Goudsche Courant, maandag 12 juni 1893

1803 6069 Dinsdag 13 JdiI ïhl zyo v OD g U fen wi rop gelitklci in Ie eerite nusodea b 1898 MDtf vBrbvtoriag ffffolgd Veel uitlulit traki in dr bü oluhe p rt hot nikel T n Aaa Frantchiaan Félii Duhoia ia da aro oTflr b t l ageltcht beaiuar a ICgypie D horr Dnboit toog uit aU Btltam om te vtoektiD en hij eindigde inet te ceftenea Vol van de bette bedofllinK n om Kagelsnd t bewind in K ypte vxt swtrt mof elgk te nuker door heiKuea xgno ooi B ter piMtie umchoairdoa ia vertMwd mei eene dojï nit t gubeet aaD kar n e 3ho eu oeHukbeid de FrAittcbinan tot ooncloeiën gerankt di voor Kagelacd alleraaDgenaamit klmkeo Hy beeft odIdekt dat de leut Kstypto T r de K yptenaren eew onxin ia of wel dat ïy in wanrboui niet anden zou kunnen bet ekenen dan Kfcypte roor de oitzaifien der Kgy tentren Sedert da BriUebe voogdyscbap bq on scbrtjfl hg h eft yple iDtttjtenüeiïgrtijk en in elk o eicht Iwjanitrijko vorderingen Kumaakt Wnarbeen hg xtjatjn blik ook wunddp overal vond hij de bewgeen van ma merkwaardige lag ntriiti Ita FelUb met tanker ron luUHür dooli oo at de Trachten fan xynon Ewareu nrb td de ünnttcirn def landt borusten h na op eenen meer bflvredigendua jirondaluji dan die van de mecabBiiropoetclit itateo de landbuutv wordt verbeterd eu hel besproeimgiateliel uitgebreid met het houfiIgke guvrilg dat de bodem n profijt afwerpt van 8 tot It pot Evan nadrukketijk ia du heor üuboia IQ tijne lofipraak op geheel het admimatratieve be leid der Ëngelaoheri Kortom hg achijnt tegen de aanweaigheid dor Engelaebeu to Kgjrpte alecbu ééue grief te hobbeo eie oamelgk dat die Krtgelachun geen Franaebeo egn Men kitn sich vooratellen met hoeveel Toldaeoitig dit gelnlgenia juiat van die agde komende in Rogeland wordt begroet GOUDSCHE COURANT Nieuws en Admrtentiebleui voor Gouda en Omstreken O toceadlng van advertentlflii lum geiobledsn tot Mn nor de namiddags van den dag der uitgave Advertentiën WegeD hnweiyk aii de tegenwoordige wordt tegen 1 AUÜÜSTUS ge nugd een flinke R C DIENSTBOOS onnoodig lioh un te melden tonder goede getnigen Loon SO Adree Mej OOSTKRLINU Hoogatrut Gouda Van VolleiiliO70ii s Stout il de meest geeonde drank Vu VoUegbrensüGEIteD GEKSTE NEB gu heerlijke Tafelbieren Hg O 7t fl Stout a 12 et ontvangt men grfttie de Van Vollenhofen i Stout Marioh Aanberelend J J van VbLZtlN TnrCinarkl Gottdt L l l IOi Levensverzekering MaatschappU OpgerieM n f 8 Verzekeringen in gefat van overlgden gemengde op een nepanlden dag en gecombineerde Uittetvenekeringeit Lgtresten Zich te vervoegen voor alle iuliohtingen en probpectoeaeii bg den Uoold Agent te Gouda Oen Heer W C WURNiyK Bleekereingel U 201 80UBDE AGENTEN GBVBAAGD 1 01 FOIKB ODD £ f SCHIEDAMMER GEHEVEE Merk I NIGHTOAP VürkrgRl aar l ij M PEETEKS Jz N B Ala bewgs van echtheid ia p OHobet en kurk ateede voor SCHtEDAM sien rao d Q naam der Firma P HOPPE Openbare Vrijwillige Verkooping Oa COKTAiT CELD It Waddinxveen ten Hterthnize van Jilejufvr de Wed J A v D WEKVE aan bet Jaagpad bg de Brng Wgk E No 20 op Woensdag den 21 Juni 1893 s motgCDS ten 9 nre ten oTOTstaan van Mr I MOLENAAR tan Een netten zeer goed onderhouden waaronder I ChifFonièrtiS Secretaires Baresas Sopha Kasten Tafels Stoelen Buffet Brar dkast 36raphine Orgel Lessenaars Spiegels Schilderijen Klokken Lanl n Trekniangel Vogelkoogen enz enz Kleeden Karpetten Loopers Qordijnen Kachels Ledikanten Matrassen Dekens TAFEL EN BED LINIOT Tninsieraden waaronder Kekhoorn met Hok GOID en ZILVER Glas Porcelein Blik Tin IJzer Kristal Koperwerk al Panwen Faeanten Zeemeeaw Kippen en Hanen Fo yrraad Wijnen en lAkeuren m Afbraak Bouwmaterialen Turf en Brandhoot en al betgeen meer te koop zal aangeboden worden Nadere informatiSn geeft de Notaris MÜ LENAAR genoemd Oroote Sorteering G kIeHnle Katoenen en MoussELiNEs BAHLMANN h Co RIRRIKITTËLARIJ Korte Tiendeweg D 93 Oe ondergeteekende beveelt zicb bg voortduring beleefdelijk aan voor de LKVEftiNG der Bernte Soort BIESBBS uit de Brouwerg db Okkboonob Valk Van Vnllenhoven s Dxtra Stont Toor Bloedarmen Maagl ders Zwakkeu en Kraamvroawen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen aigelererd il Vraag s t p PKUSCOUKANT H VM WUNGAAEDEN y i 1111 Gouda Snetperadruk van A Bkii eua n Sc Zoon t De Notaris 1 P MAHLSTEDEte fiergambaöht is voornemen op DONDERDAG 22 lUNI 18d3 des namiddftf s teu 6 Dar iu het voormalig KECflTHUIS aldaar in het openbaar te verhoren HET HOOILMD toebehoorende den polder en den aigemeenen armen aldaar in perceelen als van oods AD VERTENTIEN alle H ej en BuiteiUan lw tte Coiiranteti worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau iran A BRIJVKMAN wi ZOON tp imuln Prijstrekkiug 28 en 29 Juni 500 000 Mark als hoüfdprga in het Kelnkltigal gov ï biudt de niemvsiH tonit C eldverlotifif tUa door de Hoo e Etgeerintj van llttiubUTji goedgekeurd en gawaHrlwrgii is iJe vooraeelige innrlitiner au het nieuwe plan büstaai daarin dat in de loop van aieolits weinige maanden in 7 veilotingur vau 110 000 lüteil am prezen iiedmgende 10 4ö2 4ii5 Mark ter vollifdige be li ing nullen komen dtiaroitder zÜn kapitutu prgzen van eventueel ftOO 000 nark bg uilnentendheid echter l prgs a M 300 000 1 pnja II M 200 000 1 prgs a M 100 000 S prgzenaM 15000 26 prijzen a M lOOÜO fifiprgzenïiM 5000 2 prijzen a M l prij a M 1 prijs M 1 pnja a M 1 prgs a M prgzt na M 1 prys a M 76 000 70 000 66 000 60 000 6fi 000 60 000 40 000 106 prijzen M 3000 2000 1500 1000 500 14 8 2 Ü prijzen a M fi prgzeo a M 75fl prysoriaM 1337 prijïen a M 38960 prgaeii a M lSU91prgz naM300 200 150 127 100 94 87 40 20 SprgzenaM 20 000 De aanstaande eerste pr atrükking dezer groote oor ilen Staat gewaarborgde ieldverloting ik van ambtflwege bepaald plaats te hebban op den 28 en 29 JUNI en kost hiorvoor l gelipel origineel lot aleohta M 8 of 3 601 half 3 1 80 l kwart 4 n I l i 0 90 tegaii insendinffi van het bedrag iu bankpapier of por postwiaael Alle oontinisBies worden onmtddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ona de met het wapen van den Staiit voorziene OrlfTineele Loteu zelf in handen Bij iedere büsttflling wonit het veroiBohte offiieelö plaii waaruit de vordeoling dor prijzen op de vursoliillende klassttii alsook do bettt lfende inleggüldeu to verneini n ia i ratie bggevoegd eu zeudun wg aan onze Bugunstigora onaaugevraagd un elku tr kking de officiBole lyaten Uo iiilbetttliiig ilür prgzon geschiedt steeds prompt onder waarborc van dtn Staat en kan lüor direcio toeiending of ot k naar vorkieziug der Belanghi bbondeu in alle grooiere plaatsen van Nederland bewerkstelliird wo den Üns debiet ii stt uda door het geluk begunatigcl OU onder vele andoro aanzianlgké prgzen hebben wij meormüleQ volgens officieels buwij eu do eursiB Huofdlruffora verkregen en onze Bi guüHtticera zult uitbetaald o a Mark SfiO OOO 100 000 80 000 60 000 40 000 enz liet is te voorzien dat bij deze op deu beohtateu grondalttg gevestigde oadernoifiing van allo kanten op eene zoer workzain deelutmiiig bepaald kan worden gerakend men gelieve derhalve wegens de rt eds Ophaudeu zgnde trekking alle orders teu spoedigste n ohtstreeka te zendeu iau KAUFMANN SIMON Bankiers en Üeldwtsselaars Iu Ifaiiiburic P S Uacrmcde danken wg voor het vertroultea ons lot hiertoe geschonken en daar wij bij het begiu der nieuwe verloting ter deolueniing luvitceren zulJuu wg ook voor tiet vervolg bemoeid zgii door een stipte en reèele liedionin de tevredenheid ran ouee geëerde Begunatigers te verwarvan Do uitgave deaer Gonrant geschiedt dagelgka met nitaondering van Zon en Feeatdagen De prgs par drie maanden is 1 2 franco per post 1 70 Aliondsrlgke Nommers VUr CBN TEN JBINNENLAND GOUDA 12 Juni 1898 Zaterdag is de uitalag bekend geworden ran bet udexamen der cadetten van het 4e atudiejaarKou Mil Academie Wij vermeldeu daarvan de ifolgeode jongelieden aonen van tegenwoordige of voormalige alsdgenootenroor infanterie h t 1 O B Noothoven van Goor B J W van dtr Meer Cavalerie h t 1 Jhr P A C M van Haeften infanterie O ï N W van Gelder B C M Smelt De rangigtt is nog niet bekend in de oourantan achgnt de orde gevolgd te zgn van het laatste over gauKsexamen len rongen jare Na aan verblijf van zes weken in bet kamp kan waarachgnigk tegen Auguatua de benoeming dezer cadetten tot tweede luitenant verwaeht worden De Standaard aabrgft Dinsdag zal dtm uu d beslisaiag vallau Gonda zal zioh lig da CanteTvatieren moeten bsqsluiten door Banlert of de niauneu der finale kieareohtuitbreiding door Valefte af te vaardigen Dien uitslag hebbeu de Antirevolutionairen in Itan band Dat ze nu allen reeds politiek rgp genoeg zgn om ie doorzien wat ditmaal het belang van het vaderland en de regel van goede tactiek eisobt mag betwijfeld Kr zulten er zgo die zich aar liever builen zoo moeilgk eval houden en thuisblgven Miaschieu zal een enkele zich zelfs verlefden laten om op den voor ons rmmogel ken heer Haatert mee to gaan Maar de kern van onze pnrtg zal ook nu tqonon op de hoogte der zaak te zgn en doen wat plicht gebiedt Dit waarborgt ons dn flinke en kloeke houding van onze centraio kiesvereeniglng Dit verpandt ons Or S TJIC Naar het Hoogduitich f XIL 45 Goaeck bracht haar hsnd aan gZ n Hppen Hij keek eenijïe seconde strak voer KÏch uit in zijn binnenste woedde een hevige strijd al konden de onschuldige oogen van merrouw voo Nonnderscheidt hiervan niets bespeuren op zijn kleurlooze trekken irDus zgt gg bereid den dooroigoti weg te gaan aan de zgde van uw man strijd en storm te trotseeren i en fieduldig de ketenen te dragen die u verraderlgk om band rn hart zijn gewonden Kr klonk diep en ouderdrukt medelijden uit zijn vraag en als zoodanig ratte Maria Louize die oek op j Zeker daartoe ben ik vast besloten en dus zal ik mijn levenslot zonder morren en pruttelen dragen eu met een hartrof rend laclijo herhaalde ij rrHoe dieper het lot iu hft hart kerft des te edeler vruohteo zal de levensboom voortbrengon ei wie weet hoo ncodig de hand van den tuinman voor mij was Hg trok de wenkbrauwen samun Waarom het de energieke toon van het Folhhlad en de Boodickappett de twee iu Gonda s distn0 meer locale antirevolutionaro bladen Hierop mag gerekend om den deegen gooal waarmel de kern onzer partg ia dit district ateeda de kradit van haar organiaatie door tuebt van partijdiacipline wiat te bewaren Toch matt daarom een Uatate woord van opwekking DOg ntet overbodtK worden geacht De oogetf worden moede van bet lezen vati alle atrooibiljetten en advertentiën De ooren tuiten de kiezers van al wat men hun influiatert Ze worden letterlijk eiken morgen ala aeopataan en eiken avond eer ze naar bed gaan geslingerd vpn rechu naar lluks en van hnka naar reehtf door den vloed van atembuar deneenngen die goWoad op en neer gaat Zelfs ui Amsterdam heefl mee 4oor ongeteekende brieven en biljetten onze kteiCFrii afvallig pogen temaken en hem deu ffOeaiges Baatert ala redderdes vaderlanila opgevijzeld Kb daarom mogen we ntet nalaten oum kieaera BOg een Gg die nmaoneu zgt onder onze Antirevolutioa4ire kiezers Iaat u toch door at dit marktgatcfareeuw niet van de wga brengen Kr kan geen oogenbük twgfel zijn Wie eerst vonr Hruromelkamp was ffmoet tbana wel op Valette stemmen f Ten overvloede faeefï Brummelkamp zelf om alle aarzeling te voorkomen het u zelf driugeiid aaubevolen Van de geUgenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag to gaan maakteo gisteren 320 personen gebruik Bg le heden gehouden berbesteding vap aardappelen ten dienste van het garnizoeu alhier waa al laren zoo zwaar opf enomon Zie eens om u hoen hoe vrrugde eu genot deu vollen Ihiker met hun vroolijkmakend rocht doen overbtroomen Beu huwelijk in deu tegenwoordigen tgd 1 Niemand neemit dit meur zoo ernstiic on tragisch op Elkdereohtgenooten gaat zijn ei en w g en beiden zijn gelukkig De wereld kent geen sorupules meer eu werpt hel geweien als ballast over boord Ook de wond welke de ondervinding die bittere let rmeesleres u heeft toegebracht zal genezen en niemand op onze lichtzinnige planeet zat ooit griooreu dat baronesse ron Neuiideracheidl inderigd zich mui tt uissen in het hoofd heeft gebaaflJ ffMissoliien niomand omdat ik ile wereld mijn tranen uiet wil tooiteo omdat ik blijmoedig mijn dopl znl trachten to bereiken maar é u is er die mg toch beter zal kennen dan alle anderen al spreekt diu eeue nu ook oog zoo vreemd tol inij 1 O gg goode opofferende vrienil Om mg te troosten en om een brug te slaan van de ernstige Verkelijk held naar het balgewoel opdat al dit klatergoud mg verstroonnir rou kunnen geven sproekt gij woorden uU waHrsan ij zelf niet Relooft en die icg mg nooit in waarheid tol richtsnoer zoudt Keren 1 Wat IS het good dat ik u beter ken te goed om ook slechts vi or een ooxonbltk i en verkeerd idee van u te kunnen hebben Voor den tweeden keer kleurde hij tfit aan do slapen j hief schit lgk bet hoofd op uu z ig baar eeu ooge iblik an alsof liij droomde daarop wendde hg ADVRKTBNTIEN worden geplaatst rao 1 5 regels k 50 Centen ieder tegel meer 10 Centen QROOTE LKTTKBS worden berekend naar plaalsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVBRTBNTIBBLA0 t welk des Maandags verschgnt leen ingeachreven door J Gerritsen roor ƒ 8 U per H h van 06 K G Do navolgende belangrgke wijzigiug is gebraehl in de bepalingen betreffende bet verkeer op gecombiaeerda rondreia biljettau De bepaling nopens den dubbel af te leggen ifalaud van reizen van roinateua 400 KM door Nederland en door Nederland en België treedt buiten werking De getdigheidaduur van biljetten van 400 600 KM blgft rastgeateld op 30 dagen In het vervoI behoeft dus geen rekening te worden gehouden mat dobbel ie bereixen trajecten De uiulüg van den waodelwedatrgd Vrgdagsvond teÖ uur te Amsterdam aangevangen over Nieuwer aluis Utrecht Hilversum naar Amaterdam lenig ougereer 8 kilometer waa dat het eerst aankwam de heer Adolfa Amaterdam te 8 u 58 m tweede Reinijea te 9 u 33 Konaz te Nieuwenimatel te B u 38 Hisgen te u 4fi m Zmidagfillatiat bij de poalArlj De Jrnk Ct aoent dr inroonng in België van nieuwe poatzegela waarbg de afzender indien hg het atrookjo dat het bezoek bevat althans niet van het zegeltje afsobeurt waartoe t geperforeerd zgnde ala t ware uitnoodigt de administratie veraoekt den brief of bel drukwerk niat tp bestellen op een Zondair mot anders dau eene dwaasheid Iemand die veriaugt dat s a correspond ent op duu Koudaii oi oritruniceu zal wat hg Het beoft do Arnk Ct aligd toogeMuheneii da van d iD Zoudagspoatdienst van het uitsluiiaiid economisch oogpunt beschouwd veel meer misbaar wordt gemaakt dan de zaak verdient Den dienst dor pos plotseling ijn blik naar da deur die den foyer met den gang verbond jrKn zult gij u ook voor een man opofferen ala gü eiken dag beter en duidelijker bemerkt dat hU al uw trouw met lichtzinnigheid en ondank betooutr Maria Loiiize had onwillekeurig zgn blik ncrolgd een rilling giug baar door do leden uerktuigtgk klemde zg de handen raster ineen Olivier f o V raiin Claudia tingen voorbg zij zagen elkaar diep en innii lu de oogen Inobten eu sohertaten K heel opgaand in hun gesprek De bekoorlijicu vrouw werpt zich up de mat vergulde ap len versierde bank neder waarover palmbladeren wuiven en zoetiteurendo bloemen zich sliDgerer droomerig leunt zg met hnt hoofd achterover neemt de vrouw Tan Olivier onueachaHmd op en iel hem zelf nog amaohtender en koketter onn Nennderscheidt vermoedt in t iceheel niets vau MariaLouize s tegenwoordigheid ala beiooverd rua ten zijn oogen ap het ffeiaat van de vrouw roor wie hg zicii fun trouwring om dpu vinger heeft laten klinken ailepu met het doe om haar een poets te spelen Hg buiifi zicb iTaar haar toe en heeft haar duiicende aaiitfi name teedere dingen te iti g en bg heeft Mftria Louize nooit aangezien zooals hjj bet nu vorstin Claudia doet De jonge rouw voel een vlijmende smart haar hArt doorsehrijnen het etrate gevo l nn onnitsprekelgk b ed over dezo vernedering doet tiaar duizelen en brengt een soort ran donkf ren nevel voor haar brandende en traanlooze