moreel effect zou worden verkregen door toedoen van Groudsche liberalen Wg vermoeden dat dit ons persoonlgk gevoelen niet gedeeld zal worden door atlen die evenals wg bg deze verkieziug geaarzeld hebben over de te volgen gedragslijn doch dezen kiezers staat dan ook nog de weg open zich door onthouding te bepalen tot eon zwggend protHst tegen het door bet ministerie ingediende wetsontwerp Verder te gaan achten wg op dit oogenbiik onverantwoordelgk BINNENLAND ÜOUÜA 10 Juni 1898 De heer A HoogenUoom leetÜDg van het oudste ohiadenis eene onschuldige wending te geven Waartoe zou geheimhouding ook gediend hebben F Ëen baron vod Nennderscheldt kan nooit de gouden draden verder spinnen welke ziah door deie brief winseling om onze zielen hebben hoen geweven Vroeger of later zouden u tooh de oogen zfjn opengegaan over hem die u uit Hchtzianigheid en egoïsme als een stuk speelgoed aau zyn zijde heeft gekluisterd enover dien ander die in eiken hartslag in elke gedachte in elke opvatting en elk gevoelen met u overeenstemtQij ziet mij loo verwonderd en verschrikt aan mevrouw alsof gij niet begrijpt waarom elk myner woordeu als een juichtoon klinkt I Ja ik ben overgelukkig van zatigb td al iemand die vastgeketend is geweest en zich nu weer vrjj voelt ala iemand die de spraak verloren bad en plotseling weer kaï spreken over alle waar zyn hart vol van isl Hetgeestelijk sumeiit tven met u ia my tot eon tweede Daluur geivonten even onoatbeerlyü als do lucht om te adrmen is voor my bot geluk om elke gudnchtevan uw hart ook tot de mijne to maken Kuotgy büselfen hoe groot de foltering is teirtttendat de vrouw die u en al uw wonaohen on streven even na staat als eeu bruid en geliefde u koel en ouviTschillig hIs een vroemde voorbijiiaat niet vermoedend dat do hand die zy ternauwernood by een begroeting aanraakt al die woonlen heeft geschreven die zy ontelbare malen vol liefdesweelde eerbied en hoogsU gelukzaligheid aan haar lippen heeft gebracht i studiejaar aan de Duehioistea sebool te Hellevoetiluis is mat lugaog van lo JuU a bevorderd tot Daacbiaistlaerliog Ie klasta bij de Alarine ea geplaatst op Hr lil Tyger te Amaterdani Hij behaalde uo 8 van de Ü2 leerlingen van betoudsie studiqaar Meo verzoekt ons lUde te dralen dal de gewone Orgrlbetpeling in de at Janskerk alhier voortaan zal plaalB hebben den In en 3n Dinsdag der maanden Mei tot October de namiddags van d tot 3 uur De uitslag der verkiezing te Gouda is ia dubbel opzicht belangrijk zegt de Kamper Crl Want in de eerste plaaU is geUalceo dat de pang van dr Kuyper zooder de hulp van de katholieken weinig macht bezit maar tevens dat zij in eigen kriatt verzivakt ie sedert de demagogische natuur ran dr Kuypor duide yker voor dan dag ia gekomen Bij de aotirevolutionairen in bet district bestond bet verlangen om den oud mioiater Lohman candidaat ie stellen en een hunner v reeiiigingen had dat ook reeds gedaan toen het centraal oomité Kuyper contra order gaf niet Lohman maar Hrummelkamp moest de man wezen De kiesvereenigingen gehoorzaamden maar onder de kiezera die Jodin de Beaufort Van Wasseneer en Havelaar afvaardigden zullen er wet velen geiveesi zijn die bezwaar maakten om thans voorden vertegen woon liger der uiterste linkenijde van de pariy te stemmon De afval der Roomsebeu alleen 70U het uiet gedaan hebben dat do partij in dit district tó6 weinig stemmen uitbracht zal wel voor een goed deel aan de verdeeldheid in eigen boezem zijn toe te sohrijvfn In de tweede plaats is do uitslag belungrijk omdat de libr rate oandidaat Valette die ondanks de verwarring onder de liberalen nog zooveel stemmen kreeg dat bij in heritemming kwam De verwarring was zoo groot dat de oontrale kit svereeniging er hel hoofd by verloor dat de uitslag oog zoo betrekkelijk gunstig was is wet een bewyg dnt er onder do kiezers meer kracht en geestdrift voor de beginselen bestaat dan onder de leiders Het blad hoopt zeer dat het verkregen resultaat eene aansporing zal zyn om bij de herstemming de kraoblainspanning te verdubbelen De liberalen dio uit vrees voor da aanhengige kieswet huoiie begmBfllen Vorlüoohenen handelen onverantwoordelijk Al is men met die kifswet miuder ingenomen moet mon dnarom ophoudea liberaal te zyn eu heul zoeken by eea man ala Bastert die ifViQiit dertig jaren geleden voor de liberalen geen aannemelijke candidaat zou zyn gewoeatP Erger ramp voor het Vaderland dan een kiesrecht dat uiet naar anders ziu is zou eene verdeelde liberale partij zyn n het U J vestigt een inzender de aaoilaoht op een niet onbelangrgk abuis hetwelk begaan is in de formulieren van aangiftb der vormogensbelasting Volgens artikel 8 no 2 toob der wet wordt het vermogen verminderd met het twintigvoudig jaarlyksofa bedrag der vertchutdigde lijfrenten pensioenen en gevestigde of altijddurende renten benevens het twintigvoudig jaarlyksch bedrag der uitgaven van den belaatingptiobtige voor verschuldigde verstrekkingen vau tevensouderhoud huisvesting of andere zaken Maria Louize drukte do h nden tegon de slapen als ware zy plotaoling door een duizeling overvallen en staarde hem met groote wydgeopende oogen atiij Do bouquet gloed van huren schoot af eu de witte rooa viel geheel ontbladerd en geknakt op don grond Dit was dan nu bet oogenbiik waarvoor zij gevreesd had de eerste zware strati dien zfj tegen haar eigen hart hnd te vouren het vreeaelijke oogenbiik waarin zij leerde beseffen dat de stem van dezen man slechts de weerklank was van al die teedere en liefdevolle woorden die als in vlammend schrift in haar hart waren gegrift Ja het bewustzijn dat zij bij elkaar bebooren terwyl tevens een duizelingwekkende afgrond lusschen hen gaapt dat was het gevaar dat ala een dreigend spook naaat haar stond slecht éon stap afgeweken van den weg van deu plicht en de grond onder haar voeten zal beginnen af te brokkelen het pad achter haar zal wegzinken en zonder hoop op redding znl zy neer storltn in de gaponde diepte Verward en oiueker woelden de gedachten door MuriaLouize s brein Zij beaeftt niet don vollen omvttng van hot gevaar zij wist niet waarin het buatond noch Maria Louisu reikte den vriend vitn haai man plot Alzoo mag de belastingplichtige db aan zyn inwonende dienstboden krachtens het looncontract huisvesting en kost verschuldigd is twintig maal de daarvoor te rekenen jaartykaoha som in mindering brengen Wat lieeft echter de administratie gedaan Zij heeft in het formulier van aangifte de beperking aangebracht eeu en ander voor zoover wettetyk verschuldigd Deze toevoeging is niet overeenkomstig de wet Zy is eeu abuis Zij leidt de belastingplichtigea op een dwaalweg Zy is niet alleen met de woorden der wet in stryd maar ook met haar bedoeling Want dan zou aangezien er oor zoover ons bekend in t geheel geen door partioulieren wettelijk versehuldigde lyfreoten of pensioenen bestaan de bevoegdheid der belaaiingpliohtigen om gükapitaliseerde lyfreoten enz in aftrek te brengen feitelyk op niets neerkomen Hot komt ons voor dat een epceilige offieieele verbetering van het formulier van aangifte noodig is Anders zullen veel belastingplichtigen die de fout niet opmerken meer betalen dan de wet hun oplegt Staten Oeneraal 2 Kaheu zitting vtm Vrijdag 9 Juni 1893 De heer Vrolik heeft van zijn amendementen op du wet egelende de bedryfsbelasting weinig succes zoodat hij than nn verwerping van ziju voorstel omtrout art 4 al zijne verdere wijzigingen heeft ingetrokken Art 4 der wet bepaalt de berekening der zuivere inkomsten nader in dien zin dat voor voste inkomsten genomen wordt bet jsarlyksch bedrag by den aanvang van t belastingjaar en voor wisselvallige het gemiddelde der laatste drie jaren De hoer Vrolik zag hierin een benadeeling der vaste traotemeoten omdat wanneer die stqgen men dadelijk voor het geheelo nieuwe bedrag belastingplichtig is terwyl men bij wuiaton uit bedrijven gunstige en ongunstige aren door elkaar mag slaan Vandaar een amendement om dat stelsel van gemiddelden algemeen te maken Do minister noch de commissie van mpporteura hadden oog voor deze bezwaren zoodat zy er zich beslist tezen verklaarden Trouwens de berekening volgens den heer Vrolik was zeer ingewikkeld en lastig voor den beiastingschuidige Zijn amendement viel mot 46 tegen 23 stemmen en daarop aohtte hij het geraden zioh voorgoed in zijn tent terug te trekken Art 6 regelt den aanslag van naamlooze vennootschappen en andere vereenigingen De minister belast die naar de winstuitdeeling metuitzoadoring van tantièmes en uitkeeringen aau verzekerden enz De hoer Van Karneliauk stelt voor terug te keeren tot b ministers oorspronkelijk denkbeeld alloen te bolasten wat de winst meer bedraagt dan 4 pot der beurswaarde Een tweede amendement van den beer Lie tinck door den heer Gerritsen warm gesteund betreft de aangehouden vrijstelling diir coöperatieve zuivelfabrieken thand teruggebracht tot de gezamenlyKe bereiding van bet product van eigen grond Ten derdo stelde de heer Borgesius voor de wiostuitdeelingen aau verzekerden aiet uit te sonderen eeno consequente doorvoering van het besluit om de coöperatie te tretfen De commissie van rapporteurs bestrijdt met deu minister de amendementen seling Ie hand Dwaas die zy waa om voor haar hart bevreesd te zijn zoolang de broafste en eilelste der mannen naaat haar zat hy die haar geen vurige roode bloemen maar een witte Christusroos als welkom had aangeboden wiens ziel geen onreine gedachte kon koesteren dien zy kon vertrouwen als haa vader Ëen roerend lachje verhelderde baar zaoht gezichtje oprecht en onschuldig sloeg zij baar kinderlijke oogen tot hem op Ja zeker graaf Goseok het is mij te midden van al myn verdri t eeh goluk een ware troost dat ik niet geheel verlaten en alleen sta gedurende den tjjd dat mijn man nog eeu vreemde voor mij ia dat ijti vriend dien hy vol vertrouwen my tot steun heeft gegeven ook in waiirbüid een vriend voor my ia Wat voel ik mij zeker en veilig na ik weet dat gij in mijn nabijheid zijt wat zal ik dikwgls by u mijn toevlucht zoeken om troost rnad en daad bij u te tinden als ik moedüloos en ïwnk niet meer op mijn krachten durf vertrouwen Ik ben overtuigd dnt gü die beter dun iemand Hiidürs in de wijde wereld mijn hart en ziel kent dat gy mij hot best eu hot vedigst op zulke wegen üult leiden die ons beiden Hef en hoiltg zijn die door iluistfruia tot licht voeren en die reoht en eerlijk door het leven aan tot eer en trots voor eeo icdjr die ze bowaiKlelt Hordt oermlgd Van Kamebeek en Lieftiuek dook adviseert tot aanneming van dat van den heer Borgesius Er is nog een amendement van de oommissie doch de Kamer besloot dit Dinsdag te behandelen zoodat dd stemming nog achterwege b eef BurKorltfke Stand GEBOREN 8 Juni Sanderina Susanna ouders W Verhart en M C Bakker 9 Maria Engelint ouders P J Bellaert en J Q Schenk 10 Cornelis üuders C van Willigen eu M vos Dinter ONDERTBOUWD 9 Juni M Plm 32 j en L vae Tok 21 j OVERLEDEN 8 Juni W J Smient 6 w C J Terscbegnet 5 j Haastrecht GEBOREN Adriaoua Öerardus ouders W Jansenen J M Siere Gorrit e ouders J Verburir en W Rijnsveld GETROUWD J de Lange en A Kempeer 1 ADVERTENTIÊN Voowpoedig bevallen vaneene Dochter J G BELLAART SCHKNK P J BKLLAABT Gouda 9 Joni 93 Eenige Kennisgeving M AliLËN die iets in te vorderen hebben en verschuldigd zyii aan MARIA JOHANNA VAN VLIET Weduwe van J van WijSGAAEDEN overledeD teOouda 6 Juni 1893 gelieven daarvan opgaaf te doen voor den 1 JÜLl 1893 by haar Broeder E vi VLIET Mr Kleermaker op den Kleiweg Oproeping AI degene die iets te vorderen hebben vanof verecboldigd z jn aan den boedel en nalatenschap van den Heer Marcus Salomon Cats gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den l JUNI 1893 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den 23e JUNI a 8 ten kantore van den Notaris H QRÜENENDAAL te Gouda Openbare Verkooping op Woensdag 14 Juni 1893 des voormiddaga ten 9 ure aau de Loyhalle achter de 8pieringRtraat te Gouda Tan een partij DAKPANNfiN IJZEB enz Te zien wn 8 tot 9 uur vóór de verkooping des voortnlddagg teti 10 ure aan de Vest bg de Gasfabriek te Gouda van eene partjj AFBRAAK afkomstig Tan eenige gesloopte Hniijea en eenig nienw HOUT en dea namiddttff ten S ure aan het lokaal wjjk K No 252 aan de Peperstraat te Gouda Tsn enige MEUBELEN en HDI8BAAD BEDUEN en BEDDEGOKD en eenige Terbenrd Terklaarde GOEDEBEN Daags Tóór de Terkooping te zien Nadere iulichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DKOüGLEEVEB te ouda MC7LES mm Tuor DAMEa en KINDEREN in alle QROOTENS BAHLMAOT Co OOÜDa