Goudsche Courant, dinsdag 13 juni 1893

oi p roaid iu da traditieu van vJor 184S uob I geatagea worde M m Oft Aen ZMda of op eoisw attdano ODTanobillig walkeo dag dar weak gahael t aUkao opibt b t panoiMwl pariodieke ruK gwtatait kao gaat uUivlijk oiat aan ant er kMMc in k t mattacbappalijk en aa tt teTeii qdtmI omatoadigiMdan foor wwr dadal ke sobriftaH ke g iwii u icbap CQ roUtraki varaiaAte dat bm opasbaar fieMg dit siat UMtfUr TanacMwla raadkafd an rootc aebada aan allerlai moraala n mataneata beUngeo f beal nuK afuüdaD Daaraategén wordt ar op deo Zeodag raads waicig oiat mrar dao bat obvernydelgka getcbrefCQ an lar poai b zoritd de dieoatop dian dag ia dua feel gemakkaltjkar ta geriager dan da werkdagen Eoodat men met balf peraonecl kao Tolataau Doat men dit en gaeft meaduabatgahaela paraooaal om den andaran Zondag vrQ dan doat bet bHtuur dar poat rijen wat bet kan en beeft da beweging Toor nüg meer on nög meer mdaganiat gaan reobt van beatasn Want verder kao man niet pum dan op den Zondaff met een minimam ran peraonevt in den dienat voorzien boe beperkt die ia iu den dienst mo t vooraitin worden vanwego bat monopolie Kn xooUng de Staten Ueneraal niet weiger ohtig syu om de middelen loe te aisao welke da fleering behoeft om bet postwezen gotd en deugdelijk te bedienen bealaat er geen redf tot bewexing en aanatellerij wegeni den Zondagidienat die nimmer nfaaal kan gemist worden maar bier tb lande al binnen de alleroauwsle grenzen beperkt ia Te Utrecht heefi onlaoga een proeftoabi plaau gehad met aan trek of pakaobutt die in beweging werd gebraobt door ean petroleum motor De toobt van Vreeawiijk naar de Jaremtabrug te Utreeht een afstand van circa uur fraana werd afgelegd in ééa uuren 6 miuuten sekereen voldoende aaalbeid voor een pakacbuit Het petroleum verbruik waa acht liter in een vaart d van ruim twee uur Da proefneming slaagde dus nitniuntend Zij beeft beweaen dal de mogetükbeid om Mbuiten van alk model in bew ng eu met voldoende analbeid te doen varen door middel van een petroleummotor een voldoniten feit is Dit kan zeker eene omkeering teweeg brengea op het gebied der kleine scheepvaart on voordeachipperij ftroote gevolfceu len gottdb hebbeu Matige prijs vau Denaohafiiog litiparioK van arbeid eigrootii K an snelheid miniraum koateii siadaar alle roordeelen ook Iwreikbaar voor den kleinen aobipper Het nemen der proef is naar het weekblad Bohuttevaar mededeaft geheel uitgagaau rau ean voudige chippers Toen iu 1892 in ons land een bootje in de vaart kwam gedreven door een petroleummotor meende de energieke voonittter tUt afd a Oravenbaga der Bchipperavereenigiug Bohuttevaar da beer O Tetenburg dat dase beweegkraoht ook Wet voor gewone aohuiteo in praktijk sou t u te breagen o de uitkomst beeft geleani dat h goed heeft gaaien Met inatamming nemen w bet volgende iiigezoa dan Btuk over dai onder bovanaUaod opaobrifl in da Zmltckt Ct voorkomt M etr fU HédücUmrf Laat ons tooh pogen eraiandig te Mjn Koning Willem III waa ean walraveneud en rondborstig man die reoht heeft op een waardoerend oordeel omdat KuU gij u IU nog voor hem opofferen T herhaalde Goaaok met gedempte stem Ijangaaam wmdde ag bet hooftl Nu meer dan ooitl leida i op ploohiigen toon met wille lippen Wie tou hem aodera ovarblijveo als alle goede ogelen hem verlieten Een harutoohtel ke gload brandde in iju oogen maar zqu gahaele houding toekende eerbied en bijna onderworpeokml jtMevrouw teide Uy langzum baMt stotterend fik gotoof dat dit oogenblik een geheele ommekeer in m beeft teweeggebracht Er is een lied dat ik niet heb begrepen dat ik steeds als e n overspannen niting van en dichteraiel heb baepot Nu eebter schgoi bet mij toe alaof ik zelf de handen meeat Tottwn en de woordfo van duo dichter uit de volheid m na hanou moeal herhalen biddeu l dat tiod u doe bigiten zoo aoboon zoo rein zoo teer 1 Een vermoeid lao e apaelde haar om de lipj teu rkeotelijk dmkte tij hem de hand Laat ons nu jk n verzoeht zü verdrietig JT Uy atond haaatig op en boo l haaraijn arm Op V livier wierp hjj een donkeren amalandao blik Er H fiat hem o i eant een oude geaohiede is in die luidde vAtsuu wilde de Euvele hem beproeven e strooide te dien aicde rood hekaeogoud badrie gelijk op den wag welken bij ging Kothardua ehtar werd liagooöheld viel er op aan en liet tijö kleinood uit sljn handen vallen Toen kwam eea ala regearwd vatfM eertök kaeft gaahlkt ia da om I atandigfaeden door dat merkwuntig jaar in t teven garoepM Ala een zyner besta eigeuaebappen mag ook Tan hem gataigd worden dat hg wara m van vleier Het zon vleiei en zijn Mgadaebtama dua onwaardig wazen aU men w rkalük wiel door tu drjjvaD dal kern een atandbeeld ward opgericht Naar de mate z er gaven heeft hi ntet nmder verdimMe de booge plaMa hem door zijn geboorte aangewezen bekleed Maar hg behoort nirt tot onze groote mannen en de redenaar die by de onthullioit zijoer beettenia t woord voeren moest tou met die taak verlegen zijn als bij zooab betamen zou zieh van vleiery wilde onthouden Zijn ttandbeetden inderdaad wflBscbelijk welnu dan is op velerlei gebied Oud NederUnd rijk genoeg aao groote historische figuren om een paaaecda keus te doen Wil men de zonen van het Oranjehuis eereo ook dao is de keuze niet moeilgk De aonen van den grooten Zwijger zouden inderdaad wel waardig aijn in broos t worden vereeuwigd maar bovenal zou de KouingStadhoudor aau wien mei Nederland een groot deel van Europa dure verplichtingen beeft vrrdieneu dal bem een werkelijk grootaob gedenkteeken werd ttestiobt Moge dit woord by de verstandige vrienden van otiB atamhuis weerklank vinden en ook door andere bladen worden verspreid Heb dank voor de mij veriMude plaeuruimte A C Dit IS zeer varsundig en bezadigd geredeneerd Wü waren van plan iets dergelyka ta zeggen maar welen het niet iMter ta doen dan met het woord van dezen sahrijrer Dat kalmeerend woordje koml meeuen wjj goed van pu nu men van zekere zijde met veel rumoer een beweging tracht in het leven te roepen voor bet denkbeeld en zwakke gemoederen bewerkt door de kinderachtige vooratetliog dat al of nietinstemming daarmede een loetaatain ia voor ware Oraajelievendbeid Het zyu de trouwste vriandau van ona staohuis niet die zich dus het monopolie dier liefde toekennen en baar in onze dagen het best meenun te toonen door geld te vragen voor eec atandbeeld van dezen paa overleden vorst Faderland De Liberale Unie bield Zaterdag eene Atgeneene Vergederiug te Amsterdam waar aan de ordo was de bespreking ven de vraag Wellce hervormingen op aooiaat gebied behoorto uit het oogpunt der liberale politiek bet eerst aa de orde ta komen Den grondslag voor de beapreking dezer vraag diende oaar de bedo ng van het beatuur te vormen de navolgende paragraaf van hatverkietiugsmanifest der Liberale Unie vau ISifl frMet betrekking tot hetarbttidersvraantuk hebben ij in hoofdzaak slechts te herhalen wat danromtrent in oDs prt ramma van 1867 werd gezegd Onze wenaehen te djueu luideii dat maatreifelen watden verorderd ter bevorderingvan veiligheid en geiondAid iu fabrieken en werkplaateen dat aan iederen arbeider een wekelijkaoheo rustdag worde gewearborgd dal de verzekering van den werkman tegen ongotukkeu worde geregeld en aau voorzieningen bij ziekten ouderdom en overiijden krachtig de hand ander er raapte het op Ja er komt eenanderon neemt het kostbaar gesteente dat gy dwaas all een kioaelstaen wegwerpt I Hjj ui niet rusten en niet tevreden zijn voordat hij het zijn eigendom knn noemen voordat bij deu ring heeft doorgebroken waarin een patel van zoo groote waarde aan uw vinger schittert I Olivier zag even op alaof hij den blik voelde dia zijn vriend voorbijgaande op hem wierp Er lag iets faacineerends in de gryse oogen vau den graaf waarover stoh Ungaaam m eenigizias zenuwachtig flikkerend de oogleden beensloegei Ditmaal had baron Nenoderacbeiilt geen igd om Üjo echtgeaoole ieti plagends na te roepen de Maaier in de hand der vorstin glinalerde zoo echel en Verblindde hem uogen en zinnen t Was maar hekseagotid 1 Vorstin Claudia had eeu tfl nE de boven haar hangende laurestinepbot naar zich f toegetrokken n haar wangen t en de koele witte btoeaema gedrukt Haar uogen hadden meer en meer bun droomerige ttitdrukkiug verloren en nu straalde er zoo n eigenaardige helte gloed in als iu kattenoogen dia in het donker phospboresoarrende vonken loble ten Was dat niet uw jonge vruuw die aooeran met Ooseok voi rbijiting V irU geloof het wel ik heb er niet bepaald op dat het vakonderwij mat name Itft ÉMftaiAl fsbriekt en landbouw onder wija vaa overheidswege op afdoende wijze worde gevteund dat bet arbeidacon tract bjj de wet wotde geregeld ao da naleving daarvan beter worde verzekerd door eene ook buitendien bo ooodige vereenvoudiging van OCB proetss recht dat tot vartegea oordigiay der arbeidcrsbelangvn adviaeerende erbeidakamers wwden f aeeganisoenl En bovenal worJe leerplicht ingevoerd waaraan thans na beëindiging van den scbootstryd geen beletsel meer in den eg staat Prof Drucker leidde de vraag in en wees op hetgeen dringend noodzakelijk is o a regeling van hn arbeidscouüuiot en bedachtzame reeling van den urbeidsduu jj Vooru behandelde hij alleriei sociale herrormingeu e aan da orde behooreo te komen zouder dat hij evenwel de prioriteits quaMiie wilde aitmaken Een opgewekte disouasio volgde waarna eene door het beatuur voorgratelde mono werd aangenomen flDe vergadering zich blijvende stellen op het staudpunt van het manifttst van 1891 en instemming betuigende met de inleidende rede ia van oordeel dat de liberale partij in de naaste toekomst de baud moet liaan aan hervormingen op sociaal gebied De gedachtenwisseliug heeft weder getound dat er een algemeene overtuiging boataat omtient de noodzakeiykbeid van hervormingen Daarbij heeft de inleider prof Drucker bij wien de vergadering zich zich aansloot zich niet bepaald tot vatte redeneeringen maar duidelijk de onderwerpen uileengezet die allereerst regeling behoeven leerplicht aaovniling van bet fiurgeriijk Wetboek wat betreft het arbeidscontract en hel patroonoontnict en de reohten der getrouwde vrouwen maatregelen tot bevordering van de veiligheid en de gezondheid in fabrieken en wwkplaataeu venwkoring teger ongelukken ad iaeerendo arbeids kamera enz De vergadering heeft door zich met de denkbeelden vdn deu inleider to vereeuigen baar krachtige overtuiging uitgesproken dat op den weg van hervorming die de liberale partij regeeriuRspartij opnieuw heeft betreden onverpoosd moet worden voortgegaan Uit bet in deze vergadering uitgebrachte veraUg blijkt dat op SI December U2 wnreu aangestoten 91 kiesvereenigiRgan met 12 050 leden benevens 978 buitengewone leden en boBchermers De rekening werd goedgekeurd Tot bestuursleden zijn gekozen de hoeren Druckar mot 69 Ebbinge mot 29 Fokker mot 50 Creoado Jongh mes 42 van de 60 geldige temmen Dezü tiooren verkburen zich bereid de benoesÉiag te aanvaarden Cart VoL t geeft van MoleeohoU de Yolgeoia iaraktersoheU in de Frankf Ztg Hij bezat een merkwaardig talent voor ta l dat de binnenste kern dor versohillaude idiomen zich ïoe te eigonei en op trefleade wijze ten nutte wiit te maken Waot niet aleebta aan de oppervlakkige gave des sprekers was het toe te sohrüvon dat men hem in Duiiaobland voor eeue i Duitsoher in Italië voor oeoen Italiaan hwld maar ook de diape en grondige bakeudheid met de literatuur denr landen wier taal hij zoo meesterlijk beheerscbte ette aan zijno gesprakken eene bijzondere bekoring bg Zocht van gemoed welwütend jegens alle eo hoe onwrikbaar gelet Half spottend half lachend trok e do witte aohoudere op Waarom niet Omdat tt n oogen tlnas in dtsmt zijn vin de wlingïn der liefde Zij keek verbaasd op als een kind en legde haar vinger op haar zaohte konde lipppen Men Dieu dat klinkt j lsof gtj op mij ver liefd waart 1 Hij trok een rood rooa i it den bouquet dien zy ilUst zieh op dtf opfaa geworpen had en tak die in zijn knoppsgat En als Ik u lief heb wat aeheelt dat u reciteerde hij lachende Zii sobuddu zacht lachend bet booftlje N ta ik tou het noch toeetaan noch verbieden ook de maan moet het zich laten welgevallen om tn vwaohitlende toonsoorten ta worden aangaMaft Een z er vleiende vergelijking Dni z i gQWO onverschillig en is uw kart zoo vertteend diit bat u niet eens eeu ilapetoozen nacht zou bezorgen id er onder uw raam eec pistoolschot werd gelost f Wel neen er zou een kat of oen hond kAn dooilgMohoten ijjn En gij zoudt ook Nenaderzcheidl s dooraoheteo hart beschoiMTen als zulk een licht ovetkopabaar vBrile I ffordt wémt ok hl iijne MgiBaalao ataada de aaagbÉaamsta vormen te btat BciWQd iras hij in den omgang een dar liefate menschen dia ik ooit heb leeren kennen Hij wist zeer goed in Ike verhouding ik tot Liebig stond en dat ik deaec vereoide als omt zoon zgnen vader en wanneer het gesprek zoo eens op dingen kwam over welke hij met Liebig renen Ievendigcn ttrijd gevoerd had of nog voerde wiat bg er dan ook terstond eene andere richting aao te geven zoodal de naam van aqoen tegeDsUnder nooit tUHchen ouB werd genoemd Geen vakgeleerde tot het rnge kringetje zyner werkzaamheid beperkt koesterde Mulescboit dezelfde warme geestdrift ala voor de literatuur ook voor de kuuat in al hare andere uitingen Waar bg iots waars scboonsi en goeda outmoeite ging liij geheel daarin op en luchtte met warme bewoortligen zijne geestilrift Uitgelaten pret makbn stond hem zelfs in zgne jongere jaren niet aan doch opgewekt en vrooUjk was hg mctde vroolgkeo totdat een zware alag hem trof in zijn gezin Maar ook toen latt op ziju bekommerd aangezicht de glans cener inDerl kti blijmoedigheid die hem staande hield onder de bitterste beproevingeu welke eeneo liefhebbenden echtgenoot eu rader beschoren kunnen zgn Da Staatapoorwegmaatichappg heeft op hare stoomtramlijn Den Haag Sohtiveuiiigen een proefrit laten maken met een tramrijtuig ingericht tour verlielitiog mot gas hetwelk naar de lampen gevoerd wordt uit een ketel onder den wagen aangebracht Indien de f iroef slaagt zullon alle stoumih amrgtuigen van dit ioht oorzie i worden De Parijsehe geneesheer dr Peter wiens overlgdea lialiul seinde heeft metterdaad bewezen hoe ver men bet door wilskracht en volharding kan brengen Na in zgn geboortedorp de lagere school te hebben bezocht ging hg naar Parga waar hij als leerjongen op © i n drukkerij werk vond In zgn vrgen tjjil bestudeerde hg het Latijn en de wiskunde en wel met zooveel gver dat hij in vier jaar zijn diploma behaal d o Hiermee gewi end en nog steeds werkzaam op de drukkerij waar hij zgn iagelijksoh onderhoud mont verdienen legde bij zieh op de studie der medicgnen toe Ouder leiding van Trousseau oi ikkelde bij lieh tot dui grooten alintcus zooals zijn ttfTrgke werken hem doen kennen De regeoring erkende zgn groote wrdieasten door hem tot commandeur in de orde vau het Legioen van Ber te benoomeo Da leden van de ffVereenigiug van RgiLtelegiimfambtenaren te Amsterdam kwiftnen bijeenJbm besprekiniton te houden naar aanleiding vsubof voorloopig renlag der Tweede Kamer in zake he wetsontwerp tot wgzigmg en aanrulling van somdiige artikelen van de wwt van 9 Mei 1890 StaaUblad 78 tot regeling van du pensioenen der burgerlijke ambtenaren Het ia bekend dat in art 4 lelt d van die wet versohilleuda categorién van ambtenaren worden genoemd die reeds op ft jarigen leeftijd na bekomen ontslag reoht hebben op pensioen De wetgever ging uit vau het beginsel dat da in art 4 sub d bedoelde imbteearen zwnardereu uibmd zenuwachtiger werk hebbeo te lerrichten meer vermoeienissen hebben te doorstaan en daarom spoediger rust behoeven en verdienen Art Ö bepaalt echter dat het bodrog van het pensioen berekend wordt naar dón maatstaf vnn 1 60 an den gemiddelden pensioeosgrondslag der Icatale 60 maanden voor elk dienstjaar tot vea maximum van 40 60 Deze bepaling wordt onbillgk geaiht ten opatBhte van de ambtenaren genoemd in art 4 sub d Wanneer de Staat hen onjefraagd 10 jaar vroeger peu ionoeert dau andere amiilenaren m t andere woorden wanneer de Staat hen op SÜ jarigen leeftijd ntet merr geochikt acht dienaten te verleeneu dan eiiobt de billijkheid dat bij het twpalen van het bedrag van het pemioen tokening worde gehouden met die vorieemlö zwaardere diensten Du voedering betloot met H aneeAe ataèMan H ei TenrijW en dres Ie deilnr ke e riohten tot den minister van fiaancieo 3ü zonder uitstel de medewerking van de NederItndiehe pers in te roepen teoeioda alle bg deze zaak betrokken ambtenaren iudaebtlg te maken op hunim belangen en hun op het hart te binden zich met een durgdjjk adres te wenden tot voornoemden minister Ten overvtoedo wordt herinnerd dat iu art 4 é van de pensioecwet wordeu genoemd de ambtenaren bg deu stenogrApbisefaen dienst van de Kamera der Slatea Generaal de ambtenaren voor den dienst dor Storen en lijnen VHQr e Rgkatelagraaf verificateurs kfimmiesen verificateurs en komffliezea ontvangen voor den di tnst der invoerrechten ao accijnzen opliehiew van den Watentaat opzichten en liohtwaoh bij b Hüka kustveriiobttng iandmetera oor den vëfddiendt bewaarden in gevangtmiMen valdwaahten deurwaaitMn wiMEOtMÉidaen eu komamzen voor den dlaoat derballatidgeai brieveor tellent poatboden BQltenlaDdsch Overzicbt Heden zal de Fraiische K aaidr beriudsliigen over de gedeeltelijke hernieuwing der Kamer een ontwerp dat door de rcgrtering aal bestreden worden De commisaie stelt voor dat ean derde der Kamer om de 3 jaren zal aftreden Man verwacht dat de wet verworpen zat worden De directie der Pargsche registratie heeft aao een bankier een sohrijven gericht waarin verklaard wordt dat alle beuraopwatien welke in het buitenland worden gedaan voor oigon rekening door bankien of buizen die onder de ttrmen der wet talleu niet aau de betasting en inscbrgviog onderworpen zijn Delonole zal een voorstel indienen om de belasting op de beursoperatiéu af te sohalfen De belasting op ile omzettingau ter beurze schrijft het Journal dta Debatt komt in ruime mate hare beloften na Zij maakt dat er veel minder zaken woMen ge laan zü verontrust allen al g opbreugt dient om het veriies aau ontvangsten der telephoou en telegraafkantoren te dekken i bn a t in één woord het maximum van stoornis te weeg om het minimum van het waarsohijnlgke profijt te krijgen Ten slotte zegt het Journal dt Debate voor eenige twgfelachtigu millioenen heeft men veel dingen op loBse schroeven gezet en in gevaar gebracht Zoo kort v S 5r eene groote oontersie ontmoedigt en kwelt men niet al die kleine en uuittge speculanten van den eeneu dag op don anderen In de Fransobe rente Men stelt zich niet aan bet gevaar bloot van eene groote oriais door op die wijze de internationale belrekkingen van de groote Panjiohe markt te verzwakken Nieuws uit deu Duitsoheo kieutrgd is er ulet het blgft eeu groot verwarring en van verschilleode zijdan wordt er aanmerking op gemaakt dat de Kegearing zich tu vuul onzijdig huudi Te Munster werd een vergadering gehouden van 200 Wesifaalsohe boeren die begonnen met de verklariug dat eg het Centrum trouw bleven en eindigden meteen telegram van sympathie aan Ven Schorlcmer Alst Het Ëogelache Lagerhuis is nug altijd aan art 3 van HomeUute waarop telkens niou ve amendementen door de oppositie worden voorgesteld en Bleeds door de meerderheid verworpen Üe vrienden hebben bij Gladstone opnieuw aaageditpfeu op maatregelen tetren dit politiekrt spel maar de grooie oude man wil er tot beden niet van weten bij wil de oppositie laten uitpraten Het is eohtor du vraag of hg t ut kubnau volhouden want de oppoaiiie ia zeer taai Onder de minislerteelen heersoht ontevredenheid over de aaovaaitlisg door deu Minister Mprley van Brodrick s amendement om aan do lersefae wetgevende macht de bevoegdheid teontzuggen wetten te maken rakende builaalanders Be Timei betoogt dat zonder hulp der Dnioniaien de Begeering rloor de Ieren Bohoiten en Walliaera m het ongelgk zou geiUsld zijn De Uaüy Tdegrapk tolt zeventig ntdioaluu die zich bij dezd gelegenheid tegen het Ministerie keerden Den hoogoejaardeo Hottgaariohen optriöt Koisuth kan niets pijnlijker treffen duo de iCheuHng in de onafbankulijkheidipartij Iu een brief aan uen lid van den HoogMrachen Uudttug betuigt Kossuth zijn groote smart over die verwijderlni welke hg alsiia ramp voor Hongarije beaekouwt De kurkelijke staatkunde der tegeering die KosSUth goedkeurt heeft de parlg verdeeld zooala het legero twerp in Duiiaobland hut centrum en da vrijzinnige partij deed uiteeugaan Kbssuth hoopt waarsohgnlijk tevergeefs dat dtf patriotten bun verschil van meaning Euilun effenen om te zamen weder op te komen voor Hongarye s onafhankelijkheid die eeu steeds verder wgkeiid ideaal schgnt In d begrootingsoommissie der Ooatenrgkiche delegatie werd door graaf Kalnuky het woord gevoerd Mbt lMd4ra a éb Ik g xfen zelde év minister dat een wotal Duitsehe bladen aau mijn jongste verklaringra een aittegging hebben gageven dio geheel afwgkt van hetgeen ik be laelde Ik hocht er zeer veel aan dat in DuitschUnd tiiet het miuie mtsver tMl besta Ointrenl de 0 MUnrijk HoDg iar alie staalknade en wensób daarOln aÜu verkeerde opvattingen te bestrijden die twijful over de verbomling der beide staten zouden kunnen doen ontstaan Ooze betrekkingen tot Duilsofat nd woi eti avgewijsigd gfthandhaafd lic t euU h to vure4keron dat de toenemende hoop op de haHdbaviitg van den vrede niet ontétaat door enig Wjzöoder incident maar voortvloeit nit den lg tneon n polUieken i toestand Uit épiWu Btaat van suAen heb ik iet de 1 gevolgtrekking gemaakt dat een ontwikkeling der weerkracht kan gestaakt wordeni ik heb integeodeel j aanbevolen met dio ontwikkeling voort te gaan I I ar de kofqre mililaire antoriteitao en de rsgearing in Duiiaobland de noodukelijkheid van zekere maatregelen ten opzichte vau het Duitsehe leger aangetoond hebben geloof ik te kunnen verklaren dat ik de toepassing dezer maatregelen ats een waarborg voor den vrede beaohouw De commissie bracht een votom van vertrouwen in graaf Kalnoky uit In baar rapport wijst da commiaaio er op dat de miniatar door aiio onwrikbaar vasthouden aan het drievoudig verbond de betrekkingen met de andere aUten vriandsehappeljjker maakt INGEZONDEN Aan de Kieter Zaterdag hebben de kiezen zich nog eens kunnen vergasten aim een strooibiljet om geen ander woord te gebruiken dat geteekeud was door de leden Van bel tijdelijk Centraal Verkieziugs oomité Daarin werd den kiezers de vraag gedaan of zg vt r het kieawetoutwerp Tak waren of niet m a w of zij vd ir atfffnum kietreckt waren of v 5ér een kiearee tuitbreiding adie getuigt van itaatsmauawgsheid en kloek beleid Men zou minsteuB half zijn rentand verioren moeten hebben indien men niet vi r het laatste stemde doch die zich nog verheugen mag in het bezit van vijf zinnen en het vermogen h ft vorder te zien dan zijn eigen kring gevoelt ook dat hier de methode van Bamberg aardig in toepassing TTordt gebraobt Wat zegt gij Mijoheereu of liever wat leiU gij zeggen dat het den Libenten ontbreekt aan staatsmanswisheid en kloek beleid P De tegvoslelling door u gemaakt In den aangefaaatden tin bewgst hel Daar wij u zeggen dat bet geen staataroadswijsheid verraadt t wachten ik mag zeggen Ie plagen totdat men brgint te eischeo datgene waarop men reoht heeft Nu tsraagt men üO nu vraagt ma o uc maar de wereld gaat haar gang en de menschen gaan met baar en straks zal men u ntmm ala het mout met geweld en bloedstorting wal gij theoa neg als uw eigendom beschouwt Eu men tal dat doen omdat men hat uitatelleu en hot plagen moede ia en men er recht op heeft Uouverner o est prévoir en dia maar ooit iets bestuunie weet ook wet dat vooruitzien bg gouverneeren ooodzakel k ii Of al dia eventueel toekomstige kiezen aan hunne oerplicMÜtifim kunneu voldoen God beware ona zoo ieta te durven bevaatigBn maar we vragen Kunnen ze dat dan HU Zeker er zijn onder dia bakkers en kroeghoudera en huizon bezitters wel lieden die ik hoogacht en aan wiens oordeel ik grooto waarde hecht doch er sjju er ook bij wien ik het toezicht op mijn boekenkut nog niet zou durven toevertrouwen veel minder in staat acht een oordeet uit te spreken over staatkunde Dit zat altjjd zoo blaren Zoolang er menschen aJIJn zullen er ook wel wezen die niet snugger zijn maar ala die minder snuggeren getgke rechten hebben ala de anderen zal de anderen ui de regeering zich aan het oordeel van den een en den ander moeten onderwerpen Zoowel dan als nu Wie heeft er gouden bergen beloofd Wie zal den begeerde heilstaat doen aanbreken Oe Liberalen niet evenmin als de leden der rechterzyde Zulke woorden en ats ge van optuiende taal preekt dan wijzen w u op uw eigen geschrijf Zal ons Vaderland en VontenfauiB in gevaar komen Ja dat ral heï zeker zoolang PiunizucuT en luoh t naar zelfbehoud den toon aangeven i aan Nederland de vrede niet verzekerd En ik laster of tieg niet als ik dit zeg Og laat bat met vette letten drukken op uw pumf op uw atrooibitjet dat velen den Heer Brummelkamp stemden omdat zg getrouw blaven AAN UB PABTW Ik bcrocp mij hier op Een Open Brief die in de GoudBobe Oouranl van 9 Juni 1891 geptaatat werd en citeer daaruit do woorden als er en oordeel zal komen over ons land dan zal dat 2Jjn omdat de mensohen te zelbuéhlig zijn omdat men meer zgn partij bief heeft dau ijn ktrk en tijn kerk me r dan het ckrütmdom en het chriatendom meer dan de waarheid en licJitelvm meer dan alles Wat kan ons uw paetij schelen f Het VolX en bet VAUitKL ND Boet gered worden en niet uwjmrt Voor ods part mogen alle partijen ten onder gaan indien bet algmeeit en do menachen er maar ter mee worden De daad de hoeren Tak en het verlangen der Liberalen schgnt u toe uit vrees geboren AU antwoord daarop verwijs ik u naar het bovenstaande en berbaal dat vooruitzien bij gonvarneeren noodzakelijk ie Die t n de kieswet Tak is g ij EÏgd of ongewgzigd speelt ean gevaarlgk pal en daarom en om geen tmdere reden hopen w van harte dat a a Dinsdag al wat kiezen mag t n stem uïtbrenge op dm ï Tb O O VALSTTH