Goudsche Courant, maandag 12 juni 1893

Beiersck Bierkroowerg JE AHSTEI Ti 41ISTia®4i maandag 12 Jnni 1895 Onderjreteekende bericl t door deze dat zij de Verkoop van hare ItlEUËlV voor GOUDA en OMSTREKEN heeft opg edrag en aan de Firma J F IIERMAI Zi LAITGE TIEÏTDEWEG No 62 te GOUDA Amsterdam Juni 1895 DE DIKECTIE I aar aanleiding van bovenstaande is ortdergeteekende zoo vrij zich beleefd aan te bevelen voor de LEVEItlKG van de BlEKEl der AMSTELBttOLWËItlJ zoowel op Fust als Gebotteld op Flesschen Aanbevelend J F HERMAN Ê ZN oudste lid der Sohotsohe pors waarin hy t jaren werkzaam is en Hugh GiUean Reid redaoteur vao verachillendo bladen on voorzitter van de nationale vereeniging van Engelsoho journalisten verder Edw R Russell redacteur van de Liperpml Daily I ott die aftrad als irfgfvaurdigdo voor Glasgow om zieb gr hoel lo kunnen wijdon sai Aa journalistiek en als oritious voor letteren en kunst groot aanzien geniat eindelijk John Tennitd du teekenaar van Puuoh on schilder van een fresco in VVestminster Hall Onder de uieuwo baronols bevinden zioh W J Ingram oen dorjj cteura van de Itluilrated Londoit Neten on dr Ch Cami ron gisnooshoer natuuroadcrznekor on journalist Ook de tot pair benoemde staathuishoudkuadige Sir TiTo mas Henry Parrer is journalistisch werkzaam Hy sohryft ocouomiaohe artikelen voor de Daily New Zooals reeds is modegeiloeld heeft koningin Victoria by gelegenheid van haar verjaring een aantal nieuwe pairs baronete en knights benoemd waaronder ook acht vertegenwoordigers van de Eogolscho journalistiek In da eerste plaats moet genoemd worden de hoofdredacteur van de Jatly New John Robinson een der meest geziene eu uitnemendste journalisten van Engoland Hy is 65 jaar oud en sedert 1884 als journalist werkzaam Keeds spoedig werd hy bekood en weldra trad by i op als reddoleur van don Eoeninff JKr jrcM een blad dat tot de Daily Arte behoorde In lSfl8 word hy directeur van den Daily jAcs zelf welk blad onder zijn leiding tot een di r voornaamste bladen van Londen en tot bet leidende orgaan der liberale party werd Robinson organiseerde de reportage oor de Dail Netca gedurende den Fransch Duitiohon oorlog n et welk doel hy eon groot aantal uitstekende verslag gevers uitzoud Hij varbond hieraan tevens ern mensohlievend werk door een fonds bijeen te brengen ter ondersteuning der zoo zwaar getroffen boeren in het noord westen van Frankrijk e de ingekomen gelden te verdaelen In 1889 werd de heer Kobinson redacteur van den Daüy News maar bleef tevens directeur Vroeger schreef hy Londensche correspondenties voor Amerikaanscho bladen en ook gaf hy jaren geleden een werk over stenographie uit Nog werden tot ridder benoemd John Leng eigenaar eo redaotuur van ds Dundta Advwtittr het De Centrale Antire olutionaire KiesTereeniging NEDERLAND b ORANJE in het Hoofdkiesdistrict Goud heeft eerat nu ernstige overweging in hare Vergadering van Maandag j l besloten by de herstemming de Oandidatuur te steunen van den heer Th G G VALETTE Zy had party te kiezen tnsschen den heer BASTERT als conservatief on den heer VALETTE die evenals de heer BRUMMELKAMP in zake het Kiesrecht tegen de census is en ons volk niet langer zgne rechten wil ontbonden Met den meesten aandrang neemt zg dan ook de vryheid den heer Th G G VALI TÏE aan te bevelen Nammt het Bestuur der Centrale Antirevolutionaire Kuetiereentging Pe Secretariet H M DEBCKSEN Het CE IÏIIAAL VERKIËZIXGS COMITE district GOl DA beveelt bij de aanstaande Herstemmingf op 13 JUlMle k voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten Generaal ten dringendste aan bij alle kiezers die bezwaar hebben tegen het ongewijzigd Kieswetonlwerp TAK den Heer JJBASTERT te MAARSSEVEE Oud Uinister van Waterstaat Handel en Nijverheid P W KAMHUIZEN te Gouda Voorzitter K VAN WALSÜM te Krimpen a d IJsel Secretarie P SAUERBIER te Gouda Penningmeeater Het Stembureau is geopend van 9 tot 5 uur Openbare VrUwlllige Verkooplog ua bekomen macfatiging der Rechtbank te Rotterdam TB MOORDKEGHT in tuitemelden KOfFlBBVIS ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen ten verzoeke van de Erfgenamen van Mejnfvr de Wed J A v n WERVE ï Slop Vrijdag l tlM1893 b moi ena ten 1 1 ore VAN Het KOPFIEHUIS c a genaamd i H et Posthuis € met daarby begrepen WfNKELen WOONHUIS gemerkt 154 A en B allergonstigst gesitneerd aan de Dorpetraat midden in het dorp binnen de gemeente ter kadastrale grootte van 5 aren 39 centiaren Het perceel heeft vergnnning tot verkoop van Sterke Dranken in het klein bevat mime Oelachkamer groote Bovenzaal Kolfbaan o a diverse Kamers Keukens Kelders Stallingen voor Paarden aftuigen Koegen enz enz terwyi in hetzelve worden gehouden de Openbare Verkoopingen van onroerend goed 2 Sociëteiten de Ingelanden Vergaderingen van den Zuidplaspolder enz i ERUVCHO aan Mejnfvrouw de Wed den Bbabek tot 1 MEI 1894 tegen 500 per jaar komende de huurpenningen van 1 Mei j l at voor rekening des hoopers terwyl de grondlasten tot 1 Januari 1894 zyn aangezuiverd Breeder in billetten Nader onderricht ten kantore van genoemden Notaris MOLBNAAB D No 3 aan do Kerkweg te Waddinxneen Men wende xteh voor MarktABSGoODi bö JP JMI MjV Soud Snelperadruk van A BailinCiK 1 ZooW BINNENLAND GOUDA 10 Juni 189S Dezer dagen werd Rowag ire n tt Remeente Renswoude wier finantiiin zoo aoed luan dat de hnofdelijke omslag met 25 pot is fermioderd Deze Kcraoenle woritt naar men ons meldt noe overtroffen door die van St Pieter bij MaBstricht Daar wordt behalve eene belaptinfi op het Iioiiiiaii van honden van weelde aQa enkele betaatin vehnven en zulks nietteRenstaande voor ftenijjo jaren ten behoeve van den bouw fcener nieuwe kerk eene subsidie an 31 900 uil de Remoentekas werd verstrekf Het onderwiJB ia er goeft geregeld en het schoolgeld uer laag Uit Haarlem wordt nan het JV p d Dag gesohreren Een aiRarenraaker had mirt een ooIteRB een twintifge in de loter j en trok daarop onlaofrs de ƒ 20 000 Van tijn peluk vertelde hy niets aan Griel cijn echtftenoote een eerzame werkster die van den prins Reen kwaad wetende Zaterdagmoi en naar haar werkhuis RÏnR en uitgezonden om Hohuurgocd te halen toavalHz in den winket de vrouw van den collega aantrof die haar alles haarlijn vertelde Oitet was woedend over bet gedrag van hanrman en de ware werklust zat er dien dair niet in s A vonds tbuiskomende ging het er tamelijk hard toe doch Hgeld wat slem it maakt reoht wat krom is zegt het spreekwoord en spoedig waren de echtgenooten goode maatjog toen do man voor Griet een kap en gouden medaillon voor zichzelf een paar pakken en voor de dochter ook een medaillon een mantel hoed met veer en sohoenea had gekocht terwijl Griet haar eobtvriend een horlogeketting cadeau gaf Dq man ging met zijn collega Zondag naar Alkmaar en de dames maakten thuis goede aifr Er werd adtooaat gemaakt er wenlen nieuwa aardappelen met versche doperwten gegeten en a avonds ding het in optoeht naar de spoor om de ecbtvrisnden te halen Men streek neer voor een gmotelui s koffiehuis op het Stationsplein later nog eens voor een idem op dff Groote Markt en een ieder moest het weten dal men nu daar o k eens had gezeten Dinsdag iutussohen waron er vao de ruim 400 b Griet nog slechts 25 over De nieuwe zitting van don Kolonialen Baad van Curasao is in t beein van Mei door den Gouverneur genpond Met dankbaarheid mooht hij oonstateeren dat de kolonie gelukkig voor rampen bleef gespaard dat de algemoeoiP gezondheidstoestand ntets te wenschen overliet en dat geene epidemische ziekte de kolonie heeft bezocht Over den geest der bevolking valt in t algemeen slechts lo roemen Het onderwijs zoowel openbaar als bijzonder gaat vouruit en In het school bezosk kon ofschooa dit nog veel te wensohon overliet oentge verbetering worden waargenomen De vermeerderde opbrengst van acoyns en invoerrecht en do stoods toenemende acheepvaartbewejfing bewijzen dat de handel zy het ook tatigsaam zich voorwaarts beweegt Van landbouw veeteelt en nijverheid kan belaas niet hetzelfde wordon gezegd Ue opbrengsten uit de phosphaatontginningen bleven ver beneden de reeds niet hooge verwachting Een voorbeeld van de wijze waarop do vurraogens worden getroffen bleek ons uit de inzage vnn een aangiftebiljet dat voor weinige dagen den inspeotour der registratie werd toegezonden zegt de Amsterdammer De heer X heeft zich eenige jaren geUden uit de zaken teruggetrokkpD en hield na liquidatie een vermogen over van 165 000 bestaande uit 3 winkelhuizen van een waarde an 90 000 eii 7 woonhuizen een waarde bobbende van 840 000 waarop hy 165 000 hypotheek heeft genomen De man liet ons zijne aangifte zien waarby hij 10 000 vermo Q aangeeft en waardoor h vrij valt in de VermogtDibelutiDg Toob verklaarde hjl ons dat lid hij eyn vermogen zuiver naar de voorschriften der wot hud aangegeven al zou hy ook op dit oogenblik fan dat vermogen voor geen IflB 000 afstand willen doen Wat toch is het geval P De beide winkelhuiiijn staan voor 2800 in de kadastrale huurwaarde aangeslagen fJo werkelijke huur is Ö300 de grondbelasting met opcenten bedraagl ƒ 213 die vau do huurwaarde mogen wordon afgetrokken rost dus 2585 verm nigvuHfgd met 15 zoonls d wet voorschrijft ge4t een waarde voor de aangifte in de Vermogensbtjlasliug van 38 776 Db 7 woonhuizflii zyn kadastraal aangeslagen voor 9900 huurwaarde dfl werkclyke huur is ƒ 17300 urondboiasting met opcenten J 78 blyft 9138 hetgeen vermenigvuldigd met 15 voor de oangifte in de Vermogensbelasting een waarde van 137 000 uitmaakt Bulteolaoilsch Overzlcbt De wmmissie der Framaht ICamer welke sioh bezighoudt met da vraag of de HT too fra inderiyd uit fondsei dor Panama7MaatsohBppy don Minister Bouvier voor politioko doeleinden verstrekt niet door don Staat moeten worden terugbetaald haeft weder oen viirgnder ng gehomloD In dfl Torige zitting had luevslliK loor afw zighflid de rechterzy dti meerderheid en toen is gelyk mei petpAouvier atnsprakelyk rrHclHard Ku was de commissie vol Tezamen dua 175 775 Daarvan mag hy echter de bypotheeLvan 188 000 aftrekken zoodat overblyfi lO ifTO die onbelastbaar zyn I Eenmaal s jaara gaat de keizor van China zelf ploegen om zoo het hooge relaug van den landbouw aan te toonen Deze pleohtigheld boefï thans op de volgende wyze plaat ïohad Op 8 April verliet tie keizor by het aanbreken van deu dag mtu een talrijk en schittetend gevolg zyn paleis De stuel bood oer praobtigon aanblik die nog verhoogd wen v n l fr v L ï tallig n IS het voorstel nogmaals in stemm van de straten Vofltwéo mssen der bescherm oded bracUt met 5 tegen van deu landbouw bracht de keizer offers om daarnain een van zijn paleizen te ontbijten Daarna büiii hy zioü met het gevotg naar buiten Hot land dafdoor de keizer zou worden beptoegd was afgosoheideridoor palen welke mot vlaggen van allerlui vorm eokleur waren versierd Aan de vier hoeken waran tenten opgericht waarin tarwe on anderu graansoorten gereed tageii In btt midden van het Und stonden hofbeambten in prachtige gewndan on met gekleurde vlaggatjes in de hand terwijl terzijde van den weg een aantal eerwaiirdige boeren met grijze haren waren opgesteld allen voorzien van landbouwgereedsohappen De keizer greep uu den ploog met dü Unker de de zwol p met de rechterhand en begon te ploegen De üor den ploeg gespannpn slter was mot gele doeken goei is de kouiiriij e kleur versierd on werd door twee mannen van do keizerlijke lyfgarde begeleid Eeniga lieden uil het gevolg verrichten intusschen hnn deel van de plechtigheid zy bewerkten den grond met verschillende gereertschappen en zaaiden Toeu de keizer eenmaal het land was rond geveest kwamen drie personen en na dezen negen hooge hofbeambten aan de beurt waarop de keizer naar zijn pateis terugkeerde gebracht met 5 tegen 5 stemmen en voorts het oheele voArstel tot frui gaaf van hot gold aan de AiMKnHtfaatsohappij verworpen In vele landen huersoht tegenwoordig een belastinsrmanie Dat het niet alles zuivere winst is dat met de nieuwe ontwerpen wordt geuid blykt uit de f ransobe beursbelaaticg Sedert daie belasting in werking is is do opbrengst van telephoon en telegraaf aanmerkelijk verminderd in hrt verkeer m t Londen voor de helft met Brussel voor een derde Ook kiftten de Beursmannen zeer niet over da belasting zelf maar over de wijze van hoffing welke volg mB ben belemmerend op het doen van zaken werkt Ket gevolg zal natuurlyk zyn dat de handel 2ioh verplaatst of een kunstgreep wordt ontdekt om te spelen op de Beurs zonder deu fisous er in te mengen Eindelijk schijnt verbetering te komen tn deu toestand van Engeland s hand t In de maand Mei bedroeg da waarde van don invoer £ 36 836 951 of £ 1 801 213 meer dau in Mei 1892 en die ran den uitvoer £ 88 941 moer Die verbetering was hoog noodig Zoo sterk ging de handel in de 1 eerste maanden achteruit dat de invoer zelfs als men de cijfers van Mei mederokent £ 11 163 467 en do uitvoer £ 4 798 015 b dien der eerste 5 maanden van het vorige jaar achterblijft De voorluopige cijfers van du handelsbeweging tusschen Duitschiand en andere landen in 1892 zyn thans aangevuld met inachtneming der prijzen in dat jaar De uitkomsten worden daardoor heel wat ongunstiger dac in Januari by benadering was vermeld oen gevolg van do aanmerkelijke daling by vale handelsartikelen Do invoer uil het vrye vorkoer bedroeg 29ï j milliard kilo ter waarde van 4237 iniUioen mark de uitvoer 19 9 milliard kilo ter waarde van 3150 millioen mark De waarde van den invoer ras dua 236 millioen van den uitvoer 178 millioen lager dan in Januari werd geraamd en er is voor 1077 millioen meer ingevoerd dan uitgeroerd In 1891 Varen de cyfezs 4403 millioen iovoej en 8840 milliaeo uitvoer het verschil was dua 1068 Geen vroeger jaar toont een zoo groot verschil aan als 1898 De invoer van ojolo metalen was 44 raillioea boogor dan de uitvoer maar dit Yarschil wsi in 1891 jDog 12 i millioen hooger Na aftrek daarvan vindt men voor de overige handelsartikelen b 500 millioen kilo meer intoer een mindere invoerwaarde van 133 millioen en bij 240 millioen kilo minder uitvoer een lagere uitvoerwaarde van S8l millioen De omvang van deu invoor ii 1 7 pOt gedaald en de waarde 3 3 pCt aohteruitgegaan b don uitroer daalde de omvang met 1 2 pCt de waarde 4 pCt Ëvensoo is da doorroer niet minder dao 8189 millioen kilo of 16 pGt lager geweest